Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 16
16
Go ina tàwà ba na guwà cimwü
«Go jèe ina tàwà ê pâ muru bèepwiri, târa ma guwà cibwaa pwa ma tiàu cèikî kàwà. Mataio 24.9; Luka 6.22; Ioane 9.22Ba o pacoowà gée na pâ *wâra pitapitiri. Â o me cè pàara na rà o pòtàmwarawà tèpa âboro. Ba rà niimiri pâ rà piênawéna tà Pwiduée. Ioane 15.21Rà o wàrapwiri tàwà, ba càra caa câmogòoribu ma Caa. Â go ina tàwà ê pâ muru bèepwiri, ba wiàna o mwa tèepaa ê pwiibà, â guwà mwa tà niimiri, ba go jèe tàmara ina tàwà.»
Wâdé na go pâra jiiwà
«Câgo caa inapàpari tàwà ê popai bèepwiri, na ia go tapoo todàwà, ba go bwaa tâa jaawà. Â nabà, âna go o jèe pâra dari Pwina é cùruo me, â nye ticè pwi jè ârapàarawà cèna é [niimiriô na é] tawèerio pâ: “Gona gà pâ naapà?”
«Â po dau pikîri ê pwâranümawà, gée goro ê pwina go gére ina tàwà. Ioane 14.16Êco na go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wâdé ba kàwà na go pâra. Ba wiàna câgo caa pâra, â o câé caa tèepaa medariwà wà pwi a pitu tàwà. Ba go pâra, â go o mwa cùrué medariwà.
Wakè kâra Nyuâaê Pwicîri
«Wiàna ée mwa tèepaa me, â ée mwa paari târa pâ âboro gòropuu pâ, rà pitanami [naa na pai tâmogòori kàra. Ba càra caa tâmogòori ê pai pwa] goo ê èpà ma ê *tàrù* Tàrù—Justice. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii., bau ê pitèimuru kà Pwiduée [na o mwa tèepaa]. Rà pitanami naa goo ê èpà; ba ê èpà kàra na dau maina, âna pai càcaa cèikî kàra naa gooò Ê èpà kàra na dau maina, âna pai càcaa cèikî kàra naa gooò—Grec: Càra caa cèikî naa gooò.. 10 Â rà pitanami naa goo ê tàrù; ba go o jèe pâra mari wà Caa, [wâgo ê Tàrù]. Â o jèe câguwà mwa caa côoô côwâ. 11  Ioane 12.31Â rà pitanami mwara, naa goo ê pitèimuru kà Pwiduée. Ba wà Pwiduée, âna ée jèe pitèi diri [wà *Caatana] pwi ukai kâra gòropuu bèeni.
12  1 Korénito 3.1–2«Bwaa nye dau wâru ê pâ muru na nümoo na go ina tàwà mwara. Êco na o bwaa dau tòina tàwà O bwaa dau tòina tàwà—é, Ticè nii kàwà. wiàna guwà têre ni. 13 Wiàna ée mwa tèepaa wà Nyuâaê Pwicîri§ Wà Nyuâaê Pwicîri—Wiâra ê naèà goro ê pai ina wèe naa na grec (la grammaire), âna wâdé na jè wii pâ ê Nyuâaê Pwicîri. Êco na wà Ioane, âna é wii ni pâ, wà Nyuâaê Pwicîri, ba na é paari tâjè pâ ê Nyuâaê Pwicîri, âna é pwacèwii Pwiduée, ma Iésu, â pwa pwâranümee. na é [paari ê] *âjupâra, â ée mwa pwa ma guwà tâmogòori diri ê âjupâra. Ba o câé caa po ina cè pâ muru cèna me gée gooé, êco na ée mwa ina tàwà diri ê pâ pwina é têre [jiibu ma wà Caa]. Â ée mwa inapàpari tàwà ê pâ muru na o mwa tèepaa. 14 Â ée mwa paari ê pai maina bau ê muugère kôo. Ba ée mwa inapàpari tàwà ê pâ pwina go ina têe. 15 Ba diri ê pâ pwina kà Caa âna kôo. Â wàé kaa pwiri na go ina pâ: Ê Nyuâaê Pwicîri âna ée mwa inapàpari tàwà diri ê pâ pwina go ina têe* Ê pâ pwina go ina têe—é, Ê pâ pwina tâa tôo.
Ê pikîri âna o pâra nau ipwàdée
16  Ioane 14.19«Càcaa tà gòiri, â o jèe câguwà caa côoô. Â càcaa gòiri mwara gée na càùé, â guwà o mwa côoô côwâ Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ba go wâjué côwâ naa jaa Caa.
17-18 Â rà pi-ina tàra wà pàra tèpa *câmu kêe pâ: «Gona cina é ina pwiri? Â cina é ina mwara pâ càcaa tà gòiri â o câjè caa côoê, â o càcaa gòiri côwâ gée na càùé, â é pâra dari wà Caa kêe? Gona dà ê pwina nümee na é ina tâjè, na é gére ina tâjè pâ: “Càcaa gòiri”?»
19-20 É jèe tâmogòori wà Iésu pâ nümarà na rà tawèerié, â é ina tàra pâ: «Tàpéebà, guwà gére pitawèeriwà goro ê pwina go ina tàwà. [Guwà têre bwàti, ba] nye âjupâra pâ: Càcaa tà gòiri, â o jèe câguwà caa côoô. Â càcaa gòiri mwara gée na càùé, â guwà o mwa côoô côwâ. Â guwà o i ma pijinünü, êco na pâ âboro gòropuu, âna rà mwa ipwàdée. Â guwà o pikîri, êco na ê pikîri kàwà âna o mwa pâra nau ipwàdée.
21 «Wàra ê jè ilàri na ée jèe picôo èpo. Ba ûna é tapacîri ê tòotù kêe, â é dau maagé. Â wiàna é jèe picôo èpo, â jèe câé caa niimiri côwâ ê pai maagé kêe. Ba é jèe ipwàdée goro ê pai tèepaa kâra pwi nari èpo, naa gòropuu. 22 Â wàrapwiri, na guwà o bwaa pikîri nabà. Êco na go o mwa tèepaa me mariwà côwâ, â o mwa ipwàdée ê pwâranümawà. Â o nye ticè pwi jè âboro cèna é popa jiiwà ê ipwàdée kàwà.
Guwà ilari, ba guwà o tòpi
23  Mataio 7.7«Na pwi tòotù bèepwiri, âna o jèe câguwà caa me nau tawèerio goo cè jè muru. [Ba ê Nyuâaê Pwicîri, âna ée mwa pacâmuriwà]. Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Diri ê pâ muru na guwà o ilari naa na neeô, âna é naa tàwà wà Caa. 24 Tiagoo ni, âna bwaa nye ticè jè muru cèna guwà ilari naa na neeô. Wâdé na guwà ilari, ba guwà o tòpi, â o tâbawêe ê ipwàdée kàwà.»
Go o jèe pâra côwâ dari Caa
25 «Go mu pwa ucina tàwà na ia go patùrawà. Êco na o mwa tèepaa me ê tòotù, na o câgo caa pwa ucina côwâ tàwà. Ba go o nye inapàpari tàwà ê popai goo Caa. 26 Na tòotù bèepwiri, âna guwà o pwapwicîri tà Caa naa na neeô.
«Câgo caa ina tàwà pâ go o pwapwicîri tà Caa ba kàwà. 27  Ioane 14.21,23Ba wà Caa âna dau wânümee goowà, gée goro ê pai wânümawà gooò ma pai cèikî kàwà pâ go me jiié. 28 Go nye me jii Caa, â go tèepaa me naani gòropuu. Â nabàni, âna go o jèe pâra côwâ géeni gòropuu, dari wà Caa.»
Go jèe piétò jii gòropuu!
29 Rà ina têe wà tèpa câmu kêe pâ: «Gà côo, gà jèe po inapàpari nabà, â jèe câgà caa pwa ucina. 30 Nabà, âna bà jèe côoinari pâ, gà tâmogòori diri pâ muru. Â câgà caa tapacîri ma bà tawèerigà goo cè jè muru, [ba gà mara tâmogòori ê auniimiri kâbà]. Êkaa na bà nye cèikî kaa pâ gà me jii wà Pwiduée.»
31 Â é tòpi tàra pâ: «Gona guwà cèikî ni? 32  Mataio 26.31,56Guwà côo, o mwa tèepaa ê pàara, â é jèe tàgére tèepaa, na o mwa nama guwà jèpa ipiina jiio, â o mwa tà wâgo acari. Êco na càcaa wâgo acari, ba wàibu ma Caa. 33  Ioane 14.27; Roma 5.1; 1 Ioane 5.4Go ina tàwà pwiri, ba na tâa goowà ê pinaanapô, wiàna guwà tà tâa gooò. Ba guwà mwa dau picâri naani gòropuu. Êco na guwà gòo, ba go jèe piétò jii ê gòropuu.»

16:2 Mataio 24.9; Luka 6.22; Ioane 9.22

16:3 Ioane 15.21

16:7 Ioane 14.16

*16:8 Tàrù—Justice. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

16:9 Ê èpà kàra na dau maina, âna pai càcaa cèikî kàra naa gooò—Grec: Càra caa cèikî naa gooò.

16:11 Ioane 12.31

16:12 1 Korénito 3.1–2

16:12 O bwaa dau tòina tàwà—é, Ticè nii kàwà.

§16:13 Wà Nyuâaê Pwicîri—Wiâra ê naèà goro ê pai ina wèe naa na grec (la grammaire), âna wâdé na jè wii pâ ê Nyuâaê Pwicîri. Êco na wà Ioane, âna é wii ni pâ, Nyuâaê Pwicîri, ba na é paari tâjè pâ ê Nyuâaê Pwicîri, âna é pwacèwii Pwiduée, ma Iésu, â pwa pwâranümee.

*16:15 Ê pâ pwina go ina têe—é, Ê pâ pwina tâa tôo.

16:16 Ioane 14.19

16:16 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ba go wâjué côwâ naa jaa Caa.

16:23 Mataio 7.7

16:27 Ioane 14.21,23

16:32 Mataio 26.31,56

16:33 Ioane 14.27; Roma 5.1; 1 Ioane 5.4