Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 19
19
Rà tubaèpà têe
Wà *Pilato âna é panuâ Iésu ma pâdié goro ubati.
Luka 23.11Â wà tèpa coda, âna [rà piècaarié]. Rà pàti ê bwe goro ê îri upwâra na dau pwa daaé. Â rà tòpò naa gòro pûru Iésu, wàra pé bwe korona [kà pwi jè ukai]. Â rà pwa ma é coona ê pé ârabwée na dau mii* Ârabwée na dau mii—Na pàara bèepwiri, âna rà coona ârabwée mii wà tèpa ukai.. Â rà pime burèe, â rà pitaurèe gooé ma ina têe pâ: «Wée! Cidòri nyuâagà, co pwi ukai kà tàpé Juif!» Â rà dau tamagérié.
Ténamiriê naa goro satauro!
É còobé côwâ wà Pilato, â é ina tà tèpa âboro pâ: «Guwà côo, go jèe panuâê tàwà, ba na guwà tâmogòori pâ, nye ticè pwina é pwa na pâri ma é pwa wârimuru goo.»
 é pacòobé wà Iésu, âna é bweri i bwe kêe na pwa daaé, â jèe wâgooé i ârabwée mii.  wà Pilato, âna é ina tàra pâ: «Wàépwiri i ji pwi âboro.»
Ûna rà côoê wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, â rà uu ma tomara too pâ: «Ténamiriê naa goro *satauro! Ténamiriê naa goro satauro!»
 é ina tàra wà Pilato pâ: «Tàpéebà, [wiàna nümawà na] guwà ténamiriê, â guwà nye popaé côwâ. Ba wâgo, âna nye ticè èpà kêe cèna go côo.»
Êco na rà tòpi têe pâ: «É ina pâ é *Pwina naî Pwiduée, muru na dau pwicîri wiâra ê naèà kâbà. Â wâdé na é bà!»
É tawèerié mwara Pilato
Na é têre bèepwiri wà Pilato, â dau wâgotêe. Mataio 27.12Â é too côwâ naa na i wâ, â é tawèeri Iésu pâ: «Gà pwi a me géepà, co pwini?»
Êco na câé mwa caa tòpi têe wà Iésu. 10 Â é ina têe mwara wà Pilato pâ: «Pwini, câgà caa tòpi tôo? Gona câgà caa tâmogòori pâ, tà tôo pitûâ ma go panuâgà, é, ma go pwa ma ténamirigà naa goro satauro?»
11  Ioane 10.18; Apostolo 2.23; Roma 13.1Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «O nye ticè tàrù'gà naa gooò, wiàna câé caa panuâ tâgà wà Pwiduée géenidò. Napwa naa goo wà pwi âboro na ia é icurio tâgà, âna é dau pwa na èpà jiigà.»
Nümee na é panuâê côwâ
12  Luka 23.2; Apostolo 17.7Wà Pilato, âna é tàgére bu naigé ba na é panuâ Iésu côwâ. Êco na wà [tèpa pitûâ kà] tèpa Juif, âna rà ina têe pâ: «Wiàna gà panuâ pwi âboro bèeni, â câgà caa pwi bée wà César, ukai'gà. Ba wà pwi âboro na é ina pâ é pwi ukai, âna é pwi a cicara César.»
13 Â wà Pilato, âna é pacòobé wà Iésu naa gòroigé. Â é tâaboo naa gòro ê autâa kà pwi a pitèimuru, naa na ji ére na ina goo pâ Gabbatha naa na *hébéru (pai ina wèe pâ ‘Naigé na pwa goro atü’).
14 Napwa ê tòotù bèepwiri, âna tòotù na pibwéka târa tòotù *Paséka, â po gopaé. Â é ina wà Pilato tà tèpa âboro pâ: «Wàéni i pwi ukai kàwà!»
15 Â rà tomara too pâ: «Caamwereê! Caamwereê! Ténamiriê naa goro satauro!»
 é ina tàra wà Pilato pâ: «Gona nümawà na go pwa ma ténamiri wà pwi ukai kàwà?»
 rà tòpi têe wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò pâ: «Nye caapwi co, wà César, pwi ukai kâbà! Nye ticè pwi jèpwi mwara!»
16 Â é panuâê tàra ma ténamiriê naa goro satauro. Â rà popa Iésu wà tèpa coda.
Rà ténamiriê naa goro satauro
Mataio 27.33–50; Maréko 15.22–37; Luka 23.33–46
17 Wà Iésu, âna é nye kâa i satauro kêe, â é còobé jii i ville. Â é pâra dàra ê pwi ti kâra jaa, na ina goo wê pâ Golgota naa na hébéru, âna pai ina wèe pâ ‘Goro pwiripûru âboro’. 18 Â rà ténamiriê Ténamiri (é, pònamiri, tanamiri)—Clouer. naa goro satauro naawê. Â rà ténamiri mwara ê tupédu ârailu âboro, naa goro du jènereê.
19 É nama rà wii ê jè aupwa tii wà Pilato, â rà tòpò naa goro i satauro kà Iésu. Â wàéni ê pwina wii naa gò: iésu, pwi âboro gée nazareth, pwi ukai kà tèpa juif.
20 Âna wii goro pwa hébéru, ma roma, ma grec. Wâru tèpa âboro na rà pûra, ba ê ére na rà ténamiri Iésu naawê, âna é tàmwünyabweri ê ville.
21 Wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, âna rà pwa ma ina tà Pilato pâ: «Gà cibwaa wii pâ: “Pwi ukai kà tèpa Juif”. Â gà wii pâ: “É ina pâ é pwi ukai kà tèpa Juif.”»
22 Êco na é tòpi tàra wà Pilato pâ: «Ê pwina go wii, âna o jèe càcaa tòotéri.»
Rà ipâdi ârabwée kêe
23 Wà tèpa ârapàpé coda, na ia rà ténamiri Iésu, âna rà popa ê pâ ârabwée kêe. Â rà ipâdi naa goorà ma ipârirà. Â rà popa mwara i ârabwée kêe na gòri, na nye ticè autaa Ticè autaa na—Sans couture. na. 24  Psaume 22.19Â rà pi-ina tàra pâ: «Jè cibwaa pidàdàrù. Wâdé na jè picàù noo kâra tii naa goo, ba na jè tâmogòori cè pwina kêe.»
Êkaa na jèe pâra nau coo ê auina naa na *Tii Pwicîri, na ina pâ:
 
Rà ipâdi ârabwée kôo.
Rà picàù noo kâra tii
naa goro ârabwée gòri.
Psaume 22.19
 
Ba wàépwiri ê tûâ kà tèpa coda.
Rà côoê pa âboro kêe
25  Mataio 27.55–56Pwa ârapàpé ilàri na rà cimwünyabweri i satauro—wà nyaa kà Iésu, ma tô ilàri aéjii kà nyaa kêe, ma wà Maria, tô wâdà Cléopas, ma wà Maria gée Magdala. 26  Ioane 13.23 é tâa wê mwara wà pwi jè a *câmu na dau wânüma Iésu gooé§ Pwi jè acâmu na dau wânüma Iésu gooé—Munaa wà Ioane. (Côo note goo Ioane 13.23.). Âna é coo goro jènere nyaa kà Iésu.
Ûna é côoru wà Iésu, â é ina tà nyaa kêe pâ: «Nyaa, wàépwiri ê pwina naîgà.»
27 Â é ina mwara tà pwi a câmu kêe pâ: «Wàéni wà nyaa'gà.»
 tapoo napwiri, â é popaé pâ naa na pwârawâ kêe wà pwi a câmu kêe bèeni.
É maagé bà Iésu
28  Psaume 22.16É tâmogòori wà Iésu pâ é jèe tubamwara diri ê wakè kêe, â é ina pâ: «Nümoo dàra wâdo.» Êkaa na pacoo ê auina naa na Tii Pwicîri.
29  Psaume 69.22Â tâa wê jè wâra jawé, na pwa dipâa na maga na. Â wà tèpa coda, âna rà popa jè imwaano, â rà tòo naa goro pé bàra upwâra hysope. Â rà tùu boo naa na i dipâa, â rà cipa too na pwâ Iésu. 30 Â é nacai.
 nabwé, â é ina pâ: «Go jèe po cau pacoo diri.»
 é cigòboo, â êgò ôomaa kêe.
É tòtée jènereê pwi jè coda
31  Deutéronome 21.22–23Bwaa papwicî, tòotù béaa kâra ê *tòotù pwicîri kà tèpa Juif. Â rà ilari jii wà Pilato wà tèpa pitûâ kàra pâ na rà téciò ê pâ duuru â tàpé na rà tâa goro i satauro [ba na o wàcî pai bà kàra]. Ba nümarà na tapwùtùrà, ba na o càra caa tà utòtòro goro satauro* Utòtòro goro satauro—Muru na miiri wiâra ê naèà kà tèpa Juif. (Côo Deutéronome 21.22–23.) Utòtòro—Accrocher., na tòotù pwicîri. Ba wà pwi tòotù pwicîri-bà, âna pwi tòotù na dau ipwamuru naa goo.
32 Â [é cùru pâ pàra tèpa] coda, â rà téciò du duuru â wà tupédu ârailu âboro na ru tâa goro jènere Iésu. 33 Êco na, ûna rà tèepaa pâ naa goo wà Iésu, â rà côo pâ é jèe bà, â càra caa burà téciò âê. 34 Êco na wà pwi jè coda, âna é tòtée i jènereê Jènereê—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Gòrowâaê., goro da, â nye joro kaa domii ma jawé. 35  Ioane 21.24(Wâgo, [pwi a wii ê tii bèeni] âna go wiâ ê pwina go côo, â jèkutâ na âjupâra. Â go wiâ, ba na guwà cèikî naa goo, wâguwà mwara.) 36-37  Exode 12.46; Nombres 9.12; Psaume 34.21 Zakarie 12.10; Auinapàpari 1.7Jèe pâra nau tèepaa ê pâ muru bèepwiri, ba na coo ê du auina naa na Tii Pwicîri, pâ: O nye ticè duué na o téciò.Exode 12.46 Â: Rà mwa côo wà pwina rà tòtée goro da.Zakarie 12.10
Tòpòé naa na auipwàni
Mataio 27.57–61; Maréko 15.42–47; Luka 23.50–56
38 Pwa pwi jè âboro na nee Ioséfa, pwi âboro gée Arimathée. Wà pwiibà âna é wâgoo wà Iésu, êco na câé caa pâra wiâê pàpari, ba wâgotêe goo tèpa pitûâ kà tèpa Juif. Â é ilari jii wà Pilato i naii wà Iésu, â é naa tàrù têe wà Pilato. Â é pâra wà Ioséfa, ba na é popaé. 39  Ioane 3.1–2Â é pâra wiâê wà Nicodème, wà i pwi âboro na ia é pâra dari Iésu na ne. Â é pwa ma pame ê jawé ûrea, na pwa goro aloès ma myrrhe, na wâna 30 kilo.
40 Ru popa ê naii Iésu, â ru târamiri goro imwaano na gòri. Â ru *upwaaé goro i jawé ûrea, wiâra ê nyamanya kà tèpa Juif, na rà ipwàni. 41-42 Â ru popaé pâ naa na jè ére na câmi goro upwâra, na wâmwünyabweri i ére na ténamiri Iésu naawê. Â ru tòpòé naa na pé pwi diopwaa kâra pwâramara-atü, na bwaa nye ticè âboro bà na tòpòé naa na. Ru pwàniriê naawê, gée goo na, o jèe tapoo tòotù pwicîri [naa bàrane, â pwicîri na rà pwàniri âboro bà, na pwi tòotù-bà].

19:2 Luka 23.11

*19:2 Ârabwée na dau mii—Na pàara bèepwiri, âna rà coona ârabwée mii wà tèpa ukai.

19:9 Mataio 27.12

19:11 Ioane 10.18; Apostolo 2.23; Roma 13.1

19:12 Luka 23.2; Apostolo 17.7

19:18 Ténamiri (é, pònamiri, tanamiri)—Clouer.

19:23 Ticè autaa na—Sans couture.

19:24 Psaume 22.19

19:25 Mataio 27.55–56

19:26 Ioane 13.23

§19:26 Pwi jè acâmu na dau wânüma Iésu gooé—Munaa wà Ioane. (Côo note goo Ioane 13.23.)

19:28 Psaume 22.16

19:29 Psaume 69.22

19:31 Deutéronome 21.22–23

*19:31 Utòtòro goro satauro—Muru na miiri wiâra ê naèà kà tèpa Juif. (Côo Deutéronome 21.22–23.) Utòtòro—Accrocher.

19:34 Jènereê—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Gòrowâaê.

19:35 Ioane 21.24

19:36-37 Exode 12.46; Nombres 9.12; Psaume 34.21

19:36-37 Zakarie 12.10; Auinapàpari 1.7

19:39 Ioane 3.1–2