5
É nama é wâdé pwi a pitàbwamwa na tòotù pwicîri
Gée na càùé, â rà pwa ê pi-ija na *Iérusaléma wà tèpa *Juif. Â é too naawê wà Iésu.
Â, naa Iérusaléma, âna pwa ê jè na auipitoo, na nee Béthesda* Béthesda—é, Bethzatha. naa na *hébéru. Â é wâmwünyabweri ê pwi jè goropwârawâ goro ê ville, na rà ina goo pâ Goropwârawâ kâra mutô. Â naa goo ê pwi auipitoo-bà, âna pwa 5 goropwârawâ. Â naa na jèpa goropwârawâ, âna jè pâra nabibiu kâra du nee âra wâ. Â po dau wâru tèpa maagé na rà tà puu wê na curuu—wà tèpa bwi, ma wà tèpa bee, ma tèpa pitàbwamwa. {Ba rà tà tapacîri ê pai gù kâra i jawé. Ba é boome na pàra pàara ê jè *angela kà Pwi Ukai, nau gù na i jawé. Â wà pwi âboro maagé na é êgò boo béaa naa na auipitoo, gée na càùru pai gù kâra jawé, âna jèe tiàu ê maagé kêe.}
É tâa wê wà pwi jè âboro, na jèe po 38 naja kêe goro maagé. Â é côoê wà Iésu, na é gére puu. Â é jèe tâmogòori pâ jèe po dau gòiri ê pai maagé kêe. Â é ina têe pâ: «Nümagà na tiàu ê maagé'gà?»
 é tòpi têe pâ: «Üu kaa! Êco na ticè âboro cèna tüô boo naa najawé, na é bwaa gére gù! Ba ûna go pwa ma go êgò boo, â é jèe êgò béaario wà pwi jèpwi.»
Mataio 9.6Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà cimadò, â gà pa aupuu'gà, â gà pâra!»
É nye wâdé kaa. Â é pa ê aupuu kêe, â é pâra.
Càcaa wâdé tà tèpa pitûâ
Napwa tòotù bèepwiri, âna *tòotù pwicîri [kà tèpa Juif]. 10  Néhémie 13.19; Jérémie 17.21Â rà ina têe wà tèpa caa kà tèpa Juif pâ: «Ée! Tòotù pwicîri nabà, â [wiâra ê *Naèà] âna pwicîri na gà pa aupuu'gà!»
11 Â é tòpi tàra pâ: «Bwa, wà pwina é pwa ma go wâdé, âna é ina tôo pâ, na go popa aupuu kôo, ma go pâra.»
12 Â rà ina pâ: «Kaa! Wàilàapà cè pwi a gére ina tâgà pwiri?»
13 Êco na câé caa tâmogòori pâ pwiri wàilàapà. Â càcaa pâri ma é paari tàra Iésu, naa nabibiu kâra pâ âboro, ba rà po dau wâru Rà po dau wâru—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Rà dau wâru wàilà..
14 Mwa gée na càùé, â wà Iésu, âna é côo wà pwi âboro-bà naa na *Wâra pwapwicîri, â é ina têe pâ: «Gà côo, jèe tiàu ê maagé'gà. Gà cibwaa pwa côwâ ê pwina èpà. Ba o péa tèepaa darigà cè pwina o po dau èpà na dau maina.»
15 Â é wâjué côwâ wà pwiibà dari tèpa caa kà tèpa Juif, â é ina tàra pâ wà Iésu na é pwa ma é wâdé. 16 Â géewê, â rà mudàra ma rà tubaèpà tà Iésu, gée goro ê pai pwa ma tiàu ê maagé, na tòotù pwicîri.
17 Êco na é ina tàra pâ: «Wà Caa kôo, âna é nye tà ciburà wakè. Tèepaa naa goro tòotù nabà, â o câé caa coo. Â go nye wàrapwiri mwara wâgo.»
18  Mataio 26.4; Ioane 7.1, 10.30Â gée goo ê pai ina kêe pwiri, âna rà nye dau pibu naigé kaa ma rà pòtàmwereê. Càcaa gée goro co pai êgòjai ê tòotù pwicîri, â gée goo mwara ê pai ina kêe pâ, wà Pwiduée, âna é pwi âji Caa kêe. Ba ûna é wàrapwiri pai ina kêe, â é nama ipaiwàilu ma Pwiduée.
É tòpi tà tèpa pitòtié wà Iésu
Pwiduée na é naa têe tàrù
19  Ioane 5.30É ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Go côo ê pwina é pwa wà Caa kôo, â go pwa, ba càcaa pâri ma go pwa jè muru gée gooò. Üu, ê pâ muru na é pwa wà Caa, âna go pwa mwara wâgo, Pwina naîê. 20 Ba wânüma Caa gooò, â é paari tôo diri pâ muru na é pwa Muru na é pwa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pwâranyere.. Â ée mwa paari tôo mwara ê pâ pàra muru na dau maina, na go o mwa pwa. Â o dau dàpàgà tàwà wiàna guwà mwa côo. 21 Ba wà Caa, âna é pacimadò côwâ wà tàpé na rà jèe bà, ma pawârorà côwâ. Â go wàrapwiri mwara, wâgo Pwina naîê, ba go naa ê *âji wâro tà tàpé na nümoo na go pawârorà.
22  Ioane 5.27; Apostolo 10.42«Napwa wà Caa, âna câé caa pitèi tèpa âboro. Â é nye naa tôo, Pwina naîê, diri ê tàrù ma go pitèirà. 23  Filipi 2.10–11; 1 Ioane 2.23Â, na wàrapwiri, â rà o cau pwamainaô diri ê pâ âboro wàra ê pai pwamaina kâra wà Caa. Ba wà pwina câé caa ipwamainaô, Pwina naîê, âna câé caa ipwamaina mwara wà Caa na é cùruo me.
24  Ioane 3.15–18«Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwi âboro na é pitêre dàra ê popai kôo, â é cèikî naa goo wà Pwina é cùruo me, âna é jèe tòpi ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée. Â o jèe càcaa pwa wârimuru têe, ba é jèe pâra gée na bà, naa na wâro.
Rà o pitêre dòo wà tèpa bà
25 «Go ina tàwà ê âjupâra pâ: O mwa tèepaa ê jè tòotù, â jèe wàéni kaa, na rà têre ê pwâratùra kôo, wâgo *Pwina naî Pwiduée, wà tàpé na rà bwaa bà. Â wà tàpé na rà pitêre dòo, âna o tâa tàra ê âji wâro. 26 Ba wà Caa, âna tà têe ê pàtàma târa ma é naa wâro, â é naa tôo mwara, wâgo Pwina naîê. 27 Â é naa tôo mwara ê tàrù, ba na go pwi a pitèimuru, gée goo na go Pwina naîri âboro. 28 Guwà cibwaa pò na go ina tàwà pâ: O mwa me ê tòotù, na rà o têre ê pwâratùra kôo wà diri tàpé na rà jèe bà. 29  Daniel 12.2; Mataio 16.27; Apostolo 24.15Â rà o cau wâro côwâ gée na aubà. Â wà tàpé na rà pwa na wâdé, âna rà o cimadò côwâ naa na âji wâro. Â wà tàpé na rà pwa na èpà, âna rà o cimadò côwâ nau pwa wârimuru.»
Tèpa paâjupâra Pwina naîri âboro
30  Ioane 5.19, 6.38[É ina tàra mwara wà Iésu pâ]: «Càcaa pâri ma go pwa cè jè muru gée gooò. Â go pitèi wiâra na é ina tôo wà Caa. Â napwa pitèimuru kôo, âna *tàrù. Ba câgo caa mudàra ma go pwa ê câbawâdé kôo. Â go pwa ê câbawâdé kà Pwina é cùruo me.
31 «Wiàna wâgo na go pipa-âjupâraô côwâ, â o ticèmuru naa goo ê pwina go ina. 32 Êco na nye pwa mwara Pwi jèpwi na é *paâjupâraô§ Paâjupâra—Témoigner, attester. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.. Â go tâmogòori pâ nye âjupâra ê pwina é ina naa gooò.
Ioane
33 «Guwà cùru pâ tèpa âboro dari *Ioane Pwi a piupwaa, â ê jèkutâ gooò na é wiâ tàwà, âna âjupâra.
34 «Wâgo, âna càcaa âjimuru tôo ê pai paâjupâra kà pwi âboro. Êco na go ina tàwà ê pâ muru bèepwiri, ba na guwà udò, [ma tâa tàwà ê âji wâro]. 35 Ba wà Ioane, âna é wàra ê ânye na udàrù, â pwa pwéelaa kêe. Â guwà ipwàdée naa na pwéelaa kâra ê pâ popai kêe, naa na jè ji pàara na càcaa gòiri.»
Wakè kà Iésu
36  Ioane 3.2, 14.11«Êco na pwa ê bépaâjupâraô, na piwéna jii Ioane. Ba ê pâ namuru na é nama go pwa wà Caa, âna rà paâjupâraô, â rà paari pâ é cùruo me.»
Pwiduée Caa
37  Mataio 3.17; Ioane 5.32, 8.18«Wà Caa, na é cùruo me, âna é jèe paâjupâraô diri. Â câguwà caa pâji têre ê pwâratùra kêe, ma côo mwara ê naporomee. 38 Â câguwà caa tòpi ê popai kêe naa na pwâranümawà. Ba câguwà caa cèikî naa gooò, wâgo na é cùruo me.
Tii Pwicîri
39  Luka 24.27«Guwà mudàra na ê *Tii Pwicîri, ba guwà niimiri pâ, guwà o pâmari ê wâro dàra gòiri jaa Pwiduée. Â êkaa pâ popai bèepwiri, na rà paâjupâraô! 40 Êco na tàutàwà na guwà me mariô, ma guwà tòpi ê âji wâro!
41 «Câgo caa mudàra ma rà pwamainaô wà tèpa âboro. 42 Â go nye tâmogòori pâ, nye càcaa wânümawà goo Pwiduée. 43 Go jèe me na nee Caa kôo, â câguwà caa tòpio. Êco na, wiàna é tèepaa cè pwi jè âboro na é nye me na nee, wàé pwi âboro, â guwà nye tòpié! 44 Guwà ipwamainawà gée goowà côwâ, wâguwà tèpa âboro. Â câguwà caa mudàra ê âji ipwamaina, na me gée goo Pwiduée na é caapwi co. Guwà mwa wànau târa cè pai cèikî kàwà? 45 Êco na guwà cibwaa niimiri pâ go o mwa pitòtiwà* Pitòti (é, pitòtiri, tòti)—Accuser., na ara wà Caa. Bwa, càcaa wâgo, â nye wà *Moosé, wà pwina guwà wâari pâ ée mwa pitu tàwà!
46  Apostolo 3.22«Wiàna âjupâra pâ, guwà cèikî naa gooé, â pwiri guwà gére cèikî naa gooò mwara! Ba é wii ê popai gooò naa na ê pâ tii kêe. 47 Â wàra na jèe câguwà caa cèikî naa goo ê auwii kêe, â guwà o mwa wànau târa pai cèikî kàwà, naa goo ê pâ popai kôo?»

*5:2 Béthesda—é, Bethzatha.

5:8 Mataio 9.6

5:10 Néhémie 13.19; Jérémie 17.21

5:13 Rà po dau wâru—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Rà dau wâru wàilà.

5:18 Mataio 26.4; Ioane 7.1, 10.30

5:19 Ioane 5.30

5:20 Muru na é pwa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pwâranyere.

5:22 Ioane 5.27; Apostolo 10.42

5:23 Filipi 2.10–11; 1 Ioane 2.23

5:24 Ioane 3.15–18

5:29 Daniel 12.2; Mataio 16.27; Apostolo 24.15

5:30 Ioane 5.19, 6.38

§5:32 Paâjupâra—Témoigner, attester. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

5:36 Ioane 3.2, 14.11

5:37 Mataio 3.17; Ioane 5.32, 8.18

5:39 Luka 24.27

*5:45 Pitòti (é, pitòtiri, tòti)—Accuser.

5:46 Apostolo 3.22