Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 20
20
Jèe tiàu Iésu na auipwàni
Mataio 28.1–7; Maréko 16.1–8; Luka 24.1–12
Na pwapwicîri, [na dàuru kâra *tòotù pwicîri* Tòotù pwicîri—Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. kàra] na bwaa gòropwaa, âna é pâra naa na auipwàni wà Maria gée Magdala. Â é côo i diopwaa kâra atü, bécamoori i pwêe, âna jèe pwùru tâjii. Â é itàa Itàa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Itàtà. wâjué côwâ, nau pâmari Simona Pétéru, ma wà pwi jè a *câmu na dau wânüma Iésu gooé. Â é ina tàru pâ: «Rà jèe popa wà Pwi Ukai gée na auipwàni, â câbà caa tâmogòori cèna rà tòpòé naawê.»
3-4 Â ru pò ma pâra wà Pétéru ma pwi bée, â ru itàa naa na auipwàni. Â é dau awài wà pwini jii wà Pétéru, â é mara tèepaa pâ. Â câé caa tò, â é nye po cùué boo, â é niâ dò naadò wâ, â é côo ê pâ imwaano co na gére tâaboo naani napuu. Ûna é tèepaa pâ wà Simona Pétéru, â é nye tò kaa naadò wâ na auipwàni. Â é côo pâ imwaano na tàgére tâaboo naani napuu. Napwa naa goo ê imwaano bépii pûruê, âna càcaa pitànaima bau ê pâ imwaano-bà. É nye pwa-ité tâa naa na jè ére, na nye cùu bwàti.
 ée mwa caa pwicò kà Pétéru wà pwi bée.  é côo, â é cèikî [pâ wà Iésu, âna é jèe wâro côwâ gée na aubà]. Apostolo 2.24–32; 1 Korénito 15.4(Êco na càru caa pâji po tâmogòori bwàti ê pâ auina naa na *Tii Pwicîri, naa goro pai wâro côwâ kà Iésu.) 10 Nabwé, â ru pâra côwâ wà tupéeni naa pwârawâ na ru pitâa na.
É ipaarié wà Iésu tà tèpa âboro kêe
Mataio 28.9–10; Maréko 16.9–11; Luka 24.35–49
—Tà Maria gée Magdala
11 Napwa naa goo wà Maria, âna é tà coo boo goo i pwâramara-atü, âna é nye tà i wê. Â é cùué boo, ba na é niâ dò naadò wâ. 12 Â é nye côo kaa du *angela, na ru coona ârabwée pwaa. Wà pwi jèpwi, âna é tâa na na ia tâa wê i pûru wà Iésu; â wà pwi jèpwi, âna é tâa na na ia tâa wê i du âê. 13 Â ru tawèerié pâ: «Tôoni, cina gà i?»
 é ina tàru pâ: «Go imuru Pwi Ukai kôo, ba rà jèe popaé, â câgo caa tâmogòori cèna rà tòpòé naawê.»
14  Luka 24.16; Ioane 21.4É ina pwiri, â é tabiié, â é côo wà Iésu na é tàgére coo wê, êco na câé caa côoinaê. 15 Â é ina têe pâ: «Tôobà, cina gà i? Gà mudà î?»
Êco na é tà niimiri wà Maria pâ, wà pwiibà âna wà pwi âboro na é tòimiri i na upwâra. Â é ina têe pâ: «Wiàna wâgà pwi a popa [naii Pwi Ukai Iésu] â gà paari tôo na gà tòpòé naawê, ba na go pâ nau popaé.»
16 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Maria!»
 é tabèreè wà Maria, â é nye côoinaê kaa, â é ina têe naa na pwâratùra *hébéru, pâ: «Au, Rabbouni!» (Pai ina wèe pâ ‘Pwi a pwa pupûra’.) 17  Roma 8.29; Hébéru 2.11–12 é ina têe wà Iésu pâ: «Gà cibwaa tu naa gooò, ba bwaa câgo caa too dari Caa.  gà pâra naa jaa tèpa béeò.  gà ina tàra pâ, go o jèe too dari Caa kôo, wà pwi Caa kàwà mwara; wà Pwiduée kôo, ma wà pwi Pwiduée kàwà mwara.»
18 Â é pâra wà Maria, â é pâdari tèpa câmu. Â é ina tàra pâ: «Tàpéebà! Go jèe côo wà Pwi Ukai!» Â é piwiâ tàra ê pwâra pitùra kàru.
—Tà tèpa câmu kêe
19 Na bàrane kâra pwi pwapwicîri-bà, âna rà pitànaima na jè pwârawâ wà tèpa câmu. Â rà kiiri ê pâ goropwârawâ, ba wâgotàra goo tèpa pitûâ kà tèpa *Juif. Â é nye tèepaa kaa naa nabibiu kàra wà Iésu. Â é ina tàra pâ: «Cidòri nyuâawà!» 20  Ioane 16.22; 1 Ioane 1.1Â é paari tàra du na-araraîê ma ê jènereê. Â rà nye dau ipwàdée kaa na rà côo wà Pwi Ukai.
21 Â é jèu ina tàra pâ: «Cidòri nyuâawà! É cùruo me wà Caa naa na gòropuu; â nabàni, âna go cùruwà pwacèwii pai pwa kêe tôo.»
22 Â é upirà, ma ina tàra pâ: «Guwà tòpi ê Nyuâaê Pwicîri! 23  Mataio 16.19Wiàna guwà pwanauri ê pâ èpà kâra ê pâ âboro, â é pwanaurirà wà Pwiduée. Â wiàna câguwà caa pwanaurirà, â ê pâ èpà kàra âna o nye tà tâa.»
—Tà Toma
24 Napwa naa goo wà Toma (pwi ârapàara tèpa 12 a câmu, jè nee mwara ‘Bérepidu’), âna tà tiàué jaarà na ê pwi tòotù na é tèepaa marirà wà Iésu. 25 Â rà mwa tà ina têe wà pàra tèpa câmu pâ: «É cipàparibà wà Pwi Ukai.»
Êco na é tòpi tàra pâ: «Auwa! Pwacoé na go cèikî [pâ é wâro côwâ]! Wâdé co wiàna go côo ê auru paò goro du na-araraîê. Â wiàna go tùu gée goo ê mangadaîô naa na ê auru paò, ma tòpò mwara ê na-araraîô naa goo i jènereê!»
26 Gée na càùru caapwi nadàpàra pwapwicîri, â rà pitànaima mwara wà tèpa câmu naa na i wâ, â jèe wàilà ma Toma. Â rà kiiri ê pâ goropwârawâ, êco na é tèepaa marirà wà Iésu. Â é coo nabibiu kàra, â é ina tàra pâ: «Cidòri nyuâawà!»
27 Â é ina tà Toma pâ: «Gà côo i du na-araraîô. Â gà tòpò i mangadaîgà naa na. Â gà pame i na-araraîgà, â gà tòpò naa goo i jènereô. Â gà cibwaa pidumapiê, â gà cèikî!»
28 Â é tòpi têe wà Toma pâ: «Pwi Ukai kôo ma Pwiduée kôo!»
29  1 Pétéru 1.8Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà mwa cèikî ba gà côoô. Cidòri nyuâa tèpa âboro na rà cèikî, na càra caa côoô.»
Gorodà na wii pwi tii bèeni?
30 Dau wâru ê pâ *câmu kâra pàtàma Pwiduée na é pwa wà Iésu, na ara tèpa câmu kêe. Càcaa wii diri naa na ê tii bèeni. 31  Ioane 3.15; Roma 1.17; 1 Ioane 5.13Êco na ê pâ popai bèeni gére wii, âna wii, ba na guwà cèikî pâ, wà Iésu âna é pwi *Mesia, *Pwina naî Pwiduée. Â wiàna guwà cèikî naa gooé, â o tà tàwà ê *âji wâro na wâgooé.

*20:1 Tòotù pwicîri—Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

20:2 Itàa—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Itàtà.

20:9 Apostolo 2.24–32; 1 Korénito 15.4

20:14 Luka 24.16; Ioane 21.4

20:17 Roma 8.29; Hébéru 2.11–12

20:20 Ioane 16.22; 1 Ioane 1.1

20:23 Mataio 16.19

20:29 1 Pétéru 1.8

20:31 Ioane 3.15; Roma 1.17; 1 Ioane 5.13