Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 10
10
Iésu âna é pwi âji a wéaari mutô
É ina tàra mwara wà Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra: Wà pwi âboro na é too wii iti jii ê goropwiinawâ goo nababé kâra mutô, âna é pé pwi a mura, ma pé pwi bâadi. Ba câé caa tò naa ê goropwârawâ. Â napwa wà pwina é tò naa ê goropwârawâ, âna wàé na é pwi âji a piwéaari mutô. [Â, naa dàuru, âna] wà pwi âboro na é wéaari goropwârawâ [naa ne] âna é tàpiri têe. Â wà diri tèpa mutô kêe, âna rà nye têreina ê pwâratùra kà pwi âji a piwéaari mutô* Tèpa mutô kêe, âna rà nye têreina… Naa jaa tèpa Juif, âna pâ mutô kà tèpa âboro na wâru, âna rà pitànaima naa na caapwi nababé naa ne.. Â é ina jèpa neerà, â é pacòobérà naa gòroigé. Ûna é cau pacòobérà diri, â é pâbéaa kàra. Â rà nye cau pwicò kêe, ba rà têreina ê pwâratùra kêe. Pwacoé ma rà pâra wiâra cè pwi jèpwi. Ba càra caa têreina pwâratùra kêe. Â rà o upié.»
Êco na wà tàpé na rà têre ê ucina bèepwiri kà Iésu, âna càra caa tâmogòori ê pai ina wèe.
Go pwi goropwârawâ
É ina tàra mwara pâ: «Go ina tàwà ê âjupâra pâ: *Wâgo pwi goropwârawâ kâra ê pâ mutô. Jérémie 23.1–2; Ézékiel 34.2–3Wâru tàpé na rà tèepaa me béaario, na rà tèpa mura, ma tèpa bâadi. Â wà tèpa mutô âna càra caa pitêre dàra. *Wâgo pwi goropwârawâ. Wà pwi âboro na é tòme gooò, âna ée udò, [â o tâa têe ê *âji wâro]. Â o pâri ma é pâra naa na nümee goo wê É pâra naa na nümee goo wê—Grec: É tà tò ma còobé., â ée mwa tà pâdari uti kêe.
10 «Napwa wà pwi a mura, âna é nye tèepaa co, ba na é mura, ma pòtàmwara, ma ténoori. Â wâgo, âna go me, ba na rà wâro wà tèpa âboro, wàilà tèpa mutô kôo. Â o tà tàra ê âji wâro na tâbawêe.»
Go pwi âji a wéaari mutô
11  Psaume 23.1; Auinapàpari 7.17«Wâgo, âna go pwi âji a piwéaari ê pâ mutô. Â wà pwi âji a piwéaari ê mutô, âna é panuâ ê wâro kêe ba kàra. 12  Apostolo 20.29Â wà pwi âboro na é nye po wakè co târa mwani, âna câé caa pwi âji a piwéaari mutô. Ba wiàna é côo ê loup na é tèepaa me, â é panuâ i pâ mutô, â é uru, ba càcaa mutô kêe. Â o utirà ma tadidirirà. 13 Â é uru wà pwi âboro bèepwiri, ba é pwi a wakè târa mwani co, â càcaa wânümee goo ê pâ mutô.»
Go panuâ wâro kôo ba kàra
14 «Üu, wâgo, âna go pwi âji a piwéaari mutô.  go nye tâmogòori ê pâ mutô kôo, â rà nye tâmogòorio mwara. 15  Mataio 11.27; 1 Ioane 3.16Ipaiwà naa goobu ma Caa. Ba wà Caa, âna é tâmogòorio, â wâgo, âna go tâmogòori wà Caa.  go panuâ ê wâro kôo, ba kâra ê pâ mutô kôo. 16  Ésaïe 56.8; Ézékiel 34.23 bwaa pwa mwara ê pàra mutô kôo  bwaa pwa mwara ê pàra mutô kôo—Tèpa cèikî na càra caa tèpa Juif., na càra caa pâ toome naa na ê nababé bèeni.  wâdé na go mudàra mwara.  rà o mwa têre ê pwâratùra kôo.  o mwa caapwi pubu goorà diri, ma caapwi cè pwi a piwéaarirà.
17  Filipi 2.8–9«Dau wânüma Caa gooò, ba go panuâ ê wâro kôo. Go panuâ, ba go o mwa nye tòpi côwâ. 18 Nye ticè pwi jè âboro cèna é popa jiio, â go nye naa, gée gooò. Ba pwa tàrù kôo ma go naa ê wâro kôo, â nye pwa tàrù kôo ma go nye popa côwâ. Ba wàépwiri ê aupitûâri kà Caa kôo.»
Rà pitadàrùrà mwara gooé
19 Rà pitadàrùrà mwara wà tèpa *Juif, gée goro ê pâ popai bèepwiri. 20 Ba wâru gée goorà na rà ina pâ: «Pwa duée gooé, â é pigù! Cina guwà gére pitêre dèe?!»
21 Êco na rà ina wà pàra tàpé pâ: «Bwa, ba càcaa wàrapwiri ê pai tùra kà pwi âboro na pwa duée gooé! Ê duée, âna càcaa pâri ma é pwa ma rà ni⧠Pwa ma rà niâ—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paniâ. ê pâ âboro na rà bwi!»
Tàutàra na rà cèikî naa goo Iésu
22 Pwa ê pwi *tòotù maina na *Iérusaléma—pwi tòotù na pitaniimiri ê pai tàpiri côwâ ê *Wâra pwapwicîri, na pàara aumoo. 23 Â é tâa goo wà Iésu, â é nye tàgére ipokâa na i Wâra pwapwicîri, naa na ‘Wâ kà *Solomona’* ‘Wâ kà Solomona’—Pé wâ cikòmaa na dau maina ê pâ âê. (Côo note goo Apostolo 3.11.), wâ cikòmaa.
24 Â rà tapitirirà naa gooé wà pàra tèpa Juif, â rà ina têe pâ: «Gà tà ciburà nama bà pibu âboro naa googà, tiagoro wiidà? Wiàna wâgà wà pwi *Mesia, [*pwi a pa-udò na bà tapacîê] â wâdé na gà inapàpari tâbà!»
25 Â é tòpi tàra pâ: «Ia go jèe nye ina tàwà, â câguwà caa tòpi. Rà *paâjupâraô ê pâ muru, na ia go pwa naa na nee Caa kôo. 26 Êco na tàutàwà na guwà cèikî naa gooò, ba câguwà caa tèpa mutô kôo.
Rà côoinaô tèpa mutô kôo
27 «Ba rà nye têre ê pwâratùra kôo wà tèpa mutô kôo, â go nye côoinarà, â rà nye pâra wiâô. 28  Ioane 3.16, 6.39Â go naa tàra ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée. Â o càra caa tâmogòori ma rà o bà. Â o nye ticè pwi jè âboro cèna o pâriê ma é poparà gée na-araraîô Na-araraî (é, na-araî)—Paume.. 29 Ba wà Caa kôo na é panuârà tôo, âna é dau maina awé jii diri ê pâ muru. Â nye ticè pwi jè âboro cèna o pâriê ma é popa cè jè muru, gée na-araraî Caa. 30 Â napwa wàibu ma Caa, âna bu nye caapwi.»
Pwa na rà èié
31 [Ûna rà têre pwiri] wà tèpa âboro, â rà jèu tòri côwâ ê pâ atü, ba na rà catàmwereê goo. 32 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Dau wâru ê pâ muru na wâdé, na go pwa na arawà—muru na me gée goo wà Caa. Â gona dà cè pwina gére nümawà dàra catàmwaraô goo?»
33  Lévitique 24.16Â rà tòpi têe pâ: «Pwiini, càcaa goo cè wakè na wâdé na gà pwa. Nye gée goo co na gà inabaèpà wà Pwiduée. Ba gà nye pwi âboro, â nümagà naa wâgà Pwiduée!»
Go wâgoo Caa â é wâgooò
34  Psaume 82.6É ina tàra pâ: «Jèe wii naa na *Naèà kà Pwiduée pâ: Guwà tèpa ‘pwiduée’ Tèpa ‘pwiduée’—Élohim naa na hébéru. Du ârailu pai ina wàra pwi popai bèepwiri: Pwiduée, é, pwi apitèimuru. Naa na tii Salamo, âna popai goo wà tèpa pitèimuru kà tèpa Juif.. Psaume 82.6 35 Â é ina pwiri [tà tèpa jojoorowà] na rà tòpi ê Naèà! Â jè tâmogòori diri pâ càcaa pâri ma câtùra ê pwina jèe wii naa na ê Naèà. 36 Napwa wâgo, âna é pitòrigario wà Pwiduée Caa, â é cùruo me naa gòropuu, â go ina pâ, go Pwina naîê. [Â wiàna é ina wà Pwiduée Caa tà tèpa âboro pâ, rà tèpa ‘pwiduée’] â cina guwà putàmu naa gooò§ Cina guwà putàmu naa gooò—Grec: Cina guwà ina pâ, go inaê ba èpà?, wiàna go ina pâ wâgo Pwina naîê?
37 «Wiàna câgo caa pwa ê pâ wakè kà Caa kôo, â guwà cibwaa cèikî naa gooò! 38  Ioane 14.10–11Êco na go nye tàgére pwa; â wâdé na guwà cèikî. Ba wiàna pwacoé tàwà ma guwà cèikî naa gooò; â guwà cèikî naa gooò gée goo ê pâ muru na go pwa. Â, na wàrapwiri, â guwà tâmogòori bwàti pâ go wâgoo Caa, â é wâgooò.»
39 Gée goo pwiri, â rà pimudàra mwara cè naigé ba na rà tâjùrué. Êco na é nye uru taaci.
40  Ioane 1.28Géewê, â é jèu pâra côwâ wà Iésu, naa na ére gée côwâ kâra nairiwâ Ioridano, wâna na ia é *piupwaa béaa naawê wà Ioane. Â é tàpo tâa wê.
41 Â rà medarié pâ âboro na wâru, â rà pi-ina tàra pâ: «Wà Ioane, âna câé caa pwa cè jè *câmu kâra pàtàma Pwiduée, êco na po coo diri ê pâ popai, na ia é ina naa goo pwi âboro bèeni!»
42 Â dau wâru ê pâ âboro wê, na rà cèikî naa goo Iésu.

*10:3 Tèpa mutô kêe, âna rà nye têreina… Naa jaa tèpa Juif, âna pâ mutô kà tèpa âboro na wâru, âna rà pitànaima naa na caapwi nababé naa ne.

10:8 Jérémie 23.1–2; Ézékiel 34.2–3

10:9 É pâra naa na nümee goo wê—Grec: É tà tò ma còobé.

10:11 Psaume 23.1; Auinapàpari 7.17

10:12 Apostolo 20.29

10:15 Mataio 11.27; 1 Ioane 3.16

10:16 Ésaïe 56.8; Ézékiel 34.23

10:16 Â bwaa pwa mwara ê pàra mutô kôo—Tèpa cèikî na càra caa tèpa Juif.

10:17 Filipi 2.8–9

§10:21 Pwa ma rà niâ—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paniâ.

*10:23 ‘Wâ kà Solomona’—Pé wâ cikòmaa na dau maina ê pâ âê. (Côo note goo Apostolo 3.11.)

10:28 Ioane 3.16, 6.39

10:28 Na-araraî (é, na-araî)—Paume.

10:33 Lévitique 24.16

10:34 Psaume 82.6

10:34 Tèpa ‘pwiduée’—Élohim naa na hébéru. Du ârailu pai ina wàra pwi popai bèepwiri: Pwiduée, é, pwi apitèimuru. Naa na tii Salamo, âna popai goo wà tèpa pitèimuru kà tèpa Juif.

§10:36 Cina guwà putàmu naa gooò—Grec: Cina guwà ina pâ, go inaê ba èpà?

10:38 Ioane 14.10–11

10:40 Ioane 1.28