Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 8
8
Tô a mura paao
 é pâra wà Iésu, naa gòrojaa Élaio* Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers.. Â, na dàuru kêe, na bwaa dau dàuru, â é wâjué côwâ naa na *Wâra pwapwicîri.  rà medarié, ê pâ âboro na wâru.  é tâaboo  é tâaboo—Naa jaa wà tèpa Juif, âna rà tâaboo wà tèpa pwa pupûra na rà pacâmuri âboro., â é tapoo pacâmurirà.  wà pàra tèpa *dotée goro ê Naèà, ma wà pàra tèpa *Farasaio, âna rà dàti medarié ê tô jè ilàri. Ba rà pâmariê, na ru gére ipuu ma pwina càcaa pwi éaé.  rà popaé me, na ara diri ê pâ âboro.  rà ina tà Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, wà tôoni, âna tâjùrué na é bwaa gére mura paao. Lévitique 20.10; Deutéronome 22.22–24Jèe wii naa na ê *Naèà kà Moosé, pâ, o caamwara goro atü ê tô ilàri na é wàrapwiri.  wâgà, âna dà cèna gà ina naa goo?»
Rà ina pwiri têe, ba na rà tacaié. Ba nümarà na rà pa ê pai tòpi kêe, ma bépiciapwâ gooé. Êco na é cùué boo wà Iésu, â é pwa tii goro ê mangadaîê, naa napuu.
Wàilàapà pwina ticè èpà kêe?
Deutéronome 17.7Ûna rà nye tà ciburà tawèerié, â é cimadò, â é ina tàra pâ: «Wâdé na wà pwi âboro, na mu nye ticè èpà na é pwa, âna é tapoo èié goro atü.»
 é jèu cùué boo côwâ, ma pwa tii na napuu.  rà jèpa ipiina, tapoo gée goo tèpa ijiao, tèepaa naa goo tèpa âboro kîri.  ru mwa tà tâa acari, wà Iésu ma wà i tô ilàri.
10 Â é tagòtùé wà Iésu, â é ina têe pâ: «Tôoni, rà wâpà, tàpé na ia rà pitòtigà? Gona nye ticè âboro cèna é tâa, ma é naa cè wârimuru tâgà?»
11  Ioane 5.14Â é tòpi têe pâ: «Nye ticè.» Â é ina têe wà Iésu pâ: «Â wâgo mwara, âna câgo caa naa cè wârimuru tâgà. Gà pâra, â gà cibwaa pwa côwâ cè tûâ cèna èpà!»
Iésu âna é pwi pwéelaa kâra gòropuu
12  Ésaïe 49.6; Ioane 1.4–9, 9.5, 12.46É ina mwara tà tèpa âboro wà Iésu pâ: «*Wâgo kaa ê pwéelaa kâra gòropuu. Â wà pwi âboro na é me wiâô, âna o mwa pwa ê pwéelaa na wâgooé na naa têe ê âji wâro. Â o câé mwa caa pâ naa ê bàutê.»
13 Â rà ina têe wà tèpa Farasaio pâ: «Nye piticèmuru naa goo ê pwina gà ina, ba gà nye pipaâjupâragà côwâ Pipaâjupâragà côwâ—Rendre témoignage de toi-même. Côo mwara Paâjupâra naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.
14  Ioane 5.31–32, 7.28Â é tòpi tàra pâ: «Bwa. Wiàna go nye pipaâjupâraô côwâ, â nye âjupâra ê pai pipaâjupâraô kôo. Ba go tâmogòori wâna na go me géewê, ma wâna na go pâra naawê. Â napwa wâguwà, âna câguwà caa tâmogòori wâna na go me géewê, ma wâna na go pâra naawê. 15  Ioane 12.47Ba guwà pitèi wiâra ê tûâ kà tèpa âboro. Â wâgo, âna nye ticè pwina go tèié. 16  Ioane 5.30, 8.29Êco na, wiàna go nye tèi, â o nye âjupâra ê pai tèi kôo. Ba càcaa wâgo co, â nye wàibu naima ma Pwiduée Caa, na é cùruo me. 17  Deutéronome 19.15Ba ia wii naa na ê Naèà kàwà pâ, ê aupaâjupâra kâra ârailu âboro, âna nye âjupâra kaa. 18  1 Ioane 5.9Â *Wâgo, âna go nye *paâjupâraô, â é nye paâjupâraô mwara wà Caa, Pwina é cùruo me.»
19 Â rà tawèerié pâ: «Gona wâpà Caa'gà?»
 é tòpi tàra pâ: «Câguwà caa tâmogòoribu ma Caa kôo. Ba wiàna guwà gére tâmogòorio, â pwiri guwà gére tâmogòori mwara wà Caa kôo.»
20  Ioane 7.30É ina ê pâ popai bèepwiri wà Iésu, ûna é bwaa gére pwa pupûra wâna Wâra pwapwicîri, wâna autòpò âraimeai tà Pwiduée. Â nye ticè jè âboro cèna é tâjùrué, ba bwaa càcaa tèepaa ê pàara kêe.
É inapàpari pai còpòo kêe dari Caa
21  Ioane 7.34, 13.33É ina mwara wà Iésu pâ: «Go o jèe pâra, â guwà o mwa mudòo. Â guwà o bà naa na èpà kàwà. Ba wâna na go pâra naawê, âna o càcaa pâri ma guwà pâra naawê.»
22 Â rà pi-ina tàra wà tèpa âboro pâ: «[Dà pai ina wèe ni?] Pwiri ée mwa pipòtàmwereê côwâ? Ba é ina pâ càcaa pâri ma jè pâra naa na é pâra naawê.»
23  Ioane 3.31Â é tòpi tàra pâ: «Wâguwà âna guwà tèpa âboro géeniboo, â wâgo, âna go me géenidò. Ba guwà tèpa âboro gòropuu, â câgo caa pwi âboro géeni gòropuu. 24 Gée goro pwiri, na ia go ina tàwà pâ, guwà o bà naa na èpà kàwà, wiàna câguwà caa cèikî pâ, ‘*Wâgo [na go napwiri, nabà, â dàra gòiri awé]’.»
25 Â rà ina têe pâ: «Gona wâgà wàa?»
 é tòpi pâ: «I pwi ia go jèe ina tàwà, gée na autapoo goo§ I pwi ia go jèe ina tàwà, gée na autapoo goo—é, Gorodà na go tòpi tàwà?. 26 Â wâru pâ muru na pâri ma go ina naa goowà, ma pitèiwà goo. Êco na go inapàpari [tàwà co] ê pwina go têre jii wà Pwina é cùruo me naa jaawà. Ba wàé na é ina ê âjupâra.»
27 Êco na càra caa têreina pâ é pwa jèkutâ goo [wà Pwiduée] Caa. 28  Ioane 3.14Â é ina tàra pâ: «Wiàna guwà mwa naaô too naanidò* Naaô too naanidò—É ina wà Iésu goro ê pai ténamiriê naa goro satauro, â goro ê pai wâjué côwâ kêe naa jaa wà Pwiduée naa napwéretòotù., wâgo *Pwina naîri âboro, â guwà o mwa côoinari pâ, ‘Wâgo [na go napwiri, nabà, â dàra gòiri awé]’. Â guwà o mwa côoina mwara pâ, câgo caa po pwa cè jè muru gée gooò. Ba go ina co ê pwina é ina tôo wà Caa. 29 Â wà Pwina é panuâô me, âna é nye tà wâjaao, â càcaa mu nama tà wâgo acari. Ba go pwa taaci ê pâ muru na wâdé têe.»
30 Ûna é wàrapwiri pai tùra kêe tàra, â wâru tàpé na rà cèikî naa gooé.
âjupâra âna ée mwa tipiwà!
31 É ina wà Iésu tà tèpa Juif na rà cèikî naa gooé, pâ: «Guwà tèpa âji a *câmu kôo, wiàna guwà tà cimwü goo ê popai kôo. 32 Â géewê, na guwà mwa tâmogòori ê *âjupâra, â ê âjupâra âna ée mwa tipiwà.»
33  Mataio 3.9Â rà ina têe [wà pàra tàpé] pâ: «Cina gà ina pâ, o mwa tipibà? Ba wàibà, âna bà tèpa gòobàra *Abéraama, â nye ticè pwi âboro cèna é mu caa nama bà tèpa *ênawéna kîri kêe!»
34  Roma 6.16,20Â é tòpi tàra pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwi âboro na é pipanuâê târa èpà, âna é pwi ênawéna kîri kâra èpà. 35 Â wà pwi ênawéna kîri, âna càcaa pwâraê naa na tâa kà pwi a pitûâ kêe. Â wâdé co naa goo ê pwi èpo naa pwârawâ. 36 Â wiàna go tipiwà, wâgo Pwina naîri âboro, â o nye ticè kaa cèna câguwà mwa caa èrà goo. 37 Go tâmogòori pâ guwà tèpa gòobàra Abéraama. Êco na guwà pimudàra ma guwà pòtàmwaraô, ba câguwà caa tòpi ê popai kôo. 38 Go ina ê pâ muru na go côo naa jaa wà Caa kôo. Â wâguwà, âna guwà nye pwa ê pwina guwà têre jii pwi caa kàwà.»
39  Mataio 3.9Â rà tòpi têe pâ: «Nye pwi âji caa kâbà, âna wà Abéraama!»
 é ina pâ: «Wiàna guwà tèpa âji naîê, â pwiri guwà gére pwa pâ wakè na ia é pwa. 40 Â nabà, âna guwà pimudàra ba na guwà pòtàmwaraô, wâgo na go ina tàwà ê âjupâra na go têre jii Pwiduée! Wà Abéraama âna câé caa mu pwa na wàrapwiri! 41  Ésaïe 63.16Bwa, guwà nye pwa ê pâ wakè kà pwi caa kàwà.»
 rà ina têe pâ: «Câbà caa tèpa èbwi! Ba nye caapwi co pwi caa kâbà, âna wà Pwiduée!»
Câguwà caa tèpa naî Pwiduée
42 É tòpi tàra pâ: «Wiàna é pwi caa kàwà wà Pwiduée, â pwiri gére wânümawà gooò. Ba go me gée jaa Pwiduée, â go wâni gée gooé. Ba câgo caa me imudi, â é cùruo me. 43 Gorodà na câguwà caa tâmogòori ê pwina go ina tàwà? Ba nye tàutàwà na guwà tòpi ê popai kôo.
44  1 Ioane 3.8«Bwa, wà pwi caa kàwà, âna wà *Caatana, wà Pwi âboro èpà! Êkaa na nye nümawà na guwà pwa ê câbawâdé kêe. Wà pwiibà, âna é pwi a pòtàmwara âboro, gée na autapoo goo. Â câé caa tâa na âjupâra, ba nye ticè âjupâra gooé. Ba é nye tà pwâ, ba é nye pwi a wàrapwiri, ba é pwi caa kà tèpa pwâ.
45 «Â wâgo, âna go ina ê âjupâra, êkaa na câguwà caa cèikî naa goo. 46  2 Korénito 5.21; 1 Pétéru 2.22Wàilàapà gée goowà cèna ée paari pâ pwa cè èpà na go pwa? Â wiàna go ina tàwà ê âjupâra, â cina câguwà caa cèikî naa gooò? 47  1 Ioane 4.6Wà tèpa âboro na rà me gée goo Pwiduée, âna rà têre ê popai kà Pwiduée. Êco na câguwà caa têre ê popai kêe, ba câguwà caa me gée goo Pwiduée.»
Iésu ma Abéraama
48  Maréko 3.21–22Rà ina tà Iésu wà pàra tèpa Juif pâ: «Bà nye âjupâra pâ gà pé pwi *Samaria, â pé pwi a pwa duée googà!»
49 Â é tòpi tàra pâ: «Bwa, càcaa pwa duée gooò! Êco na go pitòimiri Caa kôo, â wâguwà, âna câguwà caa pitòimiriô. 50 Câgo caa pimudàra cè pai pwamainaô. Êco na pwa Pwi a pitèimuru, na é pwi a-imudàra ba kôo. 51  Ioane 5.24Go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwi âboro na é pitêre dàra ê popai kôo, âna o càcaa pâri ma é bà [dàra gòiri].»
52 Â rà ina têe pâ: «Bà jèe tâmogòori ni, pâ, gà pé wâra duée! Ba é jèe bà wà Abéraama, â rà jèe bà mwara wà tèpa *péroféta. Â wâgà âna gà ina pâ: “Wà pwi âboro na é pitêre dàra bwàti ê popai kôo, âna o câé caa bà.”
53 «Pwiini, wâgà ilàapà?! Gona gà maina jii Abéraama, pwi caa kâbà? Wàé na é jèe bà, â rà jèe bà mwara wà tèpa péroféta!»
Go mara tâa béaa kà Abéraama
54 É tòpi tàra wà Iésu pâ: «Wiàna go ipwamainaô, â napwa ê pâ popai kôo, âna piticèmuru naa goo. Êco na wà Caa kôo, âna é nye ipwamainaô ma paari ê pai muugère kôo. Wàé na guwà ina gooé pâ é Pwiduée kàwà! 55 Êco na câguwà caa tâmogòorié, â wâgo, âna go tâmogòorié. Ba wiàna go ina tàwà pâ câgo caa tâmogòorié, â go pwi a pwâ, pwacèwiiwà. Êco na go nye tâmogòorié, êkaa na go pâra wiâra ê popai kêe. 56 Wà Abéraama, pwi caa kàwà, âna é jèe tàmara côo ê pwi pàara kôo, â é dau ipwàdée, goo pai mwa tèepaa me kôo.»
57 Â rà ina pâ: «A? Bwaa càcaa pâ 50 naja'gà, â gà jèe côo Abéraama?!»
58  Ioane 1.1Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Na bwaa nye tiàu Abéraama, âna go jèe tâa, ba ‘Wâgo [na go napwiri, nabà, â dàra gòiri awé]’.»
59 Â ûna rà têre [pâ, é nama ipaiwàilu ma wà Pwiduée] â rà nye tòri kaa pâ atü, ba na rà èié goo. Êco na é picârü goorà, â é còobé gée na Wâra pwapwicîri.

*8:1 Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers.

8:2 Â é tâaboo—Naa jaa wà tèpa Juif, âna rà tâaboo wà tèpa pwa pupûra na rà pacâmuri âboro.

8:5 Lévitique 20.10; Deutéronome 22.22–24

8:7 Deutéronome 17.7

8:11 Ioane 5.14

8:12 Ésaïe 49.6; Ioane 1.4–9, 9.5, 12.46

8:13 Pipaâjupâragà côwâ—Rendre témoignage de toi-même. Côo mwara Paâjupâra naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

8:14 Ioane 5.31–32, 7.28

8:15 Ioane 12.47

8:16 Ioane 5.30, 8.29

8:17 Deutéronome 19.15

8:18 1 Ioane 5.9

8:20 Ioane 7.30

8:21 Ioane 7.34, 13.33

8:23 Ioane 3.31

§8:25 I pwi ia go jèe ina tàwà, gée na autapoo goo—é, Gorodà na go tòpi tàwà?

8:28 Ioane 3.14

*8:28 Naaô too naanidò—É ina wà Iésu goro ê pai ténamiriê naa goro satauro, â goro ê pai wâjué côwâ kêe naa jaa wà Pwiduée naa napwéretòotù.

8:33 Mataio 3.9

8:34 Roma 6.16,20

8:39 Mataio 3.9

8:41 Ésaïe 63.16

8:44 1 Ioane 3.8

8:46 2 Korénito 5.21; 1 Pétéru 2.22

8:47 1 Ioane 4.6

8:48 Maréko 3.21–22

8:51 Ioane 5.24

8:58 Ioane 1.1