^
Auinapàpari
Bétapoo popai kà Ioane
Ipwabwàcu
É côo Iésu Kériso naa na muugère kêe
tii târa 7 wâra pwapwicîri <α>
1 <α> Tà tàpé Éféso
2 <α> Tà tàpé Smyrne
3 <α> Tà tàpé Pergame
4 <α> Tà tàpé Thyatire
5 <α> Tà tàpé Sardes
6 <α> Tà tàpé Philadelphie
7 <α> Tà tàpé Laodicée
Rà pwamaina Pwiduée naa napwéretòotù
Tèpa 24 âboro pwanümarà
Ârapàpé macii na pwa nyuâarà
7 aupii goro tii <β>
É tàpiri tii wà Pwi nari mutô
Pâri Pwi nari mutô
Tipi i 7 aupii goro tii
1 <β> Pwi a tâa gòro òoci pwaa
2 <β> Ipaa
3 <β> Copwa
4 <β> Maagé Bà
5 <β> Tàpé na pòtàmwararà
6 <β> Gù diri pâ muru
Ba kà Pwiduée
Rà pwamaina Pwiduée tèpa âboro na rà dau wâru
Rà me gée na aré ma tòina
Tipi bénabwé kâra aupii goro i tii
7 <β> Ipwabwàti pâ tutu
7 angela ma 7 tutu <γ>
1 <γ> Cîri ére gée goo gòropuu
2 <γ> Mii ére gée goo nawià
3 <γ> Maga ére gée goo nairiwâ
4 <γ> Bàutê ére gée goo tòotù ma parui
Bé 5 kâra tutu
5 <γ> Kòrée na pwa daarà
Pâ duée na còobé gée na oolaa
Bé 6 kâra tutu
6 <γ> Ipaa na dau maina
Càra caa biirà tèpa âboro
Angela ma nari tii
Gà ija â gà inapàpari
Tupédu a paâjupâra Pwiduée
Ê pwina o tèepaa tàru
Bénabwé kâra tutu
7 <γ> Mwaciri kà Pwiduée
7 câmu <δ>
1 <δ> Tô ilàri ma pwi Dàragô
É ipaa dèe Mikaéla
É capwâri i tô ilàri wà Dàragô
2 <δ> Itémuru gée nawià
É ina ba èpà Pwiduée
3 <δ> Pé macii gée napuu
É pawâro ânuu Itémuru
4 <δ> Ipwamaina nari mutô
5 <δ> Popai kà tèpa 3 angela
6 <δ> Piûnya naani gòropuu
7 <δ> Ipwabwàti 7 bétubatòina
7 wâra jawé bétubatòina <ε>
1 <ε> Tonga
2 <ε> Nawià na mii
3 <ε> Nairiwâ na mii
4 <ε> Tòoka
5 <ε> Bàutê
6 <ε> Mwari nairiwâ Euphrate
7 <ε> Gù napuu ma popaa moo
Tô ilàri gòronaigé Babulona
Ina tà Ioane pai ina wèe
Rà èpàri tô ilàri tèpa ukai
7 popai goo babulona <ζ>
É pitèié Pwiduée
1 <ζ> O téuraé
2 <ζ> Dau maina wârimuru kêe
Rà imuruê tèpa âboro
3 <ζ> Tèpa ukai
4 <ζ> Tèpa pi-icu
5 <ζ> Tèpa pwa mwani kàra
6 <ζ> Tèpa pâra gòro wànga
Bénabwé popai gooé
7 <ζ> O câjè mwa caa côoê côwâ
Nyabi goro pai piétò naa napwéretòotù
Piéa kà Pwi nari mutô
pwâadàra gòropuu 7 muru na é côo ioane <η>
1 <η> Pwi a tâa gòro òoci na pwaa
2 <η> Marü bwaooré ma ipaa
3 <η> Tâjùru Itémuru ma pé macii
4 <η> Tâjùru Caatana naa na 1 000 naja
5 <η> Tü Caatana naa na ânye
6 <η> Bénabwé pitèimuru
7 <η> Âmu napwéretòotù ma gòropuu
Napô Iérusaléma na bwaa âmuê
Câmu kâra napô
Pwéelaa naawê muugère kà Pwiduée
Nairiwâ na é naa wâro
Bénabwé popai
É wâjué côwâ Iésu
Go pwi autapoo goo ma pwâadèreè
Cibwaa tòotéri êre popai bèeni