Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 15
15
7 <δ> Ipwabwàti 7 bétubatòina
Gée na càùé, â go côo [mwara naa na nyuâa, pâ pàra muru na o mwa tèepaa]. Â go pò goo jè câmu kêe na dau maina, naa napwéretòotù. Ba pwa 7 *angela, na rà tà pa pâ 7 bépitubatòina. Wàé kaa pwiri ê bénabwé maagé côo, bénabwé pwâra putàmu kà Pwiduée.
 go côo ê jè nawià na pwacèwii wàrapéà na pwa ânye na.  pwa pâ âboro [na rà coo gòro i najawé]—wà tàpé na rà piétò jii wà Itémuru, wà i pwina pwa ânuuê ma nimaro kêe.  rà cau cipa ê gitar na é naa tàra wà Pwiduée. Exode 15.1; Psaume 139.14, 145.17 rà nyabiri i nyabi kà *Moosé, pwi ênawéna kà Pwiduée, bau nyabi kà *Pwi nari mutô:
 
«Dau maina wakè'gà,
maina ma pwényuâa,
co Pwiduée Caa.
Dau maina nii'gà,
naa gòro diri pâ muru;
pwâra ukai'gà
goro diri pâ Ba!
*Tàrù pâ naigé'gà!
Psaume 86.9; Jérémie 10.6–7Wâgà co na gà pwicîri.
Wâgà co na gà Pwiduée.
O wàilàapà cè âboro,
na càcaa wâgotêe googà?
O wàilàapà cè âboro
na câé caa ipwamainagà?
O nye ticè caapwi!
Rà o cau me pâ Ba;
rà cigòboo na aragà.
Ba paari wakè'gà
pâ tàrù ma âjupâra'gà!»
7 wâra jawé bétubatòina <ε>
(Naporomee 15.5–16.21)
Exode 38.21Gée na càùé, â go ucâri ê napwéretòotù, â go côo ê *wâra pwapwicîri pwa goro imwaano. Âna tàpirié ê ére na dau pwicîri na wâna. Â rà còobé wà i tèpa 7 angela, na ia rà cipa ê pâ 7 bétubatòina* Bétubatòina—Malheur, plaie, fléau.. Â rà coona ârabwée imwaano na dau pwaa, â rà pii nawâarà goro pûukake na mwani mii. Â wà pwi jè ârapàara tèpa ârapàpé macii na pwa nyuâarà, âna é jèpa naa tà tèpa 7 angela bèepwiri ê wâra jawé mwani mii, na wâbé goro pwâra putàmu kà Pwiduée, wà Pwina é *wâro dàra gòiri awé.
1 Rois 8.10–11; 2 Chroniques 5.13–14; Ésaïe 6.4Â i wâ pwicîri, âna é nye wâbé kaa goro mu, gée goro ê pai maina ma muugère kà Pwiduée, ma ê pàtàmee. Â nye ticè jè âboro cèna pâriê ma é tò naa na i wâ pwicîri, tèepaa naa goro cè pai pacoo kâra diri ê pâ bétubatòina kà tèpa 7 angela.

15:3 Exode 15.1; Psaume 139.14, 145.17

15:4 Psaume 86.9; Jérémie 10.6–7

15:5 Exode 38.21

*15:6 Bétubatòina—Malheur, plaie, fléau.

15:8 1 Rois 8.10–11; 2 Chroniques 5.13–14; Ésaïe 6.4