3
5 <α> Tà tàpé Sardes
Auinapàpari 1.4,16[Wà *Pwina naîri âboro, âna é ina tôo mwara, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi *angela* Pwi angela—é, Pwi apitûâ. Ipaiwà naa na nee tii 7 ma 14. (Côo note goo Auinapàpari 1.20.) kâra ê wâra pwapwicîri wâ Sardes, pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na dipitirio [ê pàtàmara ê Nyuâaê Pwicîri, na é pwacèwii] 7 nyuâa [naa na pai tâbawêe kêe]; â kôo mwara, tèpa 7 îricò. Â go ina tàwà pâ:
«Go jèe tâmogòori ê wâro kàwà, ma ê pâ wakè kàwà. Go têre popai goowà, ba guwà paari pâ guwà tàcî ma wâro, êco na guwà jèe tàgére bà. Â go côo pâ ê tûâ kàwà, âna càcaa wâdé tà Pwiduée Caa kôo. Êkaa na go ina tàwà pâ: Guwà cimadò! Â guwà pagòo ê ji dàramuru na wâdé na bwaa tà tâa jaawà. Ba guwà o péa tà bà bamwara.
Mataio 24.43–44; 1 Tésalonika 5.2; Auinapàpari 2.5, 16.15«Guwà pinünüma ma guwà biiwà! Â guwà tà nünümari ê popai na guwà jèe têre ma tòpi. Â guwà pitêre dèe! Ba go o péa papòwà, pwacèwii pwi a mura. Ba câguwà caa tâmogòori cè ineretòotù, cèna go tèepaa dariwà Ineretòotù, cèna go tèepaa dariwà na—Pai tèepaa kà Kériso naa jaarà, ba na é pitèirà, â càcaa pai wâjué côwâ kêe, na bénabwé tòotù. na.
Jude 1.23«Â caapwi co, na pwa pàara gée goowà, wâ Sardes, na càra caa tubatòri ê ârabwée kàra, ba wâdé tôo, ê wâro kàra. Â go o mwa naa tàra ê ârabwée pwaa na jajau. Â bà mwa picaapâra [naa na pai piétò kâbà Naa na pai piétò kâbà—Ê ârabwée pwaa, âna ucina goro ê pai piétò. Côo nee tii 5., na ara diri tèpa âboro].
Exode 32.32–33; Mataio 10.32; Luka 10.2, 12.8«Ba wà diri tàpé na rà piétò [jii ê èpà] âna rà o coona cè ârabwée na pwaa cèna wàrapwiri. Â o câgo caa câtùra ê neerà gée na ê Tii goro wâro§ Tii goro wâro—Munaa tii kà Pwiduée, na é wii naa na, diri pâ nee tàpé na é naa tàra ê âji wâro. (Côo Filipi 4.3.) Pwiri tii na wii naa na ê pâ pumara wakè kà tàpé na dau gòo ê cèikî kàra.. Â go mwa inapàpari, na ara Caa kôo ma pâ angela kêe, pâ, rà tèpa âboro kôo.
«Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
Nabwé!»
6 <α> Tà tàpé Philadelphie
Ésaïe 22.22[Wà Pwina naîri âboro, âna é ina tôo mwara, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi angela kâra ê wâra pwapwicîri wâ Philadelphie pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na go pwicîri ma âjupâra. Wâgo na go tà pa ê kii, târa pwâra ukai kà *Davita. Ê pwina go tàpiri* Ê pwina go tàpiri… Pai ina wèe pâ, é pitûâ naa goo diri pâ muru wà Kériso, â é nye pacoo ê câbawâdé kêe. Nye ticè na pâri ma é cicaraé., âna o ticè na pâriê ma é târi; â ê pwina go târi, âna o ticè, na pâriê ma é tàpiri. Â go ina tàwà pâ:
1 Korénito 16.9«Go jèe tâmogòori ê wâro kàwà, ma ê pâ wakè kàwà. Po dau ticè nii ma pàtàmawà, êco na guwà tà pitêre dàra ê popai kôo. Â câguwà caa pitütôowâri ê neeô. Guwà côo, go jèe tòpò na arawà ê goropwârawâ na jèe tàpiri. Â nye ticè âboro cèna é tâmogòori târi.
Ésaïe 45.14, 49.23, 60.14; Auinapàpari 2.9«Pwa pàra tàpé jaawà, na rà ina pâ rà tèpa *Juif [ma tèpa âji âboro kà Pwiduée]. Êco na càra caa tàpé géewê, ba rà tèpa âboro kà *Caatana. Â wà tàpéebà, âna go o mwa nama rà cigòboo na arawà. Â rà o nye tâmogòori pâ dau wânümoo goowà.
10  Luka 21.19; 2 Timotéo 2.12«Ba guwà nye pitêre dàra ê popai kôo, ba na guwà cimwü ma pidàpwicâariwà. Â gée goo pwiri, â go o mwa wéaariwà, na tòotù kâra aré ma tòina. Na tòotù bèepwiri, âna o tacai diri pâ âboro gòropuu.
11 «Êco na guwà tà tàcî! [Ba go péa papòwà.] Â guwà tâjùru ba mwü ê pâ wâdé [na wâna pwâranümawà]. Ba o péa tà upa jiiwà ê câmawà.
12  Ésaïe 62.2, 65.15; Auinapàpari 14.1, 21.2«Wà pwi âboro na é piétò [jii ê èpà] âna go o mwa nama é pwi âra wâ, târa wâra pwapwicîri kà Pwiduée Caa kôo. Â o câé caa còobé côwâ. Â go o mwa wii naa gooé, ê nee Pwiduée Caa kôo, ba é pwi âboro naa napô kà Pwiduée—âna *Iérusaléma na bwaa âmuê, na ée mwa paboome wà Pwiduée, gée napwéretòotù. Â go o mwa wii mwara naa gooé, ê neeô na bwaa âmuê.
13 «Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
Nabwé!»
7 <α> Tà tàpé Laodicée
14 [Wà Pwina naîri âboro, âna é ina mwara tôo, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi angela kâra ê wâra pwapwicîri wâ Laodicée pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na ina gooò pâ ‘Amen ma Wâdé na wàra’. Wâgo kaa na go inapàpari wà Pwiduée goro âjupâra. Â wâgo pwi pàara ma pwi naigé mara diri ê pâ muru na é tòpò wà Pwiduée. Â go ina tàwà pâ:
15-16  Roma 12.11«Go jèe tâmogòori ê wâro kàwà, ma ê pâ wakè kàwà. [Câguwà caa piênawéna kôo goro diri pwâranümawà.] Wâdé na guwà moo, é wâdé na guwà tòoka. Êco na guwà tâa nabibiu. Guwà ipwacôoco, ba go péa gariwà!
17  Luka 12.21; 1 Korénito 4.8«Guwà pi-ina kàwà pâ, dau wâru neemuruwà, ma mwani kàwà, â nye ticè cè jè muru cèna tiàu jiiwà.
«Êco na ticè tàwà, ba câguwà caa côoinari pâ po dau pwaée kàwà! Ba po dau ticè âji neemuruwà, â guwà bwi, ma cicàpé!
18  Ésaïe 55.1; Auinapàpari 4.4«Â go ina tàwà pâ: Wâdé na guwà wâri jiio mwani mii, na cîri naa goro ânye, na dau pwâra ma maina wâri wèe. Â o pwa neemuruwà, na ara Pwiduée. Â guwà wâri ê pâ ârabwée na dau pwaa, ma guwà o coona. Ba na wàrapwiri, â o câguwà mwa caa kamu, goro pai cicàpé kàwà. Â guwà wâri jiio, cè wâi târa âraporomeewà, ba na guwà o niâ bwàti.
19  1 Korénito 11.32; Hébéru 12.6; Auinapàpari 2.5«Go pa-icôo ma tòimiri tèpa âboro na dau wânümoo goorà. Â gée goo pwiri, â guwà tàcî, â guwà pinünüma ma guwà biiwà. Â guwà tòotéri ê wâro kàwà!
20  Ioane 14.23«Guwà côo, go coo goropwârawâ, â go cùu. Â wiàna é têre ê pwâratùra kôo cè jè âboro, ma tàpiri tôo, â go too darié, ma bu pi-ija naima.
21 «Wà pwi âboro na é piétò [jii ê èpà] âna go o mwa nama é tâaboo pwacèwiio, naa goro jènere ê autâa kôo. Ba go jèe piétò, â go jèe tâaboo naa goro jènere ê autâa kà Caa kôo. 22 Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
Nabwé!»

3:1 Auinapàpari 1.4,16

*3:1 Pwi angela—é, Pwi apitûâ. Ipaiwà naa na nee tii 7 ma 14. (Côo note goo Auinapàpari 1.20.)

3:3 Mataio 24.43–44; 1 Tésalonika 5.2; Auinapàpari 2.5, 16.15

3:3 Ineretòotù, cèna go tèepaa dariwà na—Pai tèepaa kà Kériso naa jaarà, ba na é pitèirà, â càcaa pai wâjué côwâ kêe, na bénabwé tòotù.

3:4 Jude 1.23

3:4 Naa na pai piétò kâbà—Ê ârabwée pwaa, âna ucina goro ê pai piétò. Côo nee tii 5.

3:5 Exode 32.32–33; Mataio 10.32; Luka 10.2, 12.8

§3:5 Tii goro wâro—Munaa tii kà Pwiduée, na é wii naa na, diri pâ nee tàpé na é naa tàra ê âji wâro. (Côo Filipi 4.3.) Pwiri tii na wii naa na ê pâ pumara wakè kà tàpé na dau gòo ê cèikî kàra.

3:7 Ésaïe 22.22

*3:7 Ê pwina go tàpiri… Pai ina wèe pâ, é pitûâ naa goo diri pâ muru wà Kériso, â é nye pacoo ê câbawâdé kêe. Nye ticè na pâri ma é cicaraé.

3:8 1 Korénito 16.9

3:9 Ésaïe 45.14, 49.23, 60.14; Auinapàpari 2.9

3:10 Luka 21.19; 2 Timotéo 2.12

3:12 Ésaïe 62.2, 65.15; Auinapàpari 14.1, 21.2

3:15-16 Roma 12.11

3:17 Luka 12.21; 1 Korénito 4.8

3:18 Ésaïe 55.1; Auinapàpari 4.4

3:19 1 Korénito 11.32; Hébéru 12.6; Auinapàpari 2.5

3:20 Ioane 14.23