Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 7
7
Ba kà Pwiduée
Jérémie 49.36; Daniel 7.2Gée na càùru pwiri, â go côo [naa na nyuâa] pâ *angela na rà po 4. Â rà coo na pâ ârapàpé ére gée goo gòropuu. Â rà cipa ê pâ pwéretòotù na maina târa gòropuu—[ê wài, ma dàapà, ma dàré, ma pwéretòotù gòro jaa]. Rà cipa, ba na càcaa pòu naa gòropuu, ma wâ nawià, ma càcaa pònoori pâ upwâra.
 go côo pwi jè angela, na é toome, gée na autoo kâra tòotù, âna é tà pa ê iri câmu* Iri câmu—Sceau. kà Pwiduée, wà Pwina é wâro Wà Pwina é wâro—Pai ina wèe mwara pâ: Wà Pwina é naa Wâro..
 é tomara too tà pàra tèpa ârapàpé angela, na naa tàra ê pàtàmee, ba na rà tubaèpà ê gòropuu, ma najawé.  é ina tàra pâ: Ézékiel 9.4,6; Auinapàpari 9.4«Guwà tàpo coo! Guwà cibwaa pâji tubaèpà ê gòropuu, ma najawé, ma ê pâ upwâra! Ba bà o bwaa mara tòpò béaa cè câmu naa gaadaa tèpa ênawéna kà Pwiduée kâjè.»
Auinapàpari 14.1,3Â go têre ê jéûru tàpé na rà tòpi ê câmu kà Pwiduée. Ba po 144 000 144 000—Câmu kâra pai tâbawêe kâra diri tèpa âboro kà Pwiduée (12 x 12 x 1 000). Côo note goo Auinapàpari 21.16. âboro gée na diri ê wâao gée goro Ba *Isaraéla:
 
Po 12 000 gée na wâao kà *Juda;
12 000 gée na wâao kà Ruben;
12 000 gée na wâao kà Gad;
12 000 gée na wâao kà Asser;
12 000 gée na wâao kà Neftali;
12 000 gée na wâao kà Manassé;
12 000 gée na wâao kà Siméon;
12 000 gée na wâao kà Lévi;
12 000 gée na wâao kà Issakar;
12 000 gée na wâao kà Zabulon;
12 000 gée na wâao kà Ioséfa;
12 000 gée na wâao kà *Benjamin.
 
Wàilà, âna rà po cau tòpi diri ê câmu kà Pwiduée.
Rà pwamaina Pwiduée tèpa âboro na rà dau wâru
Gée na càùru ê pâ pwi bèepwiri, â go ucâri, â go côo ê pâ âboro na rà dau wâru, na càcaa pâri ma pûrarà. Ba rà me gée na diri pâ Ba, ma wâao, ma napô, ma pwâratùra naa gòropuu. Â rà cau coo ara ê autâa kà Pwi Ukai, ma i *Pwi nari mutô. Â rà cau coona ârabwée pwaa diri, â rà cau cipa naa na îrà, ê doro nu cè.
10  Auinapàpari 4.10Â rà cau tomara too pâ: «Gàu jèe pa-udòbà, wâgà Pwi Ukai Pwiduée kâbà, na gà tâa gò autâa'gà, ma wâgà, Pwi nari mutô.»
11 Â rà cau cibèepi ê autâa bèepwiri—[wâgée me côwâ] wà tèpa angela, â pâ wê wà tèpa ijiao, â mwa wà tèpa ârapàpé macii naa goro jènere autâa. Â rà cau cigòboo ma tùu jùrurà, na ara ê autâa, ma pwamaina Pwiduée. 12  Auinapàpari 5.12Â rà ina pâ:
 
«Amen! Wâdé na wàra!
Pwamaina Pwiduée kâjè!
Olé ba maina têe!
Ba tà têe pàtàmee,
autâmogòori kêe,
nii ma muugère kêe!
Pâri ma cagòtùé!
Wâdé na wàra! Amen!»
Rà me gée na aré ma tòina
13 Nabwé, â [é tabiié naa gooò] i pwi jè ijiao, â é tawèerio pâ: «[Gà tâmogòori pâ] wàilàapà pâ âboro bèepwiri, na rà coona pâ ârabwée pwaa? [Gà tâmogòori] na rà me géewê?»
14  Daniel 12.1; Mataio 24.21Â go tòpi têe pâ: «[Gà ina tôo] co pwi ukai, ba wâgà co na tâmogòori.»
 é ina tôo pâ: «Wàilà pwiri tèpa me gée na aré ma tòina na dau maina§ Aré ma tòina na dau maina—Munaa diri pâ pàara na rà pwamaagé côo, wà tèpa naî Pwiduée..  rà nuwa ê ârabwée kàra, ma pwaa, goro ê domii kà Pwi nari mutô* Rà nuwa ê ârabwée kàra…goro ê domii kà Pwi nari mutô—Ucina goo wà Iésu Kériso, na é nama wâdé pwâranümarà na ara Pwiduée, na é bà ba kàra naa goro satauro.
 
15 «Â rà coo ara Pwiduée,
na é tâa gò autâa kêe.
Rà piênawéna kêe.
 rà pwamainaê,
naa ne ma pwaa
naa na wâra pwapwicîri kêe.
 é wâjaarà, ma wéaarirà.
16  Ésaïe 49.10O càra caa copwa côwâ.
O pwa jawé kàra,
naa diri pâ pàara.
O càcaa cîrirà ê tòotù,
[ba o tà pwa curuu kàra].
17  Psaume 23.2; Ésaïe 25.8; Auinapàpari 21.4É ipièrù wâgoorà
i Pwi nari mutô,
na é coo ara i autâa.
É poparà pâ
naa goo pwârajawé pò,
ba jawé târa wâro.
O ticè nüru i kàra.
Ba wà Pwiduée Caa,
na é câtùra diri.»

7:1 Jérémie 49.36; Daniel 7.2

*7:2 Iri câmu—Sceau.

7:2 Wà Pwina é wâro—Pai ina wèe mwara pâ: Wà Pwina é naa Wâro.

7:3 Ézékiel 9.4,6; Auinapàpari 9.4

7:4 Auinapàpari 14.1,3

7:4 144 000—Câmu kâra pai tâbawêe kâra diri tèpa âboro kà Pwiduée (12 x 12 x 1 000). Côo note goo Auinapàpari 21.16.

7:10 Auinapàpari 4.10

7:12 Auinapàpari 5.12

7:14 Daniel 12.1; Mataio 24.21

§7:14 Aré ma tòina na dau maina—Munaa diri pâ pàara na rà pwamaagé côo, wà tèpa naî Pwiduée.

*7:14 Rà nuwa ê ârabwée kàra…goro ê domii kà Pwi nari mutô—Ucina goo wà Iésu Kériso, na é nama wâdé pwâranümarà na ara Pwiduée, na é bà ba kàra naa goro satauro.

7:16 Ésaïe 49.10

7:17 Psaume 23.2; Ésaïe 25.8; Auinapàpari 21.4