Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 20
20
4 <η> Tâjùru Caatana naa na 1 000 naja
Auinapàpari 9.1[Gée na càùru ê pai tubatiàu wà Itémuru] â go côo pwi jè *angela, na é boome gée napwéretòotù. Â é popa ê kii târa ê pwêe na ia dau wâgòro, bau jè itùpaò na dau maina. 2-3  Genèse 3.1; Auinapàpari 12.9Â é tâjùru wà i pwi Dàragô, i pwi dòèa gée na biu, [na nee mwara pâ] ‘Pwi a cicarajè’, é, *Caatana. Â é piié goro i itùpaò. Â é tüê boo, naa na i Oolaa na ia dau wâgòro* Oolaa na ia dau wâgòro—Côo 2enote goo Auinapàpari 9.1., â é kiiri wâriê. Â ée mwa tâa wê wà i pwi Dàragô, naa na 1 000 naja, ba na o câé mwa caa ipa-imwüru côwâ ê pâ Ba. Â gée na càùru 1 000 naja, â o mwa tàpo tipié.
Daniel 7.9,22,27; 1 Korénito 6.2; Auinapàpari 13.17Â nabwé, â go côo pâ nyuâa tàpé na pòtàmwararà, wàrapwiri goo ê pai *paâjupâra kàra wà Iésu, ma pai picémara kàra ê popai kà Pwiduée. Ba càra mu caa pwamaina Itémuru, bau i ânuuê. Â càra mu caa tòpi câmu kêe, na gaadaarà ma naa goro îrà. Â go côo pâ rà tâa gò pâ autâa kâra ukai. Ba [wà Pwiduée âna é] jèe pawârorà côwâ gée na aubà, â é naa tàrù tàra, ma rà pitûâ ma wà Kériso, [pwi *Mesia kêe] naa na 1 000 naja.
5-6  Auinapàpari 1.6Ba wàilà âna rà tèpa pâbéaa kà tàpé na rà wâro côwâ gée na aubà. Â cidòri nyuâarà, ba rà tèpa âboro pwicîri, [na rà jèe panuâ diri ê wâro kàra tà Pwiduée]. Â [êkaa na rà o *wâro dàra gòiri awé. Ba] o càcaa pwa nii kâra ê béwailu kâra pwâra bà naa goorà. Â rà o coo ara Pwiduée Coo ara Pwiduée—é, Pwa ârapwaailò tà Pwiduée. ma wà Kériso, [pwi Mesia kêe] ma piênawéna kàru. Â rà o pitûâ naima ma wàé, naa na 1 000 naja.
Napwa naa goo pàra tàpé, âna o bwaa càra caa pâji wâro côwâ, wiàna bwaa càcaa nabwé ê 1 000 naja.
5 <η> Tü Caatana naa na ânye
Gée na càùru pâ 1 000 naja bèepwiri, [na é pacoo wà Pwiduée] â o tipi wà Caatana, gée na karapuu. Ézékiel 38.2,9,15–16[Â wàéni ê pwina ée mwa pwa, na go côo naa na nyuâa]: É pâra pâpitiri ê gòropuu, ba na é ipa-imwüru diri pâ Ba naa gòropuu, na ina goorà pâ Gog ma Magog. Â é panaimarirà ma rà pipaa [dà Pwiduée] ma wà tèpa âboro kêe. Â rà po dau wâru awé, pwacèwii ê marawâ, [â pwacoé ma jè pûrarà].
2 Rois 1.10Rà too, â rà po pâpitiri ê gòropuu, â rà cibèepi ê picaatâa kà tèpa âboro kà Pwiduée, wâna ê napô na wânümee goo. Â é nye tèepaa boome kaa, gée napwéretòotù ê ânye, na é cau cîri tèpa ipaa bèepwiri. Â tubatiàurà bamwara.
10  Psaume 11.6; Auinapàpari 19.20, 21.8Â napwa naa goo wà Caatana, wà pwi ia ipa-imwürurà, âna tüê naa nawià ânye, ma dà na tòo, wâna na ia mara tü naawê mwara wà Itémuru, ma i pwi *péroféta pwi a pwâ. Â rà o aré ma tòina naawê, naa ne ma pwaa, dàra gòiri awé.
6 <η> Bénabwé pitèimuru
11 Gée na càùé, [â go côo naa na nyuâa, ê pwina o tèepaa]. Go côo i Pwi Ukai na é tâa gò ê autâa kêe. Â béaa kêe, â nye tubatiàu kaa ê gòropuu ma napwéretòotù, â o câjè mwa caa côoru côwâ. 12  Daniel 7.9–10; Mataio 25.31–46; Apostolo 17.31; 2 Korénito 5.10; Auinapàpari 13.8Â go côo ê pâ âboro na rà jèe bà—pâ âboro maina, ma pâ âboro kîri—âna rà gére coo goro i autâa kà Ukai. Â pòpwara ê Tii goro wâro—[ê tii kà Pwiduée na é wii naawê, nee tàpé na é naa tàra ê wâro].
 pòpwara mwara pàra tii, na wii naa na, diri pâ tûâ kà tèpa âboro.  ée mwa pitèirà wà Pwiduée wiâra ê pâ tûâ kàra. 13  Roma 2.6; 1 Pétéru 1.17; Auinapàpari 2.23, 22.12 rà me mwara diri tàpé na rà jèe bà, naa na diri pâ ére—naa napuu, é wâpà wiàna naa nawià.  poparà pâ naa na ‘Napô kà tèpa bà’, ba na ée pitèirà wà Pwiduée Grec: Ê nawià, âna é naa too diri tàpé na ia rà bà naa na; â ê ‘Napô kà tèpa bà’, âna é naa too diri tèpa bà, na rà tâa wê.  jèpa pitèirà, wiâra jèpa wakè kàra.. 14-15  Psaume 69.30 tü ê ‘Napô kà tèpa bà’ bau ê auipwàni, naa nawià ânye.  tü naawê mwara diri tàpé na càcaa wii neerà naa na Tii goro wâro. Ba wàépwiri ê béwailu kâra pwâra bà, [dàra gòiri awé].

20:1 Auinapàpari 9.1

20:2-3 Genèse 3.1; Auinapàpari 12.9

*20:2-3 Oolaa na ia dau wâgòro—Côo 2enote goo Auinapàpari 9.1.

20:4 Daniel 7.9,22,27; 1 Korénito 6.2; Auinapàpari 13.17

20:5-6 Auinapàpari 1.6

20:5-6 Coo ara Pwiduée—é, Pwa ârapwaailò tà Pwiduée.

20:8 Ézékiel 38.2,9,15–16

20:9 2 Rois 1.10

20:10 Psaume 11.6; Auinapàpari 19.20, 21.8

20:12 Daniel 7.9–10; Mataio 25.31–46; Apostolo 17.31; 2 Korénito 5.10; Auinapàpari 13.8

20:13 Roma 2.6; 1 Pétéru 1.17; Auinapàpari 2.23, 22.12

20:13 Grec: Ê nawià, âna é naa too diri tàpé na ia rà bà naa na; â ê ‘Napô kà tèpa bà’, âna é naa too diri tèpa bà, na rà tâa wê. Â jèpa pitèirà, wiâra jèpa wakè kàra.

20:14-15 Psaume 69.30