Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 14
14
4 <δ> Ipwamaina nari mutô
[Gée na càùé, â go côo mwara, naa na nyuâa, pâ pàra muru na o mwa tèepaa]: Ba go côo i *Pwi nari mutô, na é cima wâgòro jaa *Siona. Â rà gére tâa jaaé 144 000 âboro* 14 000 âboro—Côo note goo Auinapàpari 7.4.—wàilà diri na jèe wii na gaadaarà ê nee, ma nee Caa kêe.
Auinapàpari 1.15, 19.6Â go têre ê jè pwâratùra, na me gée napwéretòotù, na pwacèwii airi gitar na dau wâru. Dau maina ê aié, pwacèwii ê airi pwiritée Pwacèwii ê airi pwiritée—é, Pwacèwii pâ wià na dau maina., ma ê airi tikakara. Ésaïe 42.10; Auinapàpari 5.9, 7.4Ba rà nyabi wà diri tèpa âboro bèepwiri, naa naporomee [Pwiduée, na é tâa] na autâa kêe; ma na ara tèpa ârapàpé macii na pwa nyuâarà, ma wà tèpa 24 ijiao. Â ê nyabi kàra, âna bwaa âmuê, â nye ticè pwi jè âboro cèna é tâmogòori. Â nye wâdé co tèpa 144 000, ba nye wàilà tèpa âboro na jèe pa-udòrà jii ê gòropuu.
Wàilà tèpa âboro, na càra caa pitubamiirirà naa na wâro-gòronaigé 1re phrase—Ucina goro ê wâro na wâdé na ara Pwiduée, ba ticè na èpà na..  rà pâra wiâ Pwi nari mutô, naa na pâ ére na é pâ wê. Ba é jèe uparà wà Pwiduée, ma wârirৠWârirà—Ucina goro ê pai pipanuâ wàra ê wâro kà Kériso., ba na rà tèpa âboro [wâna Ba] kàru ma wà Pwi nari mutô.  rà pwacèwii ê *ârapwaailò ba kêe, na pwa goro ê bétapoo pwêe na jè piûnya.  càra mu caa tèpa pwâ.  nye ticè èpà na rà pwa goro îrà.
5 <δ> Popai kà tèpa 3 angela
Nabwé, â go côo pwi jè *angela na é tâ gopaérenao. Â é pâ nau picémara ê popai wâdé na âjupâra dàra gòiri awé târa diri pâ âboro gòropuu—tà tàpé gée na diri ê pâ wâao, ma pwâratùra, ma napô, ma pâ Ba.
 é tomara too pâ: «Guwà papwicîri wà Pwiduée, ma ipwamainaê! Guwà tòbuari Pwina é tapoo napwéretòotù ma gòropuu, ma nawià, ma nairiwâ. Ba jèe tèepaa i pwi pàara na ée mwa pitèi tèpa âboro gòropuu na.»
Ésaïe 21.9; Jérémie 51.7,8; Auinapàpari 17.2, 18.2,3Â [ûna é pâra, â] é tèepaa me wà pwi jè angela, na é tomara too pâ:
 
«Ée jèe tûu *Babulona* Babulona—Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. Ucina goo diri tàpé na rà cicara Pwiduée ma tubaèpà tà tèpa âboro kêe.,
téura napô-bà!
É ipa-imwüru
diri ê pâ Ba.
É naa tàra dipâa.
Rà ipwirié goo.
Rà pwaduwà kêe.
Rà pwa pwina miiri.
Rà ipuu imudi,
wà tèpa âboro gòropuu. Nabwé!»
 
Auinapàpari 13.12–17Â gée na càùé, â wà pwi jè angela, âna é pâra wiâ du angela bèepwiri. Â é tomara too pâ: «Wàéni ê pwina o tèepaa tà tàpé, na rà pwamaina wà Itémuru ma i ânuuê, ma tòpi i câmu kêe naa gaadaarà ma goro îrà: 10  Genèse 19.24; Psaume 75.9; Ésaïe 51.17,22; Jérémie 25.15–16; Ézékiel 38.22; Auinapàpari 16.19, 20.10, 21.8O naa tàra, wàilà mwara, ê dipâa, na é pwabwàti wà Pwiduée, dipâa goro ê pwâra putàmu kêe. Â càcaa tògòtù goro jawé, [â o gòo ma maga, na rà wâdo]. Â rà o aré ma tòina goro ânye ma dà na tòo, na ara pâ angela na rà pwicîri, ma Pwi nari mutô.
11  Ésaïe 34.10«Â é nye tà tòo awé i ânye, â rà o maagé côo goo dàra gòiri. Â o càra caa nao, naa ne ma pwaa. [Wàépwiri ê pwina o mwa tèepaa tà] tàpé na rà ipwamaina wà Itémuru ma i ânuuê, ma tòpi i câmu kêe.»
12  Auinapàpari 13.10[Wâgo, Ioane, na go wii ê tii bèeni, âna go ina pâ]: Wàépwiri ê bépipagòo tèpa âboro kà Pwiduée. Wâdé na rà pidàpwicâarirà, [ûna tubaèpà tàra] ma pitêre dàra ê pâ naèà kà Pwiduée. Wâdé na rà tà mwü naa na cèikî kàra naa goo Iésu.
13 Â gée na càùé, â go têre ê jè pwâratùra gée napwéretòotù, na ina me tôo pâ: «Gà wii pâ: “Cidòri nyuâa tàpé na rà bà, tapoo nabà, gée goro pai cèikî kàra naa goo Pwi Ukai.”»
 ê Nyuâaê Pwicîri, âna nye wàé mwara, na é ina pâ: «Üu kaa, ba rà o nao jii ê pâ aré ma tòina kàra.  rà o tòpi ê câmarà goro ê wakè kàra Dernière phrase—é, Ê pâ wakè kàra, âna paâjupârarà. Grec: Ê pâ wakè kàra, âna pâra wiârà.
6 <δ> Piûnya naani gòropuu
14  Daniel 7.13Go ucâri, â go côo wà *Pwina naîri âboro Wà Pwina naîri âboro—é, Pwi âboro na pwacèwii ê Pwina naîri âboro (Iésu Kériso)., na é tâa na ê nee na pwaa. Â é bweri ê bwe korona mwani mii, â é popa ê pwàci na po éa.
15 Â go côo wà pwi jè angela, na é còobé gée na wâra pwapwicîri§ Wâra pwapwicîri—Ucina co, ba ticè âji wâra pwapwicîri na wânidò napwéretòotù. (Côo Auinapàpari 21.22.) [nidò *napwéretòotù]. Â é tomara too tà i Pwi na ia é tâa na i nee, pâ: «[Tèpa âboro gòropuu, âna pwacèwii blé na] jèe po wâèà bwàti. Jèe tèepaa ê tòotù kâra piûnya* Piûnya—Récolte. Munaa ucina goo tèpa âboro diri, na o todàra naa na pitèimuru kà Pwiduée (Osée 6.11). É, tèpa âboro kà Pwiduée co, na rà mwa tò naa na Mwaciri kêe (Maréko 4.29).! Gà tü paé i pwàci'gà, â gà tapàgà!»
16 Â é tüboo naa gòropuu i pwàci kêe wà pwini, â é piûnyari i gòropuu.
17 Gée na càùé, â é còobé wà pwi jè angela, gée na wâra pwapwicîri, nidò napwéretòotù. Â wàé mwara, âna é cipa jè pwàci na dau éa.
18  Joël 4.13Â nabwé, â é tèepaa me gée na *aamwari târa imeai, wà pwi jè angela, na é pitûâ naa goro ânye. Â é tomara too tà wà i pwi a cipa i pwàci. Â é ina têe pâ: «Po dau wâru [pâ âboro, wâni gòropuu na rà èpà. Â rà pwacèwii] ê pâ nacici pwâra dipâa na jèe po dau târa. Â gà tü paé i pwàci, â gà tapàgàra.»
19-20  Ésaïe 63.3; Auinapàpari 19.15Â é tüboo i pwàci kêe i pwi angela, naa gòropuu. Â é tapàgà i pwâra dipâa wâ gòropuu. Â é tü naa na aubigagai dipâa, naa gòroigé jii ê napô. Â còogairà, â é nama joro ê dipâa. Ba wàépwiri ê pwâra putàmu kà Pwiduée. Â o joro ê domii kà tèpa âboro èpà, â o tù too, ma tù jai caapwi âboro Jai caapwi âboro—Grec: Jai aunapaò na pwâra òoci (mors)., naa na 300 kilomètres.

*14:1 14 000 âboro—Côo note goo Auinapàpari 7.4.

14:2 Auinapàpari 1.15, 19.6

14:2 Pwacèwii ê airi pwiritée—é, Pwacèwii pâ wià na dau maina.

14:3 Ésaïe 42.10; Auinapàpari 5.9, 7.4

14:4 1re phrase—Ucina goro ê wâro na wâdé na ara Pwiduée, ba ticè na èpà na.

§14:4 Wârirà—Ucina goro ê pai pipanuâ wàra ê wâro kà Kériso.

14:8 Ésaïe 21.9; Jérémie 51.7,8; Auinapàpari 17.2, 18.2,3

*14:8 Babulona—Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. Ucina goo diri tàpé na rà cicara Pwiduée ma tubaèpà tà tèpa âboro kêe.

14:9 Auinapàpari 13.12–17

14:10 Genèse 19.24; Psaume 75.9; Ésaïe 51.17,22; Jérémie 25.15–16; Ézékiel 38.22; Auinapàpari 16.19, 20.10, 21.8

14:11 Ésaïe 34.10

14:12 Auinapàpari 13.10

14:13 Dernière phrase—é, Ê pâ wakè kàra, âna paâjupârarà. Grec: Ê pâ wakè kàra, âna pâra wiârà.

14:14 Daniel 7.13

14:14 Wà Pwina naîri âboro—é, Pwi âboro na pwacèwii ê Pwina naîri âboro (Iésu Kériso).

§14:15 Wâra pwapwicîri—Ucina co, ba ticè âji wâra pwapwicîri na wânidò napwéretòotù. (Côo Auinapàpari 21.22.)

*14:15 Piûnya—Récolte. Munaa ucina goo tèpa âboro diri, na o todàra naa na pitèimuru kà Pwiduée (Osée 6.11). É, tèpa âboro kà Pwiduée co, na rà mwa tò naa na Mwaciri kêe (Maréko 4.29).

14:18 Joël 4.13

14:19-20 Ésaïe 63.3; Auinapàpari 19.15

14:19-20 Jai caapwi âboro—Grec: Jai aunapaò na pwâra òoci (mors).