11
Tupédu a paâjupâra Pwiduée
Ézékiel 40.3; Zakarie 2.5–6Gée na càùru pwiri, â naa tôo ê jè bàra watü bécâmu. Â go têre ê pwâratùra na ina tôo pâ: «Gà pâra, ma gà câmuri i wâra pwapwicîri kà Pwiduée* Wâra pwapwicîri kà Pwiduée—Ucina goo ê pai tâbawêe kà diri tèpa cèikî naa goo Pwiduée. Ba ticè wâra pwapwicîri na wânidò napwéretòotù. (Côo Auinapàpari 21.22.), bau ê *aamwari târa imeai. Â gà pûra ê jéûru tèpa âboro, na rà pwapwicîri wâna ê wâra pwapwicîri. Luka 21.24; Auinapàpari 13.5Â gà cibwaa câmuri ê gòroigé goo wâra pwapwicîri. Ba jèe naa tà tàpé na càra caa tèpa Ba kà Pwiduée. Â rà o còogai ê ville na pwicîri, wâ *Iérusaléma, naa na 42 parui, [pai ina wèe pâ, 1 260 tòotù].
«Êco na go o mwa panuâ pâ, tupédu a *paâjupâraô, tupédu *péroféta. Â ru coona dodà. Â ru mwa inapàpari ê popai kôo, naa na pâ tòotù bèepwiri.» Zakarie 4.3,11–14[Â câmu kàru] âna du ârailu upwâra élaio Upwâra élaio—Olivier., ma du ârailu wâra ânye. Â ru coo ara Pwiduée Pwi Ukai kâra gòropuu. [Ba ée tàpo cùruru pâ.]
2 Samuel 22.9; Psaume 97.3Wiàna nüma pwi jè âboro, na é tubaèpà tàru, â o tòé ê ânye na é còobé gée pwâru. Â o wàrapwiri pai tétàmwara [kà Pwiduée] wà tàpé na rà pièpàriru. Exode 7.17–20; 1 Samuel 4.8; 1 Rois 17.1Na diri pâ tòotù na ru inapàpari ê popai kà Pwiduée na, âna o wâjaaru ê pàtàma na dau maina. Ba o pâri ma ru pacoo ê popaa, ma pubii nawià ma pâ nairiwâ, ba na mii wàra domii. Wiàna nümaru na ru tii goo ê gòropuu, â o wâru ê pâ na jèpapara tòina na o tatée ê gòropuu.
Ê pwina o tèepaa tàru
Daniel 7.21; Auinapàpari 12.17, 13.7, 17.8Wiàna ru tubanabwé ê pai *paâjupâra kàru, â ée mwa toome wà Itémuru Itémuru—Grec: Pé macii., gée na i Oolaa na ia dau wâgòro. [Ba é pé duée na po dau maina, na pwacèwii pé macii na èpà.] Â ée mwa pipaa dà i du péroféta kà Pwiduée, â ée mwa piétò jiiru, â ée mwa pòtàmwararu.
Luka 13.34Â o tà tâa i du naiiru, wânabibiu kâra na ville maina§ Ville maina—Munaa ville Iérusaléma, é, pwiri ucina goro picaatâa kà diri tèpa âboro na càra caa papwicîri Pwiduée., na ara diri tèpa âboro na rà pâ wê. Ê ville bèepwiri, âna ia tanamiri Pwi Ukai kàru, naa goro *satauro, naawê. Â i ville, âna é pâ nau pwacèwii du napô *Sodoma ma *Aigupito* Du napô Sodoma ma Aigupito—Ucina goo tèpa âboro, na càra papwicîri Pwiduée., gée goro pâ èpà kêe. Wâru tàpé na rà o côo ê naiiru—tàpé gée na diri pâ napô, ma wâao, ma Ba, ma pwâratùra. Â rà o côoru naa na âracié tòotù â gòobèreè. Ba o càra caa panuâ ma pwàniri ê naiiru, na pwi pàara bèepwiri.
10 Êdiri tèpa âboro gòropuu, âna rà o dau ipwàdée, gée goro ê pai bà kà tupédu péroféta bèepwiri. Ba, [na pàara na ru bwaa wâro, âna] ru nama rà dau aré. Â rà o jèpa pinaa tàra ê pâ uràpâra, â rà [o câbu naa na] ipwàdée.
11  Ézékiel 37.5,10[Êco na wàéni ê pwina go côo naa na nyuâa, na o mwa tèepaa tàru]: Gée na càùru ê âracié tòotù â gòobèreè, â é nye pawâroru côwâ kaa wà Pwiduée, â ru nye cimadò kaa. Â dau wâgotâra diri tàpé na rà côoru.
12  2 Rois 2.11Â pwa ê pwâratùra na maina, me gée napwéretòotù, na é ina tàru pâ: «Gàu toome naani!»
 ru too naa nee, naa napwére-tòotù na ara tèpa èpàriru.
13  Auinapàpari 6.12, 16.18Â géewê, â nye pwa kaa kakürubwaanu. Â po dau maina pai gù napuu, â é tûuboo ê pwi caapwi ére gée goo 10, gée goro i ville. Â rà bà 7 000 âboro. Â wà tàpé na rà bwaa wâro, âna dau wâgotàra, â rà papwicîri Pwiduée wânidò *napwéretòotù, â rà ina pâ, dau maina pàtàmee.
14  Auinapàpari 9.12Jèe nabwé naawê ê béârailu kâra aré ma tòina. Êco na ée tàpo tèepaa me mwara ê pwi béâracié wèe.
Bénabwé kâra tutu
7 <γ> Mwaciri kà Pwiduée
15  Exode 15.18; Psaume 10.16; Daniel 2.44, 7.14Gée na càùru pwiri, â é upi tutu kêe wà pwi bé 7 kâra *angela. Â go têre pâ pwâratùra na dau maina, boome gée napwéretòotù. Â rà tomara too pâ:
 
«Pitòotéri pitûâ
wâni gòropuu.
É pitûâ Pwi Ukai
ma pwi Mesia kêe,
Pwina é pitòrigarié.
Ée mwa pitûâ,
dàra gòiri awé. Nabwé!»
 
16 Â wà i tèpa 24 ijiao, âna rà boo gée gò autâa kàra. Â rà cigòboo ma tùu jùrurà ara Pwiduée, â rà pwamainaê. 17 Â rà ina pâ:
 
«Bà pwaolé tâgà,
Pwi Ukai Pwiduée!
Dau pwa pàtàmagà,
naa gòro diri pâ muru.
Ba wâgà napwiri,
â wâgà nabà.
Gà ipâdi popai,
goo ê pàtàmagà.
18  Psaume 110.5, 115.13; Roma 2.5; Auinapàpari 20.11–13Rà putàmu googà pâ Ba,
na pàara béaa.
[Na rà ipwacôoco!]
Ba jèe tèepaa ni pàara
na gà putàmu na!
Gà o pitèi tèpa bà.
Gà o naa câma
tèpa ênawéna'gà,
tèpa péroféta;
ma tèpa âboro'gà,
tèpa papwicîrigà—
tèpa âboro kîri,
ma tèpa âboro maina.
Jèe tèepaa pwi pàara
na gà nama tiàu
tèpa tojii âboro
pitiri gòropuu. Nabwé!»
7 câmu <δ>
(Naporomee 11.19–15.4)
19  Hébéru 9.4; Auinapàpari 8.5, 15.5, 16.21Gée na càùé, â tàpiri ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée wânidò napwéretòotù. Â go côo ê wâra pipwataâboro Wâra pipwataâboro—Rà tâa wê ê 10 Naèà kà Pwiduée. (Côo Deutéronome 10.1–5 ma Hébéru 9.4.) Ucina goro ê pai caatâa kà Pwiduée ma ê Ba kêe.. Â go têre pâ pwâratùra na maina Pwâratùra na maina—é, Airimuru na maina.. Â nye pwa âra kaa tikakara, â é kûu. Â nye pwa kaa kakürubwaanu—ba nye gù kaa ê napuu. Â coo ê popaa na dau maina, â rà nye tûuboo kaa pâ pàiri popaa moo.

11:1 Ézékiel 40.3; Zakarie 2.5–6

*11:1 Wâra pwapwicîri kà Pwiduée—Ucina goo ê pai tâbawêe kà diri tèpa cèikî naa goo Pwiduée. Ba ticè wâra pwapwicîri na wânidò napwéretòotù. (Côo Auinapàpari 21.22.)

11:2 Luka 21.24; Auinapàpari 13.5

11:4 Zakarie 4.3,11–14

11:4 Upwâra élaio—Olivier.

11:5 2 Samuel 22.9; Psaume 97.3

11:6 Exode 7.17–20; 1 Samuel 4.8; 1 Rois 17.1

11:7 Daniel 7.21; Auinapàpari 12.17, 13.7, 17.8

11:7 Itémuru—Grec: Pé macii.

11:8 Luka 13.34

§11:8 Ville maina—Munaa ville Iérusaléma, é, pwiri ucina goro picaatâa kà diri tèpa âboro na càra caa papwicîri Pwiduée.

*11:8 Du napô Sodoma ma Aigupito—Ucina goo tèpa âboro, na càra papwicîri Pwiduée.

11:11 Ézékiel 37.5,10

11:12 2 Rois 2.11

11:13 Auinapàpari 6.12, 16.18

11:14 Auinapàpari 9.12

11:15 Exode 15.18; Psaume 10.16; Daniel 2.44, 7.14

11:18 Psaume 110.5, 115.13; Roma 2.5; Auinapàpari 20.11–13

11:19 Hébéru 9.4; Auinapàpari 8.5, 15.5, 16.21

11:19 Wâra pipwataâboro—Rà tâa wê ê 10 Naèà kà Pwiduée. (Côo Deutéronome 10.1–5 ma Hébéru 9.4.) Ucina goro ê pai caatâa kà Pwiduée ma ê Ba kêe.

11:19 Pwâratùra na maina—é, Airimuru na maina.