Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 22
22
Nairiwâ na é naa wâro
Ézékiel 47.1Gée na càùé, â wà i pwi *angela, âna é paari tôo ê nairiwâ, na é naa wâro. Â nye po dau pwéelaa awé. Â é itàa gée aranara ê autâa kà Pwiduée, ma *Pwi nari mutô, Genèse 2.9; Ézékiel 47.12; Joël 4.18; Zakarie 14.8wânabibiu kâra naigé kâra i napô. Â é coo goo ê du jènere nairiwâ* Ê du jènere nairiwâ—Caapwi upwâra. Munaa é itàa boome ni nabibiu kêe i nairiwâ. i upwâra târa wâro I upwâra târa wâro—é, Pâ upwâra târa wâro.. Â é pitòpò pâ pwêe naa na 12 parui naa na caapwi naja. Â ê dooé, âna wâi târa ê pâ Ba. Â o càcaa pwa côwâ cè tojii.
O tâa na i napô ê autâa kà Pwiduée ma Pwi nari mutô. Â rà o mwa piênawéna kà Pwiduée ma pipwamainaê wà tèpa âboro kîri kêe. Mataio 5.8; Auinapàpari 3.12Â rà o picôorà ma wàé, â o wii na gaadaarà ê nee. Daniel 7.18,27; Auinapàpari 5.10, 20.6, 21.23,25Â o câ mwa caa pwa côwâ ê bàutê. Â o càcaa piâjimuru tàra ê wâra ânye, bau i tòotù. Ba ée pwéelaa kàra wà Pwi Ukai Pwiduée. Â rà o pitûâ dàra gòiri awé.
Bénabwé popai
Auinapàpari 1.1Gée na càùé, â é ina tôo wà i pwi angela, pâ: «Diri ê pâ muru na gà me gée aucôo ma têre, âna âjupâra ma *tàrù. Ba wà Pwi Ukai Pwiduée, âna é naa ê Nyuâaê Pwicîri kêe tà tèpa *péroféta, [ba na rà inapàpari ê popai kêe]. Â, na wàrapwiri, â é cùru pâ tèpa angela kêe, ma rà inapàpari tà tèpa âboro kîri kêe ê pâ muru na o mwa tà tèepaa.»
É wâjué côwâ Iésu
Auinapàpari 1.3É ina wà Iésu pâ: «Guwà côo! Go o tàpo tèepaa.»
[Â wâgo, Ioane, âna go ina pâ] Munaa popai kà Ioane, êco na, pwiri gòobàra popai kà Iésu.: O cidòri nyuâa pwi âboro na é pitêre dàra ê popai kà Pwiduée, na tâa na ê tii bèeni! Ba é paari ê pwina o tèepaa, târa ma rà pwacôoco wà tàpé na rà pûra.
Auinapàpari 19.10Ûna go cau côo ma têre diri pâ muru bèepwiri, â go cigòboo ma tùu jùruo, ma pwamaina i pwi angela, na ia é paari tôo.
 é ina tôo pâ: «Bwa! Gà cibwaa wàrapwiri. Ba go pwi bére wakè'gà, ma wà tèpa béegà, wà tèpa péroféta, ma wà diri tèpa âboro, na rà pitêre dàra ê pâ popai na wâna ê tii bèeni.  wâdé na gà pwamaina co Pwiduée!»
10 Â é ina tôo mwara pâ: «Gà cibwaa wéaari naa googà ê pâ popai, naa na tii bèeni, na é mara ina béaa wà Pwiduée. Ba popai târa pa-ipacôo wà tèpa âboro. Ba jèe wâmwünyabwe ê tòotù kêe, na é pacoo diri pwiri wà Pwiduée.
11  Daniel 12.10«Êkaa na, wà pwina é pwa na èpà, ma muru na miiri, âna wâdé na é nye gòo goro pwa§ Wâdé na é nye gòo goro pwa—Munaa é pitunamiri càùrà wà pwi angela, ba na é tabatàcî ê pwâranümarà, ma rà pitòotéri ê wâro kàra.. Â wà pwi âboro na é pipapwicîriê, ma tàrù ê wâro kêe, âna wâdé na é ciburà pwa.»
Go pwi autapoo goo ma pwâadèreè
12  Ésaïe 40.10; Jérémie 17.10; Auinapàpari 2.23É ina wà Iésu pâ: «Guwà côo, ba go o jèe tàpo tèepaa me. Â go naa wâri wèe târa jèpa âboro, wiâra ê jèpa wakè kàra; [wiàna wâdé, é, èpà]. 13  Ésaïe 44.6; Auinapàpari 1.8,17, 21.6Ba wâgo Alpha ma Oméga, na go tâa béaa, â go o mwa me. Â go pwi autapoo goo, ma pwi pwâadèreè.»
14  Genèse 2.9, 3.22Cidòri nyuâa tàpé na [rà wâdé na ara Pwiduée. Ba] rà jèe nuwa ârabwée kàra. Â o pwa tàrù kàra ma rà tò na ê goropwârawâ târa i napô, ma uti ê pwâra upwâra târa wâro. 15 O càra caa toome pâ akàna—tèpa pwâ, ma tèpa ipuu imudi, ma tèpa ipòtàmwara, ma tàpé na rà pwa dooki, ma tèpa ipwamaina pâ duée imudi! Wà tàpéebà, âna rà o cau tâa gòroigé diri.
16  Nombres 24.17; Ésaïe 11.1,10; Roma 1.3; Auinapàpari 2.28, 5.5É ina wà Iésu pâ: «Go jèe cùru paé dariwà pwi angela kôo, ba na é papaé ê popai kôo, tà tèpa wâra pwapwicîri. Wâgo, âna go pwi gòobàra wà ukai *Davita; wâgo, âna go pwi îricò kaatàdaa, na go pame ê tòotù.»
17  Ésaïe 55.1; Auinapàpari 21.6Â ê Nyuâaê Pwicîri, ma wà tô Ilàri dopwa kà Pwi nari mutô, âna ru ina têe pâ: «Gà me!» Â wà pwi âboro na é têre pwiri, âna wâdé na é ina mwara pâ: «Gà me, [co Pwi Ukai]!» Â wà pwi âboro na nümee dàra wâdo, â wâdé na é me, ma é wâdo ê jawé târa wâro, ba nye ticè wâri wèe.
Cibwaa tòotéri êre popai bèeni
18  Deutéronome 4.2, 13.1Wâgo Ioane, na go ina bwàti târa diri pâ âboro, na rà têre ê pâ popai, naa na ê tii bèeni, pâ: Ê popai bèeni, âna popai kà Pwiduée na inapàpari ê pwina o tèepaa. Â gà ipwacôoco. [Gà cibwaa ébii ê popai] ba wiàna gà naa gòobàra ê pâ popai bèeni, â é nye naa gòobàra tâgà mwara wà Pwiduée ê pâ bétubatòina na ina naa na ê tii bèeni. 19 Â wiàna gà patâjii ê jè popai gée na tii bèeni, â ée mwa patâjii jiigà ê kâgà, gée goro ê pwâra upwâra târa wâro, ma autâa'gà na napô na pwicîri, na wii naa na tii bèeni.
20  Auinapàpari 2.16Â [wà Iésu] wà Pwina é *paâjupâra ê pâ muru bèepwiri, âna é ina pâ: «Üu, go o jèe tàpo tèepaa.»
[Â wâgo Ioane, â go ina pâ]: Amen! Wâdé na wàra! Wâdé na gà me, co Pwi Ukai Iésu!
21 [Â wâguwà tèpa cèikî na guwà pûra ê tii bèeni] wâdé na é cau *pwényunyuâariwà diri wà Pwiduée, goro ê *pimeaari imudi kà wà Pwi Ukai Iésu!
Cidòri nyuâawà!

22:1 Ézékiel 47.1

22:2 Genèse 2.9; Ézékiel 47.12; Joël 4.18; Zakarie 14.8

*22:2 Ê du jènere nairiwâ—Caapwi upwâra. Munaa é itàa boome ni nabibiu kêe i nairiwâ.

22:2 I upwâra târa wâro—é, Pâ upwâra târa wâro.

22:4 Mataio 5.8; Auinapàpari 3.12

22:5 Daniel 7.18,27; Auinapàpari 5.10, 20.6, 21.23,25

22:6 Auinapàpari 1.1

22:7 Auinapàpari 1.3

22:7 Munaa popai kà Ioane, êco na, pwiri gòobàra popai kà Iésu.

22:8 Auinapàpari 19.10

22:11 Daniel 12.10

§22:11 Wâdé na é nye gòo goro pwa—Munaa é pitunamiri càùrà wà pwi angela, ba na é tabatàcî ê pwâranümarà, ma rà pitòotéri ê wâro kàra.

22:12 Ésaïe 40.10; Jérémie 17.10; Auinapàpari 2.23

22:13 Ésaïe 44.6; Auinapàpari 1.8,17, 21.6

22:14 Genèse 2.9, 3.22

22:16 Nombres 24.17; Ésaïe 11.1,10; Roma 1.3; Auinapàpari 2.28, 5.5

22:17 Ésaïe 55.1; Auinapàpari 21.6

22:18 Deutéronome 4.2, 13.1

22:20 Auinapàpari 2.16