8
Tipi bénabwé kâra aupii goro i tii
7 <β> Ipwabwàti pâ tutu
[Gée na càùru pwiri, â go côo mwara naa na nyuâa, pâ pàra muru na o mwa tèepaa]: Ba wà i *Pwi nari mutô, âna é tipi i bé 7 kâra aupii goro i tii. Â ticè pwâratùra, wânidò *napwéretòotù. Â nye po tànana kaa, naa na ê caapwi gòobàra ineretòotù. Â go côo tèpa *angela na rà po 7, na rà coo ara Pwiduée. Â jèpa naa tàra ê tutu.
Exode 30.1–3; Auinapàpari 5.8Â é me pwi jè *angela, â é coo goro ê *aamwari târa imeai, na mwani mii, na ara autâa kà Pwi Ukai. Â é cipa jè wâra acî mwani mii—pé pala târa cîri upwâra na ûrea. Â naa têe ê pâ dàuru upwâra na wâru, târa cîri. Âna âraimeai tà Pwiduée, bére pâ pwâra pwapwicîri kà tèpa âboro kêe. Â é cîri naa na wâra acî, naa goro i aamwari. Â too i mu na ûrea, gée naa na-araraîê, na ara Pwiduée, bau i pwâra pwapwicîri kà tèpa âboro kêe.
Exode 19.16–19; Lévitique 16.12; Auinapàpari 11.19, 16.18Â nabwé, â i pwi angela, âna é pwaai i wâra acî goro ânye, gée na aamwari. Â é tüboo naa gòropuu. Â nye pwa âra kaa tikakara, â é kûu. Â nye tèepaa kaa ê kakürubwaanu—ba dau gù kaa ê napuu.
7 angela ma 7 tutu <γ>
(Naporomee 8.6–11.18)
Rà ipwabwàtirà wà i tèpa 7 angela, ba na rà upi ê tutu kàra.
1 <γ> Cîri ére gée goo gòropuu
Exode 9.23–26; Ézékiel 38.22; Joël 3.3É upi i tutu kêe wà pwi a pâbéaa kà tèpa angela. Â rà nye tûuboo kaa naa gòropuu ê pàiri popaa moo* Pàiri popaa moo—Grêle., ma ânye na pwa domii na. Â é cîri tâjii ê pwi caapwi ére gée goo âracié ére, gée goo ê gòropuu, ma diri pâ upwâra ma namwatò na tâa wê.
2 <γ> Mii ére gée goo nawià
É upi ê tutu kêe wà pwi béârailu kà tèpa angela. Â é nye tûuboo kaa naa nawià ê pé ânye, na pwacèwii ê diopwaa kâra jaa. Â tatée ê pwi caapwi ére, gée goro âracié ére, gée goro ê nawià. Â é pâ nau mii wàra domii, â rà bà diri pâ ârawéà, â rà mwü diri pâ wànga, na tâa wê Na tâa wê—Grec: Caapwi ére gée goro âracié ére, gée goorà..
3 <γ> Maga ére gée goo nairiwâ
10-11  Jérémie 9.14É upi ê tutu kêe wà pwi béâracié kà tèpa angela. Â é nye tûuboo kaa gée napwéretòotù ê jè pé îricò, na pé dau maina, na nee pâ ‘Aru maga’. Â é pwéelaa pâ, pwacèwii ê uèù. Â é tatée ê pwi caapwi ére gée goro âracié ére, gée goro pâ nairiwâ ma aupò jawé. Â rà pâ nau dau maga, â dau wâru ê pâ âboro na rà bà goo.
4 <γ> Bàutê ére gée goo tòotù ma parui
12  Ézékiel 32.7; Auinapàpari 6.12–13É upi ê tutu kêe wà pwi béârapàpé kà tèpa angela. Â nye tatée kaa ê tòotù, ma ê parui, ma pâ îricò mwara. Â càra caa pwéelaa, na pwi caapwi ére gée goro âracié pàara napô 3e phrase—é, Â tubatiàu ê pwi caapwi ére, gée goro âracié ére, gée goro ê nii kàra..
13  Auinapàpari 9.12, 11.14Â go niâ dò, â go côo jè marü bwaamata, na é tâ napwéretòotù. Â é tomara too pâ: «Au! Wârico! Wârico ê pâ âboro gòropuu! Ba càra caa pâji upi tutu kàra, wà pàra tèpa âracié angela! Â rà o jèe tàpo upi.»

8:3 Exode 30.1–3; Auinapàpari 5.8

8:5 Exode 19.16–19; Lévitique 16.12; Auinapàpari 11.19, 16.18

8:7 Exode 9.23–26; Ézékiel 38.22; Joël 3.3

*8:7 Pàiri popaa moo—Grêle.

8:9 Na tâa wê—Grec: Caapwi ére gée goro âracié ére, gée goorà.

8:10-11 Jérémie 9.14

8:12 Ézékiel 32.7; Auinapàpari 6.12–13

8:12 3e phrase—é, Â tubatiàu ê pwi caapwi ére, gée goro âracié ére, gée goro ê nii kàra.

8:13 Auinapàpari 9.12, 11.14