19
Nyabi goro pai piétò naa napwéretòotù
Gée na càùru ê pâ muru bèepwiri, â go têre ê pwâratùra kà tàpé na rà po dau wâru awé, wânidò napwéretòotù. Â rà tomara too pâ:
 
«Aléluia! Aléluia!
Pwamaina Pwiduée!
Wàé na é pa-udòjè!
Wâjaaé ê muugère,
ma nii ma pàtàmee!
Deutéronome 32.43; Auinapàpari 6.10Âjupâra ma *tàrù
ê pwina é pitèi.
Ba é tèi tôobà,
na é wâgòronaigé
na miiri tûâ kêe,
tô na é tubamiiri
tàpé na wâ gòropuu.
 é naa têe Pwi Ukai
wârimuru kêe,
wâri wàra domii
kà tèpa ênawéna,
tèpa âboro kêe
na pòtàmwararà. Nabwé!»
 
 rà tomara too mwara wà tèpa âboro, ma ina pâ:
 
«Aléluia! Aléluia!
Mu too ê mu
goo wà tôoni!
Mu too awé
dàra gòiri! Nabwé!»
 
 wà tèpa 24 ijiao, ma pâ ârapàpé macii na pwa nyuâarà, âna rà cigòboo ma tùu jùrurà ara Pwiduée, na é tâa gò ê autâa kêe, â rà pwamainaê ma tomara too pâ: «Aléluia! Amen! Wâdé na wàra!»  go têre ê pwâratùra me gée goro jènere autâa kà Pwi Ukai, na ina pâ:
 
«Pwamaina Pwiduée,
Pwi Ukai kâjè,
wâguwà diri,
pâ ênawéna kêe,
na maina ma kîri! Nabwé!»
Piéa kà Pwi nari mutô
Auinapàpari 14.2Go têre mwara ê toromacè* Toromacè—Écho, bruit résonnant., na pwacèwii pwâratùra kà tèpa âboro na rà dau wâru. Â dau maina aié, pwacèwii ê airi pwiritée Pwacèwii ê airi pwiritée—é, Pwacèwii pâ wià na dau maina., ma pwâra itàa kâra tikakara, na é kûu ba maina. Â rà gére ina pâ:
 
«Aléluia! Aléluia!
É pitûâ Pwiduée,
Pwi Ukai kâjè!
Dau maina nii kêe,
naa gòro diri pâ muru!
Ésaïe 61.10; Auinapàpari 21.2Jè cau ipwàdée!
Jè piêgòtùru!
Jè pipwamainaê!
Ba jèe tèepaa tòotù:
É piéa Nari Mutô.
É ipwabwàtié
wà tô ilàri wâdèe.
Jèe naa tà tôoni
na é coona lino,
imwaano na kîri aaé! Nabwé!»
 
(Napwa naa goo ê imwaano lino bèepwiri, âna câmu kâra pâ tûâ na wâdé, na rà jèpa pwa wà tèpa âboro kà Pwiduée.)
Mataio 22.2–3Nabwé, â i pwi *angela, âna é ina tôo pâ: «Gà wii pâ: “Cidòri nyuâarà tàpé na todàra naa goro ê piéa kà *Pwi nari mutô.”»
 é ina tôo mwara pâ: «Ê popai bèepwiri, âna âjupâra, ba popai kà Pwiduée.»
10  Apostolo 10.25,26; Auinapàpari 22.8–9Â go cigòboo ma tùu jùruo na ara i pwi angela. Êco na é ina tôo pâ: «Ai! Bwa! Gà cibwaa wàrapwiri, ba ju nye cau tupédu ênawéna kà Pwiduée, wàiju ma wà diri tèpa béejè na rà *paâjupâra pâ, rà tèpa âboro kà Iésu Na rà paâjupâra… é, Na rà tà cimwü naa goro ê âjupâra, na é paari wà Iésu.. Â gà pwamaina co Pwiduée! Ba wà diri tàpé na rà paâjupâra Iésu, âna é tâa jaarà ê Nyuâaê Pwicîri—ê pwi Nyuâaê Pwicîri na é tâa jaa tèpa *péroféta, ma nama rà inapàpari ê popai kà Pwiduée§ Dernière phrase—é, Ba ê âjupâra na é paari wà Iésu, âna ê pwi âjupâra, na é pagòo tèpa péroféta, ba na rà inapàparié.
pwâadàra gòropuu 7 muru na é côo ioane <η>
(Naporomee 19.11–21.8)
1 <η> Pwi a tâa gòro òoci na pwaa
11  Psaume 96.13; Ésaïe 11.4; Auinapàpari 1.5, 6.2Gée na càùé, â go côo ê napwéretòotù, na é tàpirié, â go côo pwi òoci na pwaa. Â pwa pwi âboro na é tâa gò, âna ina gooé pâ ‘Tàrù’ ma ‘Âjupâra’. Ba tàrù ma âjupâra pai pitèi kêe wà tèpa âboro. Â é pipaa [dà tàpé na rà cicaraé]. 12  Daniel 10.6; Auinapàpari 1.14, 2.17Â ê du âraporomee, âna pwacèwii doromara ânye. Â wâru ê pâ bwe korona, naa gòro pûruê. Â wii naa gooé nee na tàbinyiri, na càra caa tâmogòori ê pâ âboro, â nye wàé co. 13  Ésaïe 63.1–3; Ioane 1.1,14Â é coona ê ârabwée na bwiari goro domii. Â tunee têe mwara pâ: ‘Popai kà Pwiduée’.
14 Rà pâra wiâê ê pwâra paa me gée napwéretòotù, na rà tâa gò ê pâ òoci na pwaa. Â rà coona ê pâ ârabwée imwaano lino, na kîri ê aaé, na po pwaa jajau.
15  Psaume 2.9; Auinapàpari 1.16, 14.20Còobé pwêe ê tàuwa na po dau éa, bétaa ê pâ Ba, â ée mwa pitûâ ba gòo, goro ê tâjò paò. Â é còogairà pwacèwii ê pwâra dipâa. Wàépwiri ê pwâra putàmu kà Pwiduée na dau pwa pàtàmee, naa gò diri pâ muru. 16  Auinapàpari 17.14Â wâgoro ârabwée kêe ma du pâa-âê* Wâgoro ârabwée kêe ma du pâa-âê—Munaa wâgoro ê ârabwée na târamiri du pâa-âê., âna wii ê jè aupwa tii na ina pâ:
 
Pwi a pitûâ kà tèpa pitûâ,
ma Pwi Ukai kà tèpa ukai.
2 <η> Marü bwaooré ma ipaa
17  Ézékiel 39.17–20Nabwé, â go niâ dò, â go côo pwi jè angela, na é coo na i tòotù. Â é gére tomara too târa pâ marü bwaooré, na rà tâ nidò gopaérenao. Â é ina tàra pâ: «Guwà me, naa goo ê pi-ija maina, na é pwabwàti ba kàwà wà Pwiduée. 18 Me, ba guwà mwa uti ê pià tèpa ukai, ma tàpé na pwa nii kàra, ma tèpa caa kâra coda. Â guwà mwa uti piàra pâ òoci, ma wà tèpa coda na rà tâa gòrà. Üu, ê piàra pâ âboro diri—tàpé na pwa tàrù kàra, ma wà tèpa ênawéna kàra; tàpé na rà maina, ma wà tàpé na rà kîri.»
3 <η> Tâjùru Itémuru ma pé macii
19 Nabwé, â go côo Itémuru ma wà tèpa ukai kâra gòropuu. Â rà gére ipapitiri tèpa coda kàra, ba na rà ipaa ma wà i pwi a tâa gòro òoci pwaa, ma tèpa coda kêe.
20  Auinapàpari 13.12–17, 20.10Â [rà paa, â rà piétò jii Itémuru, â] rà tâjùruru, wàilu naima ma wà pwi péroféta pwi a pwâ. (Wàé kaa na ia é pwa ê pâ câmu kêe goro pàtàmee, ba kà Itémuru—ba na é ipa-imwüru ê pâ âboro, na ia rà tòpi câmu kà Itémuru, ma ipwamaina ê ânuuê.)
 rà tü-ru, na ru bwaa wâro, naa na nawià ânye, ba na cîriru goro dà na tòo. 21 Â cau pòtàmwara diri tèpa ipaa kàru, goro i tàuwa na ia còobé gée pwâ pwi a tâa gòro òoci pwaa.  ê pâ bwaooré, âna rà cau pwàro goro piàra âboro.

19:2 Deutéronome 32.43; Auinapàpari 6.10

19:6 Auinapàpari 14.2

*19:6 Toromacè—Écho, bruit résonnant.

19:6 Pwacèwii ê airi pwiritée—é, Pwacèwii pâ wià na dau maina.

19:7 Ésaïe 61.10; Auinapàpari 21.2

19:9 Mataio 22.2–3

19:10 Apostolo 10.25,26; Auinapàpari 22.8–9

19:10 Na rà paâjupâra… é, Na rà tà cimwü naa goro ê âjupâra, na é paari wà Iésu.

§19:10 Dernière phrase—é, Ba ê âjupâra na é paari wà Iésu, âna ê pwi âjupâra, na é pagòo tèpa péroféta, ba na rà inapàparié.

19:11 Psaume 96.13; Ésaïe 11.4; Auinapàpari 1.5, 6.2

19:12 Daniel 10.6; Auinapàpari 1.14, 2.17

19:13 Ésaïe 63.1–3; Ioane 1.1,14

19:15 Psaume 2.9; Auinapàpari 1.16, 14.20

19:16 Auinapàpari 17.14

*19:16 Wâgoro ârabwée kêe ma du pâa-âê—Munaa wâgoro ê ârabwée na târamiri du pâa-âê.

19:17 Ézékiel 39.17–20

19:20 Auinapàpari 13.12–17, 20.10