Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 4
4
Rà pwamaina Pwiduée naa napwéretòotù
Auinapàpari 1.1,10Gée na càùru ê pâ muru bèepwiri, â go côo naa na nyuâa, [wâgo Ioane] ê goropwârawâ napwéretòotù, na tàpirié. Â go têre mwara i pwâratùra, na é pwacèwii ê airi tutu. Â é ina tôo pâ: «Gà toome naani, ba na go paari tâgà ê pâ muru na o tàpo tèepaa.»
Ésaïe 6.1Â é popao ê Nyuâaê Pwicîri, â go côo ê autâa, nidò *napwéretòotù, na é gére tâa gò wà Pwi Ukai. Ézékiel 1.28Â é po dau jajau na pai muugère kêe, â é pwâra pwacèwii jè atü na bwùucùru ma mii* Atü na bwùucùru ma mii—Atü ‘jaspe’ ma ‘sardoine’., na dau maina wâri wèe. Â é tâbèepi autâa ê ubà, na é pwâra pwacèwii ê atü émeraude.
Tèpa 24 âboro pwanümarà
Auinapàpari 3.18Wâbèepi autâa kà Pwi Ukai, âna go côo pàra autâa na po 24. Â rà tâa gò tèpa âboro pwanümarà na rà po 24. Â rà coona pâ ârabwée na pwaa, â rà bweri ê bwe korona mwani mii. Ézékiel 1.13; Zakarie 4.2; Auinapàpari 1.4, 8.5, 11.19, 16.18Â [go côo] pâ âra kâra tikakara, na pâra gée goo i autâa kà Pwi Ukai, â [go têre] ê pwâra kûu kêe. Â wâbéaa kâra autâa kêe, âna rà tâa wê ê pâ 7 uèù na tà udàrù. Â wàilà pwiri [câmu goro ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, na é pwacèwii] 7 nyuâaê [naa na pai tâbawêe kêe]. Ézékiel 1.5–10,22, 10.14Go côo naawê mwara, pé nawià, na dau pwéelaa awé.
Ârapàpé macii na pwa nyuâarà
Go côo pâ macii na pwa nyuâarà, na rà po 4, tèpa pwamaina Pwiduée Macii na pwa nyuâarà…tèpa pwamaina Pwiduée—Grec: Êtres vivants, na rà tâa jaa Pwiduée, ba na rà pwamainaê. Pwacoé ma jè ina pâ, pwacèwii dà. Pwiri tàpo pwacèwii pâ macii, é, pâ âboro, é, pâ angela, é, pâ nyuâa.. Â dau wâru pâ âraporomeerà. Ba rà tâa ararà, ma wâ pwâgùrurà, â tàpitiri ê naiirà. Â wà pwi jèpwi, âna wàra munaa liô Liô—Lion., â wà pwi jèpwi, âna wàra munaa pwi nari paaci, â wà pwi jèpwi, âna é pa naporomara âboro, â wà pwi jèpwi, âna é pwacèwii ê marü bwaamata§ Marü bwaamata—Aigle. na é gére tâdòiti. Ésaïe 6.2,3; Ézékiel 1.18, 10.12Â jèpa pwa 6 itoorà. Â pwa âraporomeerà pitiri goorà. Â rà nye tà nyabi, naa ne ma pwaa, ma ina pâ:
 
«É pwicîri! É pwicîri!
É pwicîri wà Pwi Ukai,
ba wàé Pwiduée,
na é patàrù diri.
Dau pwa nii kêe,
naa gòro diri pâ muru.
Ba wàé nabà,
â wàé napwiri,
â é gére me côwâ!»
 
 rà nye tà cagòtù, ma pwamaina, ma pwaolé tà Pwi Ukai, na é tâa gò ê autâa kêe, wà Pwina é *wâro dàra gòiri awé. 10  Auinapàpari 7.10,15, 19.4Â, na diri pâ pàara na rà pwamainaê na, â wà i tèpa 24 âboro pwanümarà, âna wàilà mwara, âna rà cigòboo, ma tùu jùrurà araé.  rà pwamaina wà Pwina é wâro dàra gòiri awé.  rà tapwùtù i pâ bwe korona kàra na araé, â rà ina têe pâ:
 
11 «Wâgà Pwi Ukai,
wà Pwiduée kâbà,
âna wâgà, na pâri
ma ipwamainagà,
ma cagòtùgà.
Gà dau pwényuâa;
Dau pwa pàtàmagà,
naa gòro diri pâ muru.
Wâgà na gà tapoo
diri ê pâ muru.
Wâgà na gà pacoo,
gée goro ê câbawâdé'gà. Nabwé!»

4:1 Auinapàpari 1.1,10

4:2 Ésaïe 6.1

4:3 Ézékiel 1.28

*4:3 Atü na bwùucùru ma mii—Atü ‘jaspe’ ma ‘sardoine’.

4:4 Auinapàpari 3.18

4:5 Ézékiel 1.13; Zakarie 4.2; Auinapàpari 1.4, 8.5, 11.19, 16.18

4:6 Ézékiel 1.5–10,22, 10.14

4:6 Macii na pwa nyuâarà…tèpa pwamaina Pwiduée—Grec: Êtres vivants, na rà tâa jaa Pwiduée, ba na rà pwamainaê. Pwacoé ma jè ina pâ, pwacèwii dà. Pwiri tàpo pwacèwii pâ macii, é, pâ âboro, é, pâ angela, é, pâ nyuâa.

4:7 Liô—Lion.

§4:7 Marü bwaamata—Aigle.

4:8 Ésaïe 6.2,3; Ézékiel 1.18, 10.12

4:10 Auinapàpari 7.10,15, 19.4