Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 21
21
7 <η> Âmu napwéretòotù ma gòropuu
Ésaïe 65.17; 2 Pétéru 3.13Gée na càùé, â go côo [naa na nyuâa] ê napwéretòotù bau ê gòropuu, na ru bwaa âmuê. Ba jèe tiàu ê napwéretòotù ma gòropuu béaa, â jèe tiàu mwara ê nawià. Ésaïe 52.1, 61.10; Hébéru 11.16, 12.22; Auinapàpari 3.12Â go côo ê napô na pwicîri kà Pwiduée, âna wâ *Iérusaléma na bwaa âmuê. Âna é gére boome gée napwéretòotù gée jaa Pwiduée. Â picûâaê, pwacèwii ê tô jè èpo dopwa, na é ipwabwàtié târa pwi éaé, [ba na ru piéa]. Lévitique 26.11,12; Ézékiel 37.27; Zakarie 2.14; 2 Korénito 6.16Â go têre pwi jè âboro naa goro jènere autâa kà Pwiduée, wânidò *napwéretòotù, na é tomara too pâ:
 
«[Jè côo jè muru
na bwaa âmuê]:
É boo wà Pwiduée.
É tâa jaa tèpa âboro.
É wâjaarà wàé.
Rà o nye Ba kêe.
Wàé na ée Pwiduée kàra.
Ésaïe 25.8, 35.10, 65.19; Auinapàpari 7.17Ée câtùra nüru i kàra.
 o ticè aré ma tòina kàra.
Jèe nabwé ê maagé.
Tiàu awé ê pwâra bà.
O càra mwa caa i.
Ba jèe tiàu pâ muru béaa. Nabwé!»
 
2 Korénito 5.17Â wà Pwi Ukai, na é gére tâa gòro autâa kêe, âna é ina tôo pâ: «Gà côo, ba go nama âmuê diri ê pâ muru.»
 é ina mwara pâ: «Gà wii [ê pwina gà côo ma têre] ba nye âjupâra ma *tàrù ê pâ popai bèepwiri.»
Ésaïe 55.1; Jérémie 2.13; Ioane 7.37; Auinapàpari 1.8,17, 22.17Â é ina tôo mwara pâ: «Jèe po cau coo diri! Ba wâgo Alpha ma Oméga; wâgo autapoo goo ma pwâadèreè. Go o mwa naa, naa goro piticèmuru naa goo, ê jawé târa wâro gée na pwârapò, tà diri tàpé na nümarà dàra wâdo. 2 Samuel 7.14; Psaume 89.27–28Â go o mwa naa diri pâ aupwényunyuâari bèepwiri, tà pwina é piétò [jii ê èpà]. Â go o Pwiduée kêe, â ée Pwi Naîô.»
Mataio 25.41; Hébéru 10.38–39; Auinapàpari 20.15, 22.15Â napwa naa goo pàra tàpé, [âna rà o pwa wârimuru]:
 
Wà tàpé na [càra mu caa pwa ê pwina wâdé, goro pai] wâgotàra;
Wà tèpa tàutàra na rà cèikî;
Wà tèpa pwâ* Càcaa popai tà tàpé na nümarà na rà pitêre dà Pwiduée, êco na rà tûu ma pwa na èpà na pàra pàara. Popai tà tàpé na rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, â rà wàrapwiri, tia pwâadèreè.;
Wà tèpa miiri ê càrarà;
Wà tèpa ipuu imudi;
Wà tèpa ipòtàmwara;
Wà tèpa pwa dooki;
Wà tèpa pwamaina pâ duée imudi.
 
Wà diri tèpa âboro bèepwiri, âna o türà naa na nawià ânye, ma dà na tòo. Ba wàépwiri ê pwi béwailu kâra pwâra bà, [dàra gòiri awé].
Napô Iérusaléma na bwaa âmuê
Gée na càùé, â é me mariô wà pwi jè ârapàara tèpa 7 angela—tèpa wicèpwiri i tèpa 7 wâra jawé, na ia wâbé goro pâ tubatòina. Â é ina tôo pâ: «Gà me, ma go paari tâgà ê tô ilàri dopwa wâdà *Pwi nari mutô.»
10  Ézékiel 40.2 é popao naa na nyuâa  é popao naa na nyuâa—é,  é popao ê Nyuâaê Pwicîri, â wà pwi angela âna é popao., naa gòrojaa maina, na gòri too.  é paari tôo Iérusaléma, i napô pwicîri kà Pwiduée, na é gére boome gée napwéretòotù gée jaa Pwiduée. 11  Ésaïe 60.1–2,19 é pwâra goro ê muugère kà Pwiduée, pwacèwii ê atü na dau maina wâri wèe, jè atü jaspe, na dau jajau ma pwéelaa. 12-13  Ézékiel 48.30–35Napwa naa goo pâ auba atü goo, âna dau maina ma gòri too.  pwa 12 goropwârawâ goo. Ba âracié wâna auêgòdò tòotù; â âracié wâna auduu tòotù; â âracié wâporomarawâ; â âracié wâpwâragòrowâ.  wii naa goo jèpa goropwârawâ ê jèpa neere tèpa 12 wâao *Isaraéla.  pwa 12 angela na rà jèpa wéaa goo. 14 Â po 12 atü pàara i auba.  jèe wii naa goo jèpa pàaé bèepwiri, ê jèpa nee tèpa 12 *apostolo kà Pwi nari mutô.
Câmu kâra napô
15  Ézékiel 40.3; Auinapàpari 11.1Wà i pwi *angela, na bu gére pitùra, âna é cipa ê bàra watü mwani mii. Â é câmuri i napô, bau ê pâ goropwârawâ, ma ê babé goo. 16 Â é côo pâ nye po ipaiwà bwàti ê câmu goo ê pâ ârapàpé ére gée goro i napô. Â nye po ipaiwà bwàti ê pai gòri, ma dooé, ma augòri goo. [Ûna é naanaimari ê câmu, âna nimaro kêe] âna po 12 000 12 000—Câmu kâra pai picaatâa kà Pwiduée ma tèpa âboro kêe. 12 000 = 3 x 4 x 1 000. 3 = nimaro kà Pwiduée (Caa, Naîê, ma Nyuâaê Pwicîri); 4 = pâ 4 ére nord, sud, est, ouest; 1 000 = câmu kâra pâ âboro na wâru. Jèpwi mwara; 12 = jè câmu kà tèpa âboro kà Pwiduée. (Côo Auinapàpari 7.4–8.). 17 Â é câmuri mwara ê babé atü, â ê câmu kêe, âna po 144 coudée§ Coudée—Gòobàra caapwi mètre. (Pai gòri wàra ê î pwi âboro, gée goro mangadaîê, tiagoro jipu kâra îê.). (Ba wàépwiri ê câmu na rà mu câmuri goo, wà tèpa âboro.)
18  Ésaïe 54.11–12Ê auba wâgoro babé, âna atü jaspe, na bwùucùru ma mii, [na dau maina wâri wèe]. Â ê napô, âna é mwani mii, na é po pwéelaa, ma pwâra. 19 Â pâ pàara auba, âna pwa goro pâ atü na maina, na tòpò naa gò, pâ na jèpapara atü na kîri na jèpa dau maina ê wâri wèe:
 
Pâbéaa—jaspe;
Bé 2—saphir;
Bé 3—calcédoine;
Bé 4—émeraude;
20 Bé 5—sardonyx;
Bé 6—sardoine;
Bé 7—chrysolithe;
Bé 8—béryl;
Bé 9—topaze;
Bé 10—chrysoprase;
Bé 11—hyacinthe;
Bé 12—améthyste.
 
 po dau jajau ma muugère pâ atü bèeni, â rà dau pwâra goro êdiri pâ âmu kêe.
21 Â i jèpa goropwârawâ na rà po 12, âna nye pwa goro caapwi perle. Â ê naigé na maina, wânabibiu kâra napô, âna pwa goro mwani mii, na dau pwéelaa ma dau pwâra.
Pwéelaa naawê muugère kà Pwiduée
22 Nye ticè wâra pwapwicîri cèna go côo naawê. Ba ru tâa wê, wà Pwiduée* Ru tâa wê, wà Pwiduée… Grec: Ê wâra pwapwicîri kêe, âna wà Pwiduée… na dau pwa pàtàmee, ma i Pwi nari mutô. [Â o pwamainaru naa naporomeeru.] 23  Ésaïe 60.19–20; Auinapàpari 22.5Â jèe ticèmuru naa goo, na ru èù naawê, ê tòotù ma parui. Ba jèe pwéelaa naawê ê muugère kà Pwiduée. Â wà i Pwi nari mutô, âna jèe pwi wâra ânye. 24  Ésaïe 60.3,5Â diri tèpa âboro, âna rà o wâro na pwéelaa kêe. Â wà tèpa ukai, âna rà o pa pâdarié diri pâ wâdé kàra. 25  Ésaïe 60.11Â o càcaa târi ê pâ goropwârawâ, ba nye ticè ne ma bàutê wê [â ticè a mura]. 26 Â pâ Ba gòropuu, âna rà cia naawê diri pâ neemururà ma wâdé kàra.
27  Ésaïe 52.1; Ézékiel 44.9; 1 Korénito 6.9–10O càcaa tò naawê cè jè muru na miiri. Â pwicîri mwara tà tèpa pwa pâ tûâ na miiri, ma tèpa pwâ. Â wâdé co, wàilà na wii ê neerà naa na tii kà Pwi nari mutô, ba Tii goro wâro.

21:1 Ésaïe 65.17; 2 Pétéru 3.13

21:2 Ésaïe 52.1, 61.10; Hébéru 11.16, 12.22; Auinapàpari 3.12

21:3 Lévitique 26.11,12; Ézékiel 37.27; Zakarie 2.14; 2 Korénito 6.16

21:4 Ésaïe 25.8, 35.10, 65.19; Auinapàpari 7.17

21:5 2 Korénito 5.17

21:6 Ésaïe 55.1; Jérémie 2.13; Ioane 7.37; Auinapàpari 1.8,17, 22.17

21:7 2 Samuel 7.14; Psaume 89.27–28

21:8 Mataio 25.41; Hébéru 10.38–39; Auinapàpari 20.15, 22.15

*21:8 Càcaa popai tà tàpé na nümarà na rà pitêre dà Pwiduée, êco na rà tûu ma pwa na èpà na pàra pàara. Popai tà tàpé na rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, â rà wàrapwiri, tia pwâadèreè.

21:10 Ézékiel 40.2

21:10 Â é popao naa na nyuâa—é, Â é popao ê Nyuâaê Pwicîri, â wà pwi angela âna é popao.

21:11 Ésaïe 60.1–2,19

21:12-13 Ézékiel 48.30–35

21:15 Ézékiel 40.3; Auinapàpari 11.1

21:16 12 000—Câmu kâra pai picaatâa kà Pwiduée ma tèpa âboro kêe. 12 000 = 3 x 4 x 1 000. 3 = nimaro kà Pwiduée (Caa, Naîê, ma Nyuâaê Pwicîri); 4 = pâ 4 ére nord, sud, est, ouest; 1 000 = câmu kâra pâ âboro na wâru. Jèpwi mwara; 12 = jè câmu kà tèpa âboro kà Pwiduée. (Côo Auinapàpari 7.4–8.)

§21:17 Coudée—Gòobàra caapwi mètre. (Pai gòri wàra ê î pwi âboro, gée goro mangadaîê, tiagoro jipu kâra îê.)

21:18 Ésaïe 54.11–12

*21:22 Ru tâa wê, wà Pwiduée… Grec: Ê wâra pwapwicîri kêe, âna wà Pwiduée…

21:23 Ésaïe 60.19–20; Auinapàpari 22.5

21:24 Ésaïe 60.3,5

21:25 Ésaïe 60.11

21:27 Ésaïe 52.1; Ézékiel 44.9; 1 Korénito 6.9–10