Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Auinapàpari 13
13
2 <δ> Itémuru gée nawià
Auinapàpari 12.3, 17.3,7–12Gée na càùé, â go côo [naa na nyuâa, pâ pàra muru na o mwa tèepaa]: Ba go côo wà Itémuru, na é còobé gée nawià. Po 10 gi kêe. Â 7 pûruê, na jèpa tâa gò ê bwe korona. Â wii naa gòro pâ jèpa pûruê, ê pâ nee Pwiduée, ba na é [pa autâa kà Pwiduée, ba na é] inaê ba èpà mwara.
Daniel 7.4–6Ê naiié, âna pwacèwii ê naiiri léopard. Â ê âê, âna pwacèwii ê âra ours. Â ê pwêe, âna pwacèwii ê pwâra liô* Léopard, ba é dau itàa; Ours, ba dau gòri ê pwùruîê; Pwâra liô, ba dau gòri ma éa ê poropwêe.. Â é naa têe ê nii kêe wà i pwi Dàragô, bau ê autâa kêe, ma ê pitûâ kêe, na dau maina. Auinapàpari 17.8Â go côo ê aurumuru na dau maina, gòro jè pûruê, pwacèwii na jèe tòdità, â wàra munaa é jèe bà. Êco na jèe nyu côwâ, â jèe wâdé.
 wà diri tèpa âboro gòropuu, âna rà picâdirié goo, â rà pâra wiâê.  rà pwamainaê, â rà ina pâ: «Wàilàapà cèna pwa nii kêe pwacèwii Itémuru? Wàilàapà cèna pâri ma é cicaraé? Nye ticè!»
 rà pwamaina mwara i pwi Dàragô, ba wàé, na é naa têe ê pàtàmee.
É ina ba èpà Pwiduée
Daniel 7.8,25, 11.36; Auinapàpari 11.2Jèe panuâ tà Itémuru, ma é tùra, naa na 42 parui. Â é dau pi-ina kêe [ma ina pâ wàé âna wàé Pwiduée]. Â é dau ina ba èpà wà Pwiduée, ma ê nee, ma ê autâa kêe wâ *napwéretòotù, ma wà diri tàpé na rà tâa wê.
Daniel 7.21; Auinapàpari 11.7Â jèe nye panuâ têe ê pàtàmee ma é ipaa, ma é piétò jii tèpa âboro kà Pwiduée. Â jèe panuâ têe mwara târa pitûâ, naa gòro [diri tèpa âboro gòropuu]—diri pâ wâao, ma pwâratùra, ma pâ napô, ma pâ Ba. Psaume 69.29; Auinapàpari 17.8, 20.12,15, 21.27Â rà cau cigòboo têe diri tèpa âboro gòropuu, na jèe càcaa wii neerà, naa na Tii kà *Pwi nari mutô, béaa kâra ê pai tòpò wàra ê gòropuu Béaa kâra ê pai tòpò wàra ê gòropuu—Ê pâ popai bèepwiri, âna pâri ma jè tòpò naa goro jènere ê pâ popai bèeni: Wà Pwi nari mutô, âna wàé na é jèe bà…. Wà Pwi nari mutô, âna wàé kaa pwina é jèe bà, ba na é pwi *ârapwaailò.
[Â wâgo, Ioane na go wii ê tii bèeni, âna go ina pâ]: Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre! 10  Jérémie 15.2, 43.11; Auinapàpari 14.12Ba o tubaèpà tà tèpa âboro kà Pwiduée. Rà o pwa karapuu wà pàra pwi, â rà o pòtàmwara pàra tàpé. Â wâdé na rà cipa ba mwü ê cèikî kàra, ma pidàpwicâarirà [naa na ê pwina o tèepaa tàra].
3 <δ> Pé macii gée napuu
11 Gée na càùé, â go côo ê béârailu kà tèpa macii [na èpà] na é còobé gée napuu. Po ârailu gi kêe, na pwacèwii ê gi kâra nari mutô, êco na é pwi a takànarijè, pwacèwii ê dàragô. [Â nee mwara, âna ‘Wà pwi *péroféta a pwâ’] ‘Wà pwi péroféta apwâ’—Côo Auinapàpari 16.13, 19.20, 20.10.. 12 Â é wakè ba kà Itémuru, pé macii béaa, na ia jèe nyu côwâ i aurumuru kêe. Ba é tòpi jii Itémuru êdiri tàrù kêe ma pàtàmee.
É tacoo goo diri tèpa âboro gòropuu, ba na rà cigòboo na ara Itémuru. 13-14  1 Rois 18.24–39; Mataio 24.24; Auinapàpari 19.20 é pwa ê pâ câmu na dau maina, goro pàtàmee, na ara Itémuru. Ba é panuâ boo ê ânye gée napwéretòotù, â rà cau pò goo wà tèpa âboro gòropuu.  panuâ têe, ma é ipa-imwürurà.  é tûâri tàra, ma rà pwa cè ânuu wà Itémuru, na ia pwa aurumuru wâgooé, â ia jèe nyu côw⧠Ia jèe nyu côwâ—é, Ia é jèe wâro côwâ..
É pawâro ânuu Itémuru
15 Panuâ tà i béârailu kà tèpa macii—[i pwi péroféta na é pwâ]—ma é pawâro i ânuu Itémuru. Â panuâ târa i ânuuê, ma é tùra, ma pòtàmwara diri tèpa âboro na càra caa pwamainaê. 16  Auinapàpari 14.9–11, 16.2, 20.4Â é tacoo goro pâ âboro diri, ma rà tòpi ê câmu kêe naa goo îrà étò, é, wâ gaadaarà. É wàrapwiri tà tèpa âboro diri, na kîri ma maina, â wà tàpé na pwa neemururà, ma ticè neemururà, â wà tàpé na pwa tàrù kàra, ma wà tàpé na ticè tàrù kàra* …Pwa tàrù kàra, ma…ticè tàrù kàra—Hommes libres et esclaves.. 17 Â ticè âboro na pâri ma pi-icu, wiàna ticè gooé ê pwi câmu bèepwiri. I pwi câmu kêe bèepwiri, âna nee wà Itémuru ma nimaro na ucina goo nee.
18 [Wâgo, Ioane, na go wii ê tii bèeni, âna go ina tàwà pâ]: Wà pwi âboro na é tàmanga, âna wâdé na é pitadàra ê nimaro kà Itémuru. Ba ê nimaro kêe, âna nee pwi jè âboro—âna 666 666—Wiâra ê auniimiri kà tèpa Juif, âna 6, âna nimaro kâra âboro. 666 âna nimaro kà pwina nümee na é tâa na autâa kà Pwiduée..

13:1 Auinapàpari 12.3, 17.3,7–12

13:2 Daniel 7.4–6

*13:2 Léopard, ba é dau itàa; Ours, ba dau gòri ê pwùruîê; Pwâra liô, ba dau gòri ma éa ê poropwêe.

13:3 Auinapàpari 17.8

13:5 Daniel 7.8,25, 11.36; Auinapàpari 11.2

13:7 Daniel 7.21; Auinapàpari 11.7

13:8 Psaume 69.29; Auinapàpari 17.8, 20.12,15, 21.27

13:8 Béaa kâra ê pai tòpò wàra ê gòropuu—Ê pâ popai bèepwiri, âna pâri ma jè tòpò naa goro jènere ê pâ popai bèeni: Wà Pwi nari mutô, âna wàé na é jèe bà…

13:10 Jérémie 15.2, 43.11; Auinapàpari 14.12

13:11 ‘Wà pwi péroféta apwâ’—Côo Auinapàpari 16.13, 19.20, 20.10.

13:13-14 1 Rois 18.24–39; Mataio 24.24; Auinapàpari 19.20

§13:13-14 Ia jèe nyu côwâ—é, Ia é jèe wâro côwâ.

13:16 Auinapàpari 14.9–11, 16.2, 20.4

*13:16 …Pwa tàrù kàra, ma…ticè tàrù kàra—Hommes libres et esclaves.

13:18 666—Wiâra ê auniimiri kà tèpa Juif, âna 6, âna nimaro kâra âboro. 666 âna nimaro kà pwina nümee na é tâa na autâa kà Pwiduée.