17
Tô ilàri gòronaigé Babulona
Jérémie 51.12–13Gée na càùé, â é medario, wà pwi jè ârapàara tèpa 7 *angela, na ia rà wicèpwiri i pâ 7 wâra jawé. Â é ina tôo pâ: «Gà me, ma go paari tâgà ê wârimuru [na ée mwa naa wà Pwiduée] tà i pwi ville na maina, goro jènere pâ nairiwâ na wâru* Ville na maina… Babulona biu, âna ucina goo Roma, ê ville maina na pàara kà Ioane. Â ucina goro diri pâ pubu âboro na càra caa papwicîri Pwiduée., na ina goo wê pâ ‘Tô ilàri gòronaigé, na é dau èpà’. Ésaïe 23.17; Jérémie 51.7; Auinapàpari 14.8[Ba dau miiri ê wakè kêe.] Ba rà ipuu Rà ipuu—Ê wârogòronaigé, âna ucina goro ê pai pwamaina wàra pâ duée imudi. Â ucina mwara goro ê pai càcaa papwicîri Pwiduée. ma diri tèpa ukai naa gòropuu. Ê pâ tûâ kêe âna pwacèwii dipâa, na é naa târa pâ âboro gòropuu, ba na rà cau ipwirié, ma wârori ê tûâ kêe.»
Auinapàpari 13.1Â wà i pwi angela, âna é popao naa na nyuâa, naa namaré. Â go côo naawê i tô ilàri bèepwiri, âna é tâa gòro ê macii na dau mii. Â po 7 pûru i macii, ma po 10 gi kêe, [ba wà Itémuru] Ba wà Itémuru—Côo Auinapàpari 12.3.. Â wii naa na diri ê naiié ê pâ nee béipwamainaê ma béinabaèpà Pwiduée.
Jérémie 51.7; Auinapàpari 18.16Â wà i tô ilàri, âna é coona ê ârabwée na dau bwùucùru ma mii, [pwacèwii pâ ârabwée kà tèpa ukai ma âboro imaina]. Â é picûâaê goro mwani mii, ma perle, ma pâ atü na maina ê wâri wèe, na pwâra. Â é tà pa ê wâra jawé mwani mii na wâbé goro pâ muru na miiri. Ba pâ muru na èpà, gée goro ê càraé na dau èpà. Â wii na gaadaaé ê nee na pitàbinyiri, [âna ê âji êre na pai ina wèe pâ]:
 
Babulona na dau maina—nyaa
kà pa ilàri gòronaigé ma êdiri pâ
tûâ na miiri naa gòropuu.
 
Auinapàpari 18.24, 19.2Â go côo pâ é ipwirié, ba é jèe dau wâdo ê domii kà tèpa âboro kà Pwiduée, na tétàmwararà, gée goro ê pai cèikî kàra naa goo Iésu.
Ina tà Ioane pai ina wèe
Go ucâriê, ba go dau pò gooé. Auinapàpari 13.1Â é ina tôo wà i pwi angela pâ: «Gorodà na gà pò gooé? Go o ina tâgà ê pai ina wèe na tàbinyiri, goo wà tô bèepwiri, ma wà Itémuru, na é coo gooé, ma pâ 7 pûruê ma pâ 10 gi kêe.
Daniel 12.1; Auinapàpari 11.7, 13.7«Ba wà Itémuru, âna é wâro béaa, â é jèe bà nabà. Â ée mwa toome côwâ, gée na ê Oolaa na ia dau wâgòro§ Oolaa na ia dau wâgòro—Côo 2enote goo Auinapàpari 9.1.. Â rà o pò goo, ê pâ âboro gòropuu—tàpé na càcaa wii neerà, naa na Tii goro wâro béaa kâra ê pai tòpò wàra ê gòropuu. Êco na, ûna é còobé wà Itémuru, â wà Pwiduée, âna ée mwa nama tiàué bamwara.
«Wà pwina é tèi bwàti pâ muru, âna wâdé na é tâmogòori ni, pâ: Ê pâ 7 pûruê bèepwiri, âna câmu kâra ê 7 nari jaa* 7 nari jaa—Ucina goo wâ ville Roma, na bari naa gò 7 nari jaa. Tèpa 7 ukai, âna pwiri pàra tèpa ukai (empereur) naawê., na é tâa wê i tô ilàri. Â câmu mwara kà 7 tèpa ukai. 10 Ba tèpa 5 gée goorà, âna rà jèe tûu. Â é bwaa nye tà tâa pwi jèpwi. Â bwaa nye tiàu pwi jèpwi. Â wiàna ée mwa tèepaa, â o càcaa gòiri ê pai tâa kêe. [Ba é jèe nye pacoo pwiri wà Pwiduée.]
11 «Napwa naa goo wà Itémuru, na ia é wâro béaa, â na ia é jèe bà, âna wàé kaa pwiri pwi jè ârapàara tèpa 7 ukai. Â [ée mwa wâjué côwâ, ba na] é pwi bé 8 kâra ukai mwara, béaa kâra ê pai tubatiàué.
12  Daniel 7.7,24«Napwa naa goo ê pâ gi kêe na gà côo, âna câmu kà pàra tèpa 10 ukai, tàpé na bwaa ticè mwaciri kàra. Â o naa tàra co ji pàara, na càcaa gòiri Ji pàara, na càcaa gòiri—Grec: Caapwi ineretòotù., ma rà o pitûâ na, ma wà Itémuru.
13 «Nye caapwi ê aunünüma kàra, ma rà pinaa ê pàtàmarà, ma ê tàrù târa pitûâ, naa gooé. 14 Ba rà o mwa ipaa dà *Pwi nari mutô. Êco na é nye piétò jiirà. Ba nye wàé kaa na é Pwi a pitûâ kà tèpa pitûâ, ma Pwi Ukai kà tèpa ukai. Â rà o tâa ma wàé Â rà o tâa ma wàé… é, Â rà o piétò ma wàé…, wà tèpa âboro kêe—tàpé na é todàra, ma pitòrigarirà, ma rà cimwü naa na ê cèikî kàra.»
Rà èpàri tô ilàri tèpa ukai
15 É ina tôo mwara i pwi angela pâ: «Gà côo pâ nairiwâ na wâru [naa goro jènere i ville] na ia é tâa wê i tô ilàri gòronaigé. Wàé kaa pwiri ê câmu kâra pâ âboro, gée na diri pâ puâboro, ma pwâratùra, ma napô, ma Ba.
16  Auinapàpari 18.8«Napwa naa goo Itémuru, â pâ 10 gi kêe, [âna tèpa 10 ukai] âna rà o pâ nau èpàri i tô ilàri gòronaigé. Â rà o mwa popa ê pâ naneemuru tôoni, ma pâ ârabwée kêe, ba na o ticè kêe, â ée mwa pâra cicàpé. Â rà o mwa uti ê pièe, ma cîri napwùrudòé naa gòro ânye.
17 «Rà wàrapwiri, ba na pacoo ê câbawâdé kà Pwiduée. Ba wàé kaa, na é tòpò ê auniimiri naa na pwâranümarà, ba na rà cau pitêrerà, ma rà naa tà Itémuru ê pwâra ukai kàra. Â wàrapwiri, tèepaa naa goro ê pai pacoo diri ê pwi na ia é jèe mara ina wà Pwiduée.
18 «Napwa naa goo i tô ilàri bèepwiri, na ia gà côoê, âna é câmu kâra ville maina, na é pitûâ kâra diri tèpa ukai wâ gòropuu.»

17:1 Jérémie 51.12–13

*17:1 Ville na maina… Babulona biu, âna ucina goo Roma, ê ville maina na pàara kà Ioane. Â ucina goro diri pâ pubu âboro na càra caa papwicîri Pwiduée.

17:2 Ésaïe 23.17; Jérémie 51.7; Auinapàpari 14.8

17:2 Rà ipuu—Ê wârogòronaigé, âna ucina goro ê pai pwamaina wàra pâ duée imudi. Â ucina mwara goro ê pai càcaa papwicîri Pwiduée.

17:3 Auinapàpari 13.1

17:3 Ba wà Itémuru—Côo Auinapàpari 12.3.

17:4 Jérémie 51.7; Auinapàpari 18.16

17:6 Auinapàpari 18.24, 19.2

17:7 Auinapàpari 13.1

17:8 Daniel 12.1; Auinapàpari 11.7, 13.7

§17:8 Oolaa na ia dau wâgòro—Côo 2enote goo Auinapàpari 9.1.

*17:9 7 nari jaa—Ucina goo wâ ville Roma, na bari naa gò 7 nari jaa. Tèpa 7 ukai, âna pwiri pàra tèpa ukai (empereur) naawê.

17:12 Daniel 7.7,24

17:12 Ji pàara, na càcaa gòiri—Grec: Caapwi ineretòotù.

17:14 Â rà o tâa ma wàé… é, Â rà o piétò ma wàé…

17:16 Auinapàpari 18.8