16
Gée na càùé, â go têre ê pwâratùra na maina, naa na ê ére na dau pwicîri, na é ina tà i 7 *angela pâ: «Guwà pâra, â guwà wicèpwiri ê pâ wâra jawé naa gòropuu, ba câmu kâra ê pwâra putàmu kà Pwiduée.»
1 <ε> Tonga
Exode 9.10; Auinapàpari 13.12–17É pâbéaa pâ wà pwi jè angela, â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe naa gòropuu. Â nye tèepaa kaa ê pâ tonga na po èpà ma miiri, naa goo diri tàpé na rà cigòboo târa i ânuu wà Itémuru ma ipwamainaê—wàilà na pwa ê câmu kêe na wâgoorà. Â rà dau céepwâa* Céepwâa—Souffrir, être dans l'affliction. goo.
2 <ε> Nawià na mii
Exode 7.17–21Nabwé, â é me wà pwi béârailu kà tèpa angela, â é wicèpwiri i wâra jawé kêe naa nawià. Â é nye biié kaa i nawià ma mii-tòri, pwacèwii ê domii kâra ê âboro bà. Â rà po cau bà diri pâ muru na tâa nawià.
3 <ε> Nairiwâ na mii
Nabwé, â é me wà pwi béâracié kà tèpa angela, â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe, naa na ê pâ nairiwâ, ma ê pâ aupò jawé; â nye domii kaa. Â go têre pwi jè angela, [na pitûâ naa] goro diri pâ najawé, na é ina tà Pwiduée pâ:
 
«Wâgà co na gà *tàrù!
Ba wâgà nabà,
â wâgà napwiri!
Wâgà na gà pwicîri.
Pwa tàrù'gà co
ma gà pitèirà,
ma pwa wârimuru tàra.
[Ba rà pwa na èpà]:
Rà nama joro domii,
domii kâra ê Ba'gà
ma tèpa *péroféta'gà.
 gà pawâdoorà ni
goro ê domii,
na jèpa pârirà. Nabwé!»
 
Psaume 19.10; Auinapàpari 15.3Â go têre mwara ê pwâratùra, me gée na i *aamwari târa imeai. Â é ina pâ:
 
«Üu kaa, co Pwi Ukai
Pwiduée kâjè!
Dau maina nii'gà
naa gòro diri pâ muru.
Âjupâra ma tàrù
ê pai pitèi'gà,
[ma wârimuru
na gà naa tàra]. Nabwé!»
4 <ε> Tòoka
8-9  Auinapàpari 9.20–21Nabwé, â é me wà pwi béârapàpé kà tèpa angela. Â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe naa na i tòotù. Â rà nye dau tòoka kaa goo pâ âboro. Êco na càra caa pinünüma ma rà biirà, ma rà ipwamaina Pwiduée. Â rà pinabaèpàé, gée goo na wàé na pwa pàtàmee, naa goro ê pâ bétubatòina bèepwiri.
5 <ε> Bàutê
10  Exode 10.22; Ésaïe 8.21–22Nabwé, â é me wà pwi bé 5 kâra angela. Â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe naa gòro ê autâa kà Itémuru. Â nye bàutê kaa ê mwaciri kêe. Â wà tèpa âboro, âna rà tòngüru poropwârà. Ba rà dau maagé côo [goro pai tonga kàra]. 11 Êco na càra caa pinünüma, ma rà coo jii ê pâ tûâ kàra na èpà. Â rà pinabaèpà wà Pwiduée *napwéretòotù.
6 <ε> Mwari nairiwâ Euphrate
12  Ésaïe 11.15Nabwé, â é me wà pwi bé 6 kâra angela. Â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe, naa nairiwâ maina Euphrate. Â nye po mwari kaa, ba na o naigé kà tèpa ukai, na rà o mwa me gée na auêgòdò tòotù Auêgòdò tòotù—L'est..
13 Nabwé, â go côo pâ âracié duée na miiri, na rà pwacèwii ê pâ gérenu Gérenu—Munaa ucina goo ê popai kà tèpa duée bèepwiri na miiri.. Â rà jèpa còobé gée na pwâ i pwi Dàragô, ma wà Itémuru, ma i pwi péroféta, pwi a pwâ, [na ina gooé mwara pâ pwi macii na èpà]§ Na ina gooé mwara pâ, pwi macii na èpà—Côo Auinapàpari 13.11..
14  Auinapàpari 19.19Wà tèpa duée bèepwiri, âna [pwa pàtàmarà ma] rà pwa pâ câmu, na rà pò goo pâ âboro. Â rà pâ nau panaimari tèpa ukai wâni gòropuu, ba na rà pipaa dà Pwiduée, na ê Tòotù na é jèe pacoo. [Na pwi Tòotù bèepwiri, âna ée mwa piétò, ma pitèi ê gòropuu diri wà Pwiduée. Ba wàé co na] dau pwa pàtàmee naa gòro diri ê pâ muru.
15  Mataio 24.43–44; Auinapàpari 3.3É ina wà Pwi Ukai Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go o mwa wâjué me côwâ* Go o mwa wâjué me côwâ—Bénabwé pai tèepaa me kà Iésu., [â go péa papòwà] pwacèwii pwi a mura naa ne. Â cidòri nyuâa pwi âboro na é tà tàcî, ma pwabwàti ê pâ ârabwée kêe. Ba péa é tà cicàpé, â ée mwa kamu wiàna côoê.»
16  Zakarie 12.11Wà tèpa duée âna rà panaimari tèpa ukai gòropuu, naa na jè nadàbo, na ina goo pâ Harmaguédon goro pwa *hébéru.
7 <ε> Gù napuu ma popaa moo
17 Nabwé, â é me wà pwi bé 7 kâra angela. Â é wicèpwiri ê wâra jawé kêe, naa gopaérenao. Â go têre ê pwâratùra na maina gée na autâa kà Pwiduée, wâna ê wâra pwapwicîri. Â é tomara too pâ: «Jèe po cai coo diri!»
18  Auinapàpari 4.5, 8.5Â nye pwa âra kaa tikakara, â é kûu. Â nye tèepaa kaa ê kakürubwaanu na dau maina. Â càcaa pwa cè gù napuu cèna wàrapwiri, tapoo gée na é tèepaa pwi âboro naani gòropuu. 19  Auinapàpari 14.10Â téura pâ ville na wâru wâ gòropuu. Â po pitadàrùé ma âracié pàara, ê ville maina Ê ville maina—Munaa Babulona (ucina goo Roma. Côo note goo Auinapàpari 17.1), é, pwiri Iérusaléma.. Ba nye wàrapwiri kaa ê wârimuru na é naa târa ê ville Babulona wà Pwiduée. Ba é pawâdooé goro dipâa, na tòo goro ê pwâra putàmu kêe.
20  Auinapàpari 6.14Â diri ê pâ pô ma jaa, âna rà jèpa ipiina, gée goro ê kakürubwaanu. 21  Exode 9.23–24; Auinapàpari 11.19Â rà nye tûu kaa gée napwéretòotù, pâ pàiri popaa na moo, na po dau maina, pwacèwii ê baikè cima Ê baikè cima—Grec: Caapwi talent. Câmu kêe, âna 35–40 kilo. na tûu naa gò tèpa âboro. Â rà pinabaèpà Pwiduée goo wà tèpa âboro. Ba dau maina awé pâ bétubatòina bèepwiri.

16:2 Exode 9.10; Auinapàpari 13.12–17

*16:2 Céepwâa—Souffrir, être dans l'affliction.

16:3 Exode 7.17–21

16:7 Psaume 19.10; Auinapàpari 15.3

16:8-9 Auinapàpari 9.20–21

16:10 Exode 10.22; Ésaïe 8.21–22

16:12 Ésaïe 11.15

16:12 Auêgòdò tòotù—L'est.

16:13 Gérenu—Munaa ucina goo ê popai kà tèpa duée bèepwiri na miiri.

§16:13 Na ina gooé mwara pâ, pwi macii na èpà—Côo Auinapàpari 13.11.

16:14 Auinapàpari 19.19

16:15 Mataio 24.43–44; Auinapàpari 3.3

*16:15 Go o mwa wâjué me côwâ—Bénabwé pai tèepaa me kà Iésu.

16:16 Zakarie 12.11

16:18 Auinapàpari 4.5, 8.5

16:19 Auinapàpari 14.10

16:19 Ê ville maina—Munaa Babulona (ucina goo Roma. Côo note goo Auinapàpari 17.1), é, pwiri Iérusaléma.

16:20 Auinapàpari 6.14

16:21 Exode 9.23–24; Auinapàpari 11.19

16:21 Ê baikè cima—Grec: Caapwi talent. Câmu kêe, âna 35–40 kilo.