Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 0
^
Luka
É inapàpari tii kêe wà Luka
Zakaria ma Élisabeth
É cai Zakaria pwi jè angela
O pwa pwi èpo'gà
Go wànau târa pai cèikî kôo?
É nyarana Élisabeth
Inapàpari pai pitèpa Iésu
O mwa wàrapwiri gée goro Nyuâaê Pwicîri
É cai Élisabeth wà Maria
Nyabi kà Maria
Pai pitèpa Ioane Pwi a piupwaa
Nee âna o Ioane
É pwamaina Pwiduée wà Zakaria
É pimaina too Ioane
Pai pitèpa Iésu
Tèpa wéaari mutô
Rà pâra nau cai i èpo
Paari Iésu naa na Wâra pwapwicîri
Ru panuâê tà Pwiduée
É pwamaina Pwiduée wà Siméon
É pwaolé tà Pwiduée wà Anne
Rà wâjué côwâ naa Nazareth
É pimaina too Iésu
Iésu na 12 naja kêe
Go wakèri neemuru Caa kôo
Wakè kà Ioane Pwi a piupwaa
É picémara pai pinünüma
O pitèi tèpa âboro!
Guwà pwa cè tûâ cèna wâdé!
É inapàpari pai tèepaa kà Iésu
Càcaa wâdé tà Héroda
É upwaa Iésu wà Ioane
Tèpa jojooro Iésu Kériso
É tacai Iésu wà Caatana
É tapoo wakè kêe Iésu
É wâjué me côwâ naa na village kêe
Tàutàra gooé
É pacâmuri tèpa âboro â é nama rà wâdé côwâ
É tü târa duée
É nama tiàu maagé kà tèpa âboro
É inapàpari Picémara Wâdé
É todà tèpa tapoo câmu kêe
É nama tiàu maagé kà du 2 âboro
Pwi a pwa maga
Pwi a pitàbwamwa
É todà Lévi (Mataio) wà Iésu
Popai goro ipwanya
Pwi apooro tòotù pwicîri
É nama tiàu maagé na pwi tòotù-bà
É pitòrigari tèpa 12 apostolo kêe
Wâru âboro na rà medari Iésu
Ipupûra kà Iésu
Cidòri nyuâa
O pwa aré ma tòina kà pàra tàpé
Gà meaari tèpa èpàrigà!
Gà cibwaa pitèi pàra tàpé!
Ê upwâra bau ê pwêe
Ucina goo du wâ
Pai cèikî kà pwi coda roma
É nama é wâro côwâ pwi âboro
É pwi Mesia na rà tapacîê
É ina Ioane wà Iésu
Rà picocooribu ma Ioane
Tô ilàri na é wicèpwiri jawé ûrea naa gò Iésu
É pacâmuri pa âboro na rà pâra wiâê
Pa ilàri na rà pâra wiâê
Ucina goo pwi a picâmi
Tàpé na rà têre â càra caa pitêre dàra
Êre i ucina goo pwi a picâmi
Ucina goro wâra ânye
Âji tâa kà Iésu
É pacoo pòu Iésu
É tü tàra pâ duée gée goo ‘Wâraduée’
Pipâra i jèkutâ
Pai wâdé côwâ kà du ilàri
Tô ilàri na 12 naja kêe goro maagé
Tô èpo kà Jaïrus
É cùru pâ tèpa 12 apostolo kêe
É têre jèkutâ gooé wà Héroda
É pa-ija 5 000 âboro Iésu
É pwi Mesia wà Iésu
Ée mwa bà ma wâro côwâ
Pai pâra wiâê
Paari pai maina ma muugère kà Iésu naa gòrojaa
É nama wâdé côwâ pwi jè èpo na pwa duée gooé
Pàra popai kà Iésu tà tèpa câmu kêe
Rà o pwa ma go bà
Wà pwina é imaina naa na Mwaciri
Naaco pwina câé caa cicarajè
Tàutàra gooé naa Samaria
Tàpé na nümarà na rà pâra wiâ Iésu
É cùru pâ tèpa 70 âboro Iésu
Tàpé na tàutàra goro popai
Rà wâjué me côwâ
É pwaolé tà Pwiduée wà Iésu
Ê pimeaari âna é Naèà na piwéna
Ucina goo pwi Samaria
Ru tòpi Iésu wà Marthe ma Maria
Popai goro pai pwapwicîri
Pwi Caa kâbà…
Ucina goro pai pwapwicîri
Guwà ilari jii Caa â o naa tàwà
É cicara Caatana ma tèpa duée
Go wakè goro pàtàma Pwiduée
Pai pâra ma wâjué kà tèpa duée
Pàra pai tòpi kà Iésu târa pâ âboro
Cibwaa mudàra cè jè câmu kêe
Guwà wâro na pwéelaa
É patêre tèpa Farasaio wà Iésu
Ê pagòo tèpa câmu kêe wà Iésu
Ê pwina cârü âna o inapàpari
Dau pwamuru naa goowà
Guwà gòo â guwà inapàpario
Ée pitu tàwà Nyuâaê Pwicîri
Popai goro mwani ma neemurujè
Ucina goo neemurujè
Ê pwina âjimuru jii neemurujè
Âji wâdé naa napwéretòotù
Popai goro pai tà tàcî ma pitêre dàra
Pwi ênawéna pwi a pitêre dàra
Rà pitadàrùrà pâ âboro gooò
Côoinari pwina tàrù, â guwà pwa!
Guwà tòotéri wâro kàwà!
Upwâra wâi na ticè pwêe
É nama tiàu maagé kà tô ilàri na tòotù pwicîri
Du nari ucina goro Mwaciri
Pudòro moutarde
Nyaa kâra poloa
Goropwârawâ na picu
Pimeaari kà Iésu goo tàpé Iérusaléma
É patêre tèpa Farasaio wà Iésu
Gà cibwaa ipwamainagà
Gà todà tàpé na ticè kàra
Tàutàra goro pi-ija kà Pwi Ukai
É todà pàra tàpé
Pai pâra wiâ Iésu
Guwà mara nünümari bwàti
Còo na ticè nümee
É meaari tèpa âboro na èpà
Ucina goro mutô na tiàué
Ucina goro mwani na pâmari côwâ
Ucina goo pwi âboro èpo dopwa na é wâjué côwâ naa jaa caa kêe
É niimiri pâ ée mwa wâjué côwâ
É dau meaarié caa kêe
É putàmu pwi cièe
Jè ipwàdée ba jè pâmariê côwâ
Ucina goo pwi ênawéna na é pwi a-ipwacôoê
Pàra popai kà Iésu naa goro mwani
Pàra popai goro Naèà ma Mwaciri
Pwi a pwa neemuruê ma Lacaro
Pàra popai kà Iésu tà tèpa câmu kêe
Gà cibwaa ténoori cèikî kêe!
Pâri naa goo ji cèikî na dau kîri
Guwà wakè naa na ipakîri
É nama tiàu maagé kà tèpa 10 a pwa maga
Pai tèepaa kà Pwina naîri âboro ma Mwaciri kêe
Mwaciri âna é jèe wâni
Rà mwa cau côo pai wâjué kôo
O tabapò tèpa âboro
O popa pwi jèpwi
Tô dàpwà na é tà ila taaci
Pwi Farasaio ma pwi a tò mwani wâripû
É pwényunyuâari nyi nari èpo
Pwi âboro na po dau pwa neemuruê
É jèu ina pai bà ma wâro côwâ kêe
É nama wâdé côwâ pwi a bwi
Iésu ma Zakaio
Nabà âna ju pi-ija naima jaagà
Ucina goo tèpa âracié ênawéna
Wâdé ba gà pwi a wakè bwàti!
Gà pwi ênawéna na èpà!
O jèu âjagò côwâ tà pwi a wakè bwàti
É tò naa Iérusaléma wà Iésu
Rà pwamainaê tèpa âboro
É imuru Iérusaléma
É pacòobé tèpa pi-icu
Dà tàrù na é wakè goo wà Iésu?
Ucina naa goo tèpa wéaari nadipâa
Wâripû kà tèpa Roma
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà
Pai tòpi kà Iésu
Pai tòpi kêe tà tèpa dotée goro Naèà
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
Cibwaa ipwacèwii tèpa dotée-bà!
Iésu naa na Wâra pwapwicîri
Tô dàpwà na ticè neemuruê
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
O tubaèpà tà tèpa cèikî
O dau pwaée kà tàpé Iérusaléma
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
Câmu goro iri wâi
Guwà tà tàcî!
É icuri Iésu wà Judas
Pi-ija kà Pwi Ukai
I poloa ma i dipâa
É patùrarà mwara na rà pi-ija
Guwà ipakîriwà pwacèwiio
Gà mwa pitütôowâriô, co Pétéru
Guwà ipwabwàtiwà târa ipaa!
É pwapwicîri wâ gòrojaa Élaio
Rà tâjùru Iésu
É pitütôowâri Iésu wà Pétéru
Rà tubaèpà tà Iésu ma pitèié
Wâra pitèimuru kà tèpa Juif
Iésu na ara Pilato ma Héroda
Ticè pwina é pwa na èpà!
É coo ara Héroda Antipas
É coo côwâ ara Pilato
Nümarà goo Barabbas
Tanamiriê naa goro kurucé!
Rà popa pâ Iésu ma rà nama é bà
Rà tanamiriê naa goro kurucé
Maagé bà kà Iésu
Tòpòé naa na auipwàni
É wâro côwâ gée na aubà
É ipaarié naa gòro naigé Emmaüs
É tòpi tàru
Ru côoinaê na é tubiti poloa
É ipaarié tà tèpa câmu kêe
É tàpiri pai côoina kàra ê Tii Pwicîri
É too jiirà naa napwéretòotù