Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 3
3
Wakè kà Ioane Pwi a piupwaa
Mataio 3.1–17; Maréko 1.1–11; Ioane 1.19–28
Jèe 15 naja, na é pwi ukai kà tèpa *Roma wà Tibère. Â, na pwi pàara bèepwiri, âna wà Ioane, âna é tapoo inapàpari ê popai kà Pwiduée. Wàilà-ni tèpa kupénoo kà ukai Tibère napwiri:
 
Wà Ponce Pilato, kupénoo naa napô Judée;
Wà *Héroda Antipas, naa Galilée;
Wà Filipo (pwi aéjii kà Héroda Antipas) naa Iturée ma tia Traconite;
Wà Lysanias, naa Abilène.
 
 wà Hanne ma wà Caïphe, âna ru du *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò.  naa na pàara bèepwiri, âna wà Ioane, pwina naî Zakaria, âna é tâa namaré.  é patùraé wà Pwiduée, [ba na é inapàpari ê popai kêe].
É picémara pai pinünüma
Apostolo 13.24Wà Ioane, âna é pâ naa na diri ê pâ ére gée goo nairiwâ Ioridano. Â é inapàpari tà tèpa âboro pâ: «Guwà pinünüma ma guwà biiwà. Â guwà pwa ma *upwaawà, ba na paari pâ pitòotéri ê wâro kàwà. Â, na wàrapwiri, â ée mwa pwanauri ê pâ èpà kàwà wà Pwiduée.» Ba jèe wii naa na tii kà *péroféta Isaia pâ:
 
Pwa pwi âboro naa namaré
na é tomara too:
“Ée me Pwi Ukai!
Pwabwàti ê naigé!
Pwa ma bàracaari
pwi ére na ée pâ wê!
O pwaai pâ autâgòro;
tébapuu nyi autoo;
tébatàrù aucùu naigé;
tébabàracaari aupâra kêe.
Ésaïe 40.3–5Rà o côo pâ âboro
pàtàma Pwi Ukai.
É me nau pa-udòjè,
wà Pwiduée Caa.”
Ésaïe 40.3–5
O pitèi tèpa âboro!
Mataio 12.34, 23.33Wâru pâ âboro na rà medari Ioane, ba na é upwaarà [naa nairiwâ]. Â é ina [tà pàra tàpé gée goorà] pâ: «Guwà tèpa nari dòèa, ma tèpa pwâ! Wàilàapà na ina tàwà pâ, guwà o udò jii ê pitèimuru ma wârimuru, na ée mwa naa tàwà wà Pwiduée? Ioane 8.33,39Bwa! Guwà mara pwa cè tûâ cèna wâdé, târa ma o paari pâ guwà jèe pitòotéri ê wâro kàwà! Â gona guwà tà niimiri pâ, guwà udò, gée goo na wà *Abéraama, âna é pwi jojoorowà? Bwa! [Piticèmuru naa goo.] Ba [wiàna nümee, â] o pâri wà Pwiduée ma é bii ê pâ atü bèeni, ma rà o tèpa gòobàra Abéraama!
Mataio 7.19«É jèe tà pwabwàti ê gi kêe [wà Pwiduée]. Â ée mwa tépàgà naa na wàé diri ê pâ upwâra na càcaa wâdé ê pâ pwêe, â ée mwa cîri naa na ânye!»
Guwà pwa cè tûâ cèna wâdé!
10 Ê auwâru gée goo tàpé na rà têre Ioane, âna rà tawèerié, pâ: «Dà cèna o pâri ma bà pwa, ma bà o pitòotéri ê wâro kâbà?»
11 Â é tòpi tàra pâ: «Wiàna ârailu ârabwée'gà, â gà naa jèpwi tà pwina ticè têe. Â wiàna pwa utimuru'gà, â gà naa tà pwina ticè têe.»
12  Luka 7.29Â pwa pàra tèpa *tò mwani wâripû, na rà me mwara, ba na é upwaarà wà Ioane. Â rà tawèerié pâ: «Pwi a pwa pupûra, dà cèna o pâri ma bà pwa?»
13 Â é tòpi tàra pâ: «Na guwà tò mwani wâripû [ba kà tèpa Roma] â guwà cibwaa popa [ba kàwà] cè mwani cèna piwéna jii ê âji wâripû.»
14 Â wà mwara pàra tèpa coda, âna rà tawèeri Ioane pâ: «Â wàibà, âna o dà cèna bà o pwa?»
 é tòpi tàra pâ: «[Guwà naaco pai pwa kàwà na èpà tà tèpa âboro.] Guwà cibwaa pwa kûu tàra, â guwà cibwaa tacoo goorà, ba na rà naa mwani tàwà. Wâdé na guwà ipwàdée co goro ê wâriwà.»
É inapàpari pai tèepaa kà Iésu
15 Êdiri tèpa âboro, âna rà tapacîri naa na ipwàdée cè pwina o tèepaa, â rà pitawèerirà jècaa pâ: «Gona wà Ioane, âna pwiri nye wàé kaa pwi *Mesia [—wà *pwi a pa-udò na jè tapacîê gée na biu]?»
16  Apostolo 13.25Â wà Ioane, âna é inapàpari tàra diri pâ: «Wâgo, âna go upwaawà goro jawé. Êco na wà pwina ée mwa me pwicò kôo, âna dau pwa pàtàmee jiio. Â càcaa pâriô, ma go tipi ê otàpwe goro ê du wâraâê [ba é Pwi Ukai]. Â wàé, âna ée mwa upwaawà goro ê Nyuâaê Pwicîri ma ânye* Upwaawà goro…ânye—Pitèimuru kà Pwiduée, é, picèitiri ê èpà jiijè. (Côo note goo Mataio 3.11.). 17 Â é jèe nye tà pwabwàtié, ba na é [pitèi tèpa âboro. Â ée mwa naaitiri tàpé na rà wâdé jii tàpé na rà èpà, pwacèwii pai] pinaaitiri ê pudòro upwâra jii ê parawée. Â é tòimiri ê pudòé, â é cîri parawée naa na ânye na ticè pwâadèreè.»
18 Wâru pai pwa kà Ioane na wàrapwiri, târa ma é patùra ê Ba [kà tèpa *Juif] ma inapàpari tàra ê *Picémara Wâdé.
Càcaa wâdé tà Héroda
19  Mataio 14.3–4; Maréko 6.17–18Wà Ioane, âna é jèe ciburà ina tà kupénoo Héroda pâ, càcaa wâdé ê tûâ kêe. Ba ru ipâra ma Hérodiade, tô wâdà pwi aéjii kêe, â wâru mwara pàra muru na èpà na é pwa. 20 Â [gée goo ê pwina é ina wà Ioane, â] é tòpòé naa na karapuu wà Héroda. Â, na wàrapwiri, â wà Héroda, âna é âjagò mwara goro ê pâ tûâ kêe na dau èpà.
É upwaa Iésu wà Ioane
21 Na pàara na é upwaa wà tèpa âboro na wà Ioane, â wà mwara Iésu, âna upwaaé. Ûna é gére pwapwicîri, â nye tàpiri kaa ê napwéretòotù, 22  Ioane 1.32â é nye boome kaa naa gòé ê Nyuâaê Pwicîri, pwacèwii ê déamu. Â é têre ê pwâratùra me gée napwéretòotù, na ina têe pâ: «Gà Pwina naîô [na caapwi co] na go dau meaarigà. Wâgà kaa âna go jèe nye pitòrigarigà, ba dau wânümoo googà.»
Tèpa jojooro Iésu Kériso
Mataio 1.1–17
23  Luka 4.22; Ioane 6.42Na é gére wâna 30 naja wà Iésu, â é tapoo inapàpari ê Picémara Wâdé. Naa na auniimiri kà tèpa âboro, âna nye pwina naî Ioséfa. [Wàilà-ni tèpa jojooroé]:
 
Wà Ioséfa,
âna é pwina naî Héli,
24 na é pwina naî Matat,
na é pwina naî Lévi,
na é pwina naî Melki,
na é pwina naî Jannaï,
na é pwina naî Ioséfa,
25 na é pwina naî Matatias,
na é pwina naî Amos,
na é pwina naî Nahoum,
na é pwina naî Esli,
na é pwina naî Nagaï,
26 na é pwina naî Mahath,
na é pwina naî Matatias,
na é pwina naî Séméïn,
na é pwina naî Yosec,
na é pwina naî Yoda,
27 na é pwina naî Yoanan,
na é pwina naî Résa,
na é pwina naî Zorobabel,
na é pwina naî Chéaltiel,
na é pwina naî Néri,
28 na é pwina naî Melki,
na é pwina naî Adi,
na é pwina naî Kosam,
na é pwina naî Elmadam,
na é pwina naî Er,
29 na é pwina naî Yéchoua,
na é pwina naî Éliézer,
na é pwina naî Yorim,
na é pwina naî Matat,
na é pwina naî Lévi,
30 na é pwina naî Siméon,
na é pwina naî *Juda,
na é pwina naî Ioséfa,
na é pwina naî Yonam,
na é pwina naî Éliakim,
31 na é pwina naî Méléa,
na é pwina naî Menna,
na é pwina naî Matata,
na é pwina naî Natan,
na é pwina naî *Davita,
32  Ruth 4.17–22na é pwina naî Jessé,
na é pwina naî Obed,
na é pwina naî Booz,
na é pwina naî Sala,
na é pwina naî Nachon,
33 na é pwina naî Aminadab,
na é pwina naî Admine,
na é pwina naî Arni,
na é pwina naî Hesron,
na é pwina naî Pérès,
na é pwina naî Juda,
34 na é pwina naî Iakobo,
na é pwina naî Isaaka,
na é pwina naî Abéraama,
na é pwina naî Téra,
na é pwina naî Nahor,
35 na é pwina naî Seroug,
na é pwina naî Réou,
na é pwina naî Péleg,
na é pwina naî Éber,
na é pwina naî Chéla,
36  Genèse 11.10–26na é pwina naî Quénan,
na é pwina naî Arpaxad,
na é pwina naî Sem,
na é pwina naî Noa,
na é pwina naî Lémek,
37 na é pwina naî Matusalem,
na é pwina naî Hénok,
na é pwina naî Yéred,
na é pwina naî Malaléel,
na é pwina naî Quénan,
38  Genèse 4.25–26na é pwina naî Énos,
na é pwina naî Seth,
na é pwina naî *Adamu,
na é pwi jojooro âboro, na é tòpò wà Pwiduée naani gòropuu Adamu… Grec: Adamu, na é pwina naî Pwiduée..

3:3 Apostolo 13.24

3:6 Ésaïe 40.3–5

3:7 Mataio 12.34, 23.33

3:8 Ioane 8.33,39

3:9 Mataio 7.19

3:12 Luka 7.29

3:16 Apostolo 13.25

*3:16 Upwaawà goro…ânye—Pitèimuru kà Pwiduée, é, picèitiri ê èpà jiijè. (Côo note goo Mataio 3.11.)

3:19 Mataio 14.3–4; Maréko 6.17–18

3:22 Ioane 1.32

3:23 Luka 4.22; Ioane 6.42

3:32 Ruth 4.17–22

3:36 Genèse 11.10–26

3:38 Genèse 4.25–26

3:38 Adamu… Grec: Adamu, na é pwina naî Pwiduée.