Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 23
23
Iésu na ara Pilato ma Héroda
Mataio 27.11–26; Maréko 15.2–15; Ioane 18.28–19.16
Rà cau cimadò diri tèpa *wâratûâ kà tèpa Juif, â rà cia Iésu dari wà *Pilato, [pwi kupénoo kà tèpa Roma]. Â rà pitòti Iésu, ma ina pâ: «Wà pwi âboro bèeni, âna é pitoo naa na pûru ê Ba kâbà [tèpa Juif] ba na rà cicara César, pwi ukai. Ba é ticia jiirà, na rà wâri mwani wâripû têe, â é ina pâ wàé pwi *Mesia, pwi jè ukai maina.»
 é tawèeri Iésu wà Pilato pâ: «Gona nye wâgà kaa, na gà Pwi Ukai kà tèpa Juif?»
É tòpi têe wà Iésu pâ: «Gà jèe nye tàgére ina.»
Ticè pwina é pwa na èpà!
É tabiié wà Pilato naa goo tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà pàra tèpa âboro na rà tâa wê. Â é ina tàra pâ: «Câgo caa pâmari cè majoro wârimuru kêe.»
Êco na rà ina ba gòo têe pâ: «Bwa! Gà côo, é nama gùmagù napô pitiri, goro ê pai pwa pupûra kêe—tapoo na Galilée, tia ni *Iérusaléma!»
 é ina tàra wà Pilato pâ: «Wànau? Guwà ina pâ, é pwi âboro gée Galilée?»
Luka 3.1Ûna rà tòpi têe pâ «Üu», â é panuâ pâ Iésu naa jaa *Héroda Antipas. Ba wàé na é pwi kupénoo na Galilée. Â, na pwi pàara-bà, âna é tàgére tâa Iérusaléma.
É coo ara Héroda Antipas
É nye dau ipwàdée kaa wà Héroda na é côo Iésu, ba jèe nye dau gòiri pai têre kêe ê jèkutâ gooé. Â nye dau nümee na é côo cè jè *câmu kâra pàtàmee cèna é pwa. Â é tawèerié mwara goro pâ muru na wâru. Êco na câé caa tòpi têe wà Iésu. 10 Â [naa na diri ê pàara na ru gére wàrapwiri, â] wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna rà tàgére tâa wê, â rà dau tùra too ma pitòtié. 11 [Jèe pâ nau ora tà Héroda gooé] â rà tànyiriê ma piècaarié, wàé ma wà tèpa coda kêe. Â rà pwa ma é coona ê pé ârabwée kâra ukai. Â rà panuâê côwâ pâdari Pilato.
12 Tapoo na pwi tòotù-bà, âna ru pitêreru wà Héroda ma Pilato. Ba béaa, âna nye tupédu a pièpà.
É coo côwâ ara Pilato
13 Wà Pilato, âna é panaimari ê napô, bau tèpa pitûâ kàra, ma tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò. 14 Â é ina tàra pâ: «Guwà pame pwi âboro bèeni, na guwà gére ina pâ: “É pitoo naa na pûru tèpa âboro, ba naa gùmagù ê napô.” Â go tawèerié goo, na arawà. Êco na câgo caa pâmari cèna èpà na pâri ma pwa wârimuru têe goo.
15 «Â wà ukai Héroda Antipas mwara, âna câé caa pâmari cè èpà cèna é pwa, â é panuâê côwâ me naani. Â nye ticè majoroé ma naa wârimuru têe, ma é bà. 16 Na wàrapwiri, â go o nye pwa ma pâdié co, â go o nye panuâê côwâ.» { 17 Ba pâra Pilato na é pacòobé ê pwi jè âboro gée na karapuu, na diri pâ naja, na tòotù *Paséka.}
Nümarà goo Barabbas
18 [Ûna é ina pwiri wà Pilato] â rà nye cau wiikau too kaa ê pâ âboro, ma ina pâ: «Nama é bà wà pwi âboro bèepwiri! Gà panuâ wà Barabbas!»
19 (Wà pwini Barabbas, âna é tâa na karapuu, ba é pwi a tétàmwara âboro. Â é pwi jè ârapàara mwara tàpé na pwa na rà cicara tèpa *Roma, naa Iérusaléma.)
Tanamiriê naa goro kurucé!
20 Wà Pilato, âna nümee na é panuâ Iésu, â pwa na é patùra tèpa âboro, [ba na é pacoorà]. 21 Êco na rà mwa nye dau uu ma tomara too kaa pâ: «Tanamiriê! Tanamiriê naa goro *kurucé!»
22 É bwaa wacié tawèerirà wà Pilato pâ: «Dà cè èpà cèna é pwa pwi âboro bèeni? Na nye ticè majoroé ma é bà. Go o nye nama pâdié co, ma panuâê côwâ.»
23 Êco na rà mwa nye dau pwatàngürurà* Pwatàngürurà—Se révolter, se débattre. ma uu too ma ina pâ: «Tanamiriê!»
24 Â é nye niimiri bamwara wà Pilato pâ, na é pwa ê pwina nümarà goo. 25 Â é panuâ wà Barabbas, wà i pwi pòroca Pwi pòroca—Meurtrier., â é panuâ wà Iésu tà tèpa coda kêe, ba na rà tétàmwereê Ba na rà tétàmwereê—Grec: Ba na rà pwa têe ê pwina nüma tèpa âboro goo..
Rà popa pâ Iésu ma rà nama é bà
Mataio 27.32–34; Maréko 15.21–24; Ioane 19.17
26 Wà tèpa coda roma, âna rà popa pâ Iésu, [âna é kâa i kurucé kêe]. Â ipitirà ma pwi jè âboro gée na ville Cyrène, na nee Simona, na é wâjué me gée na aupwanapô. Â rà tacoo gooé, ba na é kâa pwicò i kurucé kà Iésu.
27 Â dau wâru pâ âboro na rà pâra wiâ Iésu. Â wà pa ilàri, âna rà imuruê ma pijinünü.
28 Â é tabiié Iésu naa goorà, â é ina tàra pâ: «Pa èpo gée Iérusaléma, guwà cibwaa imuruô! Guwà imuruwà côwâ, ma pâ èpo kàwà. 29  Luka 21.23Ba o jèe tèepaa ê pàara na [o dau gòo. Ba] o mwa ina pâ: “Rà ipwàdée pa ilàri na càcaa pâri ma rà ipièrù, ma wàilà na càra caa pâji pitàmari èpo, ma wàilà na càra caa pâji pa-di èpo!”
30  Osée 10.8; Auinapàpari 6.16«Â [o dau maina ê pai picâri kà tèpa âboro, tiagoro na] o nümarà na tûu naa gòrà ê pâ jaa§ O nümarà na tûu naa gòrà ê pâ jaa—Grec: Rà o ina tà tèpa jaa: Guwà câjipibà! Rà mwa ina târa nari jaa: Guwà tûu naa gòbà. (Côo Osée 10.8.), ba na naapwànirirà [jii ê pé tòina bèepwiri]!
31 «Ba “Wiàna rà cîri i upwâra na bwaa bwùu* Wiàna rà cîri i upwâra… Pai ina wèe pâ, wiàna é picâri wà Iésu, wàé, na câé mu caa pwa na èpà, â rà o mwa dau picâri kaa wà tèpa jènereê, tèpa Juif, na rà pwa na èpà., â rà o mwa wànau târa ê upwâra na jèe mwari?” [Ba rà tubaèpà tôo nabà, â rà o mwa tubaèpà tàwà gée na càùé.]»
32 Â wà tèpa coda, âna rà capai popa Iésu ma wà tupédu a pwa na èpà, ma capai tanamirirà.
Rà tanamiriê naa goro kurucé
Mataio 27.35–44; Maréko 15.25–32; Ioane 19.18–27
33 Rà popa Iésu pâ, tèepaa naa na ére na ina goo pâ ‘Napwiripûru âboro’. Â rà tanamiriê naa goro *kurucé. Â rà tanamiri mwara i tupédu a pwa na èpà; pwi jèpwi naa gòro étò kêe, â pwi jèpwi naa gòro aèmwü.
34  Psaume 22.19; Ésaïe 53.12Â wà Iésu, âna é ina tà Pwiduée pâ: «Caa, gà pwanaurirà, ba càra caa tâmogòori ê pwina rà pwa.»
 wà tèpa coda, âna rà picàù noo kâra tii, naa goro ê ârabwée kêe.
35  Psaume 22.8–9Wâru pâ âboro na rà coo wê, â rà gére ucâri diri ê pwina tèepaa. Â wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, âna rà pitaurèe goo Iésu, â rà ina pâ: «É pi-ina gooé pâ é pwi Mesia, [*pwi a pa-udò na é cùrué me wà Pwiduée]! Â é tâmogòori ma é pa-udò pàra tàpé, êco na câé caa tâmogòori ma é ipa-udòé côwâ!»
36-37  Psaume 69.22Wà tèpa coda, âna rà pitaurèe mwara gooé. Ba rà nye tà pame darié dipâa na maga, â rà nye tà ina têe pâ: «É! Pwiini, wiàna gà pwi ukai kà tèpa Juif, â gà nye ipa-udògà côwâ!»
38 Â rà ténamiri dòiti kâra pûruê jè ére upwâra na wii naa goo ê aupwa tii na ina pâ: iésu, pwi ukai kà tèpa juif.
39 Â wà i pwi jè bâadi na ia tanamiriê naa goro jè jènere Iésu, âna é dau tànyiriê, â é ina têe pâ: «A! Wànau co pwini? Gà ina pâ, wâgà pé pwi Mesia. Â gà upagà ni, â gà cau upajè naima!»
40 Êco na é tòpi têe wà pwi bée, na ia é tâa goro jè jènere Iésu, ma ina têe pâ: «Pwiibà, gorodà na càcaa wâgotâgà goo Pwiduée, wâgà na gà o jèe tàpo bà Wâgà na gà o jèe tàpo bà—Grec: Wâgà na ipaiwà ê wârimuru kàu., [â gà o mwa coo araé]? 41 Gà côo, nye *tàrù ê pai pwa wârimuru kâju, ba ju dau tupédu a pwa na èpà. Â napwa wàé, âna nye ticè èpà na é pwa!»
42 Â é ina tà Iésu pâ: «Au, Iésu, gà nyi niimiriô, wiàna gà mwa tâa na ê Mwaciri'gà.»
43 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Go ina tâgà ê âjupâra pâ: Nabàni, âna gà o tâa jaao, naa napô kôo na tâa wê pinaanapô Napô kôo na tâa wê pinaanapô—Grec: Paradis. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paradaiso.
Maagé bà kà Iésu
Mataio 27.45–56; Maréko 15.33–41; Ioane 19.28–30
44-45  Luka 8.2–3Ûna po gopaé bwàti, â câé mwa caa té i tòotù, â nye po bàutê pitiri ê napô§ Pitiri ê napô—é, Pitiri ê gòropuu. tiagoro na âracié ineretòotù na càùru ija. Â ê pé ciità maina, [na é târiwâri ê ére na dau pwicîri] naa na i *Wâra pwapwicîri, âna nye tidàpa kaa. 46 Â é tomara ba maina wà Iésu pâ: Caa, go panuâ tâgà côwâ ê nyuâaô!Psaume 31.6 Â nye êgò kaa ôomaa kêe.
47 Ûna é côo pai bà kêe, wà pwi caa kâra coda roma, â é pwamaina Pwiduée, â é ina pâ: «Nye âjupâra pâ, wà pwi âboro bèeni, âna nye ticè èpà na é pwa!»
48 Â wà diri tèpa âboro na ia rà tâa wê, âna rà wâjué côwâ naa jaarà, â dau tòina pwâranümarà. 49 Napwa naa goo wà tèpa bée Iésu, ma wà mwara pa ilàri na ia rà pâra wiâê gée Galilée, âna rà tà coo iti ma côo pwiri.
Tòpòé naa na auipwàni
Mataio 27.57–61; Maréko 15.42–47; Ioane 19.38–42
50-51 Pwa pwi jè âboro na nee Ioséfa, pwi âboro gée Arimathée wâ napô *Judée. É pwi âboro na é pitòimiriê, ma ê pwi âboro na é *tàrù na ara Pwiduée. Â é pwi a nye tà gòo goro tapacîri ê pai tèepaa me kâra ê *Mwaciri kà Pwiduée. Â é pwi jè a tâa na wâratûâ kà tèpa Juif, êco na dau càcaa wâdé têe ê pwina rà pwa tà Iésu wà tèpa wâratûâ bée.
52 Â wà pwiibà, âna é pâra naa jaa ukai Pilato, â é ilari jiié i naii Iésu, [â é naa tàrù têe wà Pilato]. 53 Â é tapwùtù i naii Iésu gée gòro i *kurucé. Â é târamiri goro imwaano na gòri. Â é popaé, â é tòpòé naa na ê auipwàni na bwaa âmuê, pé pwêe na îri naa na pé atü, na bwaa nye ticè âboro bà na tòpòé naa na. 54 Diri ê pâ namuru bèepwiri, âna pacoo na papwicî, tòotù béaa kâra ê *tòotù pwicîri kà tèpa Juif. (Na papwicî, âna rà pwabwàti ê pi-ija târa tòotù pwicîri.)
55 [Ûna é gére popa i naii Iésu gée goro kurucé wà Ioséfa, â] wà i pa ilàri gée Galilée, âna rà côoê, â rà pâra wiâê. Â rà côo i auipwàni, na tòpò Iésu naawê. 56  Exode 20.10; Deutéronome 5.14Â nabwé, â rà wâjué côwâ naa pwârawâ, â rà pwabwàti ê pâ wâi ma jawé ûrea, ba na rà wicèpwiri naa gòro ê naii Iésu. Êco na, [ûna bàrane, â] rà tàpo coo, ba jèe tapoo i tòotù pwicîri. Â pwicîri na rà wakè na pwi tòotù-bà.

23:7 Luka 3.1

*23:23 Pwatàngürurà—Se révolter, se débattre.

23:25 Pwi pòroca—Meurtrier.

23:25 Ba na rà tétàmwereê—Grec: Ba na rà pwa têe ê pwina nüma tèpa âboro goo.

23:29 Luka 21.23

23:30 Osée 10.8; Auinapàpari 6.16

§23:30 O nümarà na tûu naa gòrà ê pâ jaa—Grec: Rà o ina tà tèpa jaa: Guwà câjipibà! Rà mwa ina târa nari jaa: Guwà tûu naa gòbà. (Côo Osée 10.8.)

*23:31 Wiàna rà cîri i upwâra… Pai ina wèe pâ, wiàna é picâri wà Iésu, wàé, na câé mu caa pwa na èpà, â rà o mwa dau picâri kaa wà tèpa jènereê, tèpa Juif, na rà pwa na èpà.

23:34 Psaume 22.19; Ésaïe 53.12

23:35 Psaume 22.8–9

23:36-37 Psaume 69.22

23:40 Wâgà na gà o jèe tàpo bà—Grec: Wâgà na ipaiwà ê wârimuru kàu.

23:43 Napô kôo na tâa wê pinaanapô—Grec: Paradis. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paradaiso.

23:44-45 Luka 8.2–3

§23:44-45 Pitiri ê napô—é, Pitiri ê gòropuu.

23:56 Exode 20.10; Deutéronome 5.14