2
Pai pitèpa Iésu
Mataio 1.18–25
1-2 Na pàara napô bèepwiri, âna é pwi kupénoo na Syrie wà Quirinius, â wà Auguste, âna é pwi ukai kà tèpa *Roma. Â é tûâri wà Auguste pâ, na pûra diri ê jéûru âboro wâna diri pâ napô [na tâa na ê pwâra ukai kêe]. (Â mwa nye piêcè kaa na rà pwa pwi bèepwiri.) Â diri ê pâ âboro, âna rà jèpa ipiina naa na jèpa village ma ville kà tèpa jojoororà, ba na rà wii ê neerà.
4-5 Napwa naa goo wà Ioséfa, âna é còpòo gée Nazareth wâ Galilée, ba na é pâra naa Bétéléma wâ napô *Judée, nau wii ê nee. Ba ia é pitèpa naawê wà ukai *Davita, wà pwi jojooroé. Â é popa wiâê wà Maria, tô wâdèe, na é gére nyarana, ba é tapacî [pwi ciiri] èpo* Ciiri èpo (é, ciàra èpo)—Premier-né. kêe.
Na ru tâa Bétéléma, â tèepaa me pàara, na ée jèe pitàmari èpo wà Maria. Â é pitàmari pwi ciiri èpo kêe. Â é cajipié naa na pé kupétuu, â é papuué naa na aunaa uti kâra macii, ba ticè autâa kàru Ticè autâa kàru—Grec: Ticè autâa kàru wâna ê wâ, na rà mu tâa wê wà tèpa pârame. [ba po dau wâru âboro].
Tèpa wéaari mutô
Na pwi bàrane-bà, na pwi jè ére gòrojaa géewê, âna pwa tèpa âboro na rà wéaari pâ mutô kàra naawê.
 é nye tèepaa me kaa, pwi jè *angela kà Pwi Ukai, â é coo ararà.  nye pwéelaa bèepirà kaa ê muugère kà Pwi Ukai.  nye dau wâgotàra kaa.
10 Â é ina tàra wà pwi angela pâ: «Guwà cibwaa nama wâgotàwà. Ba go pame tàwà ê popai na wâdé; popai na rà o dau ipwàdée goo, wà diri tèpa âboro! 11 Ba na pwi ne bèeni, âna pitèpa *pwi a pa-udòwà, naa na village kà Davita. Âna wà pwi *Mesia Mesia—Kériso naa na pâ Tii Pwicîri naa na popwaalé. (Côo Ioane 1.41.), Pwi Ukai [na ia guwà tapacîê gée na biu]. 12 Wàéni câmu, ba na guwà o côoinaê: Guwà o pâmari ê ji nari èpo na cajipié goro pé kupétuu, â papuué naa na aunaa uti kâra macii.»
13 Na nye wàrapwiri kaa, â rà nye tèepaa boome kaa gée *napwéretòotù, pàra tèpa angela na rà dau wâru. Â rà cibèepi i pwi angela. Â rà nyabi ma ipwamaina Pwiduée:
 
14  Luka 19.38«Ipwamaina Pwiduée,
nidò naa napwéretòotù!
Bèe ma dàrébòo
naani gòropuu!
Moo ma awé
ba kà diri tàpé
na wâdé têe wàilà!»
Rà pâra nau cai i èpo
15 Gée na càùé, â wà i tèpa angela, âna rà còpòo jii tèpa wéaari mutô, â rà wâjué too côwâ naa napwéretòotù. Â wà tèpa wéaari mutô, âna rà pi-ina tàra pâ: «Jè pâra naa Bétéléma, ma jè jèe côo cai ê pwina tèepaa, na é gére ina tâjè wà Pwi Ukai.»
16 Â rà nye piwàcî kaa, â rà pâmari wà Maria, ma wà Ioséfa, ma i ji pwi nari èpo na é gére puu na ê aunaa uti kâra macii. 17 Ûna rà côoê, â rà pâra nau piwiâ târa diri ê pâ âboro, i pwi ia é ina tàra wà i pwi angela. 18 Â wà diri tàpé na rà têre, âna rà dau pò goo.
19  Luka 2.51Â wà Maria, âna é nye po tàmaari diri ê pâ namuru bèepwiri, â é dau pinünüma naa goo.
20 Nabwé, â wà i tèpa wéaari mutô, âna rà wâjué côwâ [dari ê pubu macii kàra]. Â rà dau nyabi ma pwamaina Pwiduée, goro diri ê pâ muru na rà côo ma têre. Ba nye po cau coo diri, i pwi ia é ina tàra wà i pwi angela.
Paari Iésu naa na Wâra pwapwicîri
21  Luka 1.31Gée na càùru caapwi nadàpàra pwapwicîri, â wà Ioséfa ma Maria, âna ru popa pâ i pwi èpo kàru, ba na pwa *kamaî têe, [wiâra ê *Naèà kà Moosé]. Â ru nama nee pâ Iésu, i pwi neere âboro na ia é jèe mara ina i pwi angela, béaa kâra ê pai nyarana kà Maria.
Ru panuâê tà Pwiduée
22-24  Lévitique 12.1–8; Exode 13.2,12Tèepaa me ê pàara, na wà Maria, âna é pwa i *ârapwaailò târa pai pinuwa§ Ârapwaailò târa pai pinuwa—Wiâra ê pwapwicîri kà tèpa Juif, âna wâdé na é pwa ârapwaailò bèepwiri wà tô ilàri, 40 tòotù gée na càùru ê pai pitàmari èpo kêe. Côo mwara Pinuwa naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. [gée na càùru pai pitàmari èpo kêe]. Ba jèe wii naa na Naèà kà Moosé pâ: Wâdé na é naa du ârailu déamu, é, du ârailu déajée.Lévitique 12.8 Êkaa na ru pâ naa na *Wâra pwapwicîri na *Iérusaléma wà Maria ma wà Ioséfa, ba na ru wàrapwiri. Â ru popa pâ wiâru mwara i èpo kàru, ba na ru naaê tà Pwi Ukai. Ba jèe wii mwara naa na ê Naèà kà Pwi Ukai, pâ: Wà pwi ciàra èpo paao, âna kà Pwi Ukai.Exode 13.2
É pwamaina Pwiduée wà Siméon
25 [Na pwi pàara bèepwiri] na Iérusaléma, âna pwa pwi jè âboro na nee Siméon, pwi âboro na é tàrù, ma pitòimiriê na ara Pwiduée, â tâa gòé ê Nyuâaê Pwicîri. Â é nye tà tapacîri ê pai tèepaa kà [pwi Mesia] pwi a pa-udò ê Ba *Isaraéla.
26 Â é ina têe ê Nyuâaê Pwicîri pâ: «Gà têre co Siméon, gà o bwaa nye côo pai tèepaa kà pwi Mesia kà Pwi Ukai Pwiduée, béaa kâra pai bà'gà!» 27 Â é cùrué pâ naa na i Wâra pwapwicîri. Â nye na ji pwi pàara bèepwiri kaa, na wà du nyaa ma caa kà Iésu, âna ru gére popa me i èpo kàru, [ba na ru paarié tà Pwi Ukai] wiâra ê Naèà. 28 Â wà Siméon, âna é tàma i pwi nari èpo, â é pwamaina Pwiduée, ma ina pâ:
 
29 «Nabàni, co Pwi Ukai,
âna [go ipwàdée]
wâgo pwi ênawéna'gà!
Gà popao naa jaagà
naa na pinaanapô'gà.
Ba gà jèe pacoo
auinabéaa'gà.
30-31  Ésaïe 52.10; Luka 3.6; Tito 2.11Gà cùrué me naa jaabà
pwi a pa-udò diri ê pâ Ba;
 go jèe côoê, wàé.
32  Ésaïe 42.6, 49.6, 52.10Pwi pwéelaa kâra ê gòropuu diri.
Pwényuâa kâra ê Ba,
ê Ba'gà, Isaraéla.»
 
33 Wà du nyaa ma caa kâra i èpo, âna ru pò goo ê pwina é ina naa gooé wà Siméon.
34  Ésaïe 8.14; Mataio 21.42; 1 Pétéru 2.8Â nabwé, â é *pwényu-nyuâariru, â é ina tà Maria, pâ: «Ê pwi èpo'gà, âna ée mwa pwi câmu kâra ê Ba Isaraéla. Â o wâru tàpé na rà o cicaraé, â rà o pâiti jii Pwiduée. Â o wâru mwara tàpé na rà o cimadò gée gooé ma rà o pâmari Pwiduée* Â o wâru tàpé na rà o cicaraé… Grec: É wâni târa ê pai tûu, ma pai dàgòtù tàpé na wâru na Isaraéla.. 35 Â o mwa pwéelaa goo ê pâ aunünüma na wâbinyiri kà tèpa âboro. Â napwa naa googà, co tôoni, âna gà o nye dau maagé côo gooé, pwacèwii na tòtée pwâranümagà goro tàuwa.»
É pwaolé tà Pwiduée wà Anne
36-37 [Na pwi pàara bèepwiri, âna] é tâa na Wâra pwapwicîri wà tô jè ilàri *péroféta, na nee Anne, tô èpo kà Phanuel, gée na wâao kà Asser. (Wà tôoni, âna ru pitâa ma wà pwi éaé naa na 7 naja, â é bà jiié. Â é jèe jiitàmu naa na ê pai dàpwà kêe. Â jèe po 84 naja kêe nabà.) Â é mu nye tà tâa na Wâra pwapwicîri, naa ne ma pwaa. Â é piênawéna tà Pwiduée naa na *ipwanya—é panuâ ija, ba na é pwapwicîri bwàti. 38 Â é tèepaa me, na pwi pàara na rà tâa wê wà Siméon, [ma wà ji pwi nari èpo, ma wà du nyaa ma caa kêe]. Â é pwapwicîri wà Anne, ma pwaolé tà Pwiduée. Â é pwa jèkutâ goo Iésu tà diri tàpé na rà tapacîri ê pai tèepaa me kà pwi [Mesia, ba] na é upa Iérusaléma.
Rà wâjué côwâ naa Nazareth
39  Mataio 2.23Wà du nyaa ma caa kà Iésu, âna ru pacoo ê pwina ina naa na Naèà kà Pwiduée—[muru na mu pwa naa tèepaa ê nari èpo]. Ûna ru gére pacoo diri, â ru wâjué côwâ naa jaaru, naa Nazareth wâ napô Galilée.
É pimaina too Iésu
40 É pimaina too Iésu, i pwi nari èpo, naa na pai tâmogòorimuru, ma tàmanga. Â ê *aupwényunyuâari kà Pwiduée, âna nye tà wâjaaé.
Iésu na 12 naja kêe
41-42  Exode 12.24–27, 23.14–17; Deutéronome 16.1–8Nye câmaajé tà du nyaa ma caa kà Iésu, na ru pâra naa Iérusaléma, na diri ê pâ naja, naa goro pwapwicîri, na tòotù *Paséka. Ûna 12 naja kà Iésu, â é pâra wiâru. 43 Gée na càùru ê pwapwicîri, â ru jèe wâjué côwâ, êco na, napwa naa goo Iésu, âna é tà tâa Iérusaléma. Â tà càru caa côo pâ tiàué, 44 ba ru tà niimiri pâ, é wâjaa pàra tèpa béerà goro pâra wii naigé.
Êco na, gée na càùru caapwi tòotù, â [ru côo pâ tiàué. Â] ru tapoo mudèe, nabibiu kà tèpa jènereru ma tèpa béeru. 45 Ûna càru caa pâmariê â ru wâjué côwâ naa Iérusaléma nau mudèe. 46 Na béâracié kâra tòotù, â ru mwa pâmariê naa na Wâra pwapwicîri, na é gére tâaboo naa nabibiu kà tèpa pacâmu tèpa *Juif. Ba é gére têrerà ma pitawiârà [goro ê *Tii Pwicîri]. 47 Â wà diri tàpé na rà têreê, âna rà po dau pò goo pai tàmanga kêe ma pai tòpi kêe.
Go wakèri neemuru Caa kôo
48 Ûna ru côoê wà du nyaa ma caa kêe, â ru nye dau pò kaa gooé, â é ina têe nyaa kêe pâ: «Pwiini, gorodà na gà pwa tâbu na wàrapwiri? Gà côo, wàibu ma caa'gà, âna dau wâgotâbu. Â [bu wâjué côwâ, ba na] bu mudàgà!»
49 Â é tòpi tàru pâ: «Gorodà na gàu mudòo? Gona gàu ipwanauri pâ, wâdé na go wakèri ê pâ neemuru Caa kôo? Êkaa na go wâni na wâ kêe.»
50 Êco na càru caa tâmogòori ê pwina é pwa na é ina tàru.
51  Luka 2.19Gée na càùé, â rà wâjué côwâ ma wàé naa Nazareth. Â é nye dau pitêre dà du nyaa ma caa kêe. Â wà nyaa kêe, âna é nye tà naa nümee naa goo diri ê pâ muru bèepwiri. 52  1 Samuel 2.26; Proverbes 3.4Â é pimaina too wà Iésu, â imaina mwara ê autâmogòorimuru kêe. Â rà dau wâdéarié wà Pwiduée, ma wà mwara tèpa âboro.

*2:4-5 Ciiri èpo (é, ciàra èpo)—Premier-né.

2:7 Ticè autâa kàru—Grec: Ticè autâa kàru wâna ê wâ, na rà mu tâa wê wà tèpa pârame.

2:11 Mesia—Kériso naa na pâ Tii Pwicîri naa na popwaalé. (Côo Ioane 1.41.)

2:14 Luka 19.38

2:19 Luka 2.51

2:21 Luka 1.31

2:22-24 Lévitique 12.1–8; Exode 13.2,12

§2:22-24 Ârapwaailò târa pai pinuwa—Wiâra ê pwapwicîri kà tèpa Juif, âna wâdé na é pwa ârapwaailò bèepwiri wà tô ilàri, 40 tòotù gée na càùru ê pai pitàmari èpo kêe. Côo mwara Pinuwa naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

2:30-31 Ésaïe 52.10; Luka 3.6; Tito 2.11

2:32 Ésaïe 42.6, 49.6, 52.10

2:34 Ésaïe 8.14; Mataio 21.42; 1 Pétéru 2.8

*2:34 Â o wâru tàpé na rà o cicaraé… Grec: É wâni târa ê pai tûu, ma pai dàgòtù tàpé na wâru na Isaraéla.

2:39 Mataio 2.23

2:41-42 Exode 12.24–27, 23.14–17; Deutéronome 16.1–8

2:51 Luka 2.19

2:52 1 Samuel 2.26; Proverbes 3.4