Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 10
10
É cùru pâ tèpa 70 âboro Iésu
Mataio 11.20–24, 13.16–17
Maréko 6.7Wà Pwi Ukai, âna é pitòrigari 70* 70—é, 72 na pàra Tii Pwicîri naa na grec. âboro, â é ipanuârà ba ârailu, béaa kêe, naa na pâ village ma pâ ére na é niimiri pâ é pâra naawê. Mataio 9.37–38; Ioane 4.35Â é ina tàra pâ: «Dau maina ê ârapiûnya na o pwa Dau maina ê ârapiûnya na o pwa—Pai ina wèe pâ, dau wâru tàpé na càra caa têre ê Picémara Wâdé.. Êco na càcaa wâru a wakè. Guwà pwapwicîri ma ilari cai jii pwi apooro aupwanapô, ma é panuâ me mwara cè pàra tèpa wakè, ba na rà o pitu. Mataio 10.16Guwà pâra, [â guwà ipwacôoco]! Ba go cùruwà pwacèwii ê pâ nari mutô naa nabibiu kâra macii a piuti. Mataio 10.7–14; Maréko 6.8–11; Luka 9.3–5Â, na guwà pâra, â guwà cibwaa pa cè mwani, ma cè atà. Â guwà popa co du wâraâwà. Â guwà cibwaa tà pwa jèkutâ Tà pwa jèkutâ—Grec: Ipwabwàcu. Ba péa o gòrirà, â càra caa pwa ê wakè na é cùruwà goo. ma cè jè âboro wii naigé.»
«Â, na guwà tò naa na jè pwârawâ, â guwà ilari jii Pwiduée ê [aupwényunyuâari ma] pinaanapô kêe, naa gò tàpé na rà tâa wê. Â wiàna rà tèpa âboro na rà jèe tâa na ê pinaanapô, â o mwa tâa tàra ê aupwényunyuâari. Â wiàna càcaa wàrapwiri, â o nye wâjué côwâ naa gòwà ê aupwényunyuâari kàwà. Lévitique 19.13; 1 Korénito 9.6–14; 1 Timotéo 5.18Na guwà tâa na cè jè village, â wâdé na guwà tâa na caapwi pwârawâ. Â guwà cibwaa piwâ na guwà tòpi jiirà ê utimuru, ba wà pwi a wakè, âna wâdé na é tòpi ê uti kêe.
1 Korénito 10.27«Wiàna rà tòpiwà wà tèpa âboro naa na village, â guwà tòpi ê utimuru na rà naa tàwà. Â guwà nama tiàu ê maagé kà tèpa âboro wê. Â guwà ina tàra jècaa pâ: “É tàgére tòpò ê Mwaciri kêe wà Pwiduée, â gà jèe tàmwünyabwerié!”»
Tàpé na tàutàra goro popai
10 «Wiàna càra caa tòpiwà naa na jè village, â guwà pâra naa na aupitapitiri kà tèpa âboro, â guwà inapàpari tàra pâ: 11  Apostolo 13.51, 18.6“Bà câtùra ê dàuru puu kâra ê napô kàwà, gée goo âbà, [ba naa câmu kâra ê pitèimuru kà Pwiduée]! Â guwà ipwacôoco, ba jèe tàmwünyabweri ê Mwaciri kêe!”
12  Genèse 19.24–25; Mataio 10.15, 11.24«Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Ée mwa pwa wârimuru tàra wà Pwiduée, na Tòotù na ée mwa pitèi pâ âboro. Â o dau maina ê wârimuru kàra, jii tàpé gée *Sodoma.
13 «Guwà ipwacôoco, wâguwà tèpa âboro wâ Korazine ma Bethsaïda§ Korazine ma Bethsaïda—Du ville na wâmwünyabweri ê nawià Galilée.! Ba o naa wârimuru tàwà! Ba go jèe pwa pâ muru na dau maina naa jaawà, â câguwà caa cèikî! Niimiri cai du ville Tyr ma Sidon biu, [âna dau èpà ê tûâ kà tèpa âboro wê]. Êco na, wiàna rà côo ê pwina go pwa naa jaawà, â pwiri jèe gòiri cè pai pitòotéri ê wâro kàra. Â pwiri rà paari naa goro cè pai coona dodà kàra, ma pitâmirà goro dà* Coona dodà…pitâmirà—Pai pwa kà tèpa Juif na rà pinünüma, é, na rà pijinünü.! 14 Â o dau maina ê wârimuru kàwà, jii tàpé Tyr ma Sidon.
15 «Â ipaiwà naa goowà, wâguwà tèpa âboro naa na village Capernaüm. Ba guwà niimiri pâ pwamuru naa goowà, â guwà pwacèwii Pwiduée 2e phrase—Grec: Gona guwà too naa napwéretòotù?. Bwa! [Nye piticèmuru naa goowà, â ée] mwa naawà boo dari tèpa bà!»
16  Mataio 10.40; Luka 9.48; Ioane 5.23Â é ina mwara wà Iésu tà tèpa âboro kêe pâ: «Wiàna é pitêre dàwà cè pwi jè âboro, âna wâgo na é pitêre dòo. Â wiàna câé caa tòpiwà cè pwi jè âboro, âna wâgo na câé caa tòpio. Â wiàna câé caa tòpio, âna câé caa tòpi Pwina é cùruo me.»
[Â rà pâra pâ wà tèpa 70 70—é, 72 na pàra Tii Pwicîri naa na grec..]
Rà wâjué me côwâ
17 Ûna rà wâjué me côwâ, âna po dau maina pai ipwàdée kàra, â rà ina pâ: «Pwi Ukai, gà côo, wà mwara tèpa duée, âna rà pitêre dàbà, na bà tü tàra§ Tü tàra—Grec: Patùrarà. naa na neegà!»
18  Ioane 12.31; Auinapàpari 12.8–9Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà têre! Go côo wà *Caatana, na é tûuboo gée napwéretòotù pwacèwii ê âra! 19  Psaume 91.13; Maréko 16.18Â go jèe naa tàwà ê tàrù ma pàtàmee, naa gò Caatana. Â guwà o pâra gòro cè dòèa, ma cè keecii* Keecii—Scorpion. Gòowaa., â o nye ticè cèna côwâriwà. 20  Filipi 4.3; Auinapàpari 3.5Êco na guwà cibwaa ipwàdée co, gée goro na rà pitêre dàwà ê pâ duée! Â wâdé na guwà dau ipwàdée, gée goro na é jèe wii ê neewà wà Pwiduée, naa na Tii kêe, naa *napwéretòotù.»
É pwaolé tà Pwiduée wà Iésu
21 Ûna é ina pwiri wà Iésu, â é nye dau ipwàdée kaa goro ê Nyuâaê Pwicîri. Â é ina tà Pwiduée pâ: «Go ipwaolé tâgà, co Caa, wâgà na gà Pwi Ukai kâra napwéretòotù ma gòropuu! Ba gà naapwàniri pâ muru bèepwiri, jii tèpa tâmogòorimuru ma wà tèpa tàmanga, â gà paari tà tàpé na càra caa câmu Tàpé na càra caa câmu—Grec: Tèpa nari èpo.. Ba nye wiâra ê câbawâdé'gà.»
22  Ioane 3.35, 10.15[Â é ina tà tàpé na rà têreê pâ]: «Êdiri ê pwina tâa tà Caa kôo, âna é jèe naa tôo. Nye wàé co na é tâmogòorio, wâgo Pwina naîê. Â nye wâgo co na go tâmogòorié. Â go paarié tà pàra tàpé, ba na rà tâmogòorié mwara.»
23 Ûna rà tâa acari ma wà tèpa *câmu kêe, â é ina tàra wà Iésu pâ: «Dau wâdé ba kàwà, ma cidòri nyuâawà, ba wâguwà na guwà côo pâ muru [na dau pwényuâa]! 24 Ba go ina tàwà pâ: Wâru tèpa *péroféta ma tèpa ukai na dau nümarà na rà côo ê pwina guwà côo, êco na càra caa côo. Â nümarà na rà têre ê pâ popai na guwà têre, êco na càra caa têre.»
Ê pimeaari âna é Naèà na piwéna
25  Mataio 22.35–40; Luka 18.18[Na jè tòotù, âna] é tèepaa medari Iésu wà pwi jè *dotée goro ê Naèà. Ba nümee na é tacaié. Â é tawèerié pâ: «Pwi a pwa pupûra, dà cèna go pwa, ma o tâa tôo ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée?»
26 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Dà cèna wii naa na ê *Naèà? Dà cè pai tâmogòori'gà?»
27  Lévitique 19.18; Deutéronome 6.5Â é ina têe i pwi âboro pâ: «Wâdé na gà meaari Pwi Ukai Pwiduée'gà, gée na diri ê pwâranümagà, ma ê wâro'gà, ma ê nii'gà, ma ê pai tâmogòori'gà.Deutéronome 6.5Â gà meaari tèpa âboro Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.» Lévitique 19.18
28  Lévitique 18.5Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Üu kaa. Gà po tòpi bwàti. Â gà wàrapwiri cè pai pwa'gà, ba na o tâa tâgà ê *âji wâro.»
29 Êco na wà i pwi âboro, âna nümee na é paari pâ é *tàrù. Â é tawèerié mwara pâ: «Â gona wàilàapà pwi âboro, na wâdé na go meaarié?»
30 [Â é pwa ucina wà Iésu, ba na bétòpi têe.]
Ucina goo pwi Samaria
É ina pâ: «É mwa tâa wà pwi jè âboro, [pwi jè jènerejè, tèpa *Juif. Â, na jè tòotù] â é mwa boo gée *Iérusaléma naa Iériko. Â, na é pâra wii naigé, â rà èié ma pwatarié wà tèpa mura. Â rà popa diri pâ mwani kêe ma pâ ârabwée kêe. Â rà panuâê na pwa na é jèe bà.
31 «Â nabwé, â é me wii naigé [wà pwi jè jènerejè] wà pwi jè a pwa *ârapwaailò. Ûna é pâmari i pwi âboro, â é nye pàgà kaa gooé, â é nye pâra wii naigé kêe. 32 Â é tèepaa me wà pwi jè ênawéna kâra *Wâra pwapwicîri§ Ênawéna kâra Wâra pwapwicîri—Grec: Lévite. Wakè kâra ê wâao kà Lévi.. Â é nye pwacèwii pwi a pâbéaa, â é nye wiâ naigé kêe.
33 «Â nabwé, â é tèepaa me pwi jè ârapàara tàpé *Samaria—[wàilà na guwà pièpà ma wàilà]. Â é côo i pwi âboro, â nye dau maina kaa pai meaarié kêe. 34 Â é tuboo naa gooé, â é wicèpwiri ê wâi* Wâi—L'huile ma dipâa., naa gòro pâ aurumuru kêe, â é târamiri. Â é tàmee too naa gòro i buriko kêe. Â é popaé pâ naa na wâ kà tèpa pârame, â é wéaarié naawê.
35 «Na dàuru kêe, âna [é ipwa-bwàtié, ba na é wiâ côwâ ê naigé kêe. Â] é naa mwani Mwani—Grec: Ârailu mwani pwaa (deniers), pwacèwii wâri pwi caapwi âboro naa na ârailu tòotù. târa i pwi apooro i pwârawâ ma ina têe pâ: “Gà wéaari bwàti wà pwini. Â wiàna càcaa pâri ê mwani bèeni, â go mwa wâri cè dèreè, wiàna go wâjué me côwâ.”
«Â nabwé, â é pâra wii naigé kêe.»
36 [Â é tubanabwé ê ucina bèepwiri wà Iésu, â é tawèeri pwi dotée goro ê Naèà pâ]: «Wàilàapà, gée goo tèpa âracié âboro bèepwiri, [na é âji meaari wà i pwi âboro na pwatarié? Wàilàapà] na é pwi âji jènereê? Dà cè auniimiri'gà?»
37 Â é tòpi i pwi dotée goro ê Naèà pâ: «Wà pwi na ia é pwa na wâdé têe ma pitu têe.»
 é ina têe Iésu pâ: «Gà pâra, â gà ipwacèwiié!»
Ru tòpi Iésu wà Marthe ma Maria
38 Rà pâra wii naigé [dàra Iérusaléma] wà Iésu ma tèpa câmu kêe. Â rà tèepaa naa na jè village, na é tâa wê tô ilàri na nee Marthe. Â é tòpirà na pwârawâ kêe. 39  Ioane 11.1, 12.2–3Â pwa tô jiié, na nee Maria, na é tâaboo naa jaa Iésu, ba na é tàmaari diri ê popai kêe.
40 Â wà Marthe, âna é nye gére pâracùu goro pwaailò, â é putàmu naa goo tô jiié, â é ina tà Iésu pâ: «Pwi Ukai, wà tô jiio, âna é nye tà panuâô ma go wakè acari! Â pwiri nye wâdé ba kâgà? Gà ina têe pâ é me, ma é pitu tôo!»
41 Â é ina têe wà Pwi Ukai pâ: «Au, tôoni, gà po dau géaa nabà, goro pâ muru [na piticèmuru naa goo]. 42  Mataio 6.33Â gà côo, nye caapwi co ji muru na pwamuru naa goo. Â wà Maria, âna é jèe pâmari. Â o câ mwa caa pa jiié.»

10:1 Maréko 6.7

*10:1 70—é, 72 na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

10:2 Mataio 9.37–38; Ioane 4.35

10:2 Dau maina ê ârapiûnya na o pwa—Pai ina wèe pâ, dau wâru tàpé na càra caa têre ê Picémara Wâdé.

10:3 Mataio 10.16

10:4 Mataio 10.7–14; Maréko 6.8–11; Luka 9.3–5

10:4 Tà pwa jèkutâ—Grec: Ipwabwàcu. Ba péa o gòrirà, â càra caa pwa ê wakè na é cùruwà goo.

10:7 Lévitique 19.13; 1 Korénito 9.6–14; 1 Timotéo 5.18

10:8 1 Korénito 10.27

10:11 Apostolo 13.51, 18.6

10:12 Genèse 19.24–25; Mataio 10.15, 11.24

§10:13 Korazine ma Bethsaïda—Du ville na wâmwünyabweri ê nawià Galilée.

*10:13 Coona dodà…pitâmirà—Pai pwa kà tèpa Juif na rà pinünüma, é, na rà pijinünü.

10:15 2e phrase—Grec: Gona guwà too naa napwéretòotù?

10:16 Mataio 10.40; Luka 9.48; Ioane 5.23

10:16 70—é, 72 na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

§10:17 Tü tàra—Grec: Patùrarà.

10:18 Ioane 12.31; Auinapàpari 12.8–9

10:19 Psaume 91.13; Maréko 16.18

*10:19 Keecii—Scorpion. Gòowaa.

10:20 Filipi 4.3; Auinapàpari 3.5

10:21 Tàpé na càra caa câmu—Grec: Tèpa nari èpo.

10:22 Ioane 3.35, 10.15

10:25 Mataio 22.35–40; Luka 18.18

10:27 Lévitique 19.18; Deutéronome 6.5

10:27 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

10:28 Lévitique 18.5

§10:32 Ênawéna kâra Wâra pwapwicîri—Grec: Lévite. Wakè kâra ê wâao kà Lévi.

*10:34 Wâi—L'huile ma dipâa.

10:35 Mwani—Grec: Ârailu mwani pwaa (deniers), pwacèwii wâri pwi caapwi âboro naa na ârailu tòotù.

10:39 Ioane 11.1, 12.2–3

10:42 Mataio 6.33