17
Pàra popai kà Iésu tà tèpa câmu kêe
Mataio 18.6–7, 21–22; Maréko 9.42
[Na jè tòotù, â] é ina tà tèpa *câmu kêe wà Iésu pâ: «O nye ciburà wâru pâ naigé mara èpà na o paari tâjè [naa na gòropuu bèeni]. Êco na ê tojii, âna é tatée pwi âboro na é popa pwi jè bée, naa na naigé bèepwiri!»
Gà cibwaa ténoori cèikî kêe!
«Gà ipwacôoco. Gà cibwaa pwa ma gùmagù ê cèikî* Gùmagù ê cèikî—é, Nama é pwa na èpà. Grec: Nama é tûu. kà [pwi jè âboro kôo, na é pwacèwii] ji pwi nari èpo. Ba ê wârimuru'gà, âna o dau maina jii na jè tòo naa goro nyagà cè pé atü cèna maina, ma jè tügà naa najawé! Mataio 18.15Â gà têre, wiàna é pwa cèna èpà [tâgà] wà pwi a cèikî béegà, â gàu mara pitùra bwàti, â gà paari têe ê èpà kêe. Â wiàna é pinünüma ma é biié, â gà pwanaurié. Â wiàna é tà ciburà pwa na èpà tâgà, na diri pâ tòotù Wiàna é tà ciburà pwa na èpà tâgà… Grec: Wiàna é pwa 7 pwa na èpà tâgà naa na caapwi tòotù., â wiàna é biié ma picigòboo tâgà taaci, â gà pwanaurié taaci.»
Pâri naa goo ji cèikî na dau kîri
[Na jè tòotù, â] rà ina tà Iésu wà tèpa câmu kêe, pâ: «Gà naa tâbà cèikî na dau maina.»
Mataio 17.20, 21.21Â é tòpi tàra pâ: «Wiàna ê cèikî kàwà, âna dau kîri pwacèwii ji nari murunyabu Murunyabu—Grec: Pudòro moutarde (é, sénevé). Muru na dau kîri awé, êco na, na é cipu, â é pâ nau maina. (Côo Luka 13.19.), â o pâri ma guwà ina târa ê upwâra bèeni pâ: “Càùgà ma câmigà naa nawià!” â o nye wàra!»
Guwà wakè naa na ipakîri
[É pacâmurirà mwara wà Iésu, â é ina tàra pâ]: «Guwà jèe côo cai pwi ênawéna na é ûmwari aupwanapô, é, é wéaari macii. Wiàna é wâjué côwâ gée na aupwanapô, âna câé caa tâaboo wài naa goro taapà, ba na é mara ija, béaa kà pwi ukai kêe! Bwa! É pitòotéri wài ârabwée kêe, ba na é mara piênawéna kà pwi ukai. Â é pwabwàti ê utimuru kêe, â é tòpò têe naa goro taapà. Â càcaa pâri ma é pwaolé têe wà pwi ukai, ba ê pwina é pwa, âna nye wakè kêe.
10 «Ipaiwà naa goowà. Ba wiàna guwà pwa diri wakè na é naa tàwà wà Pwiduée, â wâdé na guwà ina têe pâ: “Bà tèpa ênawéna'gà na piticèmuru naa goobà. Â bà nye pwa co ê wakè na gà naa tâbà.”»
É nama tiàu maagé kà tèpa 10 a pwa maga
11 É gére pâra gée napô Galilée dàra *Iérusaléma wà Iésu, â é tèepaa naa na ére na wâmwünyabweri ê napô *Samaria. 12 Â é pàgà naa na jè village.
Ûna é tèepaa pâ, â pwa na rà pime mariê tèpa 10 âboro na rà pwa maga. 13  Lévitique 13.45–46Ûna rà bwaa wâiti jiié§ Ûna rà bwaa wâiti jiié—Wà tèpa pwa maga, âna pwicîri ma rà dau me burà pàra tèpa âboro., â rà uu too ma ina pâ: «Pwi Ukai Iésu, gà meaaribà [ma pwa ma tiàu maagé kâbà]!»
14  Lévitique 14.2–3; Ioane 3.3, 18.36Â é ucârirà wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Guwà pâra nau ipaariwà tà tèpa pwa *ârapwaailò.»
Ûna rà bwaa gére pâra, â nye tiàu kaa i pai maga kàra. 15 Â é côo wà pwi jè ârapàararà pâ, jèe tiàu i maga kêe. Â é nye itàa wâjué me côwâ kaa, â é tomara naa na pai ipwàdée kêe, pâ: «Pwamaina Pwiduée!»
16 Â é tùu jùrué ma cigòboo na ara Iésu, ba na é pwaolé têe. Napwa naa goo wà pwi âboro bèepwiri, âna pwi âboro gée Samaria* Samaria—Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa Samaria, ba càra caa niimiri pâ, rà tèpa âji âboro kà Pwiduée pwacèwiirà. Côo mwara Samaria naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii..
17 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Ico pwini, wâpà tèpa 9 béegà? 18 Gorodà na câguwà caa capai wâjué côwâ ma guwà pwamaina Pwiduée? Â wàco wâgà, na gà pwi a pârame! 19 Gà cimadò, â gà pâra, ba gà jèe wâdé côwâ goo ê cèikî'gà.»
Pai tèepaa kà Pwina naîri âboro ma Mwaciri kêe
Mataio 24.23–28,37–41
20 [Na jè tòotù] â wà pàra tèpa *Farasaio, âna rà tawèeri Iésu pâ: «Wiidà cèna ée mwa tòpò ê Mwaciri kêe wà Pwiduée?»
Mwaciri âna é jèe wâni
 é tòpi tàra pâ: «Càcaa muru na guwà o côo goro âraporomeewà!  o càcaa pâri ma [guwà tà tapacîri ê câmu kêe, 21 ba na] guwà o pi-ina tàwà pâ: “É wâni” é, “É wâpwiri”. Ba ê *Mwaciri kà Pwiduée, âna é jèe wânabibiu kàwà É jèe wânabibiu kàwà—é, É jèe wâgoowà jècaa. Ba é tâa jaarà wà Iésu, â wàé na é pame ê Mwaciri kà Pwiduée.
Rà mwa cau côo pai wâjué kôo
22 Gée na càùé, â [ûna rà tâa acari] wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, â é ina tàra mwara pâ: «O mwa tèepaa ê pàara na o dau nümawà na guwà côo ê pai wâjué côwâ kôo, ma jè o piwâro naima, wiàna na ji caapwi tòotù Guwà côo ê pai wâjué côwâ kôo… Grec: Guwà côo Pwina naîri âboro.. Êco na o càcaa pâri. 23  Maréko 13.21; Luka 21.8Â [guwà ipwacôowà, ba pwiri] rà o ina tàwà pâ, go tâa ni, é, go tâa na jè ére. Â guwà cibwaa cèikî naa goorà, â guwà cibwaa pâra nau mudòo wê. 24 Ba wiàna go tèepaa boome côwâ, wâgo *Pwina naîri âboro, â [o ticè âboro cèna é cîdaée! Ba] o pwacèwii ê âra na ée pwéelaa, na jè o côo pitiri gòropuu. 25 Êco na, béaa kâra ê pwiibà, âna wâdé na go dau pwamaagé côo, â wâdé na rà tütâjiio wà tèpa âboro nabà.
O tabapò tèpa âboro
26-27  Hébéru 11.7«Â go ina tàwà pâ: Rà o pò goro pai wâjué côwâ kôo wà tèpa âboro, pwacèwii tàpé na ia rà pò goro i jawé, na ia tùpwùtùru gòropuu, na pàara kà Noa§ Rà o pò goro pai wâjué côwâ kôo… Grec: Ê pwina ia tèepaa na pàara kà Noa, âna o tèepaa na tòotù kà Pwina naîri âboro.. Ba rà nye tà pi-ija ma wâdo; â rà piéa, ma paéari ê pa èpo kàra. Â ticè cèna rà tâmogòori, tèepaa naa goro i tòotù, na é tò naa na i wànga kêe wà Noa. Â é nye tèepaa me kaa i jawé, â cau tubatiàurà diri [wàco Noa ma ê tâa kêe na rà wâro].
28  Genèse 18.20, 19.25«Â ipaiwà mwara bau i pwi ia tèepaa [naa *Sodoma] na pàara kà Lota* Lota—Pwi niaa goo wà Abéraama na ia é pâra wiâê naa napô na ia é naa tà Abéraama wà Pwiduée. (Côo Genèse naporomee 18 ma 19.). Ba rà tà pi-ija ma wâdo, â rà pi-icu ma wâri, â rà pwa napô, ma ba wâ. 29 [Â ticè cèna rà tâmogòori, tèepaa naa goro] i tòotù, na é uru jii ê ville kàra wà Lota. Â é nye tèepaa me kaa ê ânye ma dà na tòo Dà na tòo—Soufre., na é tûu naa gòrà gée napwéretòotù, [pwacèwii ê popaa]. Â cau tubatiàurà diri Cau tubatiàurà diri—Wàco Lota ma du èpo ilàri kêe, na rà wâro.. 30 Â o nye ipaiwà mwara, naa goo ê pai tèepaa me côwâ kôo, wâgo Pwina naîri âboro. [Ba o tabapò wà tèpa âboro.]»
O popa pwi jèpwi
31  Mataio 24.17–18«Na pwi tòotù-bà, â wà pwina é nao gòroigé jii w⧠Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ. Côo Mataio 24.17., âna o càcaa pâri ma é tò naa na wâ, nau popa cè jè muru.  wà pwina é wakè na ê na aupwanapô, âna o càcaa pâri ma é bwaa wâjué côwâ naa jaaé. 32 Â guwà niimiri ê pwina é tèepaa naa goo wâdà Lota, [na ia é niâ wâjué côwâ. Ba ia tiàué ma wà tàpé Sodoma].
33  Luka 9.24«Ba wà pwina nümee na é wéaari ê wâro kêe, âna ée mwa tubatiàu. Â wà pwina é panuâ ê wâro kêe, âna wà pwiibà, âna ée udò [â o tâa têe ê *âji wâro]. 34 Na go o mwa wâjué côwâ, [â go mwa popa tèpa âboro kôo]. Ba gée goo wà tupédu âboro cèna ru puu na caapwi naditàrawâ, âna o popa pwi jèpwi, â o naaco pwi jèpwi. 35 Â gée goo du ilàri cèna ru tòbiti blé naima, âna o popa tô jèpwi, â é tà tâa tô jèpwi.
{ 36 «Â gée goo wà tupédu âboro cèna ru wakè na aupwanapô, âna o popa pwi jèpwi, â é tà tâa pwi jèpwi.}»
37 [Ûna rà têre ê popai bèepwiri] wà tèpa câmu kêe, â rà tawèerié pâ: «Gona wiidà na o mwa tèepaa pwiri, co Pwi Ukai?»
 é tòpi tàra pâ: «[Guwà tàcî, â guwà côo pâ câmu kêe. Ba pwacèwii na jè mu ina pâ]: “Wâna é tâ tabéaa wê bwaooré* Bwaooré (é, bwaawàré)—Aigle pêcheur (ici pour aigle)., âna é wêe ê macii bà.”»

*17:2 Gùmagù ê cèikî—é, Nama é pwa na èpà. Grec: Nama é tûu.

17:3 Mataio 18.15

17:4 Wiàna é tà ciburà pwa na èpà tâgà… Grec: Wiàna é pwa 7 pwa na èpà tâgà naa na caapwi tòotù.

17:6 Mataio 17.20, 21.21

17:6 Murunyabu—Grec: Pudòro moutarde (é, sénevé). Muru na dau kîri awé, êco na, na é cipu, â é pâ nau maina. (Côo Luka 13.19.)

17:13 Lévitique 13.45–46

§17:13 Ûna rà bwaa wâiti jiié—Wà tèpa pwa maga, âna pwicîri ma rà dau me burà pàra tèpa âboro.

17:14 Lévitique 14.2–3; Ioane 3.3, 18.36

*17:16 Samaria—Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa Samaria, ba càra caa niimiri pâ, rà tèpa âji âboro kà Pwiduée pwacèwiirà. Côo mwara Samaria naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

17:21 É jèe wânabibiu kàwà—é, É jèe wâgoowà jècaa. Ba é tâa jaarà wà Iésu, â wàé na é pame ê Mwaciri kà Pwiduée.

17:22 Guwà côo ê pai wâjué côwâ kôo… Grec: Guwà côo Pwina naîri âboro.

17:23 Maréko 13.21; Luka 21.8

17:26-27 Hébéru 11.7

§17:26-27 Rà o pò goro pai wâjué côwâ kôo… Grec: Ê pwina ia tèepaa na pàara kà Noa, âna o tèepaa na tòotù kà Pwina naîri âboro.

17:28 Genèse 18.20, 19.25

*17:28 Lota—Pwi niaa goo wà Abéraama na ia é pâra wiâê naa napô na ia é naa tà Abéraama wà Pwiduée. (Côo Genèse naporomee 18 ma 19.)

17:29 Dà na tòo—Soufre.

17:29 Cau tubatiàurà diri—Wàco Lota ma du èpo ilàri kêe, na rà wâro.

17:31 Mataio 24.17–18

§17:31 Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ. Côo Mataio 24.17.

17:33 Luka 9.24

*17:37 Bwaooré (é, bwaawàré)—Aigle pêcheur (ici pour aigle).