24
É wâro côwâ gée na aubà
Mataio 28.1–10; Maréko 16.1–8; Ioane 20.1–10
Na pwapwicîri, [na dàuru kâra *tòotù pwicîri kàra] na bwaa gòropwaa, â rà pâra naa na auipwàni wà i pa ilàri. Â rà popa pâ i jawé ûrea na ia rà pwabwàti. Â rà côo i atü, bécamoori i pwêe, âna jèe pwùru tâjii. 3-4 Â rà tò, â rà dau pò, ba càra caa pâmari i naii Iésu. Na rà gére pitawèerirà goro ê pwina gére tèepaa, â ru nye piâpàparirà kaa tupédu âboro, na ru coona ê ârabwée na dau pwaa, ma pwâra* Tupédu âboro… Pai ina wèe pâ, tupédu angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.. Â rà cigòboo i pa ilàri, ba po dau wâgotàra.
Êco na ru ina tàra pâ: «Gorodà na guwà mudàra nacârü, pwi âboro na é jèe wâro [côwâ]? Luka 9.22Jèe tiàu Iésu ni! Ba é jèe wâro côwâ gée na aubà Jèe tiàu Iésu… Pâ popai bèepwiri, âna nye tiàu na pàra Tii Pwicîri naa na grec.! Gona câguwà caa niimiri i pwi ia é ina tàwà, na guwà bwaa tâa ma wàé na Galilée? Ba ia é ina pâ, o mwa panuâê tà tèpa âboro èpà, wàé *Pwina naîri âboro. Â rà o mwa tanamiriê naa goro *kurucé. Â, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna ée mwa wâro côwâ gée na aubà.»
 wà i pa ilàri, âna rà nye niimiri kaa pâ, ia é jèe nye ina pwiri tàra wà Iésu.  rà nye itàa kaa gée na auipwàni, ba na rà piwiâ tà tèpa *câmu kêe, ma êdiri pàra tèpa âboro ê pwina tèepaa marirà. 10 Napwa naa goo wà pa ilàri bèepwiri, âna wà Maria gée Magdala, ma Jeanne, ma Maria tô nyaa kà Jacques, ma wà pàra ilàri mwara.
 rà pwa jèkutâ tà tèpa *apostolo. 11 Êco na càra caa cèikî naa goorà, ba rà niimiri pâ rà piwâmirà. 12 Êco na wà Pétéru, âna é cimadò, â é itàa naa na auipwàni, [ba na é côo.  câé caa tò] â é nye po cùué boo co, â é niâ dò naadò wâ, â é pò na é côo ê pâ imwaano co na gére tâaboo naani napuu.  é wâjué côwâ naa pwârawâ, â é dau pinünüma naa goro ê pwina gére tèepaa.
É ipaarié naa gòro naigé Emmaüs
Maréko 16.12–13
13 Na tòotù bèepwiri, âna ru pâra wà tupédu ârailu bée Iésu, naa Emmaüs, pwi village, wâpâ na 11 kilomètres gée *Iérusaléma.
14-15 Â wii naigé, âna ru gére pwa jèkutâ goro ê pâ pwina gére tèepaa. Â é pâmwünyabweriru wà pwi jè âboro, â rà picaapâra. Nye wà Iésu kaa, 16 êco na càru caa côoinaê.
17 Â é tawèeriru pâ: «Dà ê pwina gàu gére pwa jèkutâ goo, co tupéeni?»
 ru coo, na ru nye dau pikîri. 18 Â wà pwi jèpwi (na nee Cléopas), âna é tòpi têe pâ: «Wànau, co pwini? Gona câgà caa tâmogòori ê pwina gére tèepaa na pâ tòotù bèeni? Diri ê pâ âboro wâ Iérusaléma, âna rà nye tâmogòori, â nye wâgà co?»
19 Â é tòpi tàru pâ: «Gona dà?»
 ru ina têe pâ: «Ê pwina tèepaa dari Iésu gée Nazareth, pwi *péroféta na é piwéna! Ba dau pwa pàtàmara ê pwâratùra kêe, ma ê pwina é pwa.  é dau wâdé na ara Pwiduée, â wâru tèpa âboro mwara na rà picâdirié. 20 Â wà tèpa pitûâ kâjè, ma tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, âna rà tâjùrué, ma panuâê [tà tèpa *Roma] ba na rà pwa wârimuru têe, ma é bà.  rà nama tanamiriê naa goro *kurucé. 21  Luka 19.11; Apostolo 1.6 [wàibà-ni, âna bà nye po dau pikîri kaa] ba bà nye tà wâari pâ, wàé kaa [pwi *Mesia, na é] *pwi a pa-udò ê Ba kâjè *Isaraéla.  ni, âna jèe âracié tòotù gée na càùru pai bà kêe.
22 «Â èri, âna wà pàra ilàri gée jaabà, âna rà dau papòbà kaa [goro jèkutâ kàra]. Ba, na bwaa po dàuru, âna rà pâra naa na auipwàni. 23 Â càra caa pâmari i naiié, â rà ina pâ rà côo du *angela, na ru ina tàra pâ, é jèe wâro côwâ wà Iésu! 24  Ioane 20.3–10Â wà pàra tèpa paao gée goobà, âna rà itàa pâ naa na auipwàni, ba na rà côo, â nye âjupâra pâ, tiàu naii Iésu! [Nye dau ité kaa!]»
É tòpi tàru
25 É ina tàru wà pwini pâ: «Au, meaariwà! Ba nye ticè cèna guwà tâmogòori! Po dau ipwâ ma guwà cèikî naa goro ê pâ pwi ia rà wii wà tèpa péroféta biu! 26  Luka 9.22Ba rà ina pâ: Wâdé na é pwamaagé côo wà pwi Mesia naa na pai pwa wèe bèepwiri, béaa kâra pai o paari ê pai maina ma muugère kêe.»
27  Psaume 22.2–22; Ésaïe 53Â, [na rà gére pâra wii naigé, â] é napéaati tàru wà pwini, êdiri pâ jèkutâ gooé na wii naa na *Tii Pwicîri—tapoo naa goro pâ tii kà *Moosé, tèepaa naa goro pâ tii kà tèpa péroféta.
28 Â nabwé, â rà tèepaa pâ naa na village na ru pâra naawê wà tupédu âboro. Â wà pwiibà, âna pwa na é pâra jiiru. 29 Êco na ru tacoo gooé, â ru ina têe pâ: «Bwa, gà tàpo tâa jaabu Gà tàpo tâa jaabu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Jè jèe tâa ma wàibu., ba jèe bàrane.»
 rà pàgà naa pwârawâ, â rà tâa wê.
Ru côoinaê na é tubiti poloa
30 Nabwé, ûna rà tâa goro taapà, â é popa ê poloa wà pwini, â é pwaolé tà Pwiduée, â é tubiti i poloa, â é ipâdi tàru. 31 Ûna wàrapwiri, â ru nye côoina kaa pâ wà Iésu, êco na, na ji pàara bèepwiri, âna é nye pò ma tiàué jiiru kaa. 32 Â ru pi-ina naa gooru pâ: «Nye dau ité kaa ê pé ipwàdée, na tâa na pwâranümaju, na ia é tàgére patùraju me wii naigé, goro ê Tii Pwicîri!»
33 Ru cimadò, â ru wâjué côwâ wài naa Iérusaléma, ba na ru ina tà tèpa 11 a câmu na rà gére caatâa wê, ma pàra tèpa bée Iésu. 34  1 Korénito 15.4–5Êco na rà mara ina tàru pâ: «Nye âjupâra kaa pâ, é jèe wâro gée na aubà wà Pwi Ukai! Ba é côoê wà Simona Pétéru!»
35 Â wà i tupédu âboro, âna ru piwiâ ê pwina tèepaa mariru wii naigé. Â ru ina mwara pâ: «Bu nye côoinaê kaa, na é tubiti ê poloa.»
É ipaarié tà tèpa câmu kêe
Mataio 28.16–20; Maréko 16.14–18; Apostolo 1.6–8
36 Wà tèpa câmu kà Iésu ma wà tèpa béerà, âna rà pwa jèkutâ [goro pai wâro côwâ kêe gée na aubà]. Na rà bwaa gére pi-ina pwiri, â é nye coo kaa nabibiu kàra wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Bwàcu kàwà! Cidòri nyuâawà!»
37  Mataio 14.26Â rà cau pò ma po dau wâgotàra, ba rà niimiri pâ pé duée. 38 Êco na é ina tàra wà Iésu pâ: «Cina wâgotàwà ma gùmagù pwâranümawà? Gorodà na câguwà caa cèikî pâ wâgo?»
39-40 Â é paari tàra ê du îê ma i du âê, â é ina tàra pâ: «Guwà côo ê du îô, ma ê du âô. Nye wâgo kaa! Guwà côo naiio, â guwà tu naa goo! Ba ê duée, âna nye ticè naiié!»
41 Â rà po dau pò wà tèpa câmu kêe. Â rà ipwàdée, [ba nümarà na rà cèikî] êco na rà piwâ, ba càra caa pâji cèikî bwàti. Â é pwa ma tawèerirà Iésu pâ: «Nye pwa cè uti kâjè?»
42 Â rà naa têe jè noo kâra ârawéà na cîri, 43 â é uti na ararà.
É tàpiri pai côoina kàra ê Tii Pwicîri
44  Luka 9.22É pwa ma ina tàra pâ: «Guwà niimiri, na jè bwaa tâa ma wâgo, â ia go ina tàwà pâ: O mwa coo diri ê pâ pwina rà wii naa gooò, wà Moosé, ma wà tèpa péroféta, ma naa na tii *Salamo.»
45 Â é tàpiri pai côoina kàra ma pai tâmogòori kàra ê Tii Pwicîri. 46  Psaume 16.10; Ésaïe 49.6, 53.10–11Ba é ina pâ: «Jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ, wà pwi Mesia, âna wâdé na é pwamaagé côo, ma bà. Â naa na béâracié kâra tòotù§ Naa na béâracié kâra tòotù—É bà wà Iésu na papwicî, â é wâro côwâ na pwapwicîri. Nabà, âna jè ina pâ, ârailu tòotù gée na càùé. Êco na wiâra ê pai pûra tòotù kà tèpa Juif, âna papwicî, âna pwi pâbéaa kâra tòotù; â capàto, âna pwi béârailu kêe; â pwapwicîri, âna pwi béâracié kêe., â ée mwa wâro côwâ gée na aubà.
47 «Â [go panuâwà, ba na guwà] picémara târa diri ê Ba, tapoo na Iérusaléma, ê popai goro pai pinünüma. [Â guwà ina tàra] naa na neeô pâ: “Guwà biiwà ma pitòotéri ê wâro kàwà, â ée mwa pwanauri tàwà ê pâ èpà kàwà wà Pwiduée!”
48  Ioane 15.27; Apostolo 1.8«Ba nye wâguwà, na guwà tèpa *paâjupâra ê pwiibà! 49  Ioane 14.16, 15.26; Apostolo 1.4Êco na guwà bwaa tàpo tâa ni, na ville, tapacîri cè pai tòpi kàwà ê pàtàma Pwiduée. Ba go o mwa panuâ me tàwà ê [Nyuâaê Pwicîri] âraimeai na ia é ina béaa wà Caa.»
É too jiirà naa napwéretòotù
Maréko 16.19–20; Apostolo 1.9–11
50 Wà Iésu, âna é popa tèpa câmu kêe, naa na jè ére na wâmwünyabweri Bétani. Â é tòpò naa gòrà ê du îê, â é *pwényunyuâarirà. 51 Ûna é gére wàrapwiri, â dàgòtùé too jiirà naa napwéretòotù. 52 Â rà dau pwamainaê. Â nabwé, â rà wâjué côwâ naa Iérusaléma, â nye dau maina kaa ê ipwàdée kàra. 53 Â rà gòo goro picâdiri Pwiduée taaci naa na *Wâra pwapwicîri.

*24:3-4 Tupédu âboro… Pai ina wèe pâ, tupédu angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

24:6 Luka 9.22

24:6 Jèe tiàu Iésu… Pâ popai bèepwiri, âna nye tiàu na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

24:21 Luka 19.11; Apostolo 1.6

24:24 Ioane 20.3–10

24:26 Luka 9.22

24:27 Psaume 22.2–22; Ésaïe 53

24:29 Gà tàpo tâa jaabu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Jè jèe tâa ma wàibu.

24:34 1 Korénito 15.4–5

24:37 Mataio 14.26

24:44 Luka 9.22

24:46 Psaume 16.10; Ésaïe 49.6, 53.10–11

§24:46 Naa na béâracié kâra tòotù—É bà wà Iésu na papwicî, â é wâro côwâ na pwapwicîri. Nabà, âna jè ina pâ, ârailu tòotù gée na càùé. Êco na wiâra ê pai pûra tòotù kà tèpa Juif, âna papwicî, âna pwi pâbéaa kâra tòotù; â capàto, âna pwi béârailu kêe; â pwapwicîri, âna pwi béâracié kêe.

24:48 Ioane 15.27; Apostolo 1.8

24:49 Ioane 14.16, 15.26; Apostolo 1.4