18
Tô dàpwà na é tà ila taaci
Kolosé 4.2; 1 Tésalonika 5.17É ina ê ucina bèeni wà Iésu tà tèpa *câmu kêe, ba na é paari tàra pâ, wâdé na jè ciburà pwapwicîri, â jè cibwaa nama oratâjè. 2-3 Â é ina tàra pâ:
«É mwa tâa wà tô jè dàpwà* É mwa tâa wà tô jè dàpwà… Grec: Pwa pwi jè apitèimuru…Pwa mwara tô jè dàpwà. [na ticè kêe]. Â, na jè tòotù, â é pâra dari pwi jè a pitèimuru, [pwi âboro na dau imaina] nau ilari jiié pâ, na é tèi pwi jè âboro na ia é pwa na èpà têe. Â é ina têe wà tôoni pâ: “Pwi ukai, gà pitu tôo!”
«Êco na wà pwi a pitèimuru, âna câé caa pwi a papwicîri wà Pwiduée, â câé caa papwicîri tèpa âboro mwara. 4-5 Â tàutêe, â é pawâjuépiri wà tô dàpwà 1re phrase—Grec: Jèe gòiri na tàutêe.. Êco na é ciburà medarié diri pâ tòotù wà tôoni, tiagoro na ée mwa têreê.
«Â nabwé, â é pi-ina têe wà pwi a pitèimuru pâ: “Auwa! Po dau oratôo goo wà tôoni! Ticè cèna go côo naa goo Pwiduée. Â ticè cèna go côo naa goo tèpa nari âboro na pwacèwii tôoni. Êco na go o jèe naa têe tàrù, ba na o câé mwa caa me nau ciburà iluurio.”»
 é ina mwara wà Pwi Ukai Iésu pâ: «Guwà jèe côo cai ê pwina tèepaa! É pitu têe wà pwi a pitèimuru bèepwiri na é èpà.  gona wà Pwiduée, âna o câé caa têre tèpa âboro kêe, ma pitu tàra, wiàna rà todèe ûna ne ma pwaa? Akaé! É nye nama têre dàra wài. Êco na, ûna go o mwa wâjué côwâ [naani gòropuu] wâgo *Pwina naîri âboro, â gona go bwaa pâmari tèpa âboro na rà cèikî?»
Pwi Farasaio ma pwi a tò mwani wâripû
Pwa pàra tèpa âboro na rà niimiri pâ rà *tàrù na ara Pwiduée, â rà pitaurèe goo wà pàra tàpé. É ina jè ucina wà Iésu, ba kàra:
10 «Ru mwa tâa wà tupédu ârailu âboro. É pwi *Farasaio pwi jèpwi—[pwi a ciburà pwapwicîri tà Pwiduée]. Â é pwi a *tò mwani wâripû pwi jèpwi—[pwi a pwa tûâ goro ê mwani wâripû]. Â, na jè tòotù, â ru pâra nau pwapwicîri na *Wâra pwapwicîri.
11 «Â é cimadò wà pwi Farasaio, â é ina naa na pwâranümee pâ: “Pwiduée kôo, go ipwaolé tâgà, ba câgo caa wàra pàra tàpé, na èpà ê wâro kàra. Ba càra caa *tàrù, â rà tèpa mura, â rà tèpa piwâmi pa wâdàra. Â câgo caa wàrapwiri! Â go ipwaolé tâgà, ba câgo caa wàra pwi a tò mwani wâripû bèeni. 12  Ésaïe 58.2–3; Mataio 23.23Â [go pâra wiâra bwàti ê naèà kâra pwapwicîri. Ba] go mu naaco ê utimuru na jè ji pàara, ba na go pwapwicîri tâgà Go mu naaco ê utimuru… Go ipwanya (jeûner)., naa na ârailu tòotù, naa na nadàpàra pwapwicîri. Â go tòpò tâgà caapwi ére gée goro 10, gée goro ê ârawakè kôo.”
13  Psaume 51.3«Â napwa naa goo wà i pwi a tò mwani wâripû, âna càcaa pâri ma é tagòtùé dò naa napwéretòotù, na é pwapwicîri. Â é cùu ê nawâaê ba é ipakîriê, â é ina tà Pwiduée pâ: “Pwiduée wée, gà meaario! Ba go pwi âboro èpà.”»
14  Mataio 23.12Â é ina wà Iésu pâ: «Gona wàilàapà gée goo tupédu âboro bèepwiri, na é nama wâdé pwâranümee wà Pwiduée? Wàilàapà na é tàrù na araé? Nye wàco pwi a tò mwani wâripû, â càcaa wà pwi Farasaio. Ba wà pwina é ipwamainaê, âna o naaê boo. Â wà pwina é ipakîriê, âna o naaê too.»
É pwényunyuâari nyi nari èpo
Mataio 19.13–15; Maréko 10.13–16
15 [Na jè tòotù, âna] rà medari Iésu wà pàra tèpa âboro. Â rà pame têe ê nyi nari èpo kàra, ba na é tu naa goorà, [ma é *pwényunyuâarirà]. Êco na wà tèpa câmu kêe, âna rà pwa tèpa âboro, ma pacoorà.
16 Êco na é ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà naaco nyi tèpa nari èpo, ma rà medario! Guwà cibwaa pacoorà! Ba ê *Mwaciri kà Pwiduée, âna o kâra ê pâ âboro na rà wàra ê nyi nari èpo. 17  Mataio 18.3Üu, âjupâra ê pwina go ina tàwà pâ: Wà pwi âboro na câé caa tòpi ê Mwaciri kà Pwiduée pwacèwii ê nari èpo, âna wà pwiibà, âna o pwacoé têe ma é tò naa na.»
Pwi âboro na po dau pwa neemuruê
Mataio 19.16–30; Maréko 10.17–31
18  Luka 10.25Wà pwi jè a pitûâ [kâra ê pwapwicîri] kà tèpa *Juif, âna é tawèeri Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, gà nye dau pwi âboro wâdé kaa. O dà cèna go pwa, ma o tâa tôo ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée?»
19 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gona cina gà ina gooò pâ, go pwi âboro wâdé? [Âjupâra pai ina'gà.] Ba nye ticè pwi âboro na wâdé; â nye caapwi co—wà Pwiduée. 20  Exode 20.12–16; Deutéronome 5.17–20[Â napwa naa goo ê pai tawèeri'gà, âna] gà tâmogòori bwàti ê pâ *Naèà:
 
Gà cibwaa toomura (gà cibwaa cîâa jii tô wâdàgà, é, wà pwi éagà);
Gà cibwaa tétàmwara âboro;
Gà cibwaa mura;
Gà cibwaa ina cè popai na pwâ, naa goo cè pàra âboro§ Gà cibwaa ina cè popai na pwâ… Pai ina wèe pâ, gà cibwaa wàrapwiri naa na aupitèimuru.;
Gà papwicîri du nyaa ma caa'gà.» Exode 20.12–16
 
21 Â é tòpi têe wà pwi âboro-bà pâ: «Üu kaa, go jèe pitêre dàra kaa pâ pwiibà gée na aukîri kôo.»
22 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà têre, nye caapwi co jè muru, na bwaa tiàu jiigà. Wàéni: Gà pâra, â gà nye icuri kaa diri ê pâ neemurugà, â gà naa ê mwani wâri wèe tà tàpé na ticè kàra. Ba na wàrapwiri, âna o pwa cè wâdé'gà naa jaa Pwiduée. Â gà me wiâô!»
23 Êco na é po dau pikîri wà pwini, ba po dau pwa neemuruê.
24 Â é niâ wiâê wà Iésu, [na é gére pâra]. Â é ina tà tèpa câmu kêe pâ: «Guwà côo, wà tàpé na dau pwa neemururà, âna dau pwacoé tàra, na rà tò naa na Mwaciri kà Pwiduée!
25 «Gona ê kaamela* Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina. (Côo Mataio 19.24.), âna pâri ma é tò na ê pwêe goro kaju? Bwa, pwacoé! Â go ina tàwà pâ: Wà pwi âboro na pwa neemuruê, âna mwa nye dau pwacoé têe awé, ma é tò naa na Mwaciri kà Pwiduée.»
26 Â rà mwa nye dau pò kaa, tàpé na rà têreê, â rà nye ina pâ: «A? Â gona wàilàapà cè pwina o pâriê ma é udò [ma tâa têe ê *âji wâro]?»
27 Â é tòpi tàra pâ: «Ê pwina pwacoé tà pwi âboro na é pwa, âna pâri wà Pwiduée.»
28 Â é ina têe wà Pétéru pâ: «Gà côo, wàibà, âna bà jèe nye po panuâ diri, ba na bà pâra wiâgà!»
29 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Wàépwiri. Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wâru tàpé na rà o mwa panuâ ê pwârawâ kàra Wâru tàpé na rà o mwa panuâ ê pwârawâ kàra… Grec: Wiàna pwi jè âboro…, ba na rà piênawéna kâra ê Mwaciri kà Pwiduée. Â rà o panuâ pâ wâdàra ma pâ èpo kàra, ma du nyaa ma caa kàra ma wà tèpa aéjii kàra, [ba na rà pâra wiâô. Êco na go ina pâ: Wà tàpé na rà wàrapwiri] 30 âna rà mwa tòpi tapoo nabà, cè muru na piwéna, na dau maina ma dau wâru. Â gée na càùé, â rà mwa tòpi ê wâro dàra gòiri jaa Pwiduée.»
É jèu ina pai bà ma wâro côwâ kêe
Mataio 20.17–19; Maréko 10.32–34
31  Luka 24.44Càcaa gòiri ê pai tèepaa dò naa *Iérusaléma kà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â é poparà iti, ba na é patùrarà goro pâ muru na o jèe tèepaa têe. Â é ina tàra pâ: «Wà tèpa *péroféta biu, âna wâru pâ popai na rà wii naa gooò, wâgo Pwina naîri âboro. Â guwà côo, naa Iérusaléma, âna o jèe cau coo diri.
32  Luka 9.22,44«Ba o jèe panuâô tà tàpé na càra caa tèpa Juif. Â rà o pitaurèe gooò, ma tubaèpà tôo, ma èdurio, 33 ma pâdio goro ubati. Â rà o nama go bà. Â, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna go o mwa wâro côwâ gée na aubà.»
34  Maréko 9.32Êco na càra caa tâmogòori ê pwina é ina wà tèpa câmu kêe—wiàna ji caapwi popai. Ba naapwàniri jiirà ê pai ina wèe ma autâmogòori goo.
É nama wâdé côwâ pwi a bwi
Mataio 20.29–34; Maréko 10.46–52
35 [Rà bwaa nye gére pâra naa Iérusaléma wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe.] Â rà tèepaa pâ naa Iériko. Â [wâru mwara tèpa âboro na rà gére pâra wiâê. Â naa na autò goro ê pwi village-bà, âna] pwa pwi jè a bwi, na é tà tâa bàra naigé, âna é gére ila, ba pwi a ticè kêe.
36 Ûna é têre ê pwâratùra kâra diri pâ âboro na rà pâra wiâ Iésu, â é ina tàra pâ: «Wànau, co tàpéebà?»
37 Â rà tòpi têe pâ é gére paé wà Iésu, pwi âboro gée Nazareth.
38 Â é nye tà tomara too pâ: «Iésu, *Pwina naî Davita, gà meaario, â gà pitu tôo!»
39 Wà tàpé na rà pâbéaa kà Iésu, âna rà kànariê, ba na rà pacooé.
Êco na é mwa nye dau to too kaa burà ina pâ: «Pwina naî Davita, gà meaario, â gà pitu tôo!»
40 Â é tàpo coo wà Iésu, â é ina tàra pâ, na rà popaé medarié. Â é ina têe pâ: 41 «Dà cè pwina nümagà goo? Dà cèna pâri ma go pwa ba kâgà?»
 é tòpi têe pâ: «Gà pwa ma go niâ ma wàra béaa, co Pwi Ukai.»
42 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà niâ côwâ! Gà jèe wâdé côwâ, goo ê cèikî'gà!»
43 Â é jèe nye niâ kaa, wàra béaa. Â é pâra wiâ Iésu, âna é gére pwamaina Pwiduée. Â wà mwara diri tàpé na rà côo pwiri, âna rà cau pwamaina Pwiduée goo!

18:1 Kolosé 4.2; 1 Tésalonika 5.17

*18:2-3 É mwa tâa wà tô jè dàpwà… Grec: Pwa pwi jè apitèimuru…Pwa mwara tô jè dàpwà.

18:4-5 1re phrase—Grec: Jèe gòiri na tàutêe.

18:12 Ésaïe 58.2–3; Mataio 23.23

18:12 Go mu naaco ê utimuru… Go ipwanya (jeûner).

18:13 Psaume 51.3

18:14 Mataio 23.12

18:17 Mataio 18.3

18:18 Luka 10.25

18:20 Exode 20.12–16; Deutéronome 5.17–20

§18:20 Gà cibwaa ina cè popai na pwâ… Pai ina wèe pâ, gà cibwaa wàrapwiri naa na aupitèimuru.

*18:25 Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina. (Côo Mataio 19.24.)

18:29 Wâru tàpé na rà o mwa panuâ ê pwârawâ kàra… Grec: Wiàna pwi jè âboro…

18:31 Luka 24.44

18:32 Luka 9.22,44

18:34 Maréko 9.32