Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 15
15
É meaari tèpa âboro na èpà
Mataio 18.12–14
Wâru tèpa âboro na èpà ê wâro kàra—wà tèpa *tò mwani wâripû, ma wà pàra tàpé—na rà medari Iésu, ba na rà têre ê pai pwa pupûra kêe.
Luka 5.30Â dau càcaa wâdé tà tèpa *Farasaio ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà. Â rà picocoorié, ma pi-ina tàra pâ: «Kaa! Wà pwini, âna rà picaatâa ma tàpé na èpà ê wâro kàra, tiagoro na rà picaaija ma wàé!»
Ucina goro mutô na tiàué
É ina tàra wà Iésu ê ucina bèeni:
Ézékiel 34.11,16; Luka 19.10«Guwà jèe têre cai ê pwini: Wà pwi jè ârapàarawà, âna pwa 100 mutô kêe. Â wiàna tiàu naa namwatò ê pwi caapwi gée goorà, â ée pwa dà? Ée naaco i 99 mutô, â é pâ nau mudàra i mutô kêe na ia tiàué. Â wiàna é pâmariê, â ée dau ipwàdée, â ée mwa kâaê [ma popaé me côwâ, mari i pubu mutô].
«Â wiàna é tèepaa me naa pwârawâ, â ée todà tèpa bée, â é ina tàra pâ: “Tàpéebà, guwà me, ba na jè ipwàdée naima! Ba go jèe pâmari i mutô na ia tiàué!”»
 é tubanabwé ê ucina bèepwiri wà Iésu, â é ina pâ: «Â guwà côo, o ipaiwà naanidò *napwéretòotù. Ba [wà Pwiduée ma wà tèpa âboro kêe, âna rà] o dau ipwàdée, goo ji pwi caapwi âboro èpà, na é pitòotéri ê wâro kêe, jii ê pâ 99 na [rà niimiri pâ] wâdé ê wâro kàra.»
Ucina goro mwani na pâmari côwâ
[É pwa jè ucina wà Iésu, â é ina tàra pâ]:
«É mwa tâa wà tô ilàri, na pwa 10 mwani atü* 10 mwani atü—Caapwi mwani atü (denier), âna wâri pwi caapwi âboro naa na caapwi tòotù. kêe. Â, na jè tòotù, â é tubatiàu caapwi gée goo. Â é mwa nuri wâra ânye, â é dau baléri ê wâ, â é mudàra bwàti i mwani kêe. [Â é mudàra, mudàra, mudàra…] tiagoro na é pâmari!
«Â é todà tèpa bée, â é ina tàra pâ: “Guwà me, ma jè ipwàdée ma wâgo! Ba go jèe pâmari côwâ i mwani atü kôo!”
10 «Â go ina tàwà pâ: O po dau maina ê ipwàdée kà tèpa *angela kà Pwiduée, goo ê pwi caapwi âboro na é èpà, na é pitòotéri ê wâro kêe.»
Ucina goo pwi âboro èpo dopwa na é wâjué côwâ naa jaa caa kêe
11 É wiâ tàra mwara ê jè ucina wà Iésu:
«Rà mwa tâa wà paénaî. 12 Â wà pwi pwêedi, âna é ina tà caa kàru pâ: “Gà naa tôo ê wâdé kôo, gée goro ê neemurugà Ilari ê neemuru caa kêe, béaa kâra pai bà kêe, âna càcaa muru apwa, naa na nyamanya kà tèpa Juif. Paari pâ, é pwi acuâcâda ma iau wà pwi pwêedi..”
«Â wà pwi caa kàru, âna é nye naa têe.
13 «Nabwé, â wà pwini, âna é popa diri ê wâdé kêe, â é icuri. Â é popa i mwani goo, â é pâra naa na jè napô na wâiti. Â é mudàra ê wâro na wâdé têe, â é ipwa-imudiri i mwani kêe. 14 [Paé pâ parui, paé, paé, paé…] Â é pâra na po tubatiàu diri i mwani kêe. Â tèepaa ê copwa na dau maina naa na i napô bèepwiri. Â é dau copwa. 15 Â é mudàra cè wakè kêe, ba na é ija. Â é pâ nau wéaari pâ puàkà Wéaari pâ puàkà—Wiâra ê auniimiri kà tèpa Juif, âna ê pa-ija puàkà, âna pwi wakè na dau miiri, ba rà niimiri pâ ê puàkà, âna macii na dau miiri, â càra caa uti. kà pwi jè âboro naa napô bèepwiri. 16 Êco na é jèe dau copwa tiagoro na dau nümee na é ija gée goro i uti kâra i pâ puàkà. Ba nye ticè âboro wê, cèna é naa cè uti kêe.
É niimiri pâ ée mwa wâjué côwâ
17 «Â tèepaa naa na jè pàara, â é pinünüma, ma niimiri pâ, ‘Wâjaa caa, âna dau pwa utimuru, ba kà diri tèpa âboro, tiagoo tèpa ênawéna kêe na rà dau kîri. Â pwa ma nye wâru mwara jiirà! Â wâgo, naani, âna go bàtiri copwa! 18  Psaume 51.6Jèe pâri! Go wâjué côwâ dari caa, â go ina têe pâ: Caa, gà pwanaurio, ba go pitanami, na ara Pwiduée ma na aragà. 19 Jèe càcaa pâri ma go pwi naîgà. Â gà pwa ma go pwacèwii pwi jè ênawéna'gà.’ 20 Â é cimadò, â é pâra.»
É dau meaarié caa kêe
«Ûna é gére me wii naigé, â é côoinaê wà caa kêe, â é dau meaarié. Â é itàa caraé, â é ta-imwüê ma bwénüuê. 21 Â é ina tà caa kêe pâ: “Caa, gà pwanaurio, ba go pitanami, na ara Pwiduée ma na aragà. Jèe càcaa pâri ma gà ina gooò pâ go pwina naîgà…”
22 «Êco na [câé caa pâji tùra diri] â é jèe ina caa kêe tà tèpa ênawéna kêe pâ: “Guwà wàcî! Guwà pame jè ârabwée na dau wâdé, ma é coona wà pwina naîô. Â guwà naagée naa goro îê jè pwiâ, â ê du wâraâ naa goro âê. 23 Â guwà taa i nari paaci na ia jè gére pa-ijaé bwàti târa jè tòotù. Ba nabà, âna jè o pi-ija naima ma ipwàdée! 24  Éféso 2.1,5Ba guwà côo, wà pwi naîô bèeni, âna pwacèwii na é jèe pwi a bà, â é jèe wâro côwâ. Â jèe pwi a tiàué, â jè pâmariê côwâ!”
«Â rà tapoo ê pi-ija kàra.»
É putàmu pwi cièe
25 «Na rà gére wàrapwiri, â wà pwi cièe, âna é tà wakè na aupwanapô. Ûna é wâjué me côwâ naa pwârawâ, â é têre ê pwâra nyabi ma airi câbu. 26 Â é todà pwi jè ênawéna, â é ina têe pâ: “Wànau? [Cina guwà po dau ipwàdée?]”
27 «Â é tòpi têe pâ: “Gà côo, é jèe wâjué côwâ i pwi jiigà. Â é nye dau ipwàdée kaa wà caa kàu na é piêgòtùru. Â é nama bà taa i paaci, [ba na jè pi-ija ma ipwàdée]!”
28 «Êco na é putàmu wà pwi cièe, â tàutêe na é tò naa pwârawâ. Â é còobé wà caa kêe, â é tacoo gooé pâ, na é tò darirà.
29 «Êco na é tòpi têe pâ: “Gà têre, co caa, jèe wâru ê pâ naja na go po dau wakè'gà. Â câgo caa pâji pwa ciritàu, ma tàutôo na go pitêre dàgà. Â câgà caa pâji naa tôo cè ji nari nani ma bà ipwa-ija ma tèpa béeò! 30 Â wà pwi bèepwiri, âna é jèe tubatiàu ê mwani'gà naa goro pa ilàri gòronaigé. Ûna é wâjué me côwâ, â gà nye nama taa ê paaci na dau tèe, ba kêe!”»
Jè ipwàdée ba jè pâmariê côwâ
31 «Â é tòpi têe wà caa kêe pâ: “Gà têre, co pwina naîô, [nye dau wânümoo mwara googà! Go ipwàdée na] gà nye tà ciburà tâa jaao, ba diri ê pwina kôo, âna kâgà. 32 Êco na wâdé na jè pwa pi-ija nabà, ma ipwàdée. Ba wà pwi naîô bèeni, âna pwacèwii na é jèe pwi a bà, â é jèe wâro côwâ. Â jèe pwi a tiàué, â jè pâmariê côwâ.” [Nabwé naawê!]»

15:2 Luka 5.30

15:4 Ézékiel 34.11,16; Luka 19.10

*15:8 10 mwani atü—Caapwi mwani atü (denier), âna wâri pwi caapwi âboro naa na caapwi tòotù.

15:12 Ilari ê neemuru caa kêe, béaa kâra pai bà kêe, âna càcaa muru apwa, naa na nyamanya kà tèpa Juif. Paari pâ, é pwi acuâcâda ma iau wà pwi pwêedi.

15:15 Wéaari pâ puàkà—Wiâra ê auniimiri kà tèpa Juif, âna ê pa-ija puàkà, âna pwi wakè na dau miiri, ba rà niimiri pâ ê puàkà, âna macii na dau miiri, â càra caa uti.

15:18 Psaume 51.6

15:24 Éféso 2.1,5