Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 16
16
Ucina goo pwi ênawéna na é pwi a-ipwacôoê
É pacâmuri tèpa *câmu kêe wà Iésu, â é ina tàra ê ucina bèeni:
«É mwa tâa wà pwi ênawéna kà pwi jè âboro na pwa neemuruê. Ba é pwi a piwéaari ê mwani kêe ma neemuruê.
«Â na jè tòotù, âna wà pàra tèpa âboro, âna rà me na piciapwâ tà pwi ukai kêe, â rà ina têe pâ: “Wà pwi ênawéna'gà, âna é po pwa-imudiri ê mwani'gà.”
«Â é todèe wà pwi ukai, â é ina têe pâ: “Pwiini! Rà piciapwâ tôo googà! Nabàni, âna o câgà mwa caa pwi a wakè kôo. Êco na gà inapàpari tôo cai cè pwina gà pwa goro i mwani ma neemuruô. Ba o câgà mwa caa tà wéaari!”
«Â é pi-ina têe côwâ wà i pwi ênawéna pâ: “[Go po nabwé diri!] Â go o pwa dà? Jèe ticè nii kôo ma go wakè napuu. Â go kamu na go ila.”
«Â é nye niimiri kaa ê pwina ée pwa, ba na o wâru cè tèpa bée na rà o pitu têe* Pitu têe—Grec: Tòpi têe naa na pwârawâ kàra., wiàna ticè wakè kêe.
«Â é pitodà jècaa tàpé na pwa kéredi kàra, jaa pwi ukai kêe. Â é tawèeri pwi a pâbéaa pâ: “Âradipi kéredi'gà?”
«Â é tòpi têe pâ: “100 pwirijawé goro l'huile.”
«Â é ina têe i pwi ênawéna pâ: “Bwa. Gà pitôowâri co 50, co pwi béeò. Wàéni noo kâra tii bépaâjupâra wèe. Â jèe nabwé awé ê kéredi'gà.”
«Â nabwé, â é todà pwi jèpwi, â é tawèerié pâ: “Â wâgà, co pwini, âna âradipi kéredi'gà?”
«Â é tòpi têe pâ: “Auwa! Po 100 baikè blé.”
«Â é ina têe i pwi ênawéna pâ: “Bwa. Wâdé. Wàéni noo kâra tii'gà, â gà tàpo wii co 80, [â jèe nabwé awé ê kéredi'gà].”
«Â nabwé, â [ûna é têre pwiri] wà pwi ukai, â é pò, â é picâdiri i pwi âboro bèeni goo ê pai ipwacôoê, wiàna nye âjupâra pâ, é pwi a pwa tûâ.»
[Â é tubanabwé ê ucina bèepwiri wà Iésu, â é ina pâ]: «Guwà côo, wà tèpa âboro ni gòropuu, âna rà dau tâmogòori ipwacôorà, jii tèpa âboro kà Pwiduée na *tàrù ma âjupâra ê pâ tûâ kàra Tèpa âboro kà Pwiduée… Grec: Tèpa nari pwéelaa.. Â go ina tàwà pâ: Ê mwani, âna pwi a-ipa-imwürujè! Â wâdé na gà popa mwani'gà Mwani'gà—é, Mwani na gà tòpi goro ipwa tûâ., ba na gà pitu tà pàra tàpé goo, naani gòropuu, ba na o pwa béegà. Ba gée na càùé, na gà jèe pâra jii ê mwani, â wà Pwiduée, âna é nye tòpigà bwàti naa na pwârawâ kêe, [naa *napwéretòotù] dàra gòiri awé!»
Pàra popai kà Iésu naa goro mwani
10  Luka 19.17–26[É patùrarà mwara wà Iésu goro mwani, â é ina pâ]: «Wiàna gà tâmogòori tòimiri ji muru na kîri, â gà o nye tâmogòori tòimiri ê pâ muru na maina mwara. Â wiàna câgà caa tâmogòori tòimiri ji muru na kîri, â o câgà caa tâmogòori tòimiri ê pâ muru na maina. 11-12 Üu, wiàna câgà caa tâmogòori tòimiri ê pâ muru imudi naani gòropuu, â gorodà na gà niimiri pâ [wà Pwiduée, âna ée] mwa naa tâgà, ba na gà wakèri ê pâ wâdé na dau âjimuru [wâ napwéretòotù]? Â gorodà na gà niimiri pâ, ée mwa naa tâgà ê pwina é wéaari ba kâgà?
13  Mataio 6.24«Nye ticè âboro cèna pâri ma é piênawéna bwàti kâra ârailu ukai. Ba ée mwa tà piênawéna bwàti kà pwi jèpwi, â ée pwa-imudiri tà pwi jèpwi. Üu, o càcaa pâri ma guwà cau piênawéna kà Pwiduée ma ê mwani!»
14 Wà pàra tèpa Farasaio, âna rà têre ê popai bèepwiri. Â rà ipwaêrea gooé, ba rà wâdéari mwani.
15  Mataio 23.28; Luka 18.9–14Â é ina tàra pâ: «Guwà ipwacôoco, làpé! Guwà tèpa ipaariwà na ara tèpa âboro, êco na é tâmogòori pwâranümawà wà Pwiduée. Ê pwina rà pwamaina wà tèpa âboro, âna muru na miiri na ara Pwiduée.»
Pàra popai goro Naèà ma Mwaciri
16  Mataio 11.12–13[É pacâmuri tèpa âboro wà Iésu goro pàra popai. Â é ina tàra pâ]: «Ê *Naèà kà Moosé, ma ê pâ popai kà tèpa *péroféta, âna [rà pitûâ kâjè] tiagoo [na é tapoo pwa pupûra] wà *Ioane Pwi a piupwaa. Êco na nabàni, âna [go tàgére] picémara ê *Picémara Wâdé goro ê *Mwaciri kà Pwiduée. Â dau wâru tèpa âboro na rà dau ipwadàra§ Rà dau ipwadàra—é, Rà mudàra ma rà tòpò ê Mwaciri goro nii kàra. Grec: Rà tò goro nii., ma rà tò naa na, [ba na rà tèpa âboro kà Pwiduée]. 17  Mataio 5.18Êco na, ûna bwaa tâa ê napwéretòotù ma gòropuu, â o nye ticè cè ji caapwi âmu na o câtùra gée goro ê Naèà.
18 «Êkaa na go ina pâ: Wiàna gà tü tà tô wâdàgà, ma gà jèu éa côwâ, â gà jèe pâ nau toomura* Toomura—Adultère., ba gà cîâa jii tô wâdàgà béaa. Â ipaiwà wiàna gàu piéa ma wà tô jè ilàri na ia é jèe tapàgà piéa béaa.»
Pwi a pwa neemuruê ma Lacaro
19 É ina wà Iésu ê ucina bèeni:
«[Ru mwa tâa wà tupédu ârailu âboro.] Wà pwi jèpwi, âna pwi âboro na dau pwa neemuruê. Â é mwa coona pâ ârabwée na dau wâdé ma dau too wâri wèe. Diri tòotù, âna é pwa ê pwina wâdé têe, â é pwa pâ pi-ija na dau maina.»
20-21 «Â wà Lacaro, âna ticè neemuruê, â é pwi diibére Diibére—Indigent, mendiant. Pwi âboro na pwi a-ila, ba ticè neemuruê, â ticè tâa kêe., ma pwi a-ila. Â dau wâru aurumuru kêe, ba é pwa tonga, â rà dipi aurumuru kêe ê pâ akàna. É nye tà puu goropwârawâ goro i babé goro wâ kà pwi a pwa neemuruê. Â dau nümee na é ija ê dàra utimuru, na é tâjii gée gòro taapà kêe wà pwi a pwa neemuruê.
22 «Â nabwé, â ru jèe bà wà i tupédu âboro bèepwiri. Â rà me wà tèpa *angela, â rà popa wà Lacaro pâdari *Abéraama, [naa napwéretòotù]. Â napwa naa goo i pwi a pwa neemuruê, 23 âna popaé boo naa jaa tèpa bà. Â é dau maagé ma picâri naawê.
«Â é tagòtùé too, â é côo wà Lacaro ma wà Abéraama na ru dau wâiti jiié. 24 Â é tomara too tà Abéraama, pâ: “Au, caa wée, gà meaario! Gà panuâ boome Lacaro, ba na é pitu tôo. Wâdé na é tùu boo naa na jawé ji gòobàra mangadaîê co, ma é tòpò naa gòro ûmemeeô. Ba go po dau tòoka goro ânye.”
25 «Â é tòpi têe wà Abéraama pâ: “Pwina naîô, gà nye niimiri na pàara na gà bwaa wâro [wâ gòropuu]. Âna nye ticè cèna tiàu tâgà, â gà wâro na ipwàdée. Â wà Lacaro, âna ia é tâa na aré ma tòina. Â gà côo, nabà, âna é ipwàdée, â wâgà, âna gà tâa na aré ma tòina. 26 Jèpwi mwara, âna pwa pé pwêe na dau maina awé, na é wânabibiu kâjè. Â pwacoé ma bu boopaé géeni dariwà, â pwacoé ma gà toome gée pwiri, daribà.”
27 «Â wà i pwi a pwa neemuruê, âna é tòpi têe pâ: “Na wàrapwiri, co caa. Â go ilagà pâ, gà cùru pâ wà Lacaro naa pwârawâ kà caa kôo. 28 Ba rà wêe tèpa 5 aéjii kôo, â wâdé na é patùrarà goro ê pwi ére bèeni, na go tâa na. Ba rà péa boome naani, naa na aré ma tòina.”
29 «Â é tòpi têe wà Abéraama pâ: “Bwa! Ba jèe nye wâjaarà ê popai kà Moosé ma tèpa péroféta. Â wâdé co na rà nye pitêre dàra!”
30 «Â é ina têe wà pwiibà pâ: “Caa, bwa. Ba o dau wâdé na é wâjué côwâ gée na aubà wà pwi jè âboro, ma é patùrarà, ba na rà o pinünüma ma rà biirà.”
31 «Êco na é tòpi têe wà Abéraama pâ: “Na càra caa pitêre dà Moosé ma wà tèpa péroféta, â o càra caa pitêre dà pwi âboro na é wâjué côwâ gée na aubà!” [Nabwé naawê!]»

*16:4 Pitu têe—Grec: Tòpi têe naa na pwârawâ kàra.

16:8 Tèpa âboro kà Pwiduée… Grec: Tèpa nari pwéelaa.

16:9 Mwani'gà—é, Mwani na gà tòpi goro ipwa tûâ.

16:10 Luka 19.17–26

16:13 Mataio 6.24

16:15 Mataio 23.28; Luka 18.9–14

16:16 Mataio 11.12–13

§16:16 Rà dau ipwadàra—é, Rà mudàra ma rà tòpò ê Mwaciri goro nii kàra. Grec: Rà tò goro nii.

16:17 Mataio 5.18

*16:18 Toomura—Adultère.

16:20-21 Diibére—Indigent, mendiant. Pwi âboro na pwi a-ila, ba ticè neemuruê, â ticè tâa kêe.