Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 7
7
Pai cèikî kà pwi coda roma
Mataio 8.5–13
Ûna é gére ina diri pwiri tà tèpa âboro wà Iésu, â é wâjué me côwâ naa Capernaüm. 2-3 Â wà pwi jè caa kâra coda roma, na é tâa wê, âna é têre jèkutâ goo Iésu. Â é panuâ pâdari Iésu pàra tèpa âboro imaina kà tèpa *Juif, ba na rà ilari jiié pâ, na é pwa ma tiàu maagé kà pwi ênawéna kêe. Ba é po dau maagé wà pwiibà, â é pwa na é bà. Â dau wânüma wà pwi caa kâra coda gooé.
 rà pâdari Iésu wà tàpéebà, â rà tacoo gooé pâ, na é pitu tà i pwi caa kâra coda.  rà ina têe pâ: «Gà côo, co pwi ukai, wà pwiibà, âna é pwi âboro na é dau wâdé.  wâdé ma gà pitu têe. Ba é meaari ê Ba kâjè [wàijè tèpa Juif] tiagoro na é bari ê *wâra pitapitiri kâjè.»
 é pâra wiârà wà Iésu.  ûna rà tèepaa mwünyabweri ê pwârawâ kà i pwi caa kâra coda, â wà pwiibà, âna é panuâ pâdari Iésu pàra tèpa bée, ba na rà pame têe ê popai bèeni: «Ico pwi ukai, càcaa pâri naa gooò ma gà tèepaa naa pwârawâ kôo.  càcaa pâri naa gooò mwara na go pâdarigà. Wâdé na gà nye po tùra co, â o tiàu maagé kà pwi ênawéna kôo. Ba wâgo, âna go pitêre dàra pwi a pitûâ kôo, â go pitûâ kà tèpa coda. Â, na go ina tà pwi jèpwi pâ: “Gà pâra!” â é pâra. Â, na go ina tà pwi jèpwi pâ: “Gà me!” â é me. Â, na go ina tà tèpa ênawéna kôo pâ: “Guwà pwa ni!” â rà nye pwa.»
 wà Iésu, âna é [dau pò ma] picâdiri i pwi caa kâra coda.  é tabèreè, â é patùra tèpa âboro na wâru, na rà gére pâra wiâê.  é ina tàra pâ: «Guwà têre bwàti: Câgo caa pâmari cè pwi âboro cèna maina cèikî kêe, pwacèwii pwini, tia na [mwara ê âji Ba kà Pwiduée] *Isaraéla.»
10 Ûna rà wâjué côwâ naa jaa i pwi coda wà tèpa bée, â rà pâmari i pwi ênawéna kêe, âna é jèe nye wâdé côwâ.
É nama é wâro côwâ pwi âboro
11 Gée na càùé, â é pâra wà Iésu naa na village na ina goo wê pâ Naïn. Â rà pâra wiâê wà tèpa *câmu kêe, ma pàra tèpa âboro na wâru. 12 Ûna rà gére tèepaa pâ naa na goropwârawâ naa na i village, â rà pâmari tèpa âboro, na rà po cia pâ pwi jè a bà naa na auipwàni. Nye wàé co tà nyaa kêe, â wâru âboro na pâra wiâ wà tôobà.
13 Ûna é côoê wà Pwi Ukai, â po dau maina ê pai meaarié kêe, â é ina têe pâ: «Tôoni, gà cibwaa i.» 14 Â é gée paé, â é tu naa goo i bòkòci* Bòkòci (é, bòoci)—Cercueil.. Â wà i tèpa kâa wèe, âna rà coo. Â é ina tà i pwi a bà pâ: «Pwiibà, gà tàcî. Ba go ina tâgà.»
15  1 Rois 17.23; 2 Rois 4.36Â é nye cimadò nau tâa kaa Ticè târa bòkòci., â é tùra! Â é naaê boo wà Iésu, ma naaê tà nyaa kêe.
16  Luka 1.68Â dau wâgo tà diri tàpé na rà tâa wê, â rà picâdiri Pwiduée. Â rà pi-ina tàra pâ: «É boome na wakè jaajè wà Pwiduée! Ba é cùru me marijè wà pwi jè *péroféta kêe na dau imaina.»
17 Â rà pijèkutâri ê pwina é pwa wà Iésu, naa na diri ê pâ ére wâ *Judée ma wâbèepi.
É pwi Mesia na rà tapacîê
Mataio 11.1–6
18 Wà tèpa câmu kà *Ioane [Pwi a piupwaa] âna rà piwiâ têe diri ê pâ pwina é pwa wà Iésu. Â é todà tupédu ârailu wà Ioane, 19  Psaume 40.8; Malachie 3.1; Auinapàpari 1.8â é panuâru pâdari Pwi Ukai, ba na ru tawèerié pâ: «Pwiri nye wâgà kaa pwi *Mesia, [*pwi a pa-udò] na ée mwa tèepaa? É, na bà bwaa nye tapacîri cè pwi jèpwi?»
20-21 Â ru pâra, â na pwi pàara na ru pâdari Iésu na, â ru côo pâ é pwa ma tiàu maagé kà tèpa âboro na wâru. Â é tü târa pâ duée, â é pwa ma rà niâ côwâ, wà pàra tàpé na rà bwi. Â ru ina têe pâ: «É panuâbu medarigà wà Ioane, ba na bu tawèerigà pâ: Pwiri nye wâgà kaa pwi Mesia? É, na bà bwaa nye tapacîri cè pwi jèpwi?»
22  Ésaïe 35.5–6, 61.1; Luka 4.18Â é tòpi tàru pâ: «Gàu wâjué côwâ nau piwiâ tà Ioane ê pwina gàu côo, ma ê pwina gàu têre. Ba wà tèpa bwi, âna rà jèe niâ; wà tàpé na rà bee, âna rà jèe pâra bwàti; wà tàpé na rà pwa maga, âna rà jèe wâdé; wà tèpa kee, âna rà jèe têrejè; â wà tèpa bà, âna rà jèe wâro côwâ; â wà tàpé na ticè kàra, âna rà jèe tòpi ê *Picémara Wâdé. 23 Cidòri nyuâa pwina é côoinaô, ma cèikî naa gooò Grec: Cidòri nyuâa pwina càcaa tanooriê gooò, é, …na câé caa tétâjiio.
É ina Ioane wà Iésu
Mataio 11.7–19
24 Ûna ru jèe wâjué côwâ wà tupédu a câmu kà Ioane, â é ina wà Iésu târa pâ âboro na rà gére tâa wê, pâ: «Na ia guwà pâra naa namaré [nau têre Ioane] â dà cèna guwà pâra nau ucâri? [Pwi âboro na ipwaée kêe na é pwacèwii] ê bàra watü na pòbagù pwéretòotù? 25 Bwa! Â gona dà na guwà pâra nau côo? Pwi jè âboro na é coona pâ ârabwée na po wâdé? Bwa! Wà tèpa âboro na wàrapwiri, âna rà tâa na ê wâra ukai, â dau wâru neemururà! 26  Luka 1.76Nye dà cèna guwà pâra nau côo? Pwi jè péroféta? Üu kaa, â go ina tàwà pâ: Wà pwiibà, âna é pwi péroféta maina! 27  Malachie 3.1Ba nye wà kaa Ioane, na é inaê wà Pwiduée, naa na *Tii Pwicîri, pâ:
 
Go mwa panuâ paé
pwi a pa popai kôo.
Ée mwa pâbéaa'gà
ma pwabwàti naigé'gà.
Malachie 3.1
 
28 «Guwà têre bwàti: Nye ticè pwi jè âboro gòropuu, cèna é piwéna jii Ioane Pwi a piupwaa. Êco na go ina tàwà pâ: Wà pwina ée dau kiriwi naa na *Mwaciri kà Pwiduée, âna o [tâa têe ê pwina] mwa piwéna jii wà Ioane.»
29  Luka 3.12Wà tèpa âboro na rà têre pwiri, ma tèpa *tò mwani wâripû§ Tò mwani wâripû—Pai ina wèe pâ, tàpé na èpà ê wâro kàra. Côo Neeremuru (Vocabulaire)., âna rà jèe cau côo pâ, é wâdé ma *tàrù wà Pwiduée. Â rà pâra dari Ioane, ba na é *upwaarà* Nee tii 29 ma 30, âna munaa popai kà Luka, wà pwi awii tii bèeni. Êco na, pwiri gòobàra popai kà Iésu.. 30  Mataio 21.32Êco na, napwa naa goo wà tèpa *Farasaio ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna càra caa pitêre dàra ê câbawâdé kà Pwiduée, ba tàutàra na rà pâra dari wà Ioane ma é upwaarà.
Rà picocooribu ma Ioane
31 É ina mwara wà Iésu pâ: «Go ipwacèwii naa goro dà ê pâ âboro nabà? 32 Rà pwacèwii pâ nari èpo na rà gére ipuburirà naa na aupitapitiri, â [tàutàra dàra kòcò ma wà tèpa béerà na rà pitakàna] ma ina tàra pâ:
 
“Bà tòjò Tòjò—Grec: Upi kuruò. tàwà,
â tàutàwà dàra câbu.
Bà nyabiri tàwà
nyabi târa ipwàni,
â tàutàwà dàra i!”
 
33 «Ba é tèepaa me wà Ioane Pwi a piupwaa, â câé caa ija poloa, â câé caa wâdo dipâa, â guwà ina pâ: “Pwa duée gooé!”
34  Luka 15.2«Ûna é jèe tèepaa me, wà *Pwina naîri âboro, â é ija ma wâdo [pwacèwii pàra tàpé]. Â guwà ina pâ: “Wà pwini, âna é dau pwi a wâdo ma pwi a-ija! Â é pabée tèpa tò mwani, ma wà pàra tèpa âboro èpà.”
35 «Êco na [âjupâra ê pwina jè mu ina pâ]: “Ê tàmanga Ê tàmanga kà pwi âboro—é, Ê tàmanga kà Pwiduée., âna jè côo taaci naa na pwâra wakè kêe.”»
Tô ilàri na é wicèpwiri jawé ûrea naa gò Iésu
36 Na jè tòotù, âna é todà Iésu wà pwi jè Farasaio, ba na rà picaaija.  rà tâaboo naa goro i taapৠTâaboo naa goro i taapà—Côo note goo Luka 14.15., â rà tapoo ija. 37  Mataio 26.7; Maréko 14.3; Ioane 12.3 é tèepaa me wà tô jè ilàri gòronaigé* Tô jè ilàri gòronaigé—Grec: Tô jè ilàri na èpà ê wâro kêe., ba é jèe têre pâ é wêe wà Iésu.  é pame ê wâra jawé atü na dau wâdé, na wâbé goro ê jawé ûrea. 38 Â é tùu jùrué ma cigòboo na ara Iésu, â é i.  ê pâ nüru i kêe, âna rà tûuboo naa gò du â Iésu.  é câtùra goro wàrapûruê, ma bwénüu ê du âê, â é wicèpwiri i jawé ûrea naa gò du âê.
39 Wà i pwi apooro pwârawâ, wà i pwi Farasaio, âna é côo pwiri, â dau èpà têe, â é niimiri pâ, ‘Wiàna wà pwini, âna é pwi jè péroféta [na é cùrué me wà Pwiduée] â pwiri é tâmogòori pâ wà tô ilàri bèeni, âna é tô ilàri gòronaigé. Êco na é nama é tu naa gooé wà tôoni.’
40 [Êco na é nye tâmogòori kaa ê auniimiri kêe] wà Iésu, â é ina têe pâ: «Pwini Simona, gà têre, ba pwa pwina nümoo na go ina tâgà.»
 é tòpi têe wà pwini pâ: «Îgà.»
41 Â é ina têe wà Iésu [ê ucina bèeni]:
«É mwa tâa pwi jè âboro. Â ârailu tupédu âboro na ru pwa kéredi têe—pwi jèpwi, âna 500 000, â wà pwi jèpwi 50 000 500 000…50 000—Grec: 500 deniers…50 deniers. Caapwi denier, âna wâri pwi caapwi âboro naa na caapwi tòotù..
42 «Êco na càcaa pâri ma ru wâri wà tupéeni. Â é ina tàru pâ: “Jèe wâdé! Guwà naaco i kéredi kàu.” Â é cau pwanauriru goo diri i mwani bèepwiri.»
[É tubanabwé i ucina kêe wà Iésu, â é tawèeri wà Simona, wà i pwi Farasaio, pâ]: «Wàilàapà gée goo tupéebà, na dau côoina ê pai wâdé kà i pwi apooro i mwani Côoina ê pai wâdé kà i pwi apooro… Grec: Meaari i pwi apooro i mwani.? Gà niimiri pâ wàilàapà?»
43 Â é tòpi têe wà Simona pâ: «Munaa wà i pwi a maina kéredi kêe.»
 é ina têe wà Iésu pâ: «Gà âjupâra.»
44-46 Â é tabiié wà Iésu dà i tô ilàri, â é ina tà Simona pâ: «Pwiini, na go tòme naani pwârawâ'gà, â câgà caa pwabwàti tôo, [wiâra ê nyamanya kâjè]. Ba câgà caa naa tôo cè jawé, ba na go nuwa du âô. Â câgà caa naa tôo ê l'huile târa ê pûruô. Â gà côo i tô ilàri bèeni, âna câé caa nao goro [pwa ê pwina wâdé. Ba é] nuwa ê du âô goro ê nüru i kêe, â é câtùra goro wàrapûruê. Â é wicèpwiri ê jawé ûrea na dau maina wâri wèe, naa gòro ê du âô. 47 Ba dau maina ê pimeaari kêe, ba dau wâru ê pâ èpà kêe na jèe pwanauri. Â gà têre, wà pwi âboro na càcaa pwanauri têe pâ èpà kêe na wâru, âna o càcaa maina ê pimeaari kêe.»
48 Â é ina tà i tô ilàri pâ: «Tôoni, jèe pwanauri ê pâ èpà'gà.»
49 Â wà tàpé na rà gére picaatâa ma wàé goro taapà, âna rà pi-ina tàra pâ: «Wàilàapà pwi âboro bèeni, na pâri ma é pwanauri ê pâ èpà?»
50  Luka 8.48, 18.42Â é ina tà i tô ilàri wà Iésu pâ: «Cidòri nyuâagà co tôoni! Gà udò [ma tâa tâgà ê *âji wâro] gée goo ê cèikî'gà! Â gà pâra, â ée mwa tâa jaagà ê pinaanapô.»

*7:14 Bòkòci (é, bòoci)—Cercueil.

7:15 1 Rois 17.23; 2 Rois 4.36

7:15 Ticè târa bòkòci.

7:16 Luka 1.68

7:19 Psaume 40.8; Malachie 3.1; Auinapàpari 1.8

7:22 Ésaïe 35.5–6, 61.1; Luka 4.18

7:23 Grec: Cidòri nyuâa pwina càcaa tanooriê gooò, é, …na câé caa tétâjiio.

7:26 Luka 1.76

7:27 Malachie 3.1

7:29 Luka 3.12

§7:29 Tò mwani wâripû—Pai ina wèe pâ, tàpé na èpà ê wâro kàra. Côo Neeremuru (Vocabulaire).

*7:29 Nee tii 29 ma 30, âna munaa popai kà Luka, wà pwi awii tii bèeni. Êco na, pwiri gòobàra popai kà Iésu.

7:30 Mataio 21.32

7:32 Tòjò—Grec: Upi kuruò.

7:34 Luka 15.2

7:35 Ê tàmanga kà pwi âboro—é, Ê tàmanga kà Pwiduée.

§7:36 Tâaboo naa goro i taapà—Côo note goo Luka 14.15.

7:37 Mataio 26.7; Maréko 14.3; Ioane 12.3

*7:37 Tô jè ilàri gòronaigé—Grec: Tô jè ilàri na èpà ê wâro kêe.

7:41 500 000…50 000—Grec: 500 deniers…50 deniers. Caapwi denier, âna wâri pwi caapwi âboro naa na caapwi tòotù.

7:42 Côoina ê pai wâdé kà i pwi apooro… Grec: Meaari i pwi apooro i mwani.

7:50 Luka 8.48, 18.42