Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 20
20
Dà tàrù na é wakè goo wà Iésu?
Mataio 21.23–27; Maréko 11.27–33
Wà Iésu, âna é pacâmuri tèpa âboro naa na *Wâra pwapwicîri, â é picémara tàra ê *Picémara Wâdé.
Na jè tòotù, ûna é gére wàrapwiri, â rà me burèe wà pàra tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, ma wà tèpa pitûâ.
 rà tawèerié pâ: «Pwiini, wàilàapà na naa tàrù tâgà, ma gà pwa ê pâ muru bèepwiri? Wàilàapà na cùrugà?»
 é ina tàra pâ: «Go bwaa nama tawèeriwà, goro ji caapwi muru. Wàéni: Wàilàapà na naa tàrù tà Ioane ma é *piupwaa? Wà Pwiduée, é, wà tèpa âboro?»
 rà dau pitùra goo, â rà pi-ina tàra pâ: «Wiàna jè tòpi têe pâ: “Tàrù gée jaa wà Pwiduée” â ée mwa ina tâjè pâ: “ gorodà na câguwà caa cèikî naa goo ê pwina é ina tàwà wà Ioane?”  wiàna jè tòpi têe pâ: “Tàrù gée jaa tèpa âboro” â rà o péa èijè goro atü wà tèpa âboro. Ba rà cau cèikî ba gòo pâ wà Ioane âna é pwi *péroféta, [na é pame ê popai gée jaa wà Pwiduée].»
 êkaa, na rà tòpi tà Iésu pâ: «Îi, câbà caa tâmogòori.»
 é ina tàra pâ: «Â wâgo mwara, âna o câgo caa ina tàwà, wàilàapà na naa tàrù tôo ma go pwa ê pwina go pwa.»
Ucina naa goo tèpa wéaari nadipâa
Mataio 21.33–46; Maréko 12.1–12
Ésaïe 5.1Wà Iésu, âna é piwiâ tà tèpa âboro ê ucina bèeni:
«É mwa tâa wà pwi jè âboro. É mwa câmi jè nadipâa. Â nabwé, â [é niimiri pâ é pâra nau ipokâa naa jè napô. Â] é wâri pàra tèpa âboro, ba na rà wéaari i na aupwanapô kêe. Â é pâra, â tàpo gòiri pai tâa kêe naa napô bèepwiri. 10 [Paé pâ parui, paé, paé, paé…] tèepaa naa na pàara na jè pétâ pwâra dipâa na. Â é panuâ pâ pwi jè âboro kîri kêe, ba na é tòpi jii tèpa wéaari nadipâa cè kêe gée goro ê piûnya. Êco na rà pâdié, â rà panuâê pâ côwâ, â nye ticè cèna rà naa têe.
11 «Â géewê, â é panuâ me côwâ pwi jè âboro kîri kêe. Â rà èié mwara, â rà pé pidurié. Â rà panuâê pâ côwâ, â nye ticè cèna rà naa têe. 12 Â nabwé, â é panuâ pâ mwara ê pwi béâracié kà tèpa âboro kîri kêe, â rà tanooriê, â rà tü têe.
13 «Â nabwé, â é pi-ina têe wà pwi apooro nadipâa pâ: “Dà cèna go o mwa pwa? Go o mwa panuâ pâ pwi âji naîô, na dau wânümoo gooé. Ba pwiri rà o mwa tòimiriê.”
14 «Êco na, ûna rà côoê wà tèpa âboro èpà bèepwiri, â rà pitêrerà, â rà ina pâ: “Guwà côo, wàé kaa ni wà pwi ia ée mwa pwi apooro i na aupwanapô, na cè jè tòotù. Wâdé na jè tétàmwereê cawi, ba na o mwa tà kâjè i na aupwanapô!”
15 «Â rà dàtié còobé jii i na aupwanapô. Â rà tétàmwereê.»
 wà Iésu, âna é tawèeri tàpé na rà gére têreê, pâ: «Â o dà cèna ée pwa wà pwi apooro i nadipâa? 16 Ée mwa po me wàé, â ée mwa nama tétàmwara i tèpa wéaari wàra i na aupwanapô.  ée mwa caa naa ê nadipâa bèepwiri tà pàra tàpé, ba na rà wéaari. Nabwé!»
Êco na wà tàpé na rà gére têre ê ucina bèepwiri, âna rà pò, â rà ina pâ: «Bwa! Pwacoé! O càcaa wàrapwiri!»
17 Â é niârirà wà Iésu, â é tòpi tàra pâ: «Guwà jèe niimiri cai i pwi ia wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
I pwi atü na rà tétâjii
wà tèpa ba wâ,
âna nye wàé kaa pwiri,
i âji êkêe!
[Tàutàra goo
pwi ò kâra wâao!]»
Psaume 118.22
 
18  Ésaïe 8.14–15«Wiàna é tûu cè pwi jè âboro naa gòro pwi atü-bà, â o tadidiri ê naiié. Â wiàna é tûu i pwi atü-bà naa gòro pwi jè âboro, â é câgagaié.»
Wâripû kà tèpa Roma
Mataio 22.15–22; Maréko 12.13–17
19-20  Luka 11.54Wà tèpa dotée goro ê Naèà, ma wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, âna rà tâmogòori pâ é tàgére pwa ucina wà Iésu naa goorà. Â dau nümarà na rà tâjùrué wài, ba na rà icurié tà pwi kupénoo kà tèpa *Roma. Êco na wâgotàra, gée goo na wâru tèpa âboro na rà wâdéarié, â rà naaê. Â rà gére piwéaa gooé.
Na jè tòotù, â rà panuâ pâdarié tèpa âboro, ba na rà tawèerié goo pàra muru. Â wàilà, âna rà ina têe pâ, nümarà na rà tâmogòori ê âjupâra. Êco na rà mudàra cè pai pitòtié, naa na pai tòpi kêe tàra.
21 Wàéni pwâra pitùra kàra ma wàé: «Pwi a pwa pupûra, bà nye tâmogòori pâ, gà ina ê âjupâra, â câgà caa ipwaké goro âboro. Ba gà nye picémara ba tàrù diri ê pâ muru na nüma Pwiduée na bà pwa. 22 Â êkaa, na nümabà na bà tawèerigà pâ: Pwiri wâdé* Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri rà ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. na jè wâripû Wâripû—Impôt. tà pwi ukai kà tèpa Roma? É, o càcaa wâdé?»
23 Êco na é tâmogòori ji ipwa tûâ kàra wà Iésu. Â é ina tàra pâ: 24 «Paari tôo ê jè mwani atü. Naporomee î ma nee î, na wâgòro ê mwani bèeni?»
 rà tòpi têe pâ: «Kà pwi ukai kà tèpa Roma.»
25 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Â jèe wâdé, guwà pitôowâri tà pwi ukai ê pwina kêe; â guwà pitôowâri tà Pwiduée ê pwina kà Pwiduée.»
26 Â rà po dau pò goo ê pai tòpi kêe, ba càcaa pâri ma rà pwa tûâ têe na ara tèpa âboro. Â nye ticè cèna rà tòpi têe goo.
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà
Mataio 22.23–33; Maréko 12.18–27
27 Napwa naa goo wà tèpa *Sadukaio, [jè ditàra pwapwicîri kà tèpa *Juif] âna càra caa cèikî pâ, rà o wâro côwâ wà tèpa bà. Â wà pàra tàpé gée goorà, âna rà medari Iésu. [Â târa ma rà paari pâ rà âjupâra] â rà tawèerié pâ: 28 «Ico pwi a pwa pupûra, é jèe wii tâjè wà *Moosé naa na ê *Naèà pâ: Wiàna é bà wà pwi âboro, na ticè èpo kêe, â wâdé na é popa tô dàpwà kêe wà pwi jiié, ma ru piéa.Deutéronome 25.5 Â, na wàrapwiri, â é naa cè gòobàra pwi a bà.
29 «Â wâdé. Êco na gà jèe niimiri cai ni: Pwa tèpa 7 aéjii. Â é piéa wà pwina ciàra, êco na é bà, â nye ticè èpo kêe. 30 Â pwi a pâ wê, âna ru piéa ma tô dàpwà, êco na é bà mwara wà pwini, â nye ticè èpo kàru. 31 Â wà pwi béâracié, âna ipaiwà. Â wàrapwiri naa goo wà tèpa 7 aéjii bèepwiri. Ba rà cau bà, â nye ticè èpo kàra. 32 Â gée na càùrà diri, â é mwa bàra bà wà i tô ilàri. 33 [Gà ina pâ] rà o mwa wâro côwâ wà tèpa bà, na jè tòotù. Â wiàna wàrapwiri, â wàilàapà narà, na o pwi éa tô ilàri-bà, na tòotù bèepwiri? Ba rà nye cau tèpa éaé diri! Â?! Gà tòpi cai!»
Pai tòpi kà Iésu
34 É tòpi tàra wà Iésu pâ: «[Guwà pitanami.] Ba jè piéa co naa na pàara bèeni na jè bwaa wâro naa gòropuu. 35-36 Â o càcaa wàrapwiri naa na pàara noowê. Ba wà Pwiduée, âna ée mwa pitòrigari tèpa naîê—tàpé na é niimiri pâ pâri ma rà picaatâa ma wàé. Â nye wàilà kaa na ée mwa pawârorà côwâ gée na aubà, â rà o pwacèwii tèpa *angela kêe. Ba o càra mwa caa bà côwâ. Â o càra mwa caa piéa côwâ.
37 «[Guwà tawèerio] naa goo ê pai wâro côwâ gée na aubà. Â gona câguwà caa tâmogòori ê pwina é ina wà Moosé? Ba é pwa jèkutâ [naa na ê tii kêe] goro i ji na nari upwâra, na ia tòo gò i ânye. Ba é ina goo Pwi Ukai Pwiduée pâ, é Pwiduée kà *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo.Exode 3.6 38 [Pai ina wèe pâ] rà nye cau tàgére *wâro jaa Pwiduée! Ba wà Pwiduée, âna câé caa Pwiduée kà tèpa bà, â é Pwiduée kà tàpé na rà wâro.»
Pai tòpi kêe tà tèpa dotée goro Naèà
Mataio 22.41–23.12; Maréko 12.35–40
39 Wà pàra tèpa dotée goro ê Naèà, âna rà têre ê pwina é ina wà Iésu tà tèpa Sadukaio, â rà ina têe pâ: «Aipaa! Nye dau wâdé kaa ê pai tòpi'gà, co pwi a pwa pupûra!» 40 Ba ipwacoé tàra, na rà tawèeri wà Iésu goo cè pàra muru.
41 Â é ina tàra pâ: «Gorodà na rà ina wà tèpa âboro pâ, wà pwi *Mesia, [pwi ukai na guwà tapacîê] âna é pwi âboro kîri jii *Davita, gée goo na é pwi gòobèreè co Grec: «Gorodà na rà ina pâ, wà pwi Mesia, âna é pwina naî Davita?»
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
42-43  Psaume 110.1«Bwa, càcaa wàrapwiri, ba nye wà Davita kaa, na é ina naa na tii Salamo, pâ:
 
Popai kà Pwi Ukai,
Pwi Ukai Pwiduée
na é patùra Pwi Ukai kôo:
“Gà me ma gà tâa ni.
Tâa ni gòro îô étò.
[Go naa tâgà ê pitûâ.
O pwamainagà awé.]
Go nama gà còogai
tèpa ipaa dàgà.”
Psaume 110.1
 
44 «Ba ûna é ina pâ, Pwi Ukai kôo, âna é tàgére ina wà pwi Mesia.  é paari pâ, wà pwi Mesia, âna pwi âboro na é piwéna jii diri pàra tàpé§ Grec: Wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê?
Cibwaa ipwacèwii tèpa dotée-bà!
45 Wâru pâ âboro na rà gére tàmaari ê pwina é ina wà Iésu. Â, na ararà diri, â é ina tà tèpa *câmu kêe pâ: 46 «Guwà pwacôoco! Guwà cibwaa pwaduwà kà pàra tèpa dotée goro ê Naèà! Ba dau wâdé tàra, na rà pâra na ê pâ ârabwée gòri* Ârabwée gòri—Naa jaa tèpa Juif biu, âna câmu kà tèpa tàmanga ma tèpa pipapwicîrirà.. Â wâdé tàra, na rà nye pwabwàcu tàra, ma pwamainarà pâ âboro, naa na diri ê pâ ére aupitapitiri. Â rà nye mudàra taaci ê pâ autâa na tâa béaa, na *wâra pitapitiri, ma naa na pâ na aupi-ija maina. 47 Â rà pwa ê pâ nyakâra pwapwicîri [ba na jè o niimiri pâ rà tèpa âboro na rà wâdé]. Êco na, ûna rà gére wàrapwiri, â rà popa diri jii ê pa dàpwà ê pâ muru na tà tàra. Â gée goro kaa pwiri, âna o mwa pwa tàra ê wârimuru na dau maina jii ê wârimuru kà pàra tàpé.»

20:9 Ésaïe 5.1

20:18 Ésaïe 8.14–15

20:19-20 Luka 11.54

*20:22 Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri rà ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif.

20:22 Wâripû—Impôt.

20:41 Grec: «Gorodà na rà ina pâ, wà pwi Mesia, âna é pwina naî Davita?»

20:42-43 Psaume 110.1

§20:44 Grec: Wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê?

*20:46 Ârabwée gòri—Naa jaa tèpa Juif biu, âna câmu kà tèpa tàmanga ma tèpa pipapwicîrirà.