13
Guwà tòotéri wâro kàwà!
Na pàara bèepwiri, âna rà medari Iésu wà pàra tèpa âboro, â rà ina têe pâ: «Wà ukai *Pilato, âna é nama tétàmwara pàra tèpa âboro gée Galilée, na pàara na rà pwa *ârapwaailò tà Pwiduée, naa na *Wâra pwapwicîri wâ *Iérusaléma.»
Ioane 9.2Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Gona guwà niimiri pâ, rà bà, ba rà dau tèpa pwa na èpà, jii pàra tàpé? Bwa! Â go ina tàwà pâ: Guwà ipwacôowà, â guwà biiwà ma pitòotéri ê wâro kàwà. Ba câguwà caa tâmogòori cè pwi pàara na guwà o bà na* Dernière phrase—Grec: Ba guwà péa tà cau bà pwacèwiirà.! Â guwà jèe niimiri cai wà tèpa 18 âboro, na ia tûu naa gòrà i auba na Siloé, â caagairà. Gona rà dau tèpa âboro èpà jii pàra tèpa âboro Iérusaléma? Bwa! Â go ina tàwà mwara pâ: Wâdé na guwà pinünüma ma guwà biiwà. Ba guwà péa tà cau bà wài, pwacèwiirà!»
Upwâra wâi na ticè pwêe
É ina tàra ê ucina bèeni wà Iésu:
«É mwa tâa wà pwi jè âboro. Â é mwa [pwa wâru] pâra naa na aupwanapô kêe, ba na é côo ê *upwâra wâi kêe, ma pwa ma mudàra cè pwêe. Êco na mu nye ticè.
Luka 3.9«Â é pwa ma ina tà pwi a wakè kêe pâ: “Gà côo! Po âracié naja na go me nau mudàra cè pwêe, â nye ticè. Tépàgàé tâjii! Ba càcaa wâdé na é cèpo tà pi cipu naa goro piticèmuru naa goo, naa ticè pwêe!”
2 Pétéru 3.9,15«Â é tòpi têe i pwi a wakè kêe pâ: “Pwi ukai, tàpo naaê, ba na go bwaa pwabwàti goo. Go o mwa îri tabéaa gooé, ma naa wai kâra upwâra ma pwa puu naa goo. Â ju mwa côo na naja noowê Noowê—Na wâwê.. Â wiàna pwa pwêe, â nye wâdé. Â wiàna ticè, â gà o mwa bàra tépàgàé.”»
É nama tiàu maagé kà tô ilàri na tòotù pwicîri
10 Na jè *tòotù pwicîri, âna é tâa na *wâra pitapitiri wà Iésu. Â é gére pacâmuri tèpa âboro. 11 Â é tâa wê mwara tô jè ilàri, na é maagé naa na 18 naja. Ba tâa gooé ê duée, â too ê càùé, â càcaa pâri ma é citàrù.
12 Â é todèe wà Iésu, â é ina têe pâ: «Tôoni, é jèe tiàu ni i maagé'gà!»
13 Â é tòpò îê naa gòé. Â é nye citàrù kaa, â é dau ipwamaina Pwiduée!
14  Exode 20.9–10; Deutéronome 5.13–14Êco na é po dau putàmu wà pwi a pitûâ kâra na wâra pitapitiri, gée goo na tòotù pwicîri. Â é pwa tèpa âboro, ma ina tàra pâ: «Kaa! Tàpéeni, 6 tòotù na jè wakè na. Wiàna nümawà na tiàu maagé kàwà, â guwà me naa nadàpàra pwapwicîri! Â guwà naaco ê tòotù pwicîri!»
15  Luka 14.5Â é tòpi têe wà Pwi Ukai pâ: «Wàéco! Gà ina, â gà têre côwâ! Gona câguwà caa tipi ê macii kàwà ma pawâdoorà, na tòotù pwicîri? Â? 16 Â wà tô ilàri bèeni, âna é tô gòobàra *Abéraama, pwi jojoorojè. Â é piié wà *Caatana naa na 18 naja. Â wànau, o nye ticè tàrù kôo ma go tipi ê maagé kêe na tòotù pwicîri?»
17 Â rà kamu diri tàpé na rà cicara Iésu. Êco na ê auwâru gée goo tèpa âboro, âna rà dau ipwàdée goro pâ muru na muugère na é pwa.
Du nari ucina goro Mwaciri
Mataio 13.31–33; Maréko 4.30–32
18 É ina mwara wà Iésu pâ: «Napwa ê *Mwaciri kà Pwiduée, âna é pwacèwii dà? Wàéni ê pwi ucina, târa ma guwà tâmogòori:
Pudòro moutarde
19 «Ê Mwaciri kà Pwiduée, âna é pwacèwii ê jè pudòro moutarde [na dau kîri]. Wà pwi jè âboro, âna é câmi, â é cipu. Â é jèe pâ nau dau maina. Â pâri ma rà pwa wânaîrà, naa gò pâ ditèe, ê pâ marü.»
Nyaa kâra poloa
20 «Ê Mwaciri, âna o pwacèwii mwara ni: 21 Wà tô jè ilàri, âna é popa ê nyaa kâra poloa, â é biinaimari bau 25 kilo goro dàuru poloa. Â é tü tiagoro na é tùu too Tùu too—Gonfler. Pâ nau maina. i poloa!»
Goropwârawâ na picu
Mataio 7.13–14, 21–23
22 É gére pâra dàra Iérusaléma wà Iésu. Â é pwa ma pacâmuri tèpa âboro naa na pâ village ma napô, wii naigé.
23 Â é tawèerié wà pwi jè âboro pâ: «Pwi Ukai, gona o dau pwâco wà tàpé na rà o udò [ba na tâa tàra ê *âji wâro]?»
 é ina tà tèpa âboro wà Iésu pâ: 24 «Guwà côo, nye dau picu kaa ê goropwârawâ, [pâ naa na ê âji wâro].  guwà ipwadàrapwa cai ma guwà tò naa na. Ba wâru tàpé na nümarà na rà tò, êco na o pwacoé tàra. 25  Mataio 25.10–12Ba, na ée târi ma kiiri ê goropwârawâ, wà pwi apooro pwârawâ, â o càcaa pâri ma guwà tò. Guwà o tà coo boo gòroigé, ma cùu taaci i goropwârawâ, ma ina têe pâ: “Pwi ukai, gà tàpiri tâbà!”
«Â ée mwa tòpi tàwà pâ: “Bwa. Guwà pâra, ba câgo caa tâmogòoriwà.”
26 «Â guwà o mwa ina têe pâ: “Bwa. Nye wàibà kaa, na ia jè mu pi-ija ma wâdo ma wâgà. Â wàibà na ia gà mu pacâmuri pâ ni jaabà!”
27  Psaume 6.9«Â ée mwa po ina tàwà gée pâ: “Bwa! Câgo caa tâmogòoriwà! [Guwà tèpa còobé géepà?] Guwà pâra jiio, ba guwà tèpa pwa ê pâ tûâ na èpà! [Ba câguwà mu caa pwa ê câbawâdé kôo.]”
28  Mataio 8.11–12«Â o mwa tüwà naa gòroigé. Â guwà o mwa i ma tòngüru poropwâwà, [goro pai tòina kàwà]. Ba guwà mwa côo [tèpa jojoorowà]—wà *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo—ma wà diri tèpa *péroféta, na rà cau tâa diri na ê Mwaciri kà Pwiduée. 29  Psaume 107.3Â o mwa wâru diri cè tàpé cèna rà o mwa me, gée na diri ê gòropuu§ Gée na diri ê gòropuu—Grec: De l'est, de l'ouest, du nord et du sud.. Â o pwa autâa kàra, na ê pi-ija maina, naanidò na Mwaciri kà Pwiduée. 30  Mataio 19.30Â guwà côo, wâru tàpé na rà pwicò nabà, na rà o mwa caa pâbéaa na pwi pàara-bà. Â wâru tàpé na rà pâbéaa nabà, na rà o mwa caa pwicò.»
Pimeaari kà Iésu goo tàpé Iérusaléma
Mataio 23.37–39
31 Ûna é gére ina pwiri wà Iésu, â rà nye tèepaa me kaa wà pàra tèpa *Farasaio, â rà ina têe pâ: «Pwiini, bà têre pâ, ée pwa na é tétàmwaragà wà ukai *Héroda Antipas! Â wâdé na gà uru géeni!»
32 Â é tòpi tàra pâ: «Guwà ina tà pwi macii a piugà bèepwiri pâ, nabà ma widàuru, âna [go o bwaa mara pwa ê wakè kôo ni—ba] go o bwaa tü târa pâ duée, â go o bwaa nama tiàu maagé kà tèpa âboro. Â naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna go mwa tubanabwé diri. 33 Êco na go o mwa coo gòobàra ê naigé kôo [pâ naa Iérusaléma]. Ba o càcaa wâdé wiàna o tétàmwara pwi jè péroféta [kà Pwiduée] wâgòroigé jii Iérusaléma [ê ville pwicîri kêe]!
34 «Au! Nyi wâriwà co tàpé Iérusaléma! Guwà catàmwara tèpa péroféta na é cùrurà medariwà wà Pwiduée, ba guwà èi pàra tàpé goro atü, â guwà pòtàmwara pàra tàpé goro cè jè pai pwa wèe. Nye ciburà nümoo na go panaimariwà, pwacèwii jè nyaa kâra ja, na é panaimari nyi naîê, na aranara itooé. Êco na tàutàwà. 35 Â guwà côo, [go o mwa pâra jiiwà, â] o jèe ticia na ê Wâra pwapwicîri kàwà! Â go ina tàwà pâ: O jèe câguwà caa côoô, tiagoro ê tòotù na guwà o ina pâ: Cidòri nyuâa pwi âboro na é me naa na nee Pwi Ukai!» Psaume 118.26

13:2 Ioane 9.2

*13:3 Dernière phrase—Grec: Ba guwà péa tà cau bà pwacèwiirà.

13:7 Luka 3.9

13:8 2 Pétéru 3.9,15

13:8 Noowê—Na wâwê.

13:14 Exode 20.9–10; Deutéronome 5.13–14

13:15 Luka 14.5

13:21 Tùu too—Gonfler. Pâ nau maina.

13:25 Mataio 25.10–12

13:27 Psaume 6.9

13:28 Mataio 8.11–12

13:29 Psaume 107.3

§13:29 Gée na diri ê gòropuu—Grec: De l'est, de l'ouest, du nord et du sud.

13:30 Mataio 19.30