5
É todà tèpa tapoo câmu kêe
Mataio 4.18–22; Maréko 1.16–20
Mataio 13.1–2; Maréko 3.9–10Na jè tòotù, âna é tâa niboo bàrawià Galilée* Galilée—Grec: Génésareth. Côo mwara Nawià Galilée naa na Neeremuru (Vocabulaire). wà Iésu. Â é picémara ê popai kà Pwiduée. Â wâru pâ âboro na rà cibèepié, ba na rà têreê. Â é côo ê du wànga, na ru gére tâa niboo najawé mwünyabweri bàrawià. Ba rà gére boo gée gò i tèpa pwa puà, â rà gére nuwa i puà kàra.
 é too naa gò i jè wànga, wànga kà Simona Pétéru.  é ina tà Simona [ma wà tèpa bée] pâ: «Guwà tàpo cètùu boopaé i wànga.»
 é tâaboo, â é tapoo pacâmuri mwara tèpa âboro.
Ûna é gére tùra diri, â é ina tà Simona [ma wà tèpa bée] pâ: «Guwà toome, ba na jè tàpo dau boo naa na numwiri. Â guwà mwa bàra panuâ i pâ puà kàwà.»
Ioane 21.3–8Â é tòpi têe wà Simona pâ: «Ico pwi a pwa pupûra, gà côo: Bà jèe nye wakè kaa, diri na pé ne bèeni, â nye ticè cèna bà taa. Êco na, gée goro pai ina'gà tâbà, â go o pwa.»
 [rà too naa gòro i wànga, â rà tàpo boopaé] â rà panuâ i pâ puà.  nye dau wâru kâa ê pâ ârawéà na rà coo na.  pwa na tidàpa i pâ puà.  rà piara dà tèpa béerà na rà tâa gòro i jè wànga, ba na rà pitu tàra.  pwa na wâbé i du wànga goro ârawéà, â ru pwa na ru mwü.
8-10 Â po dau wâgo tà wà Simona ma wà diri tèpa bée—wà Jacques ma wà Ioane, tupédu naî wà Zébédée, ma wà pàra tàpé. Â é tùu jùrué ma cigòboo na ara Iésu wà Simona, â é ina têe pâ: «Pwi Ukai, gà cibwaa coo jaao! [Ba gà pwi âboro pwicîri] â wâgo, âna go pwi âboro na go èpà!»
 é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gà cibwaa nama wâgotâgà. Ba tapoo nabàni, âna gà o pwi a pwapuàri âboro.»
11  Mataio 19.27Â rà [wâjué côwâ naa bàrawià, â] rà dàti too naa gòromwari i du wànga. Â gée na càùé, â rà naaco diri, â rà pâra wiâ Iésu.
É nama tiàu maagé kà du 2 âboro
Mataio 8.1–4, 9.1–8; Maréko 1.40–2.12
Pwi a pwa maga
12 Ûna é tâa na jè village wà Iésu, â é tèepaa me wà pwi jè a pwa maga Maga—Lèpre. Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa pwa maga.. Ûna é côo Iésu, â é tùu jùrué ma cigòboo na araé, â é ilari jiié pâ: «Wiàna nye nümagà, â gà o nama tiàu maagé kôo.»
13 Â é tùu pâ îê, â é tu naa gooé, â é ina têe pâ: «Nümoo! Wâdé na tiàu ê maagé'gà!»
 nye po tiàu jiié kaa ê maagé kêe, â é jèe wâdé.
14  Lévitique 14.1–32Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà cibwaa pwa jèkutâri. Â gà pâra nau ipaarigà tà pwi a pwa ârapwaailò, â gà naa [tà Pwiduée] i pwi *ârapwaailò na ia é ina wà *Moosé naa na i *Naèà kêe. Ba naa wàrapwiri, â rà o côo diri wà tèpa âboro pâ gà jèe wâdé.»
15 Êco na dau ipâra pâ ê jèkutâ goo Iésu. Â mu dau wâru tàpé na rà mu me mariê, nau têreê, ma ilari jiié pâ, na é nama tiàu ê pâ maagé kàra. 16 Â é mu pâra acari, naa na pâ ére aupiticia, ba na é pwapwicîri.
Pwi a pitàbwamwa
17 Na jè tòotù, âna é pacâmuri pâ âboro wà Iésu. Â wà pàra tèpa *Farasaio ma *dotée goro ê Naèà, âna rà gére têreê. Ba rà medarié, gée na pâ village gée Galilée ma *Judée, ma gée *Iérusaléma. Â ê pàtàma Pwi Ukai Pwiduée, âna é tâa gò Iésu, ba na é nama tiàu maagé kà tèpa âboro.
18 Â rà tèepaa me ê pàra âboro, na rà pitûri me goro aupuu ê pwi âboro na é pitàbwamwa. Ba nümarà na rà popaé too naa na i wâ, ma tòpòé na ara Iésu. 19 Êco na ticè pai pwa wèe, majoroé ê pai wâru wàra ê âboro. Â rà tàmee too naa gòrowâ Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Côo Mataio 24.17., â rà dàgòtù ê jè ére gòrowâ. Â rà panuâê boo gòro ê aupuu kêe, na ara Iésu, ma wà tèpa âboro na rà cibèepié.
20  Ésaïe 43.25; Luka 7.48Â é pò goo ê cèikî kà tèpa âboro bèepwiri, wà Iésu, â é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: «Pwiini, jèe pwanauri ê pâ èpà'gà.»
21 Wà tèpa Farasaio ma tèpa dotée goro ê Naèà, âna rà pi-ina tàra pâ: «Kaa! Wàilàapà pwi âboro bèeni, na é [nama ipaiwàilu ma wà Pwiduée ma] pinabaèpৠPinabaèpà (é, pi-ina ba èpà)—Dire du mal de. ê nee! Wàilàapà na tâmogòori ma é pwanauri ê pâ èpà? Na nye wàco Pwiduée!»
22 Êco na é nye tâmogòori wà Iésu ê pwina rà niimiri, â é ina tàra pâ: «Gorodà na wàrapwiri ê pâ pwâranümawà? 23 Piticècoé na go ina têe pâ: “Jèe pwanauri ê pâ èpà'gà” jii na go ina têe pâ: “Gà cimadò, â gà pâra* Côo note goo Mataio 9.5.!” 24  Ioane 5.8[Â wiàna pâri ma go nama é pâra, na arawà diri] â guwà mwa tâmogòori pâ, pwa tàrù kà *Pwina naîri âboro, ma é pwanauri ê pâ èpà naani gòropuu.»
 é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: «Go ina tâgà ni pâ: Gà cimadò, â gà popa ê aupuu'gà, â gà pâra naa jaagà.»
25 Â é nye cimadò kaa, naa nabibiu kâra i pâ âboro. Â é popa ê aupuu kêe, â é pâra naa pwârawâ kêe, â é pwamaina Pwiduée.
26 Â rà dau pò goo wà diri tàpé na rà côo pwiri. Â nye po dàpàgà tàra, â rà nye pi-ina cùuru pâ: «É! Nye dau ité kaa ê pâ pwina jè côo nabà!»
 rà pwamaina Pwiduée.
É todà Lévi (Mataio) wà Iésu
Mataio 9.9–13; Maréko 2.13–17
27 Gée na càùé, ûna é pâra wii naigé wà Iésu, â é côo wà Lévi, pwi a *tò mwani wâripû, na é tâa na wâra wakè kêe. Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà me wiâô!»
28 Â é pò ma cimadò wà Lévi, â é panuâ diri, â é pâra wiâê.
29 Gée na càùé, â é pwa ê pi-ija na maina wà Lévi, naa jaaé, ba na é pwamaina wà Iésu. [Â é todà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe.] Â wâru pâ âboro na rà pi-ija naima ma wàilà—wà tèpa tò mwani, ma wà pàra tàpé mwara.
30  Luka 15.1–2Â rà tâa wê mwara wà pàra tèpa Farasaio. Â wà pàra tàpé gée goorà, âna rà tèpa dotée goro ê Naèà. Â rà cau pikûuri tèpa câmu kêe, â rà ina tàra pâ: «Kaa! Gorodà na guwà picaaija ma pibéewà ma tàpé na èpà ê wâro kàra, ma wà tèpa tò mwani?»
31 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Càra caa bu dotée wà tàpé na rà wâdé. Â nye wàco tàpé na rà maagé. 32 Câgo caa me, nau todà tàpé na rà niimiri pâ wâdé ê wâro kàra. Bwa! Go me nau todà tàpé na rà tâmogòori pâ èpà ê wâro kàra, ba na rà biirà, ma pitòotéri ê wâro kàra.»
Popai goro ipwanya
Mataio 9.14–17; Maréko 2.18–22
33 Rà tapoo patùra Iésu wà tèpa Farasaio, [goro ê *ipwanya—pai panuâ ija na jè ji pàara, ba na jè pwapwicîri]. Â rà ina têe pâ: «Wà tèpa câmu kà *Ioane Pwi a piupwaa, âna rà tàgére ipwanya, ma pwapwicîri. Â ipaiwà naa goo tèpa câmu kâbà. Â wà tèpa câmu'gà, âna rà nye ija ma wâdo. [Gorodà na càra caa ipwanya?]»
34  Ioane 3.29Â é tòpi tàra pâ: «Gona rà o ipwanya, wà tàpé na jè todàra naa goro ê piéa, na é bwaa tâa jaarà wà pwi a piéa? Bwa! Na pàara na é bwaa tâa jaarà, â rà pi-ija ma wâdo. 35 Êco na o mwa me ê tòotù na ée mwa pâra jiirà wà pwi a piéa. Â géewê, na rà o mwa bàra ipwanya.»
36 Â é ina tàra mwara ê ucina bèeni wà Iésu, pâ: «Nye ticè jè âboro, cèna é dàdàpa ê gòobàra ê ârabwée na bwaa bwùu, ma é taiti naa goro ê ârabwée na jèe dòroé. Ba o jèe dànoori i ârabwée na bwùu, â o càcaa ipaiwà i du noo kâra imwaano, naa goro i ârabwée na jèe dòroé.
37 «Guwà côo ê *wâra jawé na pwa goro parawére macii Wâra jawé… Côo ê ânuuru i wâra jawé na Mataio naporomee 9.: Câjè caa popa ê dipâa na bwaa âmuê, ma jè upwâwii ê wâra jawé na jèe dòroé. Ba o taaò i wâra jawé, [ba pwacoé ma é tèe] Pwacoé ma é tèe—Côo note goo Maréko 2.22.. Â o tubatiàu i dipâa bau i wâra jawé. 38 Bwa! Wâdé na jè tòpò ê dipâa na bwaa âmuê, naa na ê wâra jawé na bwaa bwùu. 39 Êco na wà tàpé na rà mu wâdo ê dipâa na jèe gòiri, âna tàutàra goro ê dipâa na bwaa âmuê. Ba rà ina pâ: “Dau wâdé nümara ê dipâa na jèe gòiri§ Munaa ucina goo wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif na tàutàra goo ê ârapupûra kà Iésu..”»

5:1 Mataio 13.1–2; Maréko 3.9–10

*5:1 Galilée—Grec: Génésareth. Côo mwara Nawià Galilée naa na Neeremuru (Vocabulaire).

5:5 Ioane 21.3–8

5:11 Mataio 19.27

5:12 Maga—Lèpre. Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa pwa maga.

5:14 Lévitique 14.1–32

5:19 Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Côo Mataio 24.17.

5:20 Ésaïe 43.25; Luka 7.48

§5:21 Pinabaèpà (é, pi-ina ba èpà)—Dire du mal de.

*5:23 Côo note goo Mataio 9.5.

5:24 Ioane 5.8

5:30 Luka 15.1–2

5:34 Ioane 3.29

5:37 Wâra jawé… Côo ê ânuuru i wâra jawé na Mataio naporomee 9.

5:37 Pwacoé ma é tèe—Côo note goo Maréko 2.22.

§5:39 Munaa ucina goo wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif na tàutàra goo ê ârapupûra kà Iésu.