Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 21
21
Iésu naa na Wâra pwapwicîri
Mataio 24.1–2; Maréko 12.41–13.2
Tô dàpwà na ticè neemuruê
É tâa na *Wâra pwapwicîri wà Iésu. Â é gére côo tèpa âboro na dau pwa neemururà na rà tòpò mwani târa Wâra pwapwicîri. Â é tèepaa me tô jè dàpwà, na piticè neemuruê. Â é naa ji du ârailu nari mwani atü. 2 Korénito 8.12Â é ina wà Iésu tà tèpa *câmu kêe pâ: «Go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà tô dàpwà bèeni na piticè neemuruê, âna po dau wéna awé ê pwina é tòpò, jii pàra tàpé. Ba rà tòpò upûuê (ba ji ére mwani gée goro aumaina goo wârirà). Â, na wàé, âna jèe nye piticè neemuruê kaa. Êco na é nye naa kaa diri ê mwani na o pâri ma é wâro goo.»
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Gée na càùé, â rà picâdiri i Wâra pwapwicîri wà pàra tèpa âboro, pâ: «Nye dau wâdé kaa ê pâ atü goro ê auba, goo ê pé wâ bèeni! Po dau pwa kaamwa kêe. Â dau muugère pâ cûuê* Cûuê—Décoration. na rà naa tèpa âboro, ba na uràpâra tà Pwiduée!»
Luka 19.44Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà côo diri pâ pwiibà? Âna go ina tàwà pâ: O mwa tèepaa ê tòotù na o téura diri. Â o mwa ticè atü na o mwa pitâagòrà too wê.»
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
Mataio 24.3–35; Maréko 13.3–31
Rà tawèeri Iésu wà tèpa câmu kêe pâ: «Ico pwi a pwa pupûra, gà ina tâbà pâ o wiidà cèna o tèepaa ê pwina gà gére ina. Â o dà cè câmu kêe ma bà o tâmogòori pâ, o jèe tèepaa me ê pwi pàara-bà?»
 é ina tàra pâ: «Guwà ipwacôowà, â guwà cibwaa pwa ma ipa-imwüruwà. Ba o wâru tàpé na rà o tèepaa me, â rà o pa ê neeô.  rà o ina tàwà pâ: “Wâgo pwi Mesia [na go me gée jaa Pwiduée, na guwà tapacîê]!” â “Jèe wâni ê pàara kôo.” Êco na guwà cibwaa pâra wiârà! Wiàna guwà têre jèkutâ goro pâ paa, ma pâ pai èpà wèe ê gòropuu, â guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba o nye mara tèepaa ê pâ pwiibà, êco na o càcaa pâji pwâadàra gòropuu.»
10 Â é ina mwara wà Iésu pâ: «[Na pwi pàara-bà, â o wâru pâ ipaa pitiri gòropuu: Ba] ê pwi jè Ba, âna ru ipaa ma pwi jè Ba. Â wà pwi jè ukai, âna ru pipaa ma cè pwi jè ukai. 11 Â o gù napuu, na pâ pàra ére gòropuu, â o pâ nau tèepaa ê pâ copwa na maina, ma pâ pwécapa Pwécapa—Épidémie. Pâ maagé na pâpitiri napô.. Â o wâru pâ muru na jè pwùkùru goo, â o wâru pâ câmu kêe, naanidò napwéretòotù.»
O tubaèpà tà tèpa cèikî
12 «Béaa kâra diri pâ pwiibà, âna o dau tubaèpà tàwà, wâguwà tèpa câmu kôo. Ba rà o tâjùruwà, â rà o mwa popawà pâ, naa na pâ *wâra pitapitiri, ma naa na pâ wâra karapuu. Â rà o dàtiwà na ara tèpa kupénoo, ma wà tèpa ukai, gée goro na guwà tèpa âboro kôo. 13 Â, na pwi pàara-bà, âna o naa tàwà, ba na guwà o tèpa *paâjupâraô, na ararà. 14  Luka 12.11–12Â guwà cibwaa dau nünüma ma pidumapiê goro pai tòpi kàwà tàra. 15  Apostolo 6.10Ba go o mwa naa tàwà ê pâ popai na guwà o ina, bau ê autâmogòorimuru. Â o càcaa pâri ma rà tòpi tàwà wà tèpa pièpàriwà!
16  Mataio 10.21–22«Rà o icuriwà wà du nyaa ma caa kàwà, ma wà tèpa aéjii kàwà, ma wà tèpa jènerewà, ma wà tèpa béewà, tiagoro na o tétàmwara pàra tàpé gée goowà. 17 Â rà o pièpàriwà gooò diri ê pâ âboro. 18-19 Êco na wà pwina é cimwü, âna ée mwa udò, â o tà têe ê *âji wâro. Â o nye ticè na rà pwa, na o tigée goro ê wâro bèepwiri na wâgoowà Â o nye ticè… Grec: Â o nye ticè ji caapwi wàrapûruê na o tiàu.
O dau pwaée kà tàpé Iérusaléma
20 «Na guwà côo pâ pwâra paa§ Pwâra paa—Armée. na rà cibèepi *Iérusaléma, â wàé kaa pwiri na guwà o tâmogòori pâ o jèe tédidiri i auba. 21 Wà tàpé na rà wâgòroigé jii i ville, âna rà cibwaa tò naa na! Â wà tàpé na rà tâa na i ville, âna rà uru wài! Üu, wâdé na rà cau uru wài naa gò pâ jaa, wà diri tàpé na rà tâa napô *Judée! 22-23  Jérémie 5.29, 46.10; Osée 9.7Au! Wârico! Ba, naa na pâ tòotù bèepwiri, âna po dau pwaée kâra pa ilàri na rà nyarana, ma pa ilàri na rà pa-di ê èpo kàra. Ba wàépwiri ê pàara na wà Pwiduée, âna ée mwa naa wârimuru târa ê Ba kêe, [wà tèpa *Juif]. Êkaa na wàrapwiri cè pai pacoo diri pâ popai kà tèpa *péroféta wâna *Tii Pwicîri.
«Â o po dau maina ê pwâra putàmu kêe, â rà o dau pwamaagé côo tèpa âboro wê, na pwi pàara-bà. 24  Psaume 79.1; Auinapàpari 11.2Â o dau wâru tàpé na o tétàmwararà goro ê tàuwa. Â o wâru mwara tàpé na o piirà ma poparà pâ, naa na pâ napô na wâru, ba na rà tèpa *ênawéna kîri kà tèpa âboro wê. Ba ê pwi pàara bèepwiri, âna o pàara kà tàpé na càra caa tèpa Juif. Â rà o pwatari diri Iérusaléma. Â rà o mwa còogai ê napuu kêe bau ê Ba kêe, tiagoro ê tòotù na ée mwa pacoo pwiri [wà Pwiduée].»
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
25-26  Ésaïe 13.10; Ézékiel 32.7; Joël 3.4; Auinapàpari 6.12–13«[Gée na càùru pwiri] â o pwa pâ câmu na ité naa na i tòotù, ma ê parui, ma ê pâ îricò. Ba o gùmagù ê pàara napwéretòotù. Â [o nye ité mwara i nawià, â] o pwa pâ diopwaa kâra pàri wià* Pàri wià—Les grands brisants., â o dau maina airà. Â wà tèpa âboro gòropuu, âna rà o pò goo diri pwiri, â o dau wâgotàra, â rà o pwùkùru. Ba rà o côo pâ, o jèe tèepaa ê pàara na po dau èpà awé naa gòropuu. 27  Daniel 7.13; Mataio 26.64; Auinapàpari 1.7Â nabwé, â rà o mwa bàra côoô, wâgo *Pwina naîri âboro, wiàna go tèepaa me na nee, naa na ê pàtàmoo, ma ê pai maina ma muugère kôo. 28 Êkaa na go ina tàwà pâ: Wiàna guwà côo pâ, jèe tapoo coo ê pâ muru bèepwiri, â guwà gòo ma ipwàdée! Ba o jèe càcaa gòiri ê tòotù, â ée mwa pa-udòwà wà Pwiduée!»
Câmu goro iri wâi
29 Wà Iésu, âna [é patùrarà mwara goro ê pwina o tèepaa. Â] é ina tàra ê ucina bèeni pâ: «Guwà côo ê *iri wâi, é, pwi jè upwâra. 30 Ba, na é tapoo ti, â guwà tâmogòori pâ, ée jèe tèepaa me ê pàara na ucuu i napô. 31 Wàrapwiri na guwà côo pâ, gére tèepaa ê pâ pwi bèepwiri, na ia go ina, â guwà o tâmogòori pâ, ée jèe tapoo tòpò ê Mwaciri kêe wà Pwiduée. 32 Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: [O càcaa gòiri.] Ba wà pàra tèpa âboro nabà, âna rà o bwaa nye côo pwiri, béaa kâra pai o bà kàra. 33 Ba o tiàu ê napwéretòotù ma ê gòropuu; â napwa ê popai kôo, âna o càcaa tiàu.»
Guwà tà tàcî!
34 «Guwà ipwacôoco! Guwà cibwaa wârori ê wâro imudi; guwà cibwaa dau wâdo ma ija! Â guwà cibwaa géaa goo ê pâ muru [na o tubatiàuwà naa goo] naani gòropuu. Ba wiàna guwà tà èrà goo pâ muru bèepwiri, â péa guwà mwa tà pò, ma piticè càrawà, na go tèepaa me côwâ, 35 pwacèwii diri pàra âboro gòropuu. Ba go o mwa cau papòrà diri, pwacèwii [pwi a pwa puà, na é tü] puà kêe naa gòro ê pu ârawéà. 36 Êkaa na guwà tà tàcî! Â wâdé na guwà pwapwicîri tà Pwiduée, ma ilari jiié pâ, na é wéaariwà jii diri pâ muru na èpà na o mwa tèepaa. Â [go o mwa ipwàdée goowà] wâgo Pwina naîri âboro, na guwà cima arao. Nabwé!»
37-38 [Na pàara na é tâa Iérusaléma na wà Iésu] â é tò naa na Wâra pwapwicîri na diri pâ tòotù, ba na é pacâmuri tèpa âboro. Ba mu ipitirirà naawê, naa diri pâ dàuru, ba na rà têreê. Â, na bàrane, â é mu wâjué côwâ naa gòrojaa Élaio, â é tâa wê naa ne.

21:3 2 Korénito 8.12

*21:5 Cûuê—Décoration.

21:6 Luka 19.44

21:11 Pwécapa—Épidémie. Pâ maagé na pâpitiri napô.

21:14 Luka 12.11–12

21:15 Apostolo 6.10

21:16 Mataio 10.21–22

21:18-19 Â o nye ticè… Grec: Â o nye ticè ji caapwi wàrapûruê na o tiàu.

§21:20 Pwâra paa—Armée.

21:22-23 Jérémie 5.29, 46.10; Osée 9.7

21:24 Psaume 79.1; Auinapàpari 11.2

21:25-26 Ésaïe 13.10; Ézékiel 32.7; Joël 3.4; Auinapàpari 6.12–13

*21:25-26 Pàri wià—Les grands brisants.

21:27 Daniel 7.13; Mataio 26.64; Auinapàpari 1.7