Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Luka 4
4
É tacai Iésu wà Caatana
Mataio 4.1–11; Maréko 1.12–13
É wâjué côwâ wà Iésu gée nairiwâ Ioridano. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é tâa gòé, â é popaé pâ naa namaré. Â é tâa wê wà Iésu naa na ê 40 tòotù. Â é pwa ma tacaié naawê wà *Caatana, pwi a cicarajè. Â, na pwi pàara-bà, âna câé caa ija wà Iésu, â é dau copwa. Â é pâdarié wà Caatana, â é ina têe pâ: «Wiàna gà *Pwina naî Pwiduée, â gà bii ê pwi atü bèeni, ma poloa!»
Deutéronome 8.3Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri, pâ: Câé caa wâro co goro poloa wà pwi âboro.» Deutéronome 8.3
 é popaé too kaamwara naanidò [gòrojaa] wà Caatana.  é nye paari têe kaa, na ji pàara bèepwiri, diri ê pâ napô ma mwaciri gòropuu.  é ina têe pâ: «Go o mwa naa tâgà ê muugère kâra diri pâ mwaciri bèeni, bau aupitûâri* Aupitûâri—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Auipâdipopai. naa goorà, ba jèe naa tôo.  pâri ma go naa, wiâra câbawâdé kôo.  go mwa cau naa tâgà diri, wiàna gà tùu jùrugà arao ma gà ipwamainaô.»
Deutéronome 6.13–14Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Jèe nye wii naa na Tii Pwicîri, pâ: Gà ipwamaina Pwi Ukai Pwiduée'gà, â nye wàé co, na gà ipwa âboro kîri kêe.» Deutéronome 6.13
 é nye popa Iésu, pâ naa *Iérusaléma.  é popaé too naa gòro pûru *Wâra pwapwicîri.  é ina têe pâ: «Wiàna gà Pwina naî Pwiduée, â gà êgò géeni! 10  Psaume 91.11–12Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Ée mwa tûâri
tà tèpa *angela kêe,
wà Pwi Ukai Pwiduée,
ba na rà wéaarigà.
11  Rà mwa tapigà.
O càcaa tanoori âgà
naa gòro atü.»
Psaume 91.11–12
 
12  Deutéronome 6.16; 1 Korénito 10.9Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Bwa. Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ: Gà cibwaa pigàdà Pigàdà—Provoquer.Pwi Ukai Pwiduée'gà.» Deutéronome 6.16
13  Hébéru 2.18, 4.15Ûna é jèe tacaié diri wà Caatana, â é pâra jiié. Â é tapacîri mwara cè jè tòotù.
É tapoo wakè kêe Iésu
Mataio 4.12–17; Maréko 1.14–15
14 Wà Iésu, âna dipitirié ê Nyuâaê Pwicîri, â é wâjué côwâ naa napô Galilée. Â rà jèe tapoo pwa jèkutâ gooé naa na diri ê pâ ére. 15 É pacâmuri tèpa âboro naa na pâ *wâra pitapitiri, â rà dau inaê ba wâdé Pi-inaê ba wâdé—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pinabawâdée..
É wâjué me côwâ naa na village kêe
16 É wâjué me côwâ wà Iésu naa Nazareth, wâna ia é maina naawê. Â naa [na tapoo] *tòotù pwicîri, âna é tò naa na wâra pitapitiri, wàra na mu nye câmaajé têe. Â é cimadò, ba na é pûra ê Tii Pwicîri. 17  Ésaïe 61.1–2Â é ilari jii pwi jè ênawéna§ Â é ilari jii pwi jè ênawéna—Grec: Â naa têe. ê tii kà *péroféta Isaia. Â é pwara, â é pitòrigari ê pâ popai, [na é pûra tàra]:
 
18  É wâgò-o Nyuâa Pwi Ukai.
É pitòrigario* Pitòrigari—Grec: Oint. (Oindre, âna wicèpwiri.) Rà wicèpwiri ê l'huile naa gò ê pûru pwi ukai, târa tòpò pwâra ukai kêe, ba na é tòpi ê aupwényunyuâari ma nii kà Pwiduée târa wakè kêe.;
é panuâô pâ É panuâô pâ—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ma go nama wâdé côwâ tàpé na tòina pwâranümarà.,
ma go pame Popai Wâdé
tà tàpé na ticè kàra.
Go inapàpari ê tàrù Tàrù—Pai ina wèe naani pâ: Liberté (pai tipi).
tà tèpa pwa karapuu;
pai niâ kà tèpa bwi;
pai tipi tàpé na piirà.
19  Wàéni ê pàara kêe
na o inapàpari ê pimeaari;
pai wâdé kà Pwi Ukai.
Ésaïe 61.1–2
 
20 É pipîri i tii wà Iésu, â é naa côwâ tà i pwi ênawéna, â é tâaboo. Â rà gére po niâriê diri ê pâ âboro naa na i wâra pitapitiri. 21 Â é ina tàra pâ: «Guwà jèe nye têre ê auinapàpari kâra ê Tii Pwicîri. Â nabàni, âna jèe pacoo [na arawà diri].»
Tàutàra gooé
22  Mataio 13.54–57; Maréko 6.2–6 Luka 3.23; Ioane 6.42Rà picagòtù Iésu ma pi-inaê ba wâdé, ba rà po dau pò goro ê pâ pwâratùra kêe na pwényuâa. [Êco na, gée na càùé] â rà tapoo pi-ina tàra pâ: «[Gorodà na wàrapwiri ê pai tùra kêe? Na nye pwi âboro pwacèwiijè.] Ba nye pwina naî Ioséfa!»
23 Â é tòpi tàra pâ: «Guwà jèe nye têre ê pâ namuru na go pwa na Capernaüm. Â nümawà na go pwa mwara cèna ipaiwà, naani napô kôo.
«Pwiri guwà o ina tôo ê ucina bèeni: “Ico pwi dotée, gà pinama tiàu ê maagé'gà côwâ.”
24  Ioane 4.44«Êco na go ina tàwà pâ: “Wà pwi péroféta, âna càcaa pitòpié bwàti naa na napô kêe.”
25  1 Rois 17.1,7«Âjupâra, [ba ipaiwà] na pàara kà péroféta *Élia. Ba ia càcaa coo boo cè popaa, â pwa copwa na maina, naa na diri ê napô, naa na âracié naja â gòobèreè. Â po dau wâru ê pa dàpwà na napô *Isaraéla, [na rà copwa]. 26  1 Rois 17.8–16Êco na wà Pwiduée, âna câé caa panuâ Élia, ba na é pitu târa cè caapwi dàpwà, wâ Isaraéla, [napô kêe]. Â é nye panuâê pâ naa jaa tô jè dàpwà na village Sarepta, naa na jè ére goro Sidon.
27  2 Rois 5.1–14«Â guwà jèe niimiri cai mwara wà péroféta Élisée. Ba é pwa ma tiàu maga kà Naaman co, pwi âboro gée Syrie. Êco na dau wâru wà tèpa pwa maga na Isaraéla.»
28 Ûna rà têre pwiri, wà tèpa âboro naa na i wâra pitapitiri, â rà po dau putàmu naa goo Iésu. 29 Â rà nye cimadò kaa, â rà dàtié too, naanidò gòro i jaa, na tâa wê i village kàra§ Naanidò gòro i jaa… Village na bari naa gòrojaa, goro jènere pé atü na dau catòpàgà.. Â rà pwa na rà tüê tàbàtù niboo. 30 Êco na é nye pâ nabibiu kàra, â [câé caa ipacè naa goorà. Â] é pâra jiirà.
É pacâmuri tèpa âboro â é nama rà wâdé côwâ
Mataio 8.14–17; Maréko 1.21–39
31 É tèepaa wà Iésu naa Capernaüm, village wâ Galilée. Â é tò naa na wâra pitapitiri, na jè tòotù pwicîri. Â é pacâmuri tèpa âboro. 32  Mataio 7.28–29Â rà pò goo ê pai tùra kêe wà tàpé na rà gére têreê. Ba pwa pàtàmara ê popai kêe na é pacâmurirà goo.
É tü târa duée
33 [Na é gére tùra wà Iésu] â é tò naa na wâra pitapitiri ê pwi âboro na pwa duée gooé. Â é wiikau burà ina pâ: 34 «Ée! Iésu gée Nazareth, nye ticè cèna gà pwa jaabà! Gà me na tubaèpà tâbà? Go tàgére côoinagà, ba wâgà pwi âboro, na é pitòrigarigà wà Pwiduée, â é panuâgà me!»
35 Â é nye kànari kaa i pé duée, wà Iésu, ma ina têe pâ: «Gà târi pwâgà, â gà còobé gée goo pwi âboro bèeni!»
 i pwi duée, âna é tüboo i pwi âboro, na ara diri tàpé na rà tâa wê.  é còobé gée gooé, â câé caa tubaèpà têe.
36 Â nye po dàpàgà târa diri ê pâ âboro, â rà pitawèerirà jècaa, ma ina pâ: «Gà côo, wà pwi âboro bèeni, âna pwa pàtàmara ê pwina é ina. Â é pitûâ târa mwara pâ duée, â rà pitêre dèe, â rà còobé!»
37 Â nye pâra kaa ê jèkutâ goo Iésu, pitiri ê napô bèepwiri.
É nama tiàu maagé kà tèpa âboro
38 É còobé gée na wâra pitapitiri wà Iésu, â é pâra naa jaa Simona Pétéru. Â rà ina têe wà tàpé na rà gére tâa wê, pâ, wà tô nyaa kà wâdà Simona, âna é dau maagé, ba é pitòoka, â rà ilari jiié pâ, na é pitu têe. 39 Â é medarié wà Iésu, â é cùué boo. Â é pacoo ê maagé kêe. Â nye tiàu jiié kaa ê pitòoka! Â é cimadò â é naa èrà.
40 Na capàto na bàrane* Na bàrane—Grec: Gée na càùru ê pai duu kâra ê tòotù. Jèe nabwé tòotù pwicîri kàra na capàto na bàrane., âna rà popa medari Iésu diri tèpa maagé. Â é tòpò îê naa gòrà diri, â nye tiàu kaa ê pâ na jèpapara maagé kàra. 41  Mataio 8.29; Maréko 3.11–12Â rà còobé mwara pâ duée gée goo tàpé na wâru. Â rà tomara too i pâ duée, ma ina pâ: «Wâgà Pwina naî Pwiduée.» Êco na é papwicîri jiirà ba gòo na rà tùra. Ba rà jèe tâmogòori pâ wàé, âna é pwi *Mesia, [wà *pwi a pa-udò na é cùru me wà Pwiduée].
É inapàpari Picémara Wâdé
42 Na dàuru kêe, â é còobé gée na village wà Iésu, â é pâra naa na jè ére na ticia wê. Êco na rà pâra nau mudèe wà tèpa âboro, ba na rà ilari jiié pâ, na é bwaa tàpo tâa jaarà.
43 Êco na é tòpi tàra pâ: «Bwa. Ba wâdé na go inapàpari ê *Picémara Wâdé goro ê Mwaciri kà Pwiduée, naa na pàra village. Ba wàépwiri majoroé ma go boome.»
44  Mataio 4.23Â é pâpitiri wâ *Judée Judée—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Galilée., â é picémara ê Picémara Wâdé, naa na pâ wâra pitapitiri.

4:4 Deutéronome 8.3

*4:6 Aupitûâri—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Auipâdipopai.

4:8 Deutéronome 6.13–14

4:10 Psaume 91.11–12

4:12 Deutéronome 6.16; 1 Korénito 10.9

4:12 Pigàdà—Provoquer.

4:13 Hébéru 2.18, 4.15

4:15 Pi-inaê ba wâdé—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pinabawâdée.

4:17 Ésaïe 61.1–2

§4:17 Â é ilari jii pwi jè ênawéna—Grec: Â naa têe.

*4:18 Pitòrigari—Grec: Oint. (Oindre, âna wicèpwiri.) Rà wicèpwiri ê l'huile naa gò ê pûru pwi ukai, târa tòpò pwâra ukai kêe, ba na é tòpi ê aupwényunyuâari ma nii kà Pwiduée târa wakè kêe.

4:18 É panuâô pâ—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ma go nama wâdé côwâ tàpé na tòina pwâranümarà.

4:18 Tàrù—Pai ina wèe naani pâ: Liberté (pai tipi).

4:22 Mataio 13.54–57; Maréko 6.2–6

4:22 Luka 3.23; Ioane 6.42

4:24 Ioane 4.44

4:25 1 Rois 17.1,7

4:26 1 Rois 17.8–16

4:27 2 Rois 5.1–14

§4:29 Naanidò gòro i jaa… Village na bari naa gòrojaa, goro jènere pé atü na dau catòpàgà.

4:32 Mataio 7.28–29

*4:40 Na bàrane—Grec: Gée na càùru ê pai duu kâra ê tòotù. Jèe nabwé tòotù pwicîri kàra na capàto na bàrane.

4:41 Mataio 8.29; Maréko 3.11–12

4:44 Mataio 4.23

4:44 Judée—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Galilée.