Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Korénito 0
^
1 Korénito
Ipwabwàcu
É pwényunyuâarijè Pwiduée na é naigé mee Iésu Kériso
càra caa pitêrerà tèpa cèikî
Autâmogòorimuru kà Pwiduée
Kériso âna autâmogòorimuru kêe
É pitòrigari pwina ticè nii kêe
Popai kôo âna pai bà kà Iésu
Càra caa tâmogòori tèpa âboro
Pwéelaa tâjè aunünüma kà Kériso
Jè pâra wiâ Kériso, càcaa pwi jè âboro
Bu tupédu ênawéna co
Guwà wâ kà Pwiduée
É tâa goowà ê Nyuâaê Pwicîri
Guwà wâgoo Kériso
Tèpa apostolo âna rà tèpa ênawéna kà Kériso
Cina guwà pi-ina kàwà?
Tèpa naîô naa na cèikî
Ipwacôoco!
tûâ na èpà naa na wâra pwapwicîri
Rà puu imudi pàra tèpa cèikî
Cibwaa pabéerà!
Rà pitòocia pàra tèpa cèikî naa na wâra pitèimuru
Guwà cibwaa wàrapwiri!
Jè papwicîri naiijè
pai tòpi kà paulo tà tàpé korénito
Popai goro piéa
Jèpa aupitûâri tà jèpa âboro
Jè tâa na pai tâa kâjè na é naa tâjè Pwi Ukai
Pa âboro dopwa
Tâa coo naa goo wakè kà Iésu
Tàpé na rà tapacîri na rà piéa
Pa dàpwà
Ârapwaailò târa ânuurumuru
Niimiri tàpé na càcaa gòo cèikî kàra
É ipwamuruê wà Paulo
Pwa tàrù kôo ba go pwi a wakè
Bu jèe caa tacoo goowà
Go piênawéna kâra âboro diri
Go tà itàa ba na go piétò
Cibwaa ipwamaina duée imudi
Cibwaa ipwacèwii Ba Isaraéla biu
Jè caapwi ma Kériso
Cibwaa pitànaima ma pâ duée!
Jè pwa diri ba na o ipwamaina Pwiduée
tûâ kâjè na jè pwapwicîri naima
Pai târamiri pûrujè
Caanilo—Pa-utimuru
Êre Caanilo—Pa-utimuru
Jè pwapwicîri Caanilo—Pa-utimuru
Âraimeai gée goo Nyuâaê Pwicîri
Caapwi co Nyuâaê Pwicîri na é naa
Wâguwà naima âna guwà naii Kériso
Wà Pwiduée na é jèpa tòpòjè
Pàra wakè naa na wâra pwapwicîri
Pimeaari
Wàéni pai pwa wàra pimeaari
Ée mwa tâa dàra gòiri awé
Pai pwa goo du âraimeai
Pwa na gà pagòo tèpa cèikî
Bii popai ba na rà tâmogòori
Pwâratùra na ité âna câmu kêe
Càrajè na pitòimiri naa na wâra pwapwicîri
Càra pa ilàri
pai wâro côwâ gée na aubà
É jèe wâro côwâ wà Kériso
É ipaarié tà Paulo
Ée mwa pawârojè Pwiduée
‘Pwi autapoo kâra piûnya’
Êkaa na guwà tàcî!
Naiiri âboro na bwaa âmuê
Èjipi naiijè ma o pwa pwi jèpwi
Du naiiri âboro na pi-ité
Piétò jii pwâra bà
Pâra aupitûâri kà Paulo
Bépitu ba kà tàpé Iérusaléma
É pwabwàti pai pâra kêe
Bénabwé popai
Ipicijii