4
Tèpa apostolo âna rà tèpa ênawéna kà Kériso
Wâdé na guwà côoinari pâ, wàibu [ma wà Apollos]* Wàibu ma wà Apollos—é, Wàibà. Pwiri é niimiri wà Apollos ma Pétéru ma wà pàra tàpé. (Côo 1 Korénito 3.22.), âna bu tupédu ênawéna kà Kériso. Â cùrubu, ba na bu inapàpari ê auniimiri na dau pwényuâa kà Pwiduée, na é gére pacoo—muru na ia tàbinyiri jii tèpa âboro. Luka 12.42Â napâra pwi jè ênawéna kêe, âna, na é wakè bwàti ba kêe, ma pitêre dèe.
3-4 Â câgo caa ipacè naa goo ê pai pitèio kà tèpa âboro co—wiàna wâguwà, é, wiàna ê jè wâra pitèimuru. Â piticèmuru mwara, naa goo ê pai pitèio côwâ. Go niimiri pâ, nye ticè èpà na go pwa, êco na o càcaa wâgo na go ina pâ, go *tàrù na ara Pwi Ukai. Nye wàé co na ée mwa tèio.
1 Korénito 3.8Êkaa na guwà têre co tèpa béeò! Guwà cibwaa mara pitèi pwi jè âboro, béaa kâra cè pai mwa wâjué côwâ kà Pwi Ukai! Ba wàé co, na ée mwa papwéelaari ê pâ muru na tà cârü na bàutê. Â ée mwa paari pâ aunünüma na rà pwàniri wà tèpa âboro. Â, na wàrapwiri, â wà Pwiduée, âna ée mwa naa tà tèpa âboro, ê pumara wakè kàra Pumara wakè kàra—Grec: Ê pai picâdirirà..
Cina guwà pi-ina kàwà?
Roma 12.3Tèpa béeò, [go wâjué côwâ] naa goobu ma wà Apollos. Diri ê pâ pwina go gére ina naa goobu, âna wâdé na câmu ba kàwà, ba na guwà côo. [Ba jè mu ina ê auina bèeni pâ]: «Jè cibwaa pâiti jii ê pwina wii.» Â wiàna guwà pitêre dàra co ê pwina wii [naa na *Tii Pwicîri] pwacèwiibu, â o câguwà mwa caa pi-ina kàwà pâ, guwà pâra wiâ pwi jè a pitûâ. Â o câguwà mwa caa pinabaèpà pàra tèpa pitûâ.
Roma 12.6Ba gona wàilàapà cèna é pwa ma guwà piétò jii cè pàra tàpé? Ba diri ê pwina tâa tàwà, âna nye wà Pwiduée na é naa tàwà. Â wiàna wàrapwiri, â gorodà na guwà pi-ina kàwà, pwacèwii na muru na me gée goowà?
Ba pwiri guwà niimiri pâ guwà jèe tòpi diri ê aupwényunyuâari kà Pwiduée, â guwà ina pâ guwà jèe wâbé goo! Â guwà pâ nau tèpa ukai naa na cèikî! Auwa! Ba wàibà, tèpa *apostolo kà Kériso, âna câbà caa tèpa wàrapwiri! Ba wiàna gére âjupâra, â wàibà, âna pwiri bà tèpa ukai mwara Grec: Guwà jèe pwàro; jèe tà tàwà diri pâ muru; â guwà jèe tèpa ukai, {â càcaa wàibà}. Wâdé tôo wiàna wàrapwiri, ba na o wàijè diri, âna jè o capai tèpa ukai ma wâguwà.!
[Êco na, na guwà côo ê wâro kâbà, â càcaa wàrapwiri.] Ba pwacèwii na wà Pwiduée, âna é nama bà dau kîri jii diri tèpa âboro. Â bà pwacèwii [tèpa tubatiàu i paa] na poparà na ara diri tèpa âboro, béaa kâra pai o tétàmwararà. Â ê gòropuu diri, âna é côo [pwâra kamu kâbà]—wà tèpa âboro, ma wà mwara tèpa *angela.
10 [Naa na auniimiri kà tèpa âboro, âna] bà piwârau, majoroé ê cèikî kâbà naa goo Kériso. Êco na wâguwà, [âna guwà pi-ina kàwà pâ] tâa tàwà ê autâmogòorimuru, majoroé ê cèikî kàwà! Wàibà, âna ticè nii kâbà; â wâguwà, âna pwa nii kàwà. Â wàibà, âna càra caa papwicîribà; â wâguwà, âna ipwamainawà.
11-12  2 Korénito 11.23–27 Mataio 5.44; Apostolo 18.3; 2 Tésalonika 3.8Üu, tiagoro nabàni mwara, âna bà bwaa ciburà copwa, â bwaa ciburà nümabà dàra wâdo. Â ticè ârabwée kâbà. Â bà piwâro itàa. Â jèe oratâbà goro wakè goro du îbà. Â wà tèpa âboro, âna rà tànyiribà ma tamagéribà. Êco na, ûna rà wàrapwiri tâbà, â bà *pwényunyuâarirà. Ûna rà tubaèpà tâbà, â bà pidàpwicâaribà.
13 Â, na rà pi-inabà ba èpà, â bà tòpi naa na pidàpwicâari, â bà pimudàra, ba na bà pinaanapô ma wàilà. Tiagoro ni, âna rà bwaa nye tàgére pwa tâbà, pwacèwii na bà tèpa teepâ na rà tétâjii, ma ê pâ muru na tòri, na rà miiri goo.
Tèpa naîô naa na cèikî
14 Câgo caa ina pwiri tàwà, ba na guwà kamu. Ba guwà pwacèwii tèpa èpo kôo [naa na cèikî] â po dau wânümoo tàwà. Â nümoo na go pwa pupûra tàwà bwàti. 15  Galatia 4.19Ba wiàna pwa cè 10 000 âboro cèna pacâmuriwà goro ê cèikî nabà, â nye caapwi co pwi caa kàwà. Ba nye wâgo kaa, na ia go mara picémara tàwà ê *Picémara Wâdé, ma pame tàwà ê *âji wâro naa goo wà Kériso. 16  Filipi 3.17Gée goo kaa pwiri, â go ilari jiiwà ba gòo, pâ, guwà ipwacèwiio.
17  Apostolo 19.22Wàépwiri ê majoroé ma go panuâ paé tàwà wà Timotéo, na é pwacèwii wà pwi âji naîô. É wakè kôo bwàti§ É wakè kôo bwàti—É pitêre dàra. naa na nee Pwi Ukai, â dau wânümoo têe. Â ée mwa taniimiri tàwà ê pwina go pacâmuri na diri tèpa wâra pwapwicîri, goro ê pai wâro kâjè naa goo wà Kériso.
Ipwacôoco!
18-19 [Go têre pâ] wà pàra tàpé gée goowà, âna rà pâ nau tèpa pwamainarà. Â rà pi-ina kàra [goro diri pâ muru na wâdé na rà pwa]. Â rà tà niimiri pâ, o câgo mwa caa tà wâjué medariwà. [Wâdé na rà ipwacôoco!] Ba go mwa tèepaa paé, wiàna ê câbawâdé kà Pwi Ukai. Â go o mwa côo wiàna pwa cè âji pàtàmara diri pâ pwâratùra kàra, é, wiàna nye po popai co. 20  1 Korénito 2.4Ba ê *Mwaciri kà Pwiduée, âna càcaa muru goro pwâratùra co, â goro nii kêe ma pàtàmee. 21 Dà cèna nümawà goo? Na go tèepaa medariwà pa pimeaari, é, pa cè ubati?

*4:1 Wàibu ma wà Apollos—é, Wàibà. Pwiri é niimiri wà Apollos ma Pétéru ma wà pàra tàpé. (Côo 1 Korénito 3.22.)

4:2 Luka 12.42

4:5 1 Korénito 3.8

4:5 Pumara wakè kàra—Grec: Ê pai picâdirirà.

4:6 Roma 12.3

4:7 Roma 12.6

4:8 Grec: Guwà jèe pwàro; jèe tà tàwà diri pâ muru; â guwà jèe tèpa ukai, {â càcaa wàibà}. Wâdé tôo wiàna wàrapwiri, ba na o wàijè diri, âna jè o capai tèpa ukai ma wâguwà.

4:11-12 2 Korénito 11.23–27

4:11-12 Mataio 5.44; Apostolo 18.3; 2 Tésalonika 3.8

4:15 Galatia 4.19

4:16 Filipi 3.17

4:17 Apostolo 19.22

§4:17 É wakè kôo bwàti—É pitêre dàra.

4:20 1 Korénito 2.4