Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Korénito 2
2
Popai kôo âna pai bà kà Iésu
Na ia go tèepaa medariwà, co tèpa béeò, â go inapàpari tàwà ê auniimiri kà Pwiduée, na pwàniri béaa* Auniimiri kà Pwiduée na pwàniri béaa—é, Ê popai goo wà Pwiduée.. Â câgo caa ina ê pâ popai na maina ma wâgòro, ba na go paari ê tàmanga ma autâmogòorimuru kôo. Ba câgo caa pame tàwà cè jè pai tâmogòori wèe, â êco ê popai goo Iésu Kériso, na é bà naa goro *satauro.
Apostolo 18.9; 2 Korénito 10.1Â, na go medariwà, âna ticè nii kôo, â wâgotôo, â go pwùkùru. 1 Tésalonika 1.5Â câgo caa picémara tàwà goro ê ‘autâmogòorimuru’ kâra âboro. Ba ê *Nyuâaê Pwicîri, âna é *paâjupâra tàwà ê popai kôo goro pàtàmee. Â êkaa pwiri, na ê cèikî kàwà [naa goo Kériso] âna é pâra goro ê pàtàma Pwiduée, â càcaa goo cè autâmogòorimuru kâra âboro.
Càra caa tâmogòori tèpa âboro
Na go Go—Grec: Bà. É pi-inaê côwâ wà Paulo naa na pâ nee tii 6 ma 7 ma 13. tâa jaa tàpé na jèe mwü ê cèikî kàra naa goo wà Kériso, â go tùra na autâmogòorimuru [kà Pwiduée, ba na go napéaati tàra ê popai gooé]. Â càcaa ê pé autâmogòorimuru kâra ê gòropuu bèeni, ma wà tèpa pitûâ Pitûâ—Pwiri tèpa âboro, é, pwiri pâ duée na rà poparà., ba o cau tubatiàurà. Ba ê pwina go napéaati, âna ê auniimiri kà Pwiduée, ma autâmogòori kêe.
Ba béaa kâra ê pai tapoo wàra ê gòropuu, âna é niimiri pâ, ée mwa nama jè tâa jaaé, naa na ê pai maina ma muugère kêe. Êco na tàbinyiri ê auniimiri kêe bèepwiri tiagoro nabàni, â bwaa nye tàbinyiri tà pàra tàpé§ Grec: Bà ina ê autâmogòorimuru kà Pwiduée, na tàbinyiri ma naapwàniri, êna é pwabwàti béaa kâra autapoo wàra ê gòropuu, ba na jè o maina ma muugère..
Ba càra caa tâmogòori ê autâmogòorimuru kêe, wà tèpa pitûâ kâra gòropuu. Ba wiàna ina pâ, rà tâmogòori, â pwiri càra caa gére tanamiri naa goro satauro, wà Pwi Ukai na é po dau maina ma muugère. Ésaïe 64.3Êkaa pwiri ê êre ê auwii naa na *Tii Pwicîri, na ina pâ:
 
Câ mu caa côo
muru na wàrani.
Câ mu caa têre
[pwényuâa bèepwiri];
Câ mu caa niimiri
pai wâdé na maina
jii pwina é pwa
wà Pwiduée Pwi Ukai;
pâ wâdé na é pwabwàti
ba kâjè diri,
wàijè na jè meaarié.
Ésaïe 64.3
Pwéelaa tâjè aunünüma kà Kériso
10 Wàijè, âna jè tâmogòori ê pwi bèepwiri nabà. Ba é jèe paari tâjè wà Pwiduée, goo ê Nyuâaê Pwicîri. Ba ê Nyuâaê Pwicîri, âna é nye côo diri ê pâ muru, tiagoo pwina tâa na aubinyiri na pwâranüma Pwiduée.
11 Càcaa pâri ma jè tâmogòori ê auniimiri kà pwi jè âboro. Ba jè tâmogòori co ê pwina wâgoojè. Â nye wàrapwiri mwara naa goo wà Pwiduée. Ba nye ticè na tâmogòori auniimiri kêe, êco ê Nyuâaê Pwicîri kêe* Grec: Napwa naa goo pwi jè âboro, â pwiri é tâmogòori ê aunünüma kà pwi jèpwi, gée goo na ru cau tupédu âboro, â tâa tàru ê nyuâa kâra âboro. Êco na nye ticè na tâmogòori ê aunünüma kà Pwiduée, êco ê Nyuâaê Pwicîri kêe..
12 Â é jèe naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri wà Pwiduée, â o câjè mwa caa niimiri pwacèwii tèpa âboro gòropuu Câjè…âboro gòropuu—Grec: Â càcaa ê nyuâara gòropuu..
Pâri ma jè tâmogòori ê pâ âraimeai [na dau wâdé] na ia é jèe naa tâjè, goro ê *pimeaari imudi kêe. 13 Â, na go patùrawà goro pâ âraimeai bèepwiri, â câgo caa wàrapwiri, gée na ê autâmogòori kâra âboro. Bwa, go ina ê pwina é picòo tôo ê Nyuâaê Pwicîri. Ba nye wàrapwiri ê pai pacâmuri tàpé na é tâa goorà ê Nyuâaê Pwicîri Wàrapwiri ê pai pacâmuri… é, Ba wiàna jè pacâmuri tèpa âboro goro pâ muru goo ê Nyuâaê Pwicîri, â jè wàrapwiri goro pâ popai na é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri..
14 Wà pàra tàpé§ Pàra tàpé—Grec: Tàpé na rà nünüma goro ê pai nünüma kâra âboro co (‘l'homme naturel’)., âna càra caa tâmogòori ê pwina me gée goo ê Nyuâaê kà Pwiduée.  rà niimiri pâ muru na imwüru. Ba nye êco ê Nyuâaê Pwicîri, na é pwa ma jè côoinari ê pâ namuru bèepwiri. 15 Â wà pwina é tâa gooé ê Nyuâaê Pwicîri, âna pâriê, ma é tèi ê êre diri pâ muru. Napwa naa goo wà pàra tàpé, âna càcaa pâri ma rà côoina ê pwina tâa na pwâranümee* 2e phrase—Grec:  ticè âboro na pâri ma é pitèié.. 16  Ésaïe 40.13Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri, pâ:
 
Wàilàapà na tâmogòori
auniimiri kà Pwi Ukai?
Wàilàapà na ina têe
cè pwina é pwa?
Ésaïe 40.13
 
 wàijè, âna jèe pwéelaa tâjè ê aunünüma kà Kériso.

*2:1 Auniimiri kà Pwiduée na pwàniri béaa—é, Ê popai goo wà Pwiduée.

2:3 Apostolo 18.9; 2 Korénito 10.1

2:4 1 Tésalonika 1.5

2:6 Go—Grec: Bà. É pi-inaê côwâ wà Paulo naa na pâ nee tii 6 ma 7 ma 13.

2:6 Pitûâ—Pwiri tèpa âboro, é, pwiri pâ duée na rà poparà.

§2:7 Grec: Bà ina ê autâmogòorimuru kà Pwiduée, na tàbinyiri ma naapwàniri, êna é pwabwàti béaa kâra autapoo wàra ê gòropuu, ba na jè o maina ma muugère.

2:9 Ésaïe 64.3

*2:11 Grec: Napwa naa goo pwi jè âboro, â pwiri é tâmogòori ê aunünüma kà pwi jèpwi, gée goo na ru cau tupédu âboro, â tâa tàru ê nyuâa kâra âboro. Êco na nye ticè na tâmogòori ê aunünüma kà Pwiduée, êco ê Nyuâaê Pwicîri kêe.

2:12 Câjè…âboro gòropuu—Grec: Â càcaa ê nyuâara gòropuu.

2:13 Wàrapwiri ê pai pacâmuri… é, Ba wiàna jè pacâmuri tèpa âboro goro pâ muru goo ê Nyuâaê Pwicîri, â jè wàrapwiri goro pâ popai na é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri.

§2:14 Pàra tàpé—Grec: Tàpé na rà nünüma goro ê pai nünüma kâra âboro co (‘l'homme naturel’).

*2:15 2e phrase—Grec: Â ticè âboro na pâri ma é pitèié.

2:16 Ésaïe 40.13