pai wâro côwâ gée na aubà
15
(Naporomee 15)
É jèe wâro côwâ wà Kériso
Tèpa cèikî béeò, go taniimiri tàwà ê *Picémara Wâdé na ia go jèe inapàpari tàwà. Ba guwà jèe tòpi, â nabàni mwara, âna guwà bwaa nye tà tâa goo. Ê picémara bèepwiri, âna ée mwa pa-udòwà, [ma naa tàwà ê *âji wâro] wiàna guwà tà cimwü naa goo, wàra pai ina kôo tàwà. Êco na, wiàna càcaa wàrapwiri, â o piticèmuru naa goro ê cèikî kàwà!
Ésaïe 53.5–12Go jèe naa tàwà ê ârapupûra na ia go jèe tòpi. Wàéni ê pwina dau pwamuru naa goo:
 
Wà Kériso, âna é bà,
ba na o tipijè
jii ê pâ èpà kâjè,
wàra pai jèe ina
naa na Tii Pwicîri.
Mataio 12.40; Apostolo 2.24–32Tòpòé naa na auipwàni.
Pawâroé côwâ gée na aubà,
naa na béâracié kâra tòotù,
wàra pai jèe ina
naa na Tii Pwicîri.
Mataio 28.16–17; Luka 24.34Â é ipaarié [tà tèpa âboro kêe]:
tà Pétéru* Pétéru—Grec: Céphas. (Âna jè nee Pétéru. Côo Ioane 1.42.) pwi a pâbéaa;
tà tèpa 12 *apostolo;
6-7  Luka 24.50tà tèpa cèikî na rà wâna 500;
tà Jacques;
tà diri pàra tèpa apostolo.
 
Wà pàra tàpé gée goo tèpa 500 âboro-bà, âna rà jèe bà. Êco na dau wâru tàpé na rà bwaa tàgére wâro nabàni.
É ipaarié tà Paulo
Apostolo 9.3–6Gée na càùru diri pâ pwi bèepwiri, â é ipaarié tôo, wâgo, pwi ‘pwêedi’ Wâgo, pwi ‘pwêedi’—Grec: Pwacèwii na pitèpao béaa kâra parui kôo. Pwiri rà pitunee tà Paulo, gée goo ê pai tubaèpà kêe tà tèpa cèikî, béaa kâra pai cèikî naa goo wà Kériso.. Éféso 3.8; 1 Timotéo 1.15Ba po dau piticèmuru naa gooò jii diri tèpa apostolo béeò. Â càcaa pâriô ma rà ina gooò pâ, na go pwi apostolo, gée goo ê pai tubaèpà kôo târa ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée béaa. 10  2 Korénito 11.23Êco na, gée goro ê *pimeaari imudi kà Pwiduée, â gére wâgo ni. Ba ê pimeaari imudi bèepwiri, âna é jèe tòpò ê pwâra wakè kêe naa gooò. Ba go jèe dau wakè jii pàra tèpa apostolo. Â nye càcaa wâgo na wakè, â nye wà Pwiduée, goro ê pimeaari imudi kêe.
11 Â wiàna nye wâgo [na go picémara ê popai tàwà] é, wiàna wà tèpa apostolo béeò, â wàé kaa pwiri ê Picémara Wâdé, na ia bà picémara tàwà, â na ia guwà cèikî naa goo.
Ée mwa pawârojè Pwiduée
12 Wà Kériso, âna é jèe wâro côwâ gée na aubà—wàépwiri ê popai na bà picémara. Â gorodà na rà ina pàra pàarawà Pàra pàarawà—Pwa tèpa pacâmu na rà ina pâ, wà Iésu, âna câé caa wâro côwâ gée na aubà. pâ, o càra caa wâro côwâ wà tèpa bà? 13 Ba wiàna wàrapwiri, â wà mwara Kériso, âna pwiri câé caa wâro côwâ gée na aubà! 14 Â pwiri piticèmuru naa goo ê Picémara Wâdé kâbà, â ipaiwà mwara naa goro ê cèikî kàwà. 15 Â pwiri bà tèpa pwâ, ba bà jèe picémara tàwà pâ, wà Pwiduée, âna é pawâroé côwâ.
16 [Go ina mwara pâ]: Wiàna âjupâra pâ, càra caa wâro côwâ wà tèpa bà, â wà Kériso, âna pwiri câé caa wâro côwâ. 17 Â napwa ê cèikî kàwà, âna pwiri piticèmuru naa goo.  pwiri é bwaa piiwà ê pàtàmara ê pwina èpà, â pwiri càcaa pwanauri ê pâ tûâ kàwà na èpৠ2e phrase—Grec:  pwiri guwà bwaa tâa na pâ èpà kàwà.. 18 Â pwiri wà tèpa cèikî, na rà jèe bà, âna rà wâiti jii Pwiduée. 19 Ba wiàna ê cèikî kâjè naa goo Kériso, âna nye târa co ê pwi wâro ni gòropuu, â pwiri nye wàijè kaa tàpé na dau ipwaée kâjè naa na diri tèpa âboro!
‘Pwi autapoo kâra piûnya’
20 Êco na càcaa wàrapwiri! Ba é jèe nye wâro côwâ wà Kériso, â é pwacèwii pwi autapoo kâra piûnya. Â o wâru wàijè na jè o mwa pwicò kêe. 21  Roma 5.12Ba jè cau bà diri, goo pwi caapwi âboro, wà *Adamu, na ia me gooé ê pwâra bà. Â jè o mwa wâro côwâ gée na aubà, goo pwi âboro, wà Kériso. 22 Êdiri pâ âboro, âna rà cau bà, ba rà caapwi ma Adamu. Â wàijè diri* Wàijè diri—Grec: Wà diri tèpa âboro. Pai ina wèe pâ, wàijè tèpa cèikî naa goo wà Kériso., âna jè o mwa wâro côwâ gée na aubà, gée goo na jè caapwi ma wà Kériso.
23  1 Tésalonika 4.16; Auinapàpari 20.5Wà Pwiduée, âna é jèe mara pawâro wà Kériso, ba é pwi a pâbéaa. Â ée mwa caa pawârojè mwara, na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ naani gòropuu wà Kériso Napéaati naa na grec pâ: O mwa jèpa pwa tà diri tèpa âboro, naa na jèpa autâa kàra jècaa.. 24 Â gée na càùru pwiri, âna o pwâadàra pâ muru. Â wà Kériso, âna ée mwa tédidiri awé ê pàtàmara diri pâ duée, ma pâ u, ma pâ pitûâ na èpà. Â nabwé, â ée mwa panuâ côwâ tà Pwiduée Caa, ê pitûâ kêe ma pwâra ukai kêe.
25  Mataio 22.44Ba [é jèe tàmara pacoo wà Pwiduée pâ] na ée mwa pitûâ wà Kériso, tiagoro na ée mwa còogai diri tàpé na rà ipaa dèe. 26  Auinapàpari 20.14Â wà pwi bénabwé, âna ê pwâra bà. Â ée mwa pwa ma tiàué awé wà Kériso.
27  Psaume 8.7Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ, wà Pwiduée, âna é jèe nye nama é pitûâ naa gòro diri ê pâ muru.Psaume 8.7 28 Â, na ée piétò, wà Pwina naîê, naa goro diri pâ muru, â ée mwa ipakîriê na ara Pwiduée. Â wà Pwiduée, âna ée mwa pitûâ bamwara, kâra diri pâ muru, ma wà diri tèpa âboro.
Êkaa na guwà tàcî!
29 [Go wâjué côwâ naa goo ê pai wâro côwâ gée na aubà.] Ba pwa jèpwi mwara: Gorodà na rà *piupwaa wà pàra tàpé ba kà tèpa bà kàra, wiàna o càra mwa caa wâro côwâ wà tèpa bà Piupwaa…ba kà tèpa bà—Pwiri rà wàrapwiri wà pàra tèpa cèikî, na pàara kà Paulo. Êco na ticè popai goro ê pai pwa wèe bèepwiri naa na jè ére na Tii Pwicîri.?
30  Roma 8.36Â jèpwi mwara, âna wàibà [ma wà tèpa apostolo béeò] âna cina bà nye tà ciburà pipanuâbà, [ba na bà picémara ê pâ popai-bà, wiàna ticè wâro côwâ gée na aubà]? Ba dau wâru pâ muru na èpà na tèepaa maribà, na diri pâ tòotù.
31 [Gona câguwà caa tâmogòori] co tèpa cèikî béeò, pâ go côo ê pwâra bà na arao na diri pâ tòotù? Go nye *ipwataâboro pâ, nye âjupâra pwiri, pwacèwii na nye âjupâra pâ, go dau inawà ba wâdé tà pàra tàpé, goo [ê pwina é pwa tàwà] wà Pwi Ukai kâjè Kériso Iésu§ Goo…Kériso Iésu—é, Naa na nee Pwi Ukai kâjè Kériso Iésu.. 32  Ésaïe 22.13Ba dau gòo ê ipaa kôo dà tàpé [na rà cicarao] naa na ville Éféso, ba rà pwacèwii pâ macii a piugà. Â wiàna ticè wâro côwâ gée na aubà, â pwiri piticèmuru naa goo ipaa kôo. Â pwiri wâdé na jè [pwa ê pwina rà ina wà pàra tàpé, pâ]: Ija ma wâdo, ba widàuru, âna jè o bà.Ésaïe 22.13
33 [Bwa! Càcaa wàrapwiri.] Â guwà cibwaa nama rà ipa-imwüruwà wà pàra tàpé. Ba [âjupâra mwara ê auina bèeni, pâ]: «Wà tèpa béejè na èpà, âna rà o mwa tubaèpà ê càrajè na wâdé.» 34 Êkaa na guwà tà tàcî! Guwà niimiri bwàti. Â guwà pitòotéri ê càrawà na èpà ba na o wâdé* Guwà pitòotéri ê càrawà na èpà, ba na o wâdé—é, Nabwé na guwà pwa na èpà.! Ba go ina tàwà pâ: Pwa pàra tàpé gée goowà, na càra caa tâmogòori Pwiduée! Â wâdé na guwà kamu goo.
Naiiri âboro na bwaa âmuê
35 Gà péa tawèerio pâ: «O wànau cè pai pwa goo ê pai wâro côwâ kà tèpa bà? Ê pâ naiirà, âna o pwacèwii dà?» 36  Ioane 12.24Gà pinünüma cai! Na jè câmi pudòro upwâra, â é mara wai naa napuu, béaa kâra cè pai cipu kêe. Â wâdé na wàrapwiri. 37 Â câjè caa câmi ê upwâra na jèe maina, â jè câmi co pudòé, wiàna pwâra blé, é, wiàna jèpwi. 38 Â, na é cipu, â pwa ê naiié, na é naa wà Pwiduée. Ba é nye jèpa ipâdi târa jèpa pudòro upwâra ê jèpa naiirà, wiâra câbawâdé kêe.
39 Â nye pi-ité mwara ê naiiri âboro, ma ê naiiri macii, ma ê naiiri marü, ma ê naiiri ârawéà.
40 Nye ipaiwà naa goo pâ muru gòropuu, ma ê pâ muru nidò napwéretòotù. Po dau pwényuâa ê pai côorà diri, êco na nye jèpa pi-ité ê pwényuâa kàra. 41 Jèpwi mwara, âna jèpa pi-ité ê pwéelaa kâra tòotù, ma ê pwéelaa kâra parui, ma ê pwéelaa kâra pâ îricò. Â ê pâ jèpa îricò mwara, âna nye jèpa pi-ité ê pwéelaa kàra.
Èjipi naiijè ma o pwa pwi jèpwi
42 Nye wàrapwiri naa goo pai wâro côwâ kâjè gée na aubà. Ba ê naiiri âboro na jè èjipi naa napuu, âna pwacèwii ê pudòro upwâra. Ba ée mwa wai ma botére naawê. Êco na ê naiijè na é wâro côwâ gée na aubà, âna câé caa mwa caa wai ma botére. Ba ée jèe *wâro dàra gòiri awé.
43  Filipi 3.20–21Ê naiiri âboro na jè èjipi naa napuu, âna càcaa wâdé pai côo wèe. Êco na, na é wâro côwâ gée na aubà, â é nye dau pwényuâa kaa. Na jè èjipié, â piticè nii kêe. Êco na, na é wâro côwâ, âna nye dau pwa nii kêe kaa. 44 Jè nye èjipi co ê naiiri âboro. Â gée na càùé, âna o naiiri âboro na bwaa âmuê, na é nama é wâro côwâ ê Nyuâaê Pwicîri. Ba wiàna pwa naiiri âboro naani gòropuu, â âjupâra pâ, pwa ê âji naiiri âboro na bwaa âmuê, na ée mwa naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri.
Du naiiri âboro na pi-ité
45  Genèse 2.7Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ: Wà Pwiduée, âna é naa wâro, tà Adamu, pwi jojooro diri tèpa âboro.Genèse 2.7 Â pwa pwi jèpwi na jè tunee têe pâ ‘Wà Pwi bénabwé Adamu’, [âna wà Kériso]. Â tâa gooé ê Nyuâaê Pwicîri, â wàé, Kériso, na é naa ê âji wâro. 46 Ê pwina mara tèepaa, âna muru gée goro ê naiiri âboro [naani gòropuu]. Â ê pwina é pwicò, âna muru gée goo ê Nyuâaê Pwicîri.
47 Wà Pwiduée, âna é tapoo pwi jojooro âboro, wà Adamu, gée goro puu. Â wà Kériso, ‘wà Pwi bénabwé Adamu’, âna é me gée *napwéretòotù.
48 Ê naiijè naani gòropuu, âna pwacèwii naii wà Adamu, na ia pwa goro puu. Â ê naiijè naanidò napwéretòotù, âna o pwacèwii naii wà Kériso, na é me géenidò napwéretòotù. 49 Üu, nabàni, âna jè pwacèwii Adamu, â na tòotù na bwaa wâ naigé, âna jè o pwacèwii Kériso Adamu; Kériso—Grec: Wà pwina é me gée gòropuu; Wà pwina é me gée napwéretòotù..
Piétò jii pwâra bà
50 Tèpa cèikî béeò, go nye ina tàwà pâ: Nye ticè autâa wâna *Mwaciri kà Pwiduée, kâra naiijè nabà, na pwa goro pièe ma domii. Ba ê pwina o wai ma botére, âna o càcaa tâa têe cè wâro dàra gòiri awé.
51  1 Tésalonika 4.15–17 Mataio 24.31Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê pwina dau pwényuâa kaa—ê pwina tàbinyiri béaa, êna é jèe paari tâjè wà Pwiduée. Â wàéni: O câjè caa capai bà, êco na o capai pitòotérijè Pwiri é niimiri wà Paulo pâ, ée mwa wâjué me côwâ wài wà Kériso, na rà bwaa tà wâro wà pàra tèpa cèikî bée. (Côo 1 Tésalonika 4.15–17.). 52 Â o nye piawài kaa. Ba o upi ê tutu, â wà diri tèpa [cèikî na rà jèe] bà, âna rà o wâro côwâ dàra gòiri awé. Â wàijè, âna o nye pitòotéri kaa ê naiijè [â o câ mwa caa wai ma botére]. 53-54  2 Korénito 5.4 Ésaïe 25.8Üu kaa, ê naiijè naani gòropuu, âna é muru na câé caa gòiri, ba é pâ nau bà, ma wai§ 1re phrase—Grec: Wâdé na, ê pwina é wai, âna é coona ê pwina câé caa wai; â wâdé na, ê pwina é bà, âna é coona ê pwina câé caa bà.. Â o wâdé na pitòotérié, ma é naiiri âboro na é wâro dàra gòiri awé. Ûna wàrapwiri, â o coo ê auwii naa na Tii Pwicîri, na ina pâ:
 
É piétò bamwara
jii ê pwâra bà.
É tubatiàué awé!
Ésaïe 25.8
55  Osée 13.14Wâpà piétò'gà, co pwâra bà?
Wâpà ê nii ma gòo'gà?
Gà o mwa wànau
târa cè pai tubaèpà tâbà côwâ* Gà o mwa wànau… Grec: Wâpà da'gà??
Osée 13.14
 
56  Roma 7.13(Ba ê pàtàmara ê pwâra bà naa goojè, âna é me gée goo pâ èpà [na jè pwa]. Â ê pàtàmara ê pâ èpà, âna é me gée goo [pai càcaa wârori kâjè bwàti] ê Naèà kà *Moosé.) 57 Êco na nabà, âna jè pwaolé tà Pwiduée, ba é nama jè piétò awé, gée goo Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso!
58 Êpwiri co tèpa âji béeò, wâdé na guwà gòo, ma cimwü! Â guwà tà tâa taaci goo ê wakè kà Pwi Ukai. Ba diri ê pwina guwà pwa, goro ê nii kàwà na é naa, âna o pwamuru naa goo.

15:3 Ésaïe 53.5–12

15:4 Mataio 12.40; Apostolo 2.24–32

15:5 Mataio 28.16–17; Luka 24.34

*15:5 Pétéru—Grec: Céphas. (Âna jè nee Pétéru. Côo Ioane 1.42.)

15:6-7 Luka 24.50

15:8 Apostolo 9.3–6

15:8 Wâgo, pwi ‘pwêedi’—Grec: Pwacèwii na pitèpao béaa kâra parui kôo. Pwiri rà pitunee tà Paulo, gée goo ê pai tubaèpà kêe tà tèpa cèikî, béaa kâra pai cèikî naa goo wà Kériso.

15:9 Éféso 3.8; 1 Timotéo 1.15

15:10 2 Korénito 11.23

15:12 Pàra pàarawà—Pwa tèpa pacâmu na rà ina pâ, wà Iésu, âna câé caa wâro côwâ gée na aubà.

§15:17 2e phrase—Grec: Â pwiri guwà bwaa tâa na pâ èpà kàwà.

15:21 Roma 5.12

*15:22 Wàijè diri—Grec: Wà diri tèpa âboro. Pai ina wèe pâ, wàijè tèpa cèikî naa goo wà Kériso.

15:23 1 Tésalonika 4.16; Auinapàpari 20.5

15:23 Napéaati naa na grec pâ: O mwa jèpa pwa tà diri tèpa âboro, naa na jèpa autâa kàra jècaa.

15:25 Mataio 22.44

15:26 Auinapàpari 20.14

15:27 Psaume 8.7

15:29 Piupwaa…ba kà tèpa bà—Pwiri rà wàrapwiri wà pàra tèpa cèikî, na pàara kà Paulo. Êco na ticè popai goro ê pai pwa wèe bèepwiri naa na jè ére na Tii Pwicîri.

15:30 Roma 8.36

§15:31 Goo…Kériso Iésu—é, Naa na nee Pwi Ukai kâjè Kériso Iésu.

15:32 Ésaïe 22.13

*15:34 Guwà pitòotéri ê càrawà na èpà, ba na o wâdé—é, Nabwé na guwà pwa na èpà.

15:36 Ioane 12.24

15:43 Filipi 3.20–21

15:45 Genèse 2.7

15:49 Adamu; Kériso—Grec: Wà pwina é me gée gòropuu; Wà pwina é me gée napwéretòotù.

15:51 1 Tésalonika 4.15–17

15:51 Mataio 24.31

15:51 Pwiri é niimiri wà Paulo pâ, ée mwa wâjué me côwâ wài wà Kériso, na rà bwaa tà wâro wà pàra tèpa cèikî bée. (Côo 1 Tésalonika 4.15–17.)

15:53-54 2 Korénito 5.4

15:53-54 Ésaïe 25.8

§15:53-54 1re phrase—Grec: Wâdé na, ê pwina é wai, âna é coona ê pwina câé caa wai; â wâdé na, ê pwina é bà, âna é coona ê pwina câé caa bà.

15:55 Osée 13.14

*15:55 Gà o mwa wànau… Grec: Wâpà da'gà?

15:56 Roma 7.13