3
Jè pâra wiâ Kériso, càcaa pwi jè âboro
Tèpa béeò naa na nee Kériso, guwà gére pwaduwà kà tèpa âboro gòropuu [na càra caa tâmogòori Kériso]! Êkaa na, na ia go tâa jaawà, â go patùrawà, pwacèwii pâ nari èpo. Ba càcaa cimwü ê cèikî kàwà naa gooé.
Hébéru 5.12–13; 1 Pétéru 2.2[Na ia go pacâmuriwà, â] câgo caa naa tàwà ê utimuru cèna gòo, ba pwacoé na guwà ija. Go naa tàwà dilé, ba na guwà wâdo. Â bwaa nye ipaiwà tiagoro nabàni, 1 Korénito 1.10–11ba guwà nama dàtiwà ê pâ auniimiri kàwà na èpà. Â guwà piboo goowà, â guwà iputàmuriwà. Êkaa na go ina pâ, guwà ipwacèwii tèpa âboro gòropuu, [na càra caa tâmogòori Kériso]. 1 Korénito 1.12Ba wiàna guwà ina pâ: «Wâgo, âna go pâra wiâ Paulo» é, «Wâgo, âna go pâra wiâ Apollos», â guwà paari pâ, ipaiwàguwà ma tèpa âboro gòropuu.
Bu tupédu ênawéna co
Apostolo 18.4,11Wàilàapà Apollos? Â wàilàapà Paulo? Bu nye po tupédu ênawéna co kà Pwiduée. Â é wakè goobu, ba na guwà cèikî [naa goo wà Pwi Ukai Iésu Kériso]. Â wàibu jècaa, âna bu jèpa pwa ê wakè, na é naa tâbu. Wâgo, âna go câmi [ê popai] â wà Apollos, âna é *upwaa. Êco na nye wà Pwiduée na é pwa ma cipu.
Wà pwina é picâmi, ma wà pwina é upwaa, âna càcaa pwamuru naa gooru. Wà pwina é dau piâjimuru, âna wà Pwiduée, ba é pwa ma cipu. Mataio 13.3–9; Éféso 2.20–22Â câé caa pwaké goo wà pwina é câmi, ma wà pwina é upwaa. Ba é tòpò tàru jècaa ê pumara wakè kàru, wiâra ê jèpa wakè kàru. Ba wàibu ma Apollos, âna bu piwakè naima ba kà Pwiduée* Bu piwakè naima ba kà Pwiduée—é, Bà piwakè naima ma wà Pwiduée.. Â wâguwà, âna guwà pwacèwii ê aupwanapô kêe.
Guwà wâ kà Pwiduée
Guwà pwacèwii mwara ê wâ kêe [na gére bari]. 10 Â go pwacèwii pwi a ba wâ na é pwabwàti ê pàaé, wiâra ê âraimeai Âraimeai—Nii bau ê autâmogòorimuru târa wakè kà Pwiduée. (Côo note goo 1 Korénito 12.4.), na é naa tôo wà Pwiduée. Â mwa wà pàra tàpé na rà mwa bari naa gò. Â wàilà jècaa, âna wâdé na rà pwacôoco bwàti, cè pai bari kàra naa gò. 11  Ésaïe 28.16; 1 Pétéru 2.4–6Ba ê pàaé na jèe tòpò, âna wà Iésu Kériso. Â o nye ticè pwi jè âboro cèna ée mwa caa tòpò cè jè pàaé.
12 [O wâru na rà bari, naa gòro ê pàaé bèepwiri.] Wà pàra tàpé, âna rà o tòpò mwani mii, ma mwani pwaa, ma atü na dau maina wâri wèe Mwani mii… Ucina goo pâ muru na pâri târa ê wakè kà Pwiduée, ba muru na o tâa awé.. Â wà pàra pwi, âna rà o tòpò pâ upwâra ma jò, ma murumwatò§ Pâ upwâra…ma murumwatò—Popai na càcaa pwéelaa naa na grec. Ucina goo muru na càcaa pâri, ba o tòo naa na ânye..
13  1 Korénito 4.5Êco na, na cè jè tòotù, âna o nye paari bwàti wiàna wâdé, é, wiàna èpà ê jèpa wakè kàra jècaa. Ba jè tapacîri ê Tòotù na ée mwa [tèepaa me na wà Kériso, ba na é] tèi tèpa âboro. [Â ê pitèimuru kêe, âna o] pwacèwii ê ânye. 14 Â wiàna ê wakè kà pwi jè âboro, âna càcaa tòo ê ânye, â wà pwi bèepwiri, âna ée mwa tòpi ê pumara wakè kêe. 15 Â wiàna ê wakè kêe, âna tòo, â é tubatiàu diri* Tubatiàu diri—é, Tubatiàu ê pumara wakè kêe.. Â wà pwiibà, âna pwacèwii pwi âboro, na càùé gée gòro ânye, ba na é udò.
É tâa goowà ê Nyuâaê Pwicîri
16  1 Korénito 6.19; 2 Korénito 6.16Wâguwà, co tèpa béeò, âna guwà pwi wâ kà Pwiduée, â ê Nyuâaê Pwicîri kêe, âna é tâa goowà. Â gona câguwà caa tâmogòori pwiri? 17 Â wiàna é nama tòri Nama tòri—Grec: Nama tiàu (détruire). ê wâ kà Pwiduée wà pwi jè âboro, â ée mwa nama tiàué wà Pwiduée. Ba ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée, âna é pwicîri, â ê wâ bèepwiri, âna wâguwà [tèpa cèikî].
Guwà wâgoo Kériso
18 Guwà ipwacôoco, ba guwà péa ipa-imwüruwà! Ba gona guwà niimiri pâ, tâa tàwà ê autâmogòorimuru na wâgòro wiâra ê autâmogòori kâra pâ âboro gòropuu? Guwà naaco pâ autâmogòorimuru bèepwiri Naaco pâ autâmogòorimuru bèepwiri—Grec: Wâdé na guwà pâ nau pimwüruwà., ba na o tâa tàwà ê âji autâmogòorimuru! 19  Job 5.13Ba napwa ê autâmogòori kâra pâ âboro gòropuu, âna pâra ma imwüru na ara Pwiduée.  jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Wà Pwiduée, âna ée mwa nama rà coo goropwiinaw⧠Ée mwa nama rà coo goropwiinawâ—Grec: É tâjùru., tèpa tàmanga, goro ê tàmanga kàra.Job 5.13
20  Psaume 94.11Â jèe wii mwara pâ: Napwa wà Pwi Ukai, âna é tâmogòori, ê pâ aunünüma kà tèpa tàmanga. Ba nye ticèmuru naa goo.Psaume 94.11 21-22 Êkaa na guwà cibwaa pi-ina kàwà pâ, guwà tèpa âboro kà Paulo, é, wà Apollos, é, wà Pétéru. Ba guwà côo, wà diri tàpéebà, âna rà [me na wakè ba] kàwà—wâgo Paulo, ma Apollos, ma wà Pétéru. Â cau kàwà diri pâ muru [na é tòpò wà Pwiduée]—ê gòropuu, ma ê wâro, ma ê pwâra bà, ma ê tòotù nabà, ma ê pâ tòotù na o bwaa wâ naigé! 23 Â wâguwà, âna guwà wâgoo wà Kériso, â wà Kériso, âna é wâgoo wà Pwiduée.

3:2 Hébéru 5.12–13; 1 Pétéru 2.2

3:3 1 Korénito 1.10–11

3:4 1 Korénito 1.12

3:5 Apostolo 18.4,11

3:8 Mataio 13.3–9; Éféso 2.20–22

*3:9 Bu piwakè naima ba kà Pwiduée—é, Bà piwakè naima ma wà Pwiduée.

3:10 Âraimeai—Nii bau ê autâmogòorimuru târa wakè kà Pwiduée. (Côo note goo 1 Korénito 12.4.)

3:11 Ésaïe 28.16; 1 Pétéru 2.4–6

3:12 Mwani mii… Ucina goo pâ muru na pâri târa ê wakè kà Pwiduée, ba muru na o tâa awé.

§3:12 Pâ upwâra…ma murumwatò—Popai na càcaa pwéelaa naa na grec. Ucina goo muru na càcaa pâri, ba o tòo naa na ânye.

3:13 1 Korénito 4.5

*3:15 Tubatiàu diri—é, Tubatiàu ê pumara wakè kêe.

3:16 1 Korénito 6.19; 2 Korénito 6.16

3:17 Nama tòri—Grec: Nama tiàu (détruire).

3:18 Naaco pâ autâmogòorimuru bèepwiri—Grec: Wâdé na guwà pâ nau pimwüruwà.

3:19 Job 5.13

§3:19 Ée mwa nama rà coo goropwiinawâ—Grec: É tâjùru.

3:20 Psaume 94.11