12
Âraimeai gée goo Nyuâaê Pwicîri
Tèpa cèikî béeò, go patùrawà ni, goro pâ âraimeai, na me gée goo ê Nyuâaê Pwicîri. Ba wâdé na guwà tâmogòori bwàti ê pai pwa goo.
Habakuk 2.18–19Béaa, na bwaa câguwà caa pâji tâmogòori wà Pwiduée, âna guwà pwamaina pâ *ânuurumuru na guwà ina pâ ‘pwiduée’, na ticè wâro goorà. Â, na guwà wàrapwiri, â rà pa-imwüruwà pâ duée imudi. Â càcaa pâri ma guwà cicararà* Grec: Guwà tâmogòori pâ, na pàara na guwà bwaa tèpa païens (tàpé na càra caa tâmogòori Pwiduée), âna ipa-imwüruwà goro pâ idoles (ânuuru pâ ‘pwiduée’) na càcaa pâri ma rà tùra. Êco na rà pitûâ kàwà..
1 Ioane 4.2–3[Êco na nabà, âna é popawà ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée]. Â nümoo na guwà câmogòori ê pwina me gée gooé. Ba wiàna é tùra gée goo ê Nyuâaê Pwicîri, wà pwi jè âboro, â o càcaa pâri ma é pinajajai Iésu. Â wiàna é inapàpari pâ, wà Iésu, âna é Pwi Ukai, â nye gée goo kaa ê Nyuâaê Pwicîri.
Caapwi co Nyuâaê Pwicîri na é naa
4-5  Roma 12.6Ê Nyuâaê Pwicîri, âna é jèpa naa tâjè jècaa pâ âraimeai Âraimeai—Pai ina wèe ni pâ, ê nii bau ê autâmogòorimuru na naa tâjè, ba na jè wakè kà Pwiduée, ma ipagòo ê wâra pwapwicîri kêe (talent, aptitude, capacité). na pi-ité. Â wiàna wâru pâ jèpa pai piênawéna kâjè, êco na jè piênawéna kà Pwi Ukai na é caapwi co. Â wâru pâ jèpa wakè kâjè, êco na caapwi co Pwiduée na é wakè goojè diri. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é paari ê pai tâa goojè kêe, ûna é naa tâjè jècaa ê jèpa âraimeai, ba na o pagòo diri [ê wâra pwapwicîri].
8-10 É naa tà pwi jèpwi, jè âraimeai, â é naa tà pwi jèpwi, jè âraimeai. Âna nye pwi caapwi Nyuâaê Pwicîri na é naa. [Wàéni pàra pwi] Na pàra nee tii na ê naporomee bèeni, âna wâru pâ popai na caapwi pai ina wèe, naa na paicî. Â câbà caa ciburà ina côwâ ê pwina caapwi.:
 
Ê pai tâmogòori tèi bwàti pâ muru;
Ê popai goro autâmogòorimuru;
Ê cèikî na maina;
Ê pai nama tiàu maagé;
Ê pai wakè goro pàtàmee;
Ê pai ipa popai naa na nee Pwiduée (*péroféta);
Ê pai nadàrù ê pwina me gée goo wà Pwiduée, ma ê pwina càcaa me gée gooé;
Ê pai tùra na pâ pwâratùra na ité§ Pwâratùra na ité—Ê pwâratùra na câjè caa câmu goo, na jè pwamaina Pwiduée goo. Pwiri ê âji pai tèpa âboro, pwiri ê pai tèpa angela (côo 1 Korénito 13.1), pwiri càcaa âji paijè.;
Ê pai bii ê pâ pwâratùra bèepwiri.
 
11  1 Korénito 7.7Êdiri pâ pwiibà, âna nye ê Nyuâaê Pwicîri na é ipâdi tâjè jècaa wiâra câbawâdé kêe.
Wâguwà naima âna guwà naii Kériso
12  1 Korénito 10.17Guwà jèe côo cai ê naiijè [wàijè tèpa âboro]: Nye caapwi naiiri âboro, êco na nye dau wâru ê nyi ére gée goo. Â ipaiwà naa goo ê naii Kériso, [pai ina wèe pâ, ê wâra pwapwicîri kêe]. 13  Galatia 3.28Ba jèe cau *upwaajè naa goo ê Nyuâaê Pwicîri na é caapwi, ba na jè o caapwi naiiri âboro. [Âjupâra naa goojè diri tèpa cèikî] wiàna jè tèpa *Juif, é, câjè caa tèpa Juif; â wiàna jè tèpa *ênawéna kîri kâra pâ âboro, é, wiàna pwa tàrù kâjè. Ba jè cau tòpi ê Nyuâaê Pwicîri naa na ê pwâranümajè.
14 Â napwa naa goo ê naiiri âboro, âna wâru pâ ére gée goo. 15 Â câé caa ina ê âjè pâ: «Gée goo na câgo caa îjè, â câgo caa tâa na naiiri âboro.» 16 Â câé caa ina ê pwâranyürujè pâ: «Gée goo na câgo caa âraporomeejè, â câgo caa tâa na naiiri âboro.» 17 Ba wiàna ina pâ, nye po êco ê âraporomeejè naa na naiijè, â jè o mwa wànau târa cè pai têre kâjè? Â wiàna ina pâ, nye po êco pwâranyürujè naa na naiijè, â jè o mwa wànau târa pai têre ûraara muru?
Wà Pwiduée na é jèpa tòpòjè
18 Ba wà Pwiduée, âna é jèpa tòpò jèpa ére, naa na naiiri âboro, wiâra ê nye pai niimiri kêe. 19 Â wiàna ina pâ, nye po êco caapwi ére, â o càcaa naiiri âboro na tâbawêe.
20 Üu, ba wâru diri ê pâ jèpa ére gée goro ê naiiri âboro. 21 Wàépwiri na, càcaa pâri ma é ina ê âraporomeejè târa îjè pâ: «Càcaa pwamuru naa googà.» Â càcaa pâri ma é ina ê pûrujè târa du âjè pâ: «Càcaa pwamuru naa goou.»
22 Jèpwi mwara, âna pwa pàra ére gée goro ê naiijè, na jè niimiri pâ, ticè nii kàra. Êco na nye wàilà kaa na dau pwamuru naa goorà. 23 Â ê pâ ére na jè pinaapwàniri, âna jè nye dau pipapwicîrirà. Â ê pâ ére na câjè caa côo, âna jè dau piwéaarirà, 24 jii ê pàra ére. Ba nye wàrapwiri, pai tòpò kà Pwiduée ê naiijè.
25 Â êkaa, na càcaa pâri ma pitadàrù ê naiijè. Â êdiri pâ ére bèepwiri, âna rà nye pitòimirirà côwâ. 26 Ba wiàna é tâa na aré pwi jè ére, â êdiri pàra ére, âna rà cau tâa na aré ma wàé. Â wiàna ipwamaina jè ére, â wàilà diri, âna rà cau ipwàdée ma wàé.
Pàra wakè naa na wâra pwapwicîri
27  Roma 12.5Wâguwà naima, âna guwà naii Kériso, ê wâra pwapwicîri kêe. Â wâguwà jècaa, âna guwà jèpa ére gée gooé. 28  Éféso 4.11–12Â wàéni [pàra tèpa wakè] na é jèe tòpò wà Pwiduée naa na wâra pwapwicîri:
Tèpa apostolo, na rà tèpa pâbéaa;
Tèpa ipa popai (péroféta);
Tèpa picémara popai;
 
 wàéni pàra tàpé mwara:
Tèpa wakè goro pàtàmee;
Tèpa nama tiàu maagé;
Tèpa pitu tà pàra tàpé;
Tèpa pitûâ;
Tèpa pwa pâ pwâratùra na ité.
 
29 Gona [guwà niimiri pâ] jè cau tèpa *apostolo diri? Bwa! Â câjè caa capai tèpa péroféta diri, ma tèpa picémara popai, ma tèpa wakè goro pàtàmee. 30 Â gona jè cau tèpa nama tiàu maagé, ma tèpa pwa pâ pwâratùra na ité, ma tèpa bii pâ pwâratùra bèepwiri? Bwa. [Ba jèe naa tâjè jècaa ê jèpa âraimeai.] 31  1 Korénito 14.1Â wâguwà, âna wâdé na guwà iari ê pâ âraimeai na pwamuru naa goo.
Êco na go o mwa paari tàwà ê naigé na dau piwéna ma wâdé awé.

12:2 Habakuk 2.18–19

*12:2 Grec: Guwà tâmogòori pâ, na pàara na guwà bwaa tèpa païens (tàpé na càra caa tâmogòori Pwiduée), âna ipa-imwüruwà goro pâ idoles (ânuuru pâ ‘pwiduée’) na càcaa pâri ma rà tùra. Êco na rà pitûâ kàwà.

12:3 1 Ioane 4.2–3

12:4-5 Roma 12.6

12:4-5 Âraimeai—Pai ina wèe ni pâ, ê nii bau ê autâmogòorimuru na naa tâjè, ba na jè wakè kà Pwiduée, ma ipagòo ê wâra pwapwicîri kêe (talent, aptitude, capacité).

12:8-10 Na pàra nee tii na ê naporomee bèeni, âna wâru pâ popai na caapwi pai ina wèe, naa na paicî. Â câbà caa ciburà ina côwâ ê pwina caapwi.

§12:8-10 Pwâratùra na ité—Ê pwâratùra na câjè caa câmu goo, na jè pwamaina Pwiduée goo. Pwiri ê âji pai tèpa âboro, pwiri ê pai tèpa angela (côo 1 Korénito 13.1), pwiri càcaa âji paijè.

12:11 1 Korénito 7.7

12:12 1 Korénito 10.17

12:13 Galatia 3.28

12:27 Roma 12.5

12:28 Éféso 4.11–12

12:31 1 Korénito 14.1