pai tòpi kà paulo tà tàpé korénito
7
(Naporomee 7–14)
Popai goro piéa
Go tòpi tàwà ni, goro pâ muru na ia guwà pwa tii tôo. [Ia, guwà mara tawèerio pâ] pwiri wâdé na wà pwi paao, âna ticè wâdèe* Ticè wâdèe—é, Càru caa ipuu ma wà tô jè ilàri.? [Â go ina pâ]: Üu, nye wâdé. Êco na, târa ma câé caa ipuu imudi, â wâdé na é pa cè wâdèe. Â ipaiwà naa goo wà tô ilàri Na pàra nee tii naa naporomee 7, âna bà naanaimari popai kà Paulo tà pwi paao, ma popai na ipaiwà tà tô ilàri, ba naa wâdé pai ina wèe naa na cî..
Wà pwi paao, âna wâdé na cibwaa tàutêe, na ru ipuu ma wâdèe. Â wàrapwiri mwara naa goo tô ilàri. Â wàilu jècaa, âna nye ticè tàrù kàru, naa goro naiiru. Ba ê naii pwi paao, âna kà tô wâdèe; â ê naii tô ilàri, âna kà pwi éaé.
5-6 Gàu cibwaa piwâ na gàu ipuu du duadà. Êco na, pâri ma gàu tàpo naaco naa na jè ji pàara, wiàna gàu pitêreu, ba na gàu pwapwicîri. Nye wâgàu naawê Nye wâgàu naawê—Grec: Go ina pwiri, ba na go naa tàrù tàu; â càcaa autûâri kôo tàu.. Â gée na càùé, â wâdé na gàu wâjué côwâ, ba péa câgàu caa piaabòriu, â péa é tà tacaiu wà *Caatana.
Napwa naa gooò, âna nye ticè wâdòo. Â wâdé tôo wiàna pâri ma guwà cau wàrapwiri diri. Êco na [càcaa ipaiwàijè. Â] wà Pwiduée, âna é jèpa naa tâjè jècaa ê bépitu kêe.
Jèpa aupitûâri tà jèpa âboro
Wiàna câgà caa piéa§ Wiàna câgà caa piéa—é, Wiàna gà pwi dàpwà., é wiàna gà tô dàpwà, â wâdé na gà pwacèwiio, â câgà mwa caa piéa côwâ. 1 Timotéo 5.14Êco na, wiàna pwacoé ma gà pitòimirigà, â wâdé na gà piéa, ba na o càcaa dau maina naa googà, ê pâ câbawâdé kâra naiiri âboro.
10-11  Mataio 5.32, 19.9Tà tàpé na guwà jèe piéa—wiàna gà pwi paao, é, tô ilàri—â go ina tàwà pâ: Guwà cibwaa tapàgà piéa. Â càcaa wâgo, âna wà Pwi Ukai na é pitûâ. Â wiàna gà tô ilàri, na gà jèe pâra jii pwi éagà, â wâdé na gà tâa acari. É, wâdé na gà wâjué côwâ, ba na gàu pinaanapô ma wàé.
12 Wiàna câé caa tô a cèikî wà tô wâdàgà, â wàéni ê popai kôo tâgà (â càcaa Pwi Ukai na é ina pwiri, â nye wâgo): Wiàna nümee na gàu pitànaima wà tôoni, â gà cibwaa tapàgà piéa kàu. 13 Â ipaiwà wiàna gà tô ilàri, â câé caa pwi a cèikî wà pwi éagà. Ba wiàna nümee na gàu piéa, â gà cibwaa tapàgà piéa kàu.
14 Ba nye gée googà kaa, na é pwi âboro kà Pwiduée* É pwi âboro kà Pwiduée; É jèe tòpirà naa na tâa kêe—Grec: Papwicîriê; Papwicîrirà.. Â ipaiwà naa goo tô wâdà pwi a cèikî. Ba wiàna càcaa wàrapwiri, â pwiri wà tèpa èpo kàu, âna rà gére wâgòroigé jii ê tâa kà Pwiduée Wâgòroigé jii ê tâa kà Pwiduée—Grec: Tòri., êco na jè tâmogòori pâ, é jèe tòpirà naa na tâa kêe.
15  Roma 14.19Wiàna nümee na é pâra jiigà wà pwi éagà, na câé caa pwi a cèikî, â gà naaê ma é pâra. Â o jèe ticè na piigà naa gooé. Â wàrapwiri naa goo tô wâdàgà na câé caa tô a cèikî. Ba wâdé tà Pwiduée na ru pitêreru wà du duadà Ba wâdé tà Pwiduée na ru pitêreru… é, Êco na, wiàna pâriu, âna gàu pitànaima. Ba wà Pwiduée, âna é todàu, ba na gàu pitêreu.. 16  1 Pétéru 3.1Â gona gà tâmogòori pâ, pâri ma é udò, [ma tâa têe ê *âji wâro, wiàna câgàu caa pitâiti]§ Pwiri pai ina wèe pâ, wâdé na gàu pitànaima, ba na ée mwa udò gée googà, pwi béegà. É, pwiri wâdé na gàu pitâiti, ba o câé mwa caa udò, wiàna gàu ciburà iputàmu.?
Jè tâa na pai tâa kâjè na é naa tâjè Pwi Ukai
17 Wàéni ê jè autûâri kôo, târa diri pâ wâra pwapwicîri: Wâdé na gà tà tâa na ê pai tâa'gà, na ia é naa tâgà wà Pwi Ukai Iésu, béaa kâra ê pai todàgà kà Pwiduée. 18 Wiàna [gà pwi *Juif, na] pwa *kamaî tâgà béaa, â gà nye tâa na ê pai pwa-bà. Â wiàna câgà caa pwi Juif, â gà cibwaa nama gà pwa kamaî tâgà.
19  Roma 2.25; Galatia 5.6, 6.15Ba ê pai pwa kamaî, ma ê pai câ pwa kamaî, âna piticèmuru naa goo. Ê pwina âjimuru âna, na gà pitêre dàra pâ aupitûâri kà Pwiduée. 20 Üu, [go ina mwara pâ]: Gà tâa na ê pai tâa'gà, béaa kâra pai todàgà kà Pwiduée.
21 Wiàna gà pwi *ênawéna kîri kà pwi jè âboro, â gà cibwaa géaa goo ê pwiibà. Ba nye piticèmuru naa goo. (Êco na, wiàna ina pâ, tèepaa marigà cè pai tòpi ê tàrù'gà, â gà popa.) 22  Philémon 1.16; 1 Pétéru 2.16Ba ûna é todàgà wà Pwi Ukai, âna é jèe tipigà, ba na gà pwi âboro kêe.
 wiàna câgà caa pwi ênawéna kîri kà pwi jè âboro béaa, â gà jèe pâ nau pwi ênawéna kîri kà Kériso. 23 Ba [é jèe pipanuâê, ba na] é wârigà, goro ê wâri wèe na dau maina.  gà cibwaa nama gà pwi ênawéna kîri kâra pâ âboro.
24 [Go tubanabwé ê auniimiri kôo bèepwiri, â go ina mwara pâ: Guwà wârori ê wâro kàwà na ara Pwiduée. Â] guwà jèpa tâa na ê pai tâa kàwà jècaa, béaa kâra ê pai todàwà kà Pwiduée.
Pa âboro dopwa
25 Jèpwi mwara [na ia guwà tawèerio goo] âna wà pa âboro dopwa. [Â wàéni ê pai tòpi kôo tàwà.] Nye auniimiri kôo co, ba nye ticè popai cèna é ina tôo wà Pwi Ukai naa goo pwiri. Êco na, pâri ma guwà cèikî naa goo, ba é nama go pwi a pitûâ* Pwi apitûâ—Grec: Pwi âboro na go pitêre dàra., gée goo ê pai wâdé kêe.
26-27 Wiàna gà pwi dopwa, â go niimiri pâ, wâdé na o câgà caa piéa, gée goo pâ maagé côo, na gére tèepaa marijè na pwi pàara bèeni. Êco na, wiàna pwa cè wâdàgà, â câgo caa ina pâ, na gà mudàra ba na gà tapàgà piéa. 28 Êco na, wiàna nümagà na gà piéa, â càcaa muru na èpà. Â ipaiwà naa goo wà tô èpo dopwa na nümee na é piéa. Go ina co pâ, o wâru pâ géaa ma tacai Géaa ma tacai—Difficulté, problème. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pipaèrà. na wâro kà du duadà O wâru pâ géaa ma tacai na wâro kà du duadà—é, O dau gòo tà du duadà, naa na pâ aré na o jèe tèepaa., â wâdé tôo na guwà udò jii.
29 Ê pwina go ina tàwà, co tèpa gòrobéeò, âna: Càcaa gòiri ê pàara na tâa tâjè [ma jè wakè ba kà Pwi Ukai]. Â tapoo nabàni, âna wâdé na jè cau wâro [ba kêe] pwacèwii tàpé na càra caa piéa.
30 Ipaiwà wiàna jè ipwàdée, é, wiàna jè pikîri; â wiàna pwa neemurujè, é wiàna ticè. Ba, naa na diri pâ muru, âna wâdé na jè wâro ma wakè, ba kà Pwi Ukai co§ Grec: Â wà tàpé na rà i, âna wâdé na pwacèwii tàpé na càra caa i. Â wà tàpé na rà ipwàdée, âna wâdé na rà pwacèwii tàpé na càra caa ipwàdée. Â wà tàpé na rà wâri pâ neemururà, âna wâdé na rà pwacèwii wiàna ticè neemururà.. 31  1 Ioane 2.17Ba wiàna jè wârori ê wâro-bà naani gòropuu, ma diri pâ muru na tâa na, â jè cibwaa nama rà piâjimuru tâjè. Ba o cau tiàurà diri.
Tâa coo naa goo wakè kà Iésu
32 Nye tàutôo na guwà ipacè naa goro pâ pwi bèepwiri. Wà pwi a cèikî na ticè wâdèe, âna é naa nümee naa goro ê wakè kà Pwi Ukai. Â é mudàra ê pwina wâdé tà Pwi Ukai. 33 Êco na, wiàna pwa wâdàgà, â gà o dau naa nümagà naa goo ê wâro ni gòropuu. Ba gà o pwa ê pwina o wâdé tà tô wâdàgà, 34 â o pitadàrù ê pwâranümagà.
 ipaiwà naa goo wà tô a cèikî na é tô dopwa* Tô dopwa—Grec: Tô èpo dopwa, é, tô dopwa na é jèe jiitàmu, é, Tô dopwa, é, tô dàpwà., ba é naa nümee co naa goro ê wakè kà Pwi Ukai. É papwicîriê, â é ipanuâê bamwara têe. Êco na wà tô a cèikî na é pwa éaé, âna ée mwa naa nümee naa goro ê wâro ni gòropuu. Ba ée mudàra cè pai wâdéarié kà pwi éaé.
35 Go ina tàwà diri pâ pwiibà, ba na go pitu tàwà, â càcaa na go naa tàwà cè jè naèà. Ba nümoo na guwà wârori ê wâro na wâdé, â na guwà nye po tâa goo co kaa, ê wakè kà Pwi Ukai.
Tàpé na rà tapacîri na rà piéa
36 Jèpwi, âna [wàéni ê popai kôo] goo tèpa âboro èpo ma pa èpo ilàri, na rà tapacîri na rà piéa 1re phrase—é, Jèpwi, napwa naa goo pwi caa kà tô ilàri dopwa, na é jèe tàpo jiitàmu. Wiàna wàrapwiri, â o wàrani nee tii 36–38: 36Wiàna é niimiri pâ, càcaa wâdé na é bwaa wéaarié naa pwârawâ, â wâdé na é naaê, ba na é piéa, â càcaa muru na èpà. 37Êco na, wiàna é niimiri ba gòo naa na pwâranümee, pâ, o câé caa nama é piéa wà tôoni, â nye wâdé, wiàna nye ticè pitacoo goo ê pwina nümee goo. 38Êkaa na, wiàna é naa tô èpo kêe, ba na é piéa, â tàpo wâdé. Â wiàna câé caa nama é piéa, â nye dau wâdé kaa.: Wiàna é dau câbawâdé tô èpo ilàri wà pwi dopwa, â é niimiri pâ, péa ru ipuu ma wà tôobà Péa ru ipuu ma wà tôobà—Grec: O pwa kamu kà tôobà., â wâdé na ru piéa. Êkaa na o càru caa pwa na èpà. 37 Êco na, wiàna é niimiri ba gòo naa na pwâranümee, pâ, wâdé na càru caa piéa, â [gona ée mwa pwa dà? Go ina pâ]: Nye wâdé na wàrapwiri, wiàna nye ticè pitacoo goo ê pwina nümee goo, â wiàna càru caa ipuu. 38 Êkaa na, wiàna ru piéa ma i tô èpo, â tàpo wâdé. Â wiàna càru caa piéa, â nye dau wâdé awé.
Pa dàpwà
39  Roma 7.2–3[Târa tubanabwé, âna wàéni ê popai kôo naa goo pa dàpwà]: Wà tô ilàri na pwa éaé, âna wâdé na ru pitâa, na pàara na é bwaa wâro na wà pwiibà. Â wiàna é bà, â pwa tàrù kà tôoni, ma é piéa côwâ, ma wà pwi jèpwi. Êco na wâdé na é pwi a cèikî naa goo Pwi Ukai. 40 Êco na go niimiri pâ, pwiri o wâdé ba kêe, wiàna é tà tâa acari. Nye auniimiri kôo pwiri, êco na é wâgooò mwara ê Nyuâaê Pwicîri.

*7:1 Ticè wâdèe—é, Càru caa ipuu ma wà tô jè ilàri.

7:2 Na pàra nee tii naa naporomee 7, âna bà naanaimari popai kà Paulo tà pwi paao, ma popai na ipaiwà tà tô ilàri, ba naa wâdé pai ina wèe naa na cî.

7:5-6 Nye wâgàu naawê—Grec: Go ina pwiri, ba na go naa tàrù tàu; â càcaa autûâri kôo tàu.

§7:8 Wiàna câgà caa piéa—é, Wiàna gà pwi dàpwà.

7:9 1 Timotéo 5.14

7:10-11 Mataio 5.32, 19.9

*7:14 É pwi âboro kà Pwiduée; É jèe tòpirà naa na tâa kêe—Grec: Papwicîriê; Papwicîrirà.

7:14 Wâgòroigé jii ê tâa kà Pwiduée—Grec: Tòri.

7:15 Roma 14.19

7:15 Ba wâdé tà Pwiduée na ru pitêreru… é, Êco na, wiàna pâriu, âna gàu pitànaima. Ba wà Pwiduée, âna é todàu, ba na gàu pitêreu.

7:16 1 Pétéru 3.1

§7:16 Pwiri pai ina wèe pâ, wâdé na gàu pitànaima, ba na ée mwa udò gée googà, pwi béegà. É, pwiri wâdé na gàu pitâiti, ba o câé mwa caa udò, wiàna gàu ciburà iputàmu.

7:19 Roma 2.25; Galatia 5.6, 6.15

7:22 Philémon 1.16; 1 Pétéru 2.16

*7:25 Pwi apitûâ—Grec: Pwi âboro na go pitêre dàra.

7:28 Géaa ma tacai—Difficulté, problème. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pipaèrà.

7:28 O wâru pâ géaa ma tacai na wâro kà du duadà—é, O dau gòo tà du duadà, naa na pâ aré na o jèe tèepaa.

§7:30 Grec: Â wà tàpé na rà i, âna wâdé na pwacèwii tàpé na càra caa i. Â wà tàpé na rà ipwàdée, âna wâdé na rà pwacèwii tàpé na càra caa ipwàdée. Â wà tàpé na rà wâri pâ neemururà, âna wâdé na rà pwacèwii wiàna ticè neemururà.

7:31 1 Ioane 2.17

*7:34 Tô dopwa—Grec: Tô èpo dopwa, é, tô dopwa na é jèe jiitàmu, é, Tô dopwa, é, tô dàpwà.

7:36 1re phrase—é, Jèpwi, napwa naa goo pwi caa kà tô ilàri dopwa, na é jèe tàpo jiitàmu. Wiàna wàrapwiri, â o wàrani nee tii 36–38: 36Wiàna é niimiri pâ, càcaa wâdé na é bwaa wéaarié naa pwârawâ, â wâdé na é naaê, ba na é piéa, â càcaa muru na èpà. 37Êco na, wiàna é niimiri ba gòo naa na pwâranümee, pâ, o câé caa nama é piéa wà tôoni, â nye wâdé, wiàna nye ticè pitacoo goo ê pwina nümee goo. 38Êkaa na, wiàna é naa tô èpo kêe, ba na é piéa, â tàpo wâdé. Â wiàna câé caa nama é piéa, â nye dau wâdé kaa.

7:36 Péa ru ipuu ma wà tôobà—Grec: O pwa kamu kà tôobà.

7:39 Roma 7.2–3