Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Korénito 14
14
Pai pwa goo du âraimeai
1 Korénito 12.31, 14.39Guwà imudàra béaa ê pimeaari, naa na diri ê pwina guwà pwa. Â wâdé na guwà iari ê pâ âraimeai gée goo ê Nyuâaê Pwicîri.
Dau wâdé wà pwini ipa popai naa na nee Pwiduée. Ba wiàna gà tùra na ê pwâratùra na ité goo ê Nyuâaê Pwicîri, â gà nye patùra co wà Pwiduée. Ba wà pàra tàpé, âna càra caa tâmogòori ê pwina gà ina. Ba gà ina pâ muru na tàbinyiri tàra.
Êco na, wiàna gà ipa popai naa na nee Pwiduée, â gà patùra pâ âboro. Â gà pagòorà, ma patàmarùrà. Â gà pitu târa diri ê wâra pwapwicîri. Ba wà pwina é tùra na pâ pwâratùra na ité, âna é nye ipagòoé côwâ. Â wà pwina é ipa popai naa na nee Pwiduée, âna é pagòo diri ê wâra pwapwicîri.
Wâdé tôo na guwà cau tùra na pâ pwâratùra na ité. Êco na nye dau wâdé tôo jii pwiri, wiàna guwà pame ê popai naa na nee Pwiduée, [naa na pwâratùra na jè cau tâmogòori diri]. Ba wàépwiri ê muru na piwéna. Êco na, wiàna gà tùra na ê pwâratùra na ité, â wiàna wà pwi jèpwi, âna é bii popai na gà ina, â nye wâdé mwara. Ba wiàna wàrapwiri, â [ê popai'gà, âna ée] pagòo diri ê wâra pwapwicîri.
Pwa na gà pagòo tèpa cèikî
Wiàna ina pâ, go tèepaa mariwà, co tèpa cèikî béeò, â go patùrawà co naa na ê pwâratùra na ité, â o mwa wànau târa ma pagòowà? Bwa, wâdé na go pame ê popai na guwà tâmogòori—naa na pai pupûra kôo, é, naa na popai goro autâmogòorimuru, é, naa na popai na go pame tàwà naa na nee Pwiduée, é, naa na popai goro ê pwina é paari tôo wà Pwiduée naa na nyuâa. Ba êdiri pâ pwi bèepwiri, âna târa pitu tàwà.
7-8 [Guwà jèe niimiri cai pâ neemuru nyabi] pwacèwii ê kuruò, ma kitara. Wiàna càcaa pwéelaa ê aié, â jè o mwa wànau târa cè pai tâmogòori ê wéegére nyabi* Cè pai tâmogòori ê wéegére nyabi—é, Cè pai picâdàrù-ru wèe.? Â wiàna càcaa pwéelaa cè airi ê tutu, â o wàilàapà na o pitapitirirà ma pwabwàtirà târa ipaa? [Â wiàna wàrapwiri naa goo] pâ muru bèepwiri, na ticè wâro goorà, â o nye ipaiwà naa goowà! Ba wiàna càcaa pwéelaa tâjè ê pwina gà ina, â o wànau târa ma jè tâmogòori ê êreê? Ba gà tùra pwacèwii pâ marü.
10 Dau wâru pâ pwâratùra kà tèpa âboro gòropuu. Â rà nye jèpa tâmogòori ê jèpa pwâratùra kàra jècaa. 11 Êco na wâgo, âna câgo caa tâmogòori ê pairà. [Â wàilà, âna càra caa tâmogòori ê paio.] Â go pwi pârame ba kàra, â rà tèpa pârame ba kôo. 12 Â ipaiwà naa goowà [wiàna guwà tùra co na pwâratùra na ité]. Êkaa na wâdé na guwà mudàra pâ âraimeai, târa pagòo ê wâra pwapwicîri, [â càcaa muru na kàwà co].
Bii popai ba na rà tâmogòori
13 Wàépwiri, wiàna gà tùra na ê pwâratùra na ité, â wâdé na gà pwapwicîri, ma o naa tâgà ê âraimeai târa bii popai. [Â, na wàrapwiri, â jè o cau tâmogòori ê popai na gà pame.] 14 Ba, na go pwapwicîri na ê pwâratùra na ité, â nye ticè na go tâmogòori naa na ê pâ pwina go gére ina. Ba nye ê Nyuâaê Pwicîri Ê Nyuâaê Pwicîri—é, Ê nyuâaô. na é gére pwapwicîri wâgooò. 15 Â dà cèna go pwa? Wâdé na go pwapwicîri ma nyabi naa na nyuâa; â wâdé mwara na go pwapwicîri ma nyabi goro autâmogòorimuru kôo.
16 Wiàna guwà picaatâa târa ma guwà pwapwicîri, â wâdé na guwà niimiri tàpé na càra caa tâmogòori ê pai pwa goo ê pâ âraimeai gée goo ê Nyuâaê Pwicîri. Ba wiàna gà pwaolé tà Pwiduée, co, naa na ê pwâratùra na ité, na é naa tâgà ê Nyuâaê Pwicîri, â rà mwa o wànau târa ma rà pâra wiâgà, naa na pwâra pwapwicîri'gà? Ba o càra caa tâmogòori ê pâ pwina gà ina Grec: Wiàna gà pwaolé goro ê nyuâa, â wà pwina é tâa wê wà pwi âboro na é tàmaari…âna ée mwa wànau târa ma é tòpi pâ «Amen» târa pwâra pipwaolé kâgà? Ba câé caa tâmogòori ê pwina gà ina.. 17 Péa po dau wâdé pai pwapwicîri'gà. Êco na càcaa pitu ma pagòo tàpé na rà gére têre.
18 Napwa naa gooò, âna go pwi a tùra na pâ pwâratùra na ité—â go dau pwa awé jiiwà. Â go pwaolé tà Pwiduée goo. 19 Êco na wâna ê ipitiri kà tèpa cèikî, âna nümoo na go ina co 5 popai na pwéelaa, ba na go pacâmurirà, jii ê pâ 10 000 popai, na ina naa na jè pwâratùra na càra caa tâmogòori.
Pwâratùra na ité âna câmu kêe
20  Éféso 4.14Tèpa cèikî béeò, napwa naa goo ê pâ tûâ na èpà, âna wâdé na guwà pwacèwii nyi nari èpo, na ticè na rà tâmogòori. Êco na, naa na diri pàra muru, âna wâdé na guwà pinünüma pwacèwii tèpa âboro maina. 21  Ésaïe 28.11–12Jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ é ina wà Pwi Ukai pâ:
 
Go o mwa patùra ê Ba kôo,
naa na jè pwâratùra na ité.
Go o mwa pacâmurirà,
naa na pai tèpa pârame.
 o càra caa pitêre dòo.
Ésaïe 28.11–12
 
22-23  Apostolo 2.13Êkaa na, wiàna jè tùra na pwâratùra na ité, âna càcaa muru na wâdé§ Càcaa muru na wâdé—Grec: Câmu kêe; na pai ina wèe pâ, ê aupitèi kà Pwiduée—wiàna pwâra putàmu kêe naa goo tàpé na tàutàra na rà cèikî, é, ipwàdée kêe goo tàpé na tàpiri pwâranümarà. ba kà tàpé na càra caa cèikî. Ba wiàna rà tèepaa naa na wâra pwapwicîri wiàna guwà gére jèpa tùra na jèpa pwâratùra na ité, â rà mwa ina pâ, gù pûruwà!
Êco na, wiàna jè ipa popai naa na nee Pwiduée, â o muru na wâdé ba kà tàpé na bwaa càra caa pâji cèikî* Muru na wâdé, ba kà tàpé na bwaa càra caa pâji cèikî—Grec: Câmu ba kà tèpa cèikî., [ba o tàpiri pwâranümarà]. 24  Ioane 16.8Ba wiàna rà tèepaa, na guwà gére jèpa pame ê popai naa na nee Pwiduée, naa na pwâratùra na rà tâmogòori, â rà o mwa côoina pâ tûâ kàra na èpà, â rà o pinünüma ma rà biirà Rà o pinünüma ma rà biirà—Grec: O pitèirà, é, rà pitèirà.. 25 Ba o papwéelaari ê pâ muru na tâa na wâbinyiri na pwâranümarà. Â rà o mwa tùu jùrurà, ma pwamaina Pwiduée. Â rà o mwa ina pâ: «Âjupâra pâ wà Pwiduée, âna é wâjaawà!»
Càrajè na pitòimiri naa na wâra pwapwicîri
26  1 Korénito 12.8–10Tèpa cèikî béeò, jè o wànau, târa pai pwa kâjè na jè ipitiri? Wàéni:
Wà pwi jèpwi, âna é nyabi târa ma pwamaina Pwiduée.
Wà pwi jèpwi, âna é ipacâmuri Ipacâmuri—Pwiri pai ina wèe pâ, ipa popai naa na nee Pwiduée goro ê pàtàma Nyuâaê Pwicîri (prophétiser). Ba jè wàrapwiri na jè pwa pupûra, wiàna é popajè ê Nyuâaê Pwicîri..
Wà pwi jèpwi, âna é pame ê popai goro ê pwina é paari têe wà Pwiduée naa na nyuâa;
Wà pwi jèpwi, âna é tùra na ê pwâratùra na ité;
Wà pwi jèpwi, âna é bii ê popai bèepwiri.
 
 diri ê pâ pwiibà, âna târa ma pagòo ê wâra pwapwicîri diri. 27 Wâdé na ârailu, é, âracié âboro co, na tùra na pâ pwâratùra na ité; â rà pitapacîrà.  wâdé na pwa pwi a bii pwâratùra kàra. 28 Ba wiàna ticè, â rà cibwaa tùra.  rà nye jèpa patùra co wà Pwiduée.
29  1 Tésalonika 5.21Napwa naa goo wà tàpé na rà ipa popai naa na nee Pwiduée, âna wâdé na ârailu, é âracié. Â wà pàra tàpé, âna rà o têre ê popai na rà pame, ma pitèi ê pwina o pwa§ Pitèi ê pwina o pwa—Pai ina wèe pâ, pitùra goo cè pai wârori wèe. É, Pitèié.. 30 Â wiàna é naa ê popai kêe wà Pwiduée tà pwi jèpwi, â wà pwina é gére tùra, âna wâdé na é coo.
31 Â, na wàrapwiri, â wà diri tàpé na rà tòpi ê popai gée goo wà Pwiduée, âna o pâri ma rà jèpa pame tàwà. Â o pacâmuriwà ma pagòowà. 32 Ba wâdé na rà tâmogòori pai pitòimirirà. 33-34  1 Korénito 11.3; 1 Timotéo 2.12Ba càcaa wâdé tà Pwiduée na jè pwa-imudiri muru naa na wâra pwapwicîri; â wâdé têe na jè pitòimirijè, ma wakè na tàbwàti.
Càra pa ilàri
Napwa naa goo wà pa ilàri, âna rà cibwaa tùra imudi* Tùra imudi—Grec: Tùra. Naa na nee tii 11.5, âna é ina wà Paulo pâ, pwa tàrù kà pa ilàri ma rà ipa popai naa na nee Pwiduée. Càcaa wâdé tà Paulo na rà pacoo ê pwapwicîri na rà tawèeri êre pai pwa pupûra, é, na rà pwa jèkutâ co. (Côo mwara note goo 1 Timotéo 2.11–12.), naa na ipitiri kàwà. Ba ticè tàrù kàra ma rà wàrapwiri. Ipaiwà naa na diri pàra wâra pwapwicîri Ipaiwà naa na… Pwiri pâ popai bèepwiri, âna rà tâa goro pâ popai naa na nee tii 32.. Â wâdé na rà papwicîri [tèpa pitûâ] wàra na jèe wii naa na ê Naèà kà *Moosé. 35 Wiàna nümarà na rà tâmogòori bwàti, â wâdé na rà tawèeri tèpa éarà naa pwârawâ kàra. Ba càcaa wâdé na rà tùra [imudi] naa na picaatâa.
36-37  1 Ioane 4.6Êdiri pâ pwiibà, âna autûâri kà Pwi Ukai, [â tacoo goowà pâ, na guwà pitêre dàra]. É, gona guwà tà niimiri pâ ê popai kà Pwiduée, âna é me gée jaawà? É, pwiri nye wâguwà co na guwà tòpi? Wiàna dau tâa gòwà ê Nyuâaê Pwicîri, [pwacèwii na guwà ina] â wâdé na guwà côoina pâ, go patùrawà naa na nee Pwi Ukai. Ipaiwà mwara wiàna guwà ina pâ guwà tèpa pame popai kêe. 38 Ba wà tàpé na tàutàra na rà côoina pwiri, âna o càcaa côoinarà O càcaa côoinarà—O câé caa côoinarà wà Pwiduée, é, Â câguwà caa ipacè naa goorà..
39 [Go tubanabwé goro ê auniimiri bèeni] co tèpa cèikî béeò: Wâdé na guwà iari na guwà ipa popai naa na nee Pwiduée. Â guwà cibwaa pacoo tàpé na rà tùra na ê pwâratùra na ité. 40 Êco na wâdé na guwà pwa diri naa na pitòimiri ma tàbwàti.

14:1 1 Korénito 12.31, 14.39

*14:7-8 Cè pai tâmogòori ê wéegére nyabi—é, Cè pai picâdàrù-ru wèe.

14:14 Ê Nyuâaê Pwicîri—é, Ê nyuâaô.

14:16 Grec: Wiàna gà pwaolé goro ê nyuâa, â wà pwina é tâa wê wà pwi âboro na é tàmaari…âna ée mwa wànau târa ma é tòpi pâ «Amen» târa pwâra pipwaolé kâgà? Ba câé caa tâmogòori ê pwina gà ina.

14:20 Éféso 4.14

14:21 Ésaïe 28.11–12

14:22-23 Apostolo 2.13

§14:22-23 Càcaa muru na wâdé—Grec: Câmu kêe; na pai ina wèe pâ, ê aupitèi kà Pwiduée—wiàna pwâra putàmu kêe naa goo tàpé na tàutàra na rà cèikî, é, ipwàdée kêe goo tàpé na tàpiri pwâranümarà.

*14:22-23 Muru na wâdé, ba kà tàpé na bwaa càra caa pâji cèikî—Grec: Câmu ba kà tèpa cèikî.

14:24 Ioane 16.8

14:24 Rà o pinünüma ma rà biirà—Grec: O pitèirà, é, rà pitèirà.

14:26 1 Korénito 12.8–10

14:26 Ipacâmuri—Pwiri pai ina wèe pâ, ipa popai naa na nee Pwiduée goro ê pàtàma Nyuâaê Pwicîri (prophétiser). Ba jè wàrapwiri na jè pwa pupûra, wiàna é popajè ê Nyuâaê Pwicîri.

14:29 1 Tésalonika 5.21

§14:29 Pitèi ê pwina o pwa—Pai ina wèe pâ, pitùra goo cè pai wârori wèe. É, Pitèié.

14:33-34 1 Korénito 11.3; 1 Timotéo 2.12

*14:33-34 Tùra imudi—Grec: Tùra. Naa na nee tii 11.5, âna é ina wà Paulo pâ, pwa tàrù kà pa ilàri ma rà ipa popai naa na nee Pwiduée. Càcaa wâdé tà Paulo na rà pacoo ê pwapwicîri na rà tawèeri êre pai pwa pupûra, é, na rà pwa jèkutâ co. (Côo mwara note goo 1 Timotéo 2.11–12.)

14:33-34 Ipaiwà naa na… Pwiri pâ popai bèepwiri, âna rà tâa goro pâ popai naa na nee tii 32.

14:36-37 1 Ioane 4.6

14:38 O càcaa côoinarà—O câé caa côoinarà wà Pwiduée, é, Â câguwà caa ipacè naa goorà.