tûâ na èpà naa na wâra pwapwicîri
5
(Naporomee 5–6)
Rà puu imudi pàra tèpa cèikî
Lévitique 18.7–8; Deutéronome 23.1Tàpéeni, go têre ê jè jèkutâ na dau èpà naa goowà. Ba go têre pâ, pwi jè ârapàarawà, âna ru ipuu mara tô béârailu wâdà wà caa kêe. Guwà côo, dau pwicîri naa jaa tàpé na càra caa papwicîri Pwiduée! Â naa jaajè tèpa cèikî, âna mwa nye dau pwicîri awé.
 gorodà na guwà gére pi-ina kàwà [na gére wàrapwiri na wâjaawà]? Bwa, wâdé na guwà kamu ma pikîri goo.  guwà tü tà pwi âboro-bà, gée na picaatâa kàwà!
Kolosé 2.5Wâgo na go jèe nye mara tèié, naa na nee Pwi Ukai Iésu. Â wiàna go nye wâiti jiiwà, â go nye tà wâjaawà naa na nyuâaô. 4-5  1 Timotéo 1.20Wâdé na guwà pitànaima naa na nee Pwi Ukai Iésu—â o wàijè naima naa na aunünüma—â guwà panuâ pwi âboro bèepwiri tà *Caatana* Guwà panuâ pwi âboro bèepwiri tà Caatana—Munaa rà pacòobée gée na ê wâra pwapwicîri, tapacîri ê pàara na é pitòotéri ê wâro kêe. (Côo 1 Timotéo 1.20.), [na jè ju pàara]. Â o tubatiàu ê pâ câbawâdé na èpà kâra âboro, â ée mwa udò, na Tòotù na ée mwa wâjué me côwâ wà Pwi Ukai. [Â o tâa têe ê *âji wâro jaaé].
Galatia 5.9Üu, càcaa wâdé ê pai pi-ina kàwà! Ba gona câguwà caa tâmogòori pâ, [ji caapwi âboro na é pwa na èpà, âna é nama tòdidiri ê picaatâa? Ba pwacèwii ê ucina kâjè, na ina pâ]: «Ê ji nari nyaa kâra poloa, âna é pwa ma é tùu too ê poloa.»
Ésaïe 53.7; 1 Pétéru 1.19Guwà cèitiri wài ê pwina tòri gée goowà. Â guwà o pwacèwii ê poloa na bwaa âmuê, na ticè nyaa kêe, târa tòotù *Paséka. Ba nye ê pai bà kà Kériso, na é nama guwà wàrapwiri. Ba nye wàé kaa, ê *ârapwaailò, na é nama dàgòtù ê èpà kâjè, pwacèwii ê nari mutô na tétàmwereê târa tòotù Paséka Grec: Guwà cèitiri gée goowà ê nyaa kâra poloa béaa; ba na guwà pwi jè poloa na bwaa âmuê. Ba wà Kériso, pwi Paséka kâjè, âna panuâê, ba na é pwi ârapwaailò. Ê nyaa kâra poloa (levain), âna ucina goro ê èpà na pwàniri naa goojè. (Côo Luka 12.1.).
Deutéronome 16.3Ba [na bà] pwamaina ê tòotù Paséka, [wàibà tèpa *Juif Wàibà tèpa Juif—Wà Paulo, âna é pwi Juif na é pâra wiâ Iésu. Êco na wâru tàpé Korénito na càra caa tèpa Juif., â bà] pa ê poloa na bwaa âmuê na ticè nyaa kêe, â bà naaco ê poloa béaa na èpà. [Wàépwiri ê câmu ba kâjè diri]: Jè naaco ê pâ tûâ na èpà, â jè pâra na ê âjupâra.
Cibwaa pabéerà!
Go jèe inapàpari tàwà naa na jè tii, ba na guwà cibwaa pitànaima ma tàpé na rà ipuu imudi. 10-11  2 Tésalonika 3.6; Tito 3.10[Wiàna go ina pwiri, â] câgo caa ina diri tèpa âboro, na càra caa papwicîri Pwiduée. [Ba rà wânabibiu kâjè] wà tèpa âboro na rà ipuu imudi.  ipaiwà mwara naa goo wà tèpa mura, ma tèpa iau, ma tèpa pwamaina pâ duée imudi, ma tèpa pitànyiri, ma wà tèpa ipwirié.  o nye pwacoé ma guwà pâiti jiirà, na guwà nye tàgére piwâro naima ma wàilৠ4e phrase—Grec: Ba wiàna wàrapwiri, â pwiri guwà gére pâra, gée na gòropuu bèeni.! Bwa. Go ina ni pwi âboro, na é ina pâ é pwi jè a cèikî béejè. Ba wiàna é pwaduwà kà tèpa âboro gòropuu, goro pwa pâ tûâ bèepwiri na èpà, â guwà cibwaa pabée, ma pi-ija naima ma wàé.
12-13  Deutéronome 13.6, 17.7Napwa naa goo wà tàpé na càra caa tèpa cèikî, âna càcaa wâgo na go pitèirà, â nye wà Pwiduée. Â wâguwà, âna pârawà na guwà pitèi ê picaatâa kàwà. Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri, pâ: Guwà pacòobée gée jaawà wà pwi âboro na é èpà.Deutéronome 17.7

5:1 Lévitique 18.7–8; Deutéronome 23.1

5:3 Kolosé 2.5

5:4-5 1 Timotéo 1.20

*5:4-5 Guwà panuâ pwi âboro bèepwiri tà Caatana—Munaa rà pacòobée gée na ê wâra pwapwicîri, tapacîri ê pàara na é pitòotéri ê wâro kêe. (Côo 1 Timotéo 1.20.)

5:6 Galatia 5.9

5:7 Ésaïe 53.7; 1 Pétéru 1.19

5:7 Grec: Guwà cèitiri gée goowà ê nyaa kâra poloa béaa; ba na guwà pwi jè poloa na bwaa âmuê. Ba wà Kériso, pwi Paséka kâjè, âna panuâê, ba na é pwi ârapwaailò. Ê nyaa kâra poloa (levain), âna ucina goro ê èpà na pwàniri naa goojè. (Côo Luka 12.1.)

5:8 Deutéronome 16.3

5:8 Wàibà tèpa Juif—Wà Paulo, âna é pwi Juif na é pâra wiâ Iésu. Êco na wâru tàpé Korénito na càra caa tèpa Juif.

5:10-11 2 Tésalonika 3.6; Tito 3.10

§5:10-11 4e phrase—Grec: Ba wiàna wàrapwiri, â pwiri guwà gére pâra, gée na gòropuu bèeni.

5:12-13 Deutéronome 13.6, 17.7