16
Pâra aupitûâri kà Paulo
Bépitu ba kà tàpé Iérusaléma
Roma 15.25–26; 2 Korénito 8.1–9[Wàéni ê autûâri kôo] naa goo ê mwani na guwà o mwa tòri, ba kà tèpa cèikî wâ *Iérusaléma: Wâdé na guwà pâra wiâra ê pwina go ina tà tèpa wâra pwapwicîri wâ Galatia. Wàéni: Diri pâ pwapwicîri, âna guwà jèpa tòpò naa jaawà, jè ére gée goro ê mwani kàwà. Ba na wàrapwiri, â guwà naanaimari diri ê mwani, béaa kâra pai tèepaa kôo dariwà. Â guwà pitòrigari pàra tàpé, ba na rà pa pâ ê bépitu kàwà bèepwiri naa Iérusaléma. Â wiàna go o mwa tèepaa paé dariwà, â go* Go—é, Guwà. o mwa wii cè tii, cèna rà o pa pâdari tèpa wâra pwapwicîri naawê, ba na o *paâjupâra tàra pâ, nye wàijè kaa, na jè panuârà. Â wiàna go mwa côo pâ pâri ma go pâra wiârà, â go o mwa piciarà.
É pwabwàti pai pâra kêe
Apostolo 19.21[Napwa ê pé pâra kôo, âna] go o jèe tapàgà ê province Macédoine, â géewê, âna go o mwa me mariwà côwâ. 6-7  Roma 15.24Dau nümoo na tàpo gòiri ê pai tâa kôo jaawà, wiàna é câbawâdé wà Pwi Ukai. Â pwiri go o mwa tâa jaawà, naa na diri ê pàara na pièpà napô na. Â wiàna wàrapwiri, â guwà o mwa pitu tôo, ma go pâra naa na cè jè ére.
 ni, âna go nye tà tâa ni Éféso, tèepaa naa goro tòotù Pentecôte Tòotù Pentecôte—Tòotù kâra piûnya. Côo mwara Tòotù maina naa na Neeremuru (Vocabulaire).. Apostolo 19.8–10; 2 Korénito 2.12Ba jèe pàara, na go pwa cè wakè na maina naani. [Ba nye dau wâru kaa, tàpé na rà tòpi ê Picémara Wâdé.] Êco na dau wâru mwara tàpé na rà cicarao.
10  1 Korénito 4.17Wiàna é medariwà wà Timotéo, â guwà ipwabwàti têe. Ba é piênawéna kà Pwi Ukai, pwacèwiio. 11  1 Timotéo 4.12Â guwà cibwaa ipwatétéri têe. Â [wiàna jèe nabwé pai tâa kêe jaawà] â guwà pacidòri nyuâaê, ma pitu têe, ba na é wâjué me mariô. Ba go tà tapacîrà ni, wàilà ma cè pàra tèpa bée.
12  1 Korénito 3.6Napwa naa goo pwi aéjii kâjè, wà Apollos, âna go dau tacoo gooé, ma é pâra wiâ pàra tèpa cèikî béejè na rà paé dariwà. Êco na tàutêe na é nama pâra Tàutêe na é nama pâra—Pwiri pai ina wèe pâ, càcaa câbawâdé kà Pwiduée na é pò ma pâra.. Â ée mwa nye tà pâdariwà wiàna pâri.
Bénabwé popai
13 Wâdé na guwà tà tàcî, â guwà cimwü naa na ê cèikî kàwà! Â guwà gòo, â guwà piêgòtùru! 14 Â guwà wârori ê wâro kàwà naa na pimeaari.
15-16  1 Korénito 1.16Jèpwi, co tèpa béeò: Go tacoo goowà pâ, na guwà pitêre dà tèpa pitûâ kàwà naa na cèikî, na rà wakè ba gòo, ba na rà piênawéna kàwà. Â go niimiri tàpé na rà pwacèwii Stéphanas. Ba guwà tâmogòori pâ, wàilà ma ê tâa kêe, âna rà tèpa mara cèikî naa na province Akaïe. Â rà dau ipanuârà, ma rà pitu tà tèpa cèikî.
17-18 Go dau ipwàdée na rà jèe me naani, wà Stéphanas, ma Fortunatus ma Akaïcus. Ba rà dau pagòo-o, na pwi pàara bèeni, na guwà wâiti jiio. (Â go niimiri pâ, o pagòowà mwara, na guwà têre pâ nye wàrapwiri.) Wâdé na guwà papwicîri tàpé na rà wàrapwiri, ma pwamainarà.
Ipicijii
19  Apostolo 18.2,18,26Tèpa wâra pwapwicîri na province ni Asia, âna rà naa paé bwàcu kàwà. Â wà Aquilas ma Priscille, ma wà pàra tàpé na rà ipitiri jaaru, âna rà naa paé bwàcu kàwà mwara, naa na nee Pwi Ukai. 20 Â wà mwara diri tèpa cèikî na rà wâni, âna rà naa bwàcu kàwà.
 wâguwà, na guwà ipitiri, âna wâdé na guwà tà ipwabwàcu tàwà, wàra pai pwa kà tèpa naî Pwi Ukai.
21 Wâgo, Paulo, âna go popa i opwa tii, ba na go tubanabwé ê tii bèeni.
22  Galatia 1.8–9Wiàna câé caa meaari Pwi Ukai, wà pwi jè [ârapàarawà] â guwà naaê iti jii ê picaatâa kàwৠGuwà naaê iti jii ê picaatâa kàwà—Grec: O tojiié, o pinajajaié (maudit)..
Maranatha—Wâdé na gà me, co Pwi Ukai kâjè!
23 Wâdé na é *pwényunyuâariwà wà Pwi Ukai Iésu, goro ê *pimeaari imudi kêe! Amen! Wâdé na wàra!
24 Dau wânümoo tàwà naa na nee Kériso Iésu!

16:1 Roma 15.25–26; 2 Korénito 8.1–9

*16:3 Go—é, Guwà.

16:5 Apostolo 19.21

16:6-7 Roma 15.24

16:8 Tòotù Pentecôte—Tòotù kâra piûnya. Côo mwara Tòotù maina naa na Neeremuru (Vocabulaire).

16:9 Apostolo 19.8–10; 2 Korénito 2.12

16:10 1 Korénito 4.17

16:11 1 Timotéo 4.12

16:12 1 Korénito 3.6

16:12 Tàutêe na é nama pâra—Pwiri pai ina wèe pâ, càcaa câbawâdé kà Pwiduée na é pò ma pâra.

16:15-16 1 Korénito 1.16

16:19 Apostolo 18.2,18,26

16:22 Galatia 1.8–9

§16:22 Guwà naaê iti jii ê picaatâa kàwà—Grec: O tojiié, o pinajajaié (maudit).