9
É ipwamuruê wà Paulo
Apostolo 22.17–18, 26.16; 1 Korénito 15.8–9Napwa wâgo, âna pwa tàrù kôo [ma go ilari jiiwà cè bépitu]. Ba go pwi *apostolo, â go jèe côo wà Iésu Kériso, Pwi Ukai kâjè, goo du âraporomeeô. Â go jèe wakè goro nii kêe. Â wâguwà, âna guwà tèpa pwâra wakè kôo. 2 Korénito 3.2–3Â wiàna rà ina wà pàra tàpé pâ, càcaa wàrapwiri, êco na wâguwà, âna guwà tâmogòori pâ nye âjupâra. Ba ê wâro kàwà, âna *paâjupâra pâ, go pwi apostolo kà Pwi Ukai* Ba ê wâro kàwà, âna paâjupâra pâ… é, Ba ê wâro kàwà naa goo Pwi Ukai, âna paâjupâra pâ, go pwi apostolo..
Pwa tàrù kôo ba go pwi a wakè
Wàéni béipwamuruô ma otòpi tà tàpé na rà inaô ba èpà: Luka 10.8Gona nye wàibu co [ma wà Barnabas] na ticè tàrù kâbu, ma bu tòpi ê utimuru gée goro ê wakè kâbu? Gona ticè tàrù kâbu, ma bu piéa ma du ilàri a cèikî, ma poparu wiâbu, na bu wakè? Ba rà nye cau wàrapwiri wà Pétéru Pétéru—Grec: Céphas. ma wà tèpa jii Pwi Ukai Iésu, ma diri pàra tèpa apostolo. Â gona nye wàibu co, na bu wakè dàra mwani, târa ma bu wâro?
Ba wà pwi coda, âna câé caa wâri [ê neemuru paa kêe. Bwa, wàé, âna wâriê naa goro ê wakè kêe.] Â wà pwina é câmi jè upwâra, âna é nye uti ê pwêe. Â wà pwina é wéaari macii, âna é wâdo ê dilé gée goo.
8-9  Deutéronome 25.4; 1 Timotéo 5.18Â jè côo pâ wàrapwiri naa na wâro kâjè na diri pâ tòotù. Êco na câgo caa ina gée gooò co. Ba jèe nye wii naa na ê *Naèà kà Moosé pâ: Gà cibwaa pacoo ê paaci, ma é uti ê pwâra blé, na pàara na é còogai, ba kâgà, ê u mwatò goro blé.Deutéronome 25.4
Wiàna é ina pwiri wà Pwiduée, â gona é ina co ê macii? 10  2 Timotéo 2.6Bwa! É ina ba kâjè mwara, tèpa âboro. Ba wiàna jè û, ma pétâ, â jè tapacîri ê jè ére na kâjè, gée goro ârapiûnya.
11  Roma 15.27[Naa goobu ma wà Barnabas Naa goobu ma wà Barnabas—é, Naa goobà ma wà pàra tèpa apostolo. Popai Nous naa na grec., na ia bu jèe picémara tàwà ê popai] â bu nye câmi ê arapwüru naa na pwâranümawà, târa *napwéretòotù. Â gona muru na dau maina tàwà, ma bu tòpi ê pwina pâri, târa pai wâro kâbu, gée goo ê pâ neemuruwà naani gòropuu§ Naa na pwâranümawà, târa napwéretòotù; Pâ neemuruwà, naani gòropuu—Spirituel; Matériel.? 12  Apostolo 20.34; 2 Korénito 11.9Â wiàna pwa tàrù kà pàra tàpé ma rà tòpi jiiwà, â o nye dau wâdé, wiàna guwà naa tâbu mwara!
Bu jèe caa tacoo goowà
Êco na jèe nye câbu mu caa tacoo goowà pâ, na guwà wàrapwiri, â bu naaco, ba na o ticè na rà èrà goo [wà tèpa âboro, na rà tòpi] ê *Picémara Wâdé goo wà Kériso.
13  Deutéronome 18.1–3Guwà tâmogòori bwàti pâ, wà tèpa pwa *ârapwaailò, âna rà nye tòpi ê ére gée goro ârapwaailò naa na wâra pwapwicîri. Â wà tèpa ênawéna kàra, âna rà tòpi ê ére gée goo pâ âraimeai. 14  Mataio 10.10; Luka 10.7; Galatia 6.6Â nye ipaiwà naa goo wà tàpé na rà picémara ê Picémara Wâdé. Ba é ina wà Pwi Ukai pâ, wâdé na rà wâro gée goo ê popai kàra.
15 Êco na wâgo, âna nye câgo caa tòpi gée goo, â càcaa majoroé ma go wii tàwà tii bèeni. Bwa, o wâdé na go bà, jii na wàrapwiri! Ba go ipwàdée na càcaa pâri ma ina, wà pwi jè âboro pâ, go tòpi mwani jii tàpé na go picémara tàra ê Picémara Wâdé* Dernière phrase—Grec: O nye ticè âboro cèna é patâjii jiio ê ipwàdée kôo bèepwiri.. 16  Jérémie 20.9Câgo caa pi-ina kôo, naa goro pai picémara kôo ê Picémara Wâdé. Ba nye wakè na é naa tôo [wà Pwiduée] ma go pwa. Â ée mwa pitèio ba gòo Ée mwa pitèio ba gòo—Grec: O dau pwaée kôo. wiàna câgo caa pwa.
17 Wiàna wâgo na pitòrigari i wakè bèepwiri, â o wâdé na go tòpi ê mwani goo. Êco na [nye wà Pwiduée, na é] pitòrigario, â é cùruo pâ. Â câgo caa tapacîri naa wâriô goro mwani. 18 O dà cè câmaô? Wàéni: Na go picémara ê Picémara Wâdé, wiàna nye ticè wâriô naa goo. Â go ipwàdée, ba nye pwa tàrù kôo, ma go ilari cè wâriô, êco na câgo caa ilari.
Go piênawéna kâra âboro diri
19 Gée goo kaa pwiri, â nye ticè âboro na pitûâ kôo. Êco na go piênawéna kâra diri tèpa âboro, ba na o dau wâru gée goorà, na go poparà dari Kériso. 20  Apostolo 21.20–26Wiàna go tâa jaa tèpa *Juif, â go nye pwacèwiirà, ba na go poparà dari Kériso. Jèe tipio jii ê Naèà kà Moosé, êco na go nye pitêre dàra, goorà, ba wàilà, âna rà pitêre dàra.
21 Â wiàna go tâa jaa tàpé [na càra caa tèpa Juif] na càra caa tâmogòori ê Naèà kà Moosé, â go pwacèwiirà, â câgo caa po tâa co naa goo ê Naèà. Â go nye wàrapwiri, ba na go poparà dari Kériso. (Êco na é tâa gooò ê naèà kà Pwiduée, ba go nye ciburà wârori ê naèà kà Kériso.)
22  2 Korénito 11.29Â wiàna go tâa jaa tàpé na càcaa gòo ê cèikî kàra, â go wâro pwacèwiirà, ma go pagòorà, ba na rà wâro wiâ Kériso Ma go pagòorà… Grec: Ma go poparà dari Kériso.. Üu, go nye wâro pwacèwii tàpé na go tâa jaarà, na diri pai pwa wèe, ba na o pwa tèpa âboro gée goorà, na rà o medari Kériso§ Na rà o medari Kériso—Grec: Na go pa-udòrà.. 23 Diri ê pwiibà, âna go pwa, ba na é pâra pâ* Pâra pâ—Se répandre. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bwiari pâ. ê Picémara Wâdé. Â, naa wàrapwiri, â o tà tôo ê pâ aupwényunyuâari kêe.
Go tà itàa ba na go piétò
24 Guwà tâmogòori pâ, wà pwina é piétò, naa na ê pi-itàa, âna é tòpi ê câmaê. Â càcaa wà diri tèpa itàa na rà tòpi. Êkaa na wâdé na guwà itàa, ba na guwà tòpi ê câmawà! 25  Filipi 3.14; 2 Timotéo 2.4–5, 4.7–8Wà tèpa itàa ma tèpa ipaa, âna rà dau ipwabwàtirà, ma piaabòrirà, ba na rà o piétò. Napwa naa goo ê câmarà, âna o càcaa tâa dàra gòiri.
Êco na ê câmajè, [wàijè tèpa cèikî] âna ée mwa tâa dàra gòiri awé. 26 Êkaa pwiri na go itàa bwàti, ba na go tèepaa naa na ê pwâadèreè. Â, na go piokée, â go tò bwàti îô, târa ma coogée. 27  Roma 8.13, 13.14Â go piaabòrio, â go wakè, ba na go ipwabwàti ê naiio, târa ma é pacoo ê câbawâdé kôo. Ba o càcaa wâdé, wiàna câé caa tòpio wà Pwiduée Câé caa tòpio wà Pwiduée—Grec: Tòpò-o naa goro jènereê (disqualifié). Papwicîri jiié na é itàa naa na pi-itàa., gée na càùru ê pai picémara kôo ê popai kêe tà pàra tàpé.

9:1 Apostolo 22.17–18, 26.16; 1 Korénito 15.8–9

9:2 2 Korénito 3.2–3

*9:2 Ba ê wâro kàwà, âna paâjupâra pâ… é, Ba ê wâro kàwà naa goo Pwi Ukai, âna paâjupâra pâ, go pwi apostolo.

9:4 Luka 10.8

9:5 Pétéru—Grec: Céphas.

9:8-9 Deutéronome 25.4; 1 Timotéo 5.18

9:10 2 Timotéo 2.6

9:11 Roma 15.27

9:11 Naa goobu ma wà Barnabas—é, Naa goobà ma wà pàra tèpa apostolo. Popai Nous naa na grec.

§9:11 Naa na pwâranümawà, târa napwéretòotù; Pâ neemuruwà, naani gòropuu—Spirituel; Matériel.

9:12 Apostolo 20.34; 2 Korénito 11.9

9:13 Deutéronome 18.1–3

9:14 Mataio 10.10; Luka 10.7; Galatia 6.6

*9:15 Dernière phrase—Grec: O nye ticè âboro cèna é patâjii jiio ê ipwàdée kôo bèepwiri.

9:16 Jérémie 20.9

9:16 Ée mwa pitèio ba gòo—Grec: O dau pwaée kôo.

9:20 Apostolo 21.20–26

9:22 2 Korénito 11.29

9:22 Ma go pagòorà… Grec: Ma go poparà dari Kériso.

§9:22 Na rà o medari Kériso—Grec: Na go pa-udòrà.

*9:23 Pâra pâ—Se répandre. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bwiari pâ.

9:25 Filipi 3.14; 2 Timotéo 2.4–5, 4.7–8

9:27 Roma 8.13, 13.14

9:27 Câé caa tòpio wà Pwiduée—Grec: Tòpò-o naa goro jènereê (disqualifié). Papwicîri jiié na é itàa naa na pi-itàa.