11
1 Korénito 4.16Üu, guwà ipwacèwiio, ba go ipwacèwii Kériso.
tûâ kâjè na jè pwapwicîri naima
(Naporomee 11–14)
Pai târamiri pûrujè
Go jèe naa tàwà pâ nyamanya ma pâ ârapupûra [na ia go jèe tòpi]. Â go ipwàdée goowà, â go picâdiriwà, ba guwà nye tà niimiri, â guwà wâro wiâra* Jèpa pi-ité pâ jèpa nyamanya, naa na pâ jèpa napô ma jèpa pàara. Na pàara kà Paulo, âna càcaa wâdé, na gòri wàrapûru pwi paao; â càcaa wâdé na pwârü pûru tô ilàri. Wâdé na tòimiri pai pwa kâjè, wiâra nyamanya kâra Ba kâjè, â na càcaa tanoori wà tèpa jènerejè.. Genèse 3.16; Éféso 5.23Â pwa mwara jè muru na nümoo na guwà tâmogòori. Wàéni: Wà Kériso, âna é pwi a pitûâ Pwi apitûâ—Grec: Pwi pûru. kà pwi paao; â wà pwi paao, âna é pwi a pitûâ kà tô wâdèe. Â wà Pwiduée, âna é pwi a pitûâ kà Kériso, [pwacèwii na ê pûrujè, âna pwi a pitûâ kâra naiiri âboro kâjè].
Wà pwi âboro na é târamiri ê pûruê na é pwapwicîri, é, na é ipa popai naa na nee Pwiduée, âna câé caa papwicîri wà Kériso, na é pwi a pitûâ kêe.
5-6 Êco na, napwa naa goo wà tô ilàri, âna wâdé na é târamiri ê pûruê, na é pwapwicîri, é, na é ipa popai naa na nee Pwiduée. É wàrapwiri, ba na é paari pai pitòimiri kêe wà pwi éaé, na é pwi a pitûâ kêe. Wiàna câé caa wàrapwiri, âna pwacèwii na tàpi pûruê, muru na kamu Kamu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pitubaârakaée. ba kà tô ilàri§ Muru na kamu ba kà tô ilàri—Wà tèpa Juif béaa, âna rà tàpi pûru tô ilàri na é pwa pâ tûâ na èpà. Tàpi pûru pa ilàri gòronaigé mwara. Grec: Â wiàna tàutêe na é târamiri ê pûruê, â wâdé naa tàpi! [naa jaajè].
Genèse 1.26–27Napwa naa goo wà pwi paao, âna é cibwaa târamiri ê pûruê* É cibwaa târamiri ê pûruê—é, Ticè pitacoo gooé na é târamiri ê pûruê. [na é pwapwicîri]. Ba wà pwi paao, âna é pwacèwii ê ânuuru muugère kà Pwiduée Pwacèwii…Pwiduée—É jèe tòpò pwi âboro wà Pwiduée, ba na é pwacèwiié, wàé Pwiduée.. Êco na wà tô ilàri, âna é pwényuâa ma muugère kà pwi paao. Genèse 2.18–23Ba wà Pwiduée, âna câé caa tapoo ê paao gée goro ê naii tô ilàri. Â é tapoo ê ilàri gée goro ê naii pwi paao. Â câé caa tapoo ê paao ba kà tô ilàri, â é nye tapoo ê ilàri ba kà pwi paao.
10 Wàépwiri ê majoroé ma é târamiri ê pûruê wà tô ilàri. Ba wàrapwiri goo wà tèpa *angela Ba wàrapwiri goo wà tèpa angela—Càcaa pwéelaa pai ina wèe. Wàéni pàra auniimiri kà pàra tèpa dotée goro ê Tii Pwicîri: • Wà tô ilàri, âna é paari tà tèpa angela pâ, pwa tàrù kêe, ba na é pwapwicîri ma ipa popai naa na nee Pwiduée. Â ê tàrù bèepwiri, âna é me gée goo wà Pwiduée. É, • É paari tà tèpa angela pâ, é papwicîri pwi éaé. É, • É pipwamuruê jii wà tèpa angela kà Caatana (tèpa duée), ûna é gére pwapwicîri. É, • O pwa pàtàmee jii pâ duée, ba na é piétò jiirà..
11 Êco na, naa na pai tòpò kà Pwi Ukai§ Naa na pai tòpò kà Pwi Ukai—é, Naa na wâro kâjè naa goo Pwi Ukai., âna, wiàna ticè ilàri, â o nye ticè paao. Â wiàna ticè paao, â o ticè ilàri. 12 Ba wiàna é tapoo ilàri gée goro naii pwi paao wà Pwiduée, â âjupâra mwara pâ, wà pwi paao, âna pitèpaé gée goo tô ilàri. Â wàilu, âna ru cau me gée goo wà Pwiduée, ba wà Pwiduée na é tapoo diri pâ muru.
13 Gona guwà niimiri pâ, wâdé wiàna câé caa târamiri ê pûruê wà tô ilàri, na é pwapwicîri tà Pwiduée? Wâdé na guwà pinünüma cai bwàti naa goo, ma pitèi cai. 14 Wà pwi paao na dau gòri ê wàrapûruê, âna po dau kamu ba kâjè. Ba nye càcaa wàrapwiri wiâra ê càra na naa tâjè* Ê càra na naa tâjè—Grec: La nature. Munaa pai ina wèe ni pâ, tèpa nyamanya kà tèpa âboro.. 15 Â wà tô ilàri, âna nye naa têe, ba na gòri wàrapûruê, bétâramiri ê pûruê, ba pwényuâa ma muugère kêe. 16 Â wiàna pwi càra âboro-bà, âna câé caa wâdé tà wà pwi jèpwi, â go ina co pâ nye câmaajé tâbà Câmaajé tâbà—é, Câmaajé tôo.. Â ipaiwà pai pwa bèepwiri naa na pàra wâra pwapwicîri.
Caanilo—Pa-utimuru
17 Go patùrawà ni, goro pâ tûâ kàwà na càcaa wâdé tôo. Ba, na guwà mu picaatâa [nau pwapwicîri] â guwà dau pitubaèpà tàwà [gée goro ê pâ càrawà na èpà].
18  1 Korénito 1.10–12Ba jèpwi, âna go têre pâ, na guwà ipitiri, â guwà pitadàrùwà. Â go niimiri pâ, âjupâra ê pwâratùra bèepwiri. 19 (Êco na péa wâdé wiàna pwa cè pitadàrù wânabibiu kàwà, ba na jè tâmogòori tàpé na rà âjupâra.)
20 Jèpwi: Na guwà pitànaima, â guwà niimiri pâ, na guwà pi-ija ê utimuru kà Pwi Ukai Utimuru kà Pwi Ukai—Naa na bétapoo wâra pwapwicîri, âna nye ticè Caanilo, é, Pa-utimuru (Sainte-Cène, eucharistie) pwacèwiijè. Rà nye ija pwacèwii pai ija kâjè diri tòotù.. 21 Êco na guwà pitòri, ba wà pàra tàpé, âna rà copwa, â wà pàra tàpé, âna rà ipwirié. 22 Wànau? Nye ticè pwârawâ kàwà ma guwà ija ma wâdo wê? Gona càcaa âjimuru tàwà ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée? Â nümawà na guwà tubakamu tàpé na ticè kàra? Go mwa inaanau§ Inaanau—Ina pâ wànau. tàwà? Pwiri guwà niimiri pâ go mwa picâdiriwà? Bwa!
Êre Caanilo—Pa-utimuru
23 Guwà têre! Wàéni mwara ê nyamanya, na ia go tòpi jii wà Pwi Ukai, âna go pacâmuriwà goo: Na bàrane, na icuri wà Pwi Ukai Iésu na, âna é popa ê poloa.
24  Mataio 26.26–28; Maréko 14.22–24; Luka 22.19–20Â é pwaolé tà Pwiduée goo, â é tubiti ma ipâdi, â é ina pâ: «Êni, âna naiio, na go panuâ ba kàwà. Wiàna guwà ija, â guwà pitaniimiri ê pwina go pwa tàwà.»
25  Exode 24.6–8; Hébéru 8.8–13Gée na càùru ê pi-ija, â wà Pwi Ukai, âna é popa mwara ê wârado dipâa, â é ina pâ: «Êni, âna câmu kâra *auipwataâboro na bwaa âmuê—auipwataâboro na é pwa wà Pwiduée goro ê domii kôo [na joro, ba na é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàwà ma wàé]. Wiàna guwà wâdo, â guwà pitaniimiri ê pwina go pwa tàwà.»
[Wàépwiri ê popai kà Pwi Ukai Iésu.] 26 Êkaa na, wiàna jè ija ma wâdo, â târa inapàpari ê pai bà kà Pwi Ukai ba kâjè, tèepaa naa goro cè pai wâjué me côwâ kêe.
Jè pwapwicîri Caanilo—Pa-utimuru
27  Hébéru 10.29Wiàna gà tòpi imudi ê poloa ma ê wârado dipâa kà Pwi Ukai, â gà còbèedari ê naiié bau ê domii kêe. 28 Êkaa na, gà nye mara pinünüma bwàti, béaa kâra ê pai ija ma wâdo'gà. 29 Ba wiàna gà ija ma wâdo, âna câgà caa côoina ê naii Pwi Ukai* Câgà caa côoina ê naii Pwi Ukai—Ârailu pai ina wèe: Jèpwi âna, Câgà caa côoina pâ, guwà caapwi ma wà tèpa cèikî béegà na rà ija ma wâdo, ba guwà cau caapwi naiiri âboro, ê naii Kériso. Jèpwi âna, Câgà caa côoina pâ ê pwina gà wâdo ma ija, âna {câmu kâra} ê naii Kériso ma domii kêe, na é bà ba kâgà; âna muru na dau pwicîri., â ée mwa pitèigà wà Pwiduée, â ée mwa naa wârimuru'gà.
30 Wàépwiri kaa, na wâru gée goowà, na rà tâa na aré ma maagé, tiagoro na rà bà. 31 Wiàna jè mara pitèi bwàti ê càrajè, â pwiri o câé caa pitèijè wà Pwi Ukai [ma naa wârimuru kâjè]. 32  Hébéru 12.5–6(Êco na, wiàna é tèijè ma patàrùjè, âna târa ma o câjè caa dau pwa wârimuru, ma tèpa âboro gòropuu.)
33 Êpwiri co tèpa cèikî béeò, wiàna guwà picaatâa goro ê pi-ija kà Pwi Ukai, â guwà pitapacîwà. 34 Ba wiàna guwà po dau copwa, â wâdé na guwà mara ija béaa naa pwârawâ kàwà. Ba na wàrapwiri, â wiàna guwà ipitiri, â o câé caa naa wârimuru kàwà wà Pwiduée.
 
[Nabwé naawê.] Napwa naa goo pàra pwina guwà ilari jiio, âna go o mwa ina tàwà, wiàna go mwa wâjué me côwâ dariwà.

11:1 1 Korénito 4.16

*11:2 Jèpa pi-ité pâ jèpa nyamanya, naa na pâ jèpa napô ma jèpa pàara. Na pàara kà Paulo, âna càcaa wâdé, na gòri wàrapûru pwi paao; â càcaa wâdé na pwârü pûru tô ilàri. Wâdé na tòimiri pai pwa kâjè, wiâra nyamanya kâra Ba kâjè, â na càcaa tanoori wà tèpa jènerejè.

11:3 Genèse 3.16; Éféso 5.23

11:3 Pwi apitûâ—Grec: Pwi pûru.

11:5-6 Kamu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pitubaârakaée.

§11:5-6 Muru na kamu ba kà tô ilàri—Wà tèpa Juif béaa, âna rà tàpi pûru tô ilàri na é pwa pâ tûâ na èpà. Tàpi pûru pa ilàri gòronaigé mwara. Grec: Â wiàna tàutêe na é târamiri ê pûruê, â wâdé naa tàpi!

11:7 Genèse 1.26–27

*11:7 É cibwaa târamiri ê pûruê—é, Ticè pitacoo gooé na é târamiri ê pûruê.

11:7 Pwacèwii…Pwiduée—É jèe tòpò pwi âboro wà Pwiduée, ba na é pwacèwiié, wàé Pwiduée.

11:8 Genèse 2.18–23

11:10 Ba wàrapwiri goo wà tèpa angela—Càcaa pwéelaa pai ina wèe. Wàéni pàra auniimiri kà pàra tèpa dotée goro ê Tii Pwicîri: • Wà tô ilàri, âna é paari tà tèpa angela pâ, pwa tàrù kêe, ba na é pwapwicîri ma ipa popai naa na nee Pwiduée. Â ê tàrù bèepwiri, âna é me gée goo wà Pwiduée. É, • É paari tà tèpa angela pâ, é papwicîri pwi éaé. É, • É pipwamuruê jii wà tèpa angela kà Caatana (tèpa duée), ûna é gére pwapwicîri. É, • O pwa pàtàmee jii pâ duée, ba na é piétò jiirà.

§11:11 Naa na pai tòpò kà Pwi Ukai—é, Naa na wâro kâjè naa goo Pwi Ukai.

*11:14 Ê càra na naa tâjè—Grec: La nature. Munaa pai ina wèe ni pâ, tèpa nyamanya kà tèpa âboro.

11:16 Câmaajé tâbà—é, Câmaajé tôo.

11:18 1 Korénito 1.10–12

11:20 Utimuru kà Pwi Ukai—Naa na bétapoo wâra pwapwicîri, âna nye ticè Caanilo, é, Pa-utimuru (Sainte-Cène, eucharistie) pwacèwiijè. Rà nye ija pwacèwii pai ija kâjè diri tòotù.

§11:22 Inaanau—Ina pâ wànau.

11:24 Mataio 26.26–28; Maréko 14.22–24; Luka 22.19–20

11:25 Exode 24.6–8; Hébéru 8.8–13

11:27 Hébéru 10.29

*11:29 Câgà caa côoina ê naii Pwi Ukai—Ârailu pai ina wèe: Jèpwi âna, Câgà caa côoina pâ, guwà caapwi ma wà tèpa cèikî béegà na rà ija ma wâdo, ba guwà cau caapwi naiiri âboro, ê naii Kériso. Jèpwi âna, Câgà caa côoina pâ ê pwina gà wâdo ma ija, âna {câmu kâra} ê naii Kériso ma domii kêe, na é bà ba kâgà; âna muru na dau pwicîri.

11:32 Hébéru 12.5–6