10
Cibwaa ipwamaina duée imudi
Exode 13.21–22, 14.22–29Tèpa cèikî béeò, go taniimiri tàwà, ê pwina tèepaa mari tèpa jojoorojè* Jojoorojè—Wâru tèpa cèikî naa Korénito na càra caa tèpa Juif (tèpa Isaraéla). Êco na é ina wà Paulo pâ, jojoorojè, ba, é ina wà Pwiduée pâ, na wàijè diri tèpa cèikî naa goo wà Kériso, âna jè pwacèwii tèpa gòobàra Abéraama, pwi jojooro tèpa Isaraéla. (Côo Galatia 3.29.), wà tèpa *Isaraéla biu. [Ba wà Pwiduée, âna é tòcia tàra ê naigé naa namaré.] Ba é nama é pâra béaa kàra ê jè nee, ba na é wéaarirà. Â rà cau jépàgà diri ê nawià Mii. Â [pwacèwii na] cau *upwaarà, naa na i nee, ma nawià, ba na rà o caapwi ma wà *Moosé [pwi a pitûâ kàra].
Exode 16.35Â rà cau ija diri ê utimuru me géenidò napwéretòotù Me géenidò napwéretòotù—Grec: Spirituel. Ipaiwà mwara naa goo pâ popai nye gée goro kaa ê pàtàmee na nee tii 4., na é naa tàra wà Pwiduée. Exode 17.6; Nombres 20.11Â rà cau wâdo mwara ê jawé na é naa tàra. Ba nye goro kaa ê pàtàmee, na é nama joro i jawé, gée goro pwi atü na pâra wiârà. Â ê pwi atü bèepwiri, âna wà Kériso.
Nombres 14.29–30Êco na, [gée na càùru diri pâ pwi bèepwiri, âna] wâru gée goorà, na càcaa wâdé tûâ kàra tà Pwiduée, â é nama rà bà, â é tòdidirirà naa namaré.
Cibwaa ipwacèwii Ba Isaraéla biu
Nombres 11.4,34; 1 Korénito 10.11Diri ê pâ pwi bèepwiri, âna târa câmu tâjè, ba na jè cibwaa pwaduwà kàra. Â jè cibwaa niimiri pâ, jè pwa na èpà, pwacèwiirà:
 
Exode 32.6Jè cibwaa pwamaina tèpa duée imudi, pwacèwii pai pwa kà pàra tàpé gée goorà. Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Rà tâaboo naa na pi-ija. Â rà câbu imudi. [Â rà pwamaina ê pâ duée imudi.]Exode 32.6
Nombres 25.1–9Jè cibwaa ipuu imudi, pwacèwii pàra tàpé. Ba gée goo kaa pwiri, â rà po 23 000 tàpé na rà bà, naa na caapwi tòotù.
Nombres 21.5–6Jè cibwaa gàdà Pwi Ukai Pwi Ukai—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Wà Kériso., pwacèwii pàra tàpé, na utirà dòèa, â rà bà.
10  Nombres 16.41–49Jè cibwaa pikûu, pwacèwii pàra tàpé. Ba wà Pwiduée, âna é cùru pâ pwi jè *angela kêe na pòtàmwararà.
 
11 Diri ê pâ aré-bà, âna tèepaa mari wà tèpa Isaraéla biu, ba na câmu tâjè. Â jèe wii diri, ba na jè ipwacôoco. Ba o tàpo tèepaa ê pwâadàra ê pàara bèeni. 12 Wàépwiri, wà pwina é niimiri pâ gòo ê cèikî kêe, âna é ipwacôoco, ba é péa tà tûu!
13 [Êco na wâdé na guwà tâmogòori pâ]: Diri ê pâ tacai na tèepaa mariwà, âna pwacèwii pâ tacai kà pàra tàpé. Â wà Pwiduée, âna ée pwi a pacoo ê auinabéaa kêe, â o câé caa nama é wénari ê nii kàwà i tacai. Â ée mwa paari tàwà ê pai udò jii, ba na guwà o nye tà cimwü naa na tacai.
14 Êkaa, co tèpa âji béeò, wâdé na guwà upiri ê ipwamaina duée imudi.
Jè caapwi ma Kériso
15 Guwà pi-ina kàwà pâ, guwà tèpa tàmanga§ Guwà pi-ina…guwà tèpa tàmanga—Grec: Go patùrawà, pwacèwii wiàna guwà tèpa tàmanga., ma guwà tâmogòori pitèi bwàti pâ muru. Wiàna wàrapwiri, â guwà pitèi cai ê pwina go ina tàwà ni: 16  Mataio 26.26–28[Na jè ija ê utimuru kà Pwi Ukai] â jè pwaolé tà Pwiduée goo ê wârado goro dipâa—pai ina wèe pâ, domii kà Kériso, [na joro, na ia é bà ba kâjè]. Â ê poloa na jè ipâdi, âna ê naii Kériso. Ûna jè wâdo, ma ija, â jè caapwi ma wà Kériso. 17  Roma 12.5Â cau wàijè diri na jè ija i poloa, â jè tàgére caapwi naiiri âboro. Ba jè cau ija gée goro ê poloa na caapwi.
Cibwaa pitànaima ma pâ duée!
18  Lévitique 7.6Guwà niimiri cai [ê pai pwapwicîri kà] tèpa Isaraéla. Wà tàpé na rà uti ê *ârapwaailò na naa tà Pwiduée, âna rà pâ nau caapwi ma wàé. 19  1 Korénito 8.4Â càcaa ipaiwà naa goo wà tàpé na rà pwa ârapwaailò târa pâ ânuuru [muru na rà ina goorà pâ] ‘pwiduée’! Ba piticèmuru naa goo pâ pàra ‘pwiduée’, â piticèmuru naa goo pâ ârapwaailò na naa tàra.
20  Deutéronome 32.17; Auinapàpari 9.20Êco na guwà ipwacôoco. Ba pwa pâ duée [na rà cicara wà Pwiduée]. Â nye wàilà kaa na rà tòpi ê pâ ârapwaailò bèepwiri. Â ê utimuru na naa târa pâ duée, âna càcaa naa tà Pwiduée, na é caapwi co. Â càcaa wâdé tôo, na guwà pitànaima ma ê pâ duée* Pwa tàrù kâjè ma jè uti ê noo kâra macii na pwa ârapwaailò goo, êco na jè ipwacôoco, na jè cibwaa pwapwicîri târa pâ duée.. 21  2 Korénito 6.15–16Guwà têre, làpé! Càcaa pâri ma guwà picapai wâdo ê wârado kà Pwi Ukai, bau ê wârado kâra pâ duée imudi! Â càcaa pâri ma guwà picapai ija ê utimuru kà Pwi Ukai, bau ê utimuru kâra pâ duée imudi! 22  Deutéronome 32.21Wànau, nümawà na guwà nama é putàmu wà Pwiduée? É, pwiri guwà niimiri pâ dau pwa nii kàwà jiié?
Jè pwa diri ba na o ipwamaina Pwiduée
23  1 Korénito 6.12[Jè wâjué côwâ] naa goo auina kàwà, pâ «Nye ticè muru na papwicîri jiio.» Â go ina mwara pâ, càcaa êdiri pâ muru na wâdé. Nye âjupâra pâ, nye ticè na papwicîri jiijè, [tèpa naî Pwiduée] êco na càcaa êdiri pâ muru na pagòo tèpa béejè. 24  Roma 15.1–2Wâdé wiàna jè cibwaa po mudàra co ê pwina wâdé ba kâjè; jè mudàra mwara pwina wâdé ba kà pàra tàpé.
25 [Wàéni ê pwina gà mwa pwa]: Wiàna gà wâri ê noo kâra macii naa na aupwa jèna, â gà cibwaa pitawèerigà [pâ, pwiri utimuru târa pwa ârapwaailò]. Â, na wàrapwiri, â o càcaa tubagù ê *pwâratùra-nigée-googà. [Ba napwa naa goo ê utimuru, âna nye ticè na pwicîri tâjè.] 26  Psaume 24.1Ba: Ê gòropuu diri, bau diri ê pwina tâa na, âna kà Pwi Ukai.Psaume 24.1
27 Ipaiwà na rà todàgà wà tàpé na càra caa tèpa cèikî. Â gà pâra, â gà cibwaa piwâ na gà ija. Â gà cibwaa tawèerirà goro ê utimuru, ba na o càcaa tubagù ê pwâratùra-nigée-googà. 28-29  1 Korénito 8.7Êco na, wiàna é ina tâgà wà pwi âboro pâ: «Wàéni utimuru na naa târa duée», â gà cibwaa ija. Â càcaa wàrapwiri googà, â wàrapwiri gooé, ba na gà cibwaa tubagù ê pwâratùra-nigée-gooé.
[Pwiri guwà o tòpi tôo pâ]: «Gorodà na go pitêre dàra ê aunünüma kà pwi jèpwi? 30  1 Timotéo 4.4Ba wiàna go pwaolé tà Pwiduée goro ê utimuru, â gorodà na o pitèio goro pai uti kôo?»
31  Kolosé 3.17[Â go ina pâ]: Na gà ija, â na gà wâdo, â gà cau pwa, ba na béipwamaina Pwiduée. Â ipaiwà naa goro diri pâ muru na gà pwa. 32  Roma 14.13Â gà ipwacôoco goro pâ tûâ'gà, ba gà péa tanoori ê pwâratùra-nigée-goo pwi jè âboro—wiàna ina pâ, pwi jè *Juif, é, wà pwi âboro na câé caa pwi Juif, é, wiàna pwi jè âboro gée na wâra pwapwicîri kà Pwiduée.
33  1 Korénito 9.20–22Â napwa naa gooò, âna go wàrapwiri 1re phrase—é, Guwà ipwacèwiio. (Côo 1 Korénito 11.1.). Ba câgo caa imudàra cè wâdé kôo acari. Â go o imudàra cèna wâdé ba kà diri tèpa âboro, ba na o wâru gée goorà, na rà o udò, [ma tâa tàra ê *âji wâro].

10:1 Exode 13.21–22, 14.22–29

*10:1 Jojoorojè—Wâru tèpa cèikî naa Korénito na càra caa tèpa Juif (tèpa Isaraéla). Êco na é ina wà Paulo pâ, jojoorojè, ba, é ina wà Pwiduée pâ, na wàijè diri tèpa cèikî naa goo wà Kériso, âna jè pwacèwii tèpa gòobàra Abéraama, pwi jojooro tèpa Isaraéla. (Côo Galatia 3.29.)

10:3 Exode 16.35

10:3 Me géenidò napwéretòotù—Grec: Spirituel. Ipaiwà mwara naa goo pâ popai nye gée goro kaa ê pàtàmee na nee tii 4.

10:4 Exode 17.6; Nombres 20.11

10:5 Nombres 14.29–30

10:6 Nombres 11.4,34; 1 Korénito 10.11

10:7 Exode 32.6

10:8 Nombres 25.1–9

10:9 Nombres 21.5–6

10:9 Pwi Ukai—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Wà Kériso.

10:10 Nombres 16.41–49

§10:15 Guwà pi-ina…guwà tèpa tàmanga—Grec: Go patùrawà, pwacèwii wiàna guwà tèpa tàmanga.

10:16 Mataio 26.26–28

10:17 Roma 12.5

10:18 Lévitique 7.6

10:19 1 Korénito 8.4

10:20 Deutéronome 32.17; Auinapàpari 9.20

*10:20 Pwa tàrù kâjè ma jè uti ê noo kâra macii na pwa ârapwaailò goo, êco na jè ipwacôoco, na jè cibwaa pwapwicîri târa pâ duée.

10:21 2 Korénito 6.15–16

10:22 Deutéronome 32.21

10:23 1 Korénito 6.12

10:24 Roma 15.1–2

10:26 Psaume 24.1

10:28-29 1 Korénito 8.7

10:30 1 Timotéo 4.4

10:31 Kolosé 3.17

10:32 Roma 14.13

10:33 1 Korénito 9.20–22

10:33 1re phrase—é, Guwà ipwacèwiio. (Côo 1 Korénito 11.1.)